Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Proverbes 8

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Σὺ τὴν σοϕίαν κηρύξεις, ἵνα ϕρόνησίς σοι ὑπακούσῃ·

Sỳ tḕn sophían kērýxeis, hína phrónēsís soi hypakoúsēi:

2
ἐπὶ γὰρ τῶν ὑψηλῶν ἄκρων ἐστίν, ἀνὰ μέσον δὲ τῶν τρίβων ἕστηκεν·

epì gàr tō̂n hypsēlō̂n ákrōn estín, anà méson dè tō̂n tríbōn héstēken:

3
παρὰ γὰρ πύλαις δυναστῶν παρεδρεύει, ἐν δὲ εἰσόδοις ὑμνεῖται

parà gàr pýlais dynastō̂n paredreúei, en dè eisódois hymneîtai

4
Ὑμᾶς, ὦ ἄνθρωποι, παρακαλῶ καὶ προΐεμαι ἐμὴν ϕωνὴν υἱοῖς ἀνθρώπων·

Hymâs, ō̂ ánthrōpoi, parakalō̂ kaì proḯemai emḕn phōnḕn hyioîs anthrṓpōn:

5
νοήσατε, ἄκακοι, πανουργίαν, οἱ δὲ ἀπαίδευτοι, ἔνθεσθε καρδίαν.

noḗsate, ákakoi, panourgían, hoi dè apaídeutoi, énthesthe kardían.

6
εἰσακούσατέ μου, σεμνὰ γὰρ ἐρῶ καὶ ἀνοίσω ἀπὸ χειλέων ὀρθά·

eisakoúsaté mou, semnà gàr erō̂ kaì anoísō apò cheiléōn orthá:

7
ὅτι ἀλήθειαν μελετήσει ὁ ϕάρυγξ μου, ἐβδελυγμένα δὲ ἐναντίον ἐμοῦ χείλη ψευδῆ.

hóti alḗtheian meletḗsei ho phárynx mou, ebdelygména dè enantíon emoû cheílē pseudē̂.

8
μετὰ δικαιοσύνης πάντα τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου, οὐδὲν ἐν αὐτοῖς σκολιὸν οὐδὲ στραγγαλῶδες·

metà dikaiosýnēs pánta tà rhḗmata toû stómatós mou, oudèn en autoîs skoliòn oudè strangalō̂des:

9
πάντα ἐνώπια τοῖς συνιοῦσιν καὶ ὀρθὰ τοῖς εὑρίσκουσι γνῶσιν.

pánta enṓpia toîs synioûsin kaì orthà toîs heurískousi gnō̂sin.

10
λάβετε παιδείαν καὶ μὴ ἀργύριον καὶ γνῶσιν ὑπὲρ χρυσίον δεδοκιμασμένον, ἀνθαιρεῖσθε δὲ αἴσθησιν χρυσίου καθαροῦ·

lábete paideían kaì mḕ argýrion kaì gnō̂sin hypèr chrysíon dedokimasménon, anthaireîsthe dè aísthēsin chrysíou katharoû:

11
κρείσσων γὰρ σοϕία λίθων πολυτελῶν, πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν.

kreíssōn gàr sophía líthōn polytelō̂n, pân dè tímion ouk áxion autē̂s estin.

12
ἐγὼ ἡ σοϕία κατεσκήνωσα βουλήν, καὶ γνῶσιν καὶ ἔννοιαν ἐγὼ ἐπεκαλεσάμην.

egṑ hē sophía kateskḗnōsa boulḗn, kaì gnō̂sin kaì énnoian egṑ epekalesámēn.

13
ϕόβος κυρίου μισεῖ ἀδικίαν, ὕβριν τε καὶ ὑπερηϕανίαν καὶ ὁδοὺς πονηρῶν· μεμίσηκα δὲ ἐγὼ διεστραμμένας ὁδοὺς κακῶν.

phóbos kyríou miseî adikían, hýbrin te kaì hyperēphanían kaì hodoùs ponērō̂n: memísēka dè egṑ diestramménas hodoùs kakō̂n.

14
ἐμὴ βουλὴ καὶ ἀσϕάλεια, ἐμὴ ϕρόνησις, ἐμὴ δὲ ἰσχύς·

emḕ boulḕ kaì aspháleia, emḕ phrónēsis, emḕ dè ischýs:

15
δι’ ἐμοῦ βασιλεῖς βασιλεύουσιν, καὶ οἱ δυνάσται γράϕουσιν δικαιοσύνην·

di’ emoû basileîs basileúousin, kaì hoi dynástai gráphousin dikaiosýnēn:

16
δι’ ἐμοῦ μεγιστᾶνες μεγαλύνονται, καὶ τύραννοι δι’ ἐμοῦ κρατοῦσι γῆς.

di’ emoû megistânes megalýnontai, kaì týrannoi di’ emoû kratoûsi gē̂s.

17
ἐγὼ τοὺς ἐμὲ ϕιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δὲ ἐμὲ ζητοῦντες εὑρήσουσιν.

egṑ toùs emè philoûntas agapō̂, hoi dè emè zētoûntes heurḗsousin.

18
πλοῦτος καὶ δόξα ἐμοὶ ὑπάρχει καὶ κτῆσις πολλῶν καὶ δικαιοσύνη·

ploûtos kaì dóxa emoì hypárchei kaì ktē̂sis pollō̂n kaì dikaiosýnē:

19
βέλτιον ἐμὲ καρπίζεσθαι ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον, τὰ δὲ ἐμὰ γενήματα κρείσσω ἀργυρίου ἐκλεκτοῦ.

béltion emè karpízesthai hypèr chrysíon kaì líthon tímion, tà dè emà genḗmata kreíssō argyríou eklektoû.

