Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 113

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Αλληλουια. ’Εν ἐξόδῳ Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου, οἴκου Ιακωβ ἐκ λαοῦ βαρβάρου

Allēlouia. ’En exódōi Israēl ex Aigýptou, oíkou Iakōb ek laoû barbárou

2
ἐγενήθη Ιουδαία ἁγίασμα αὐτοῦ, Ισραηλ ἐξουσία αὐτοῦ.

egenḗthē Ioudaía hagíasma autoû, Israēl exousía autoû.

3
ἡ θάλασσα εἶδεν καὶ ἔϕυγεν, ὁ Ιορδάνης ἐστράϕη εἰς τὰ ὀπίσω·

hē thálassa eîden kaì éphygen, ho Iordánēs estráphē eis tà opísō:

4
τὰ ὄρη ἐσκίρτησαν ὡσεὶ κριοὶ καὶ οἱ βουνοὶ ὡς ἀρνία προβάτων.

tà órē eskírtēