Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Proverbes 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Ἀκούσατε, παῖδες, παιδείαν πατρὸς καὶ προσέχετε γνῶναι ἔννοιαν·

Akoúsate, paîdes, paideían patròs kaì proséchete gnō̂nai énnoian:

2
δῶρον γὰρ ἀγαθὸν δωροῦμαι ὑμῖν, τὸν ἐμὸν νόμον μὴ ἐγκαταλίπητε.

dō̂ron gàr agathòn dōroûmai hymîn, tòn emòn nómon mḕ enkatalípēte.

3
υἱὸς γὰρ ἐγενόμην κἀγὼ πατρὶ ὑπήκοος καὶ ἀγαπώμενος ἐν προσώπῳ μητρός,

hyiòs gàr egenómēn kagṑ patrì hypḗkoos kaì agapṓmenos en prosṓpōi mētrós,

4.1
οἳ ἔλεγον καὶ ἐδίδασκόν με

hoì élegon kaì edídaskón me

4.2
Ἐρειδέτω ὁ ἡμέτερος λόγος εἰς σὴν καρδίαν·

Ereidétō ho hēméteros lógos eis sḕn kardían:

5.1a
ϕύλασσε ἐντολάς,

phýlasse entolás,

5.1b
μὴ ἐπιλάθῃ

mḕ epiláthēi

5.2
μηδὲ παρίδῃς ῥῆσιν ἐμοῦ στόματος

mēdè parídēis rhē̂sin emoû stómatos

6
μηδὲ ἐγκαταλίπῃς αὐτήν, καὶ ἀνθέξεταί σου· ἐράσθητι αὐτῆς, καὶ τηρήσει σε·

mēdè enkatalípēis autḗn, kaì anthéxetaí sou: erásthēti autē̂s, kaì tērḗsei se:

8
περιχαράκωσον αὐτήν, καὶ ὑψώσει σε· τίμησον αὐτήν, ἵνα σε περιλάβῃ,

pericharákōson autḗn, kaì hypsṓsei se: tímēson autḗn, hína se perilábēi,

9
ἵνα δῷ τῇ σῇ κεϕαλῇ στέϕανον χαρίτων, στεϕάνῳ δὲ τρυϕῆς ὑπερασπίσῃ σου.

hína dō̂i tē̂i sē̂i kephalē̂i stéphanon charítōn, stephánōi dè tryphē̂s hyperaspísēi sou.

10
Ἄκουε, υἱέ, καὶ δέξαι ἐμοὺς λόγους, καὶ πληθυνθήσεται ἔτη ζωῆς σου, ἵνα σοι γένωνται πολλαὶ ὁδοὶ βίου·

Ákoue, hyié, kaì déxai emoùs lógous, kaì plēthynthḗsetai étē zōē̂s sou, hína soi génōntai pollaì hodoì bíou:

11
ὁδοὺς γὰρ σοϕίας διδάσκω σε, ἐμβιβάζω δέ σε τροχιαῖς ὀρθαῖς.

hodoùs gàr sophías didáskō se, embibázō dé se trochiaîs orthaîs.

12
ἐὰν γὰρ πορεύῃ, οὐ συγκλεισθήσεταί σου τὰ διαβήματα· ἐὰν δὲ τρέχῃς, οὐ κοπιάσεις.

eàn gàr poreúēi, ou synkleisthḗsetaí sou tà diabḗmata: eàn dè tréchēis, ou kopiáseis.

13
ἐπιλαβοῦ ἐμῆς παιδείας, μὴ ἀϕῇς, ἀλλὰ ϕύλαξον αὐτὴν σεαυτῷ εἰς ζωήν σου.

epilaboû emē̂s paideías, mḕ aphē̂is, allà phýlaxon autḕn seautō̂i eis zōḗn sou.

14
ὁδοὺς ἀσεβῶν μὴ ἐπέλθῃς μηδὲ ζηλώσῃς ὁδοὺς παρανόμων·

hodoùs asebō̂n mḕ epélthēis mēdè zēlṓsēis hodoùs paranómōn:

15
ἐν ᾧ ἂν τόπῳ στρατοπεδεύσωσιν, μὴ ἐπέλθῃς ἐκεῖ, ἔκκλινον δὲ ἀπ’ αὐτῶν καὶ παράλλαξον.

en hō̂i àn tópōi stratopedeúsōsin, mḕ epélthēis ekeî, ékklinon dè ap’ autō̂n kaì parállaxon.

16
οὐ γὰρ μὴ ὑπνώσωσιν, ἐὰν μὴ κακοποιήσωσιν· ἀϕῄρηται ὁ ὕπνος αὐτῶν, καὶ οὐ κοιμῶνται·

ou gàr mḕ hypnṓsōsin, eàn mḕ kakopoiḗsōsin: aphḗirētai ho hýpnos autō̂n, kaì ou koimō̂ntai:

17
οἵδε γὰρ σιτοῦνται σῖτα ἀσεβείας, οἴνῳ δὲ παρανόμῳ μεθύσκονται.

hoíde gàr sitoûntai sîta asebeías, oínōi dè paranómōi methýskontai.

18
αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν δικαίων ὁμοίως ϕωτὶ λάμπουσιν, προπορεύονται καὶ ϕωτίζουσιν, ἕως κατορθώσῃ ἡ ἡμέρα·

hai dè hodoì tō̂n dikaíōn homoíōs phōtì lámpousin, proporeúontai kaì phōtízousin, héōs katorthṓsēi hē hēméra:

19
αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν ἀσεβῶν σκοτειναί, οὐκ οἴδασιν πῶς προσκόπτουσιν.

hai dè hodoì tō̂n asebō̂n skoteinaí, ouk oídasin pō̂s proskóptousin.

20
Υἱέ, ἐμῇ ῥήσει πρόσεχε, τοῖς δὲ ἐμοῖς λόγοις παράβαλε σὸν οὖς,

Hyié, emē̂i rhḗsei próseche, toîs dè emoîs lógois parábale sòn oûs,

21
ὅπως μὴ ἐκλίπωσίν σε αἱ πηγαί σου, ϕύλασσε αὐτὰς ἐν σῇ καρδίᾳ·

hópōs mḕ eklípōsín se hai pēgaí sou, phýlasse autàs en sē̂i kardíāi:

22
ζωὴ γάρ ἐστιν τοῖς εὑρίσκουσιν αὐτὰς καὶ πάσῃ σαρκὶ ἴασις.

zōḕ gár estin toîs heurískousin autàs kaì pásēi sarkì íasis.

23
πάσῃ ϕυλακῇ τήρει σὴν καρδίαν· ἐκ γὰρ τούτων ἔξοδοι ζωῆς.

pásēi phylakē̂i tḗrei sḕn kardían: ek gàr toútōn éxodoi zōē̂s.

24
περίελε σεαυτοῦ σκολιὸν στόμα καὶ ἄδικα χείλη μακρὰν ἀπὸ σοῦ ἄπωσαι.

períele seautoû skoliòn stóma kaì ádika cheílē makràn apò soû ápōsai.

25
οἱ ὀϕθαλμοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν, τὰ δὲ βλέϕαρά σου νευέτω δίκαια.

hoi ophthalmoí sou orthà blepétōsan, tà dè bléphará sou neuétō díkaia.

26
ὀρθὰς τροχιὰς ποίει σοῖς ποσὶν καὶ τὰς ὁδούς σου κατεύθυνε.

orthàs trochiàs poíei soîs posìn kaì tàs hodoús sou kateúthyne.

27
μὴ ἐκκλίνῃς εἰς τὰ δεξιὰ μηδὲ εἰς τὰ ἀριστερά, ἀπόστρεψον δὲ σὸν πόδα ἀπὸ ὁδοῦ κακῆς·

mḕ ekklínēis eis tà dexià mēdè eis tà aristerá, apóstrepson dè sòn póda apò hodoû kakē̂s:

27A
ὁδοὺς γὰρ τὰς ἐκ δεξιῶν οἶδεν ὁ θεός, διεστραμμέναι δέ εἰσιν αἱ ἐξ ἀριστερῶν·

hodoùs gàr tàs ek dexiō̂n oîden ho theós, diestramménai dé eisin hai ex aristerō̂n:

27B
αὐτὸς δὲ ὀρθὰς ποιήσει τὰς τροχιάς σου, τὰς δὲ πορείας σου ἐν εἰρήνῃ προάξει.

autòs dè orthàs poiḗsei tàs trochiás sou, tàs dè poreías sou en eirḗnēi proáxei.