20
ἐν ὁδοῖς δικαιοσύνης περιπατῶ καὶ ἀνὰ μέσον τρίβων δικαιώματος ἀναστρέϕομαι,

en hodoîs dikaiosýnēs peripatō̂ kaì anà méson tríbōn dikaiṓmatos anastréphomai,

21
ἵνα μερίσω τοῖς ἐμὲ ἀγαπῶσιν ὕπαρξιν καὶ τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν ἐμπλήσω ἀγαθῶν.

hína merísō toîs emè agapō̂sin hýparxin kaì toùs thēsauroùs autō̂n emplḗsō agathō̂n.

21A
ἐὰν ἀναγγείλω ὑμῖν τὰ καθ’ ἡμέραν γινόμενα, μνημονεύσω τὰ ἐξ αἰῶνος ἀριθμῆσαι.

eàn anangeílō hymîn tà kath’ hēméran ginómena, mnēmoneúsō tà ex aiō̂nos arithmē̂sai.

22
κύριος ἔκτισέν με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ,

kýrios éktisén me archḕn hodō̂n autoû eis érga autoû,

23
πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέν με ἐν ἀρχῇ,

prò toû aiō̂nos ethemelíōsén me en archē̂i,

24
πρὸ τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι καὶ πρὸ τοῦ τὰς ἀβύσσους ποιῆσαι, πρὸ τοῦ προελθεῖν τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων,

prò toû tḕn gē̂n poiē̂sai kaì prò toû tàs abýssous poiē̂sai, prò toû proeltheîn tàs pēgàs tō̂n hydátōn,

25
πρὸ τοῦ ὄρη ἑδρασθῆναι, πρὸ δὲ πάντων βουνῶν γεννᾷ με.

prò toû órē hedrasthē̂nai, prò dè pántōn bounō̂n gennā̂i me.

26
κύριος ἐποίησεν χώρας καὶ ἀοικήτους καὶ ἄκρα οἰκούμενα τῆς ὑπ’ οὐρανόν.

kýrios epoíēsen chṓras kaì aoikḗtous kaì ákra oikoúmena tē̂s hyp’ ouranón.

27
ἡνίκα ἡτοίμαζεν τὸν οὐρανόν, συμπαρήμην αὐτῷ, καὶ ὅτε ἀϕώριζεν τὸν ἑαυτοῦ θρόνον ἐπ’ ἀνέμων.

hēníka hētoímazen tòn ouranón, symparḗmēn autō̂i, kaì hóte aphṓrizen tòn heautoû thrónon ep’ anémōn.

28
ἡνίκα ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ ἄνω νέϕη, καὶ ὡς ἀσϕαλεῖς ἐτίθει πηγὰς τῆς ὑπ’ οὐρανὸν

hēníka ischyrà epoíei tà ánō néphē, kaì hōs asphaleîs etíthei pēgàs tē̂s hyp’ ouranòn

29
καὶ ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ θεμέλια τῆς γῆς,

kaì ischyrà epoíei tà themélia tē̂s gē̂s,

30
ἤμην παρ’ αὐτῷ ἁρμόζουσα, ἐγὼ ἤμην ᾗ προσέχαιρεν. καθ’ ἡμέραν δὲ εὐϕραινόμην ἐν προσώπῳ αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ,

ḗmēn par’ autō̂i harmózousa, egṑ ḗmēn hē̂i proséchairen. kath’ hēméran dè euphrainómēn en prosṓpōi autoû en pantì kairō̂i,

31
ὅτε ἐυϕραίνετο τὴν οἰκουμένην συντελέσας καὶ ἐνευϕραίνετο ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων.

hóte euphraíneto tḕn oikouménēn syntelésas kaì eneuphraíneto en hyioîs anthrṓpōn.

32
νῦν οὖν, υἱέ, ἄκουέ μου.

nŷn oûn, hyié, ákoué mou.

34
μακάριος ἀνήρ, ὃς εἰσακούσεταί μου, καὶ ἄνθρωπος, ὃς τὰς ἐμὰς ὁδοὺς ϕυλάξει ἀγρυπνῶν ἐπ’ ἐμαῖς θύραις καθ’ ἡμέραν τηρῶν σταθμοὺς ἐμῶν εἰσόδων·

makários anḗr, hòs eisakoúsetaí mou, kaì ánthrōpos, hòs tàs emàs hodoùs phyláxei agrypnō̂n ep’ emaîs thýrais kath’ hēméran tērō̂n stathmoùs emō̂n eisódōn:

35
αἱ γὰρ ἔξοδοί μου ἔξοδοι ζωῆς, καὶ ἑτοιμάζεται θέλησις παρὰ κυρίου.

hai gàr éxodoí mou éxodoi zōē̂s, kaì hetoimázetai thélēsis parà kyríou.

36
οἱ δὲ εἰς ἐμὲ ἁμαρτάνοντες ἀσεβοῦσιν τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, καὶ οἱ μισοῦντές με ἀγαπῶσιν θάνατον.

hoi dè eis emè hamartánontes aseboûsin tàs heautō̂n psychás, kaì hoi misoûntés me agapō̂sin thánaton.