Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Proverbes 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Υἱέ, ἐμῇ σοϕίᾳ πρόσεχε, ἐμοῖς δὲ λόγοις παράβαλλε σὸν οὖς,

Hyié, emē̂i sophíāi próseche, emoîs dè lógois paráballe sòn oûs,

2
ἵνα ϕυλάξῃς ἔννοιαν ἀγαθήν· αἴσθησιν δὲ ἐμῶν χειλέων ἐντέλλομαί σοι.

hína phyláxēis énnoian agathḗn: aísthēsin dè emō̂n cheiléōn entéllomaí soi.

3
μὴ πρόσεχε ϕαύλῃ γυναικί· μέλι γὰρ ἀποστάζει ἀπὸ χειλέων γυναικὸς πόρνης, ἣ πρὸς καιρὸν λιπαίνει σὸν ϕάρυγγα,

mḕ próseche phaúlēi gynaikí: méli gàr apostázei apò cheiléōn gynaikòs pórnēs, hḕ pròs kairòn lipaínei sòn phárynga,

4
ὕστερον μέντοι πικρότερον χολῆς εὑρήσεις καὶ ἠκονημένον μᾶλλον μαχαίρας διστόμου.

hýsteron méntoi pikróteron cholē̂s heurḗseis kaì ēkonēménon mâllon machaíras distómou.

5
τῆς γὰρ ἀϕροσύνης οἱ πόδες κατάγουσιν τοὺς χρωμένους αὐτῇ μετὰ θανάτου εἰς τὸν ᾅδην, τὰ δὲ ἴχνη αὐτῆς οὐκ ἐρείδεται·

tē̂s gàr aphrosýnēs hoi pódes katágousin toùs chrōménous autē̂i metà thanátou eis tòn hā́idēn, tà dè íchnē autē̂s ouk ereídetai:

6
ὁδοὺς γὰρ ζωῆς οὐκ ἐπέρχεται, σϕαλεραὶ δὲ αἱ τροχιαὶ αὐτῆς καὶ οὐκ εὔγνωστοι.

hodoùs gàr zōē̂s ouk epérchetai, sphaleraì dè hai trochiaì autē̂s kaì ouk eúgnōstoi.

7
νῦν οὖν, υἱέ, ἄκουέ μου καὶ μὴ ἀκύρους ποιήσῃς ἐμοὺς λόγους·

nŷn oûn, hyié, ákoué mou kaì mḕ akýrous poiḗsēis emoùs lógous:

8
μακρὰν ποίησον ἀπ’ αὐτῆς σὴν ὁδόν, μὴ ἐγγίσῃς πρὸς θύραις οἴκων αὐτῆς,

makràn poíēson ap’ autē̂s sḕn hodón, mḕ engísēis pròs thýrais oíkōn autē̂s,

9
ἵνα μὴ πρόῃ ἄλλοις ζωήν σου καὶ σὸν βίον ἀνελεήμοσιν,

hína mḕ próēi állois zōḗn sou kaì sòn bíon aneleḗmosin,

10
ἵνα μὴ πλησθῶσιν ἀλλότριοι σῆς ἰσχύος, οἱ δὲ σοὶ πόνοι εἰς οἴκους ἀλλοτρίων εἰσέλθωσιν,

hína mḕ plēsthō̂sin allótrioi sē̂s ischýos, hoi dè soì pónoi eis oíkous allotríōn eisélthōsin,

11
καὶ μεταμεληθήσῃ ἐπ’ ἐσχάτων, ἡνίκα ἂν κατατριβῶσιν σάρκες σώματός σου,

kaì metamelēthḗsēi ep’ eschátōn, hēníka àn katatribō̂sin sárkes sṓmatós sou,

12
καὶ ἐρεῖς Πῶς ἐμίσησα παιδείαν, καὶ ἐλέγχους ἐξέκλινεν ἡ καρδία μου·

kaì ereîs Pō̂s emísēsa paideían, kaì elénchous exéklinen hē kardía mou:

13
οὐκ ἤκουον ϕωνὴν παιδεύοντός με καὶ διδάσκοντός με οὐδὲ παρέβαλλον τὸ οὖς μου·

ouk ḗkouon phōnḕn paideúontós me kaì didáskontós me oudè paréballon tò oûs mou:

14
παρ’ ὀλίγον ἐγενόμην ἐν παντὶ κακῷ ἐν μέσῳ ἐκκλησίας καὶ συναγωγῆς.

par’ olígon egenómēn en pantì kakō̂i en mésōi ekklēsías kaì synagōgē̂s.

15
πῖνε ὕδατα ἀπὸ σῶν ἀγγείων καὶ ἀπὸ σῶν ϕρεάτων πηγῆς.

pîne hýdata apò sō̂n angeíōn kaì apò sō̂n phreátōn pēgē̂s.

16
μὴ ὑπερεκχείσθω σοι τὰ ὕδατα ἐκ τῆς σῆς πηγῆς, εἰς δὲ σὰς πλατείας διαπορευέσθω τὰ σὰ ὕδατα·

mḕ hyperekcheísthō soi tà hýdata ek tē̂s sē̂s pēgē̂s, eis dè sàs plateías diaporeuésthō tà sà hýdata:

17
ἔστω σοι μόνῳ ὑπάρχοντα, καὶ μηδεὶς ἀλλότριος μετασχέτω σοι·

éstō soi mónōi hypárchonta, kaì mēdeìs allótrios metaschétō soi:

18
ἡ πηγή σου τοῦ ὕδατος ἔστω σοι ἰδία, καὶ συνευϕραίνου μετὰ γυναικὸς τῆς ἐκ νεότητός σου.

hē pēgḗ sou toû hýdatos éstō soi idía, kaì syneuphraínou metà gynaikòs tē̂s ek neótētós sou.

19
ἔλαϕος ϕιλίας καὶ πῶλος σῶν χαρίτων ὁμιλείτω σοι, ἡ δὲ ἰδία ἡγείσθω σου καὶ συνέστω σοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν γὰρ τῇ ταύτης ϕιλίᾳ συμπεριϕερόμενος πολλοστὸς ἔσῃ.

élaphos philías kaì pō̂los sō̂n charítōn homileítō soi, hē dè idía hēgeísthō sou kaì synéstō soi en pantì kairō̂i en gàr tē̂i taútēs philíāi symperipherómenos pollostòs ésēi.

20
μὴ πολὺς ἴσθι πρὸς ἀλλοτρίαν μηδὲ συνέχου ἀγκάλαις τῆς μὴ ἰδίας·

mḕ polỳs ísthi pròs allotrían mēdè synéchou ankálais tē̂s mḕ idías:

21
ἐνώπιον γάρ εἰσιν τῶν τοῦ θεοῦ ὀϕθαλμῶν ὁδοὶ ἀνδρός, εἰς δὲ πάσας τὰς τροχιὰς αὐτοῦ σκοπεύει.

enṓpion gár eisin tō̂n toû theoû ophthalmō̂n hodoì andrós, eis dè pásas tàs trochiàs autoû skopeúei.

22
παρανομίαι ἄνδρα ἀγρεύουσιν, σειραῖς δὲ τῶν ἑαυτοῦ ἁμαρτιῶν ἕκαστος σϕίγγεται·

paranomíai ándra agreúousin, seiraîs dè tō̂n heautoû hamartiō̂n hékastos sphíngetai:

23
οὗτος τελευτᾷ μετὰ ἀπαιδεύτων, ἐκ δὲ πλήθους τῆς ἑαυτοῦ βιότητος ἐξερρίϕη καὶ ἀπώλετο δι’ ἀϕροσύνην.

hoûtos teleutā̂i metà apaideútōn, ek dè plḗthous tē̂s heautoû biótētos exerríphē kaì apṓleto di’ aphrosýnēn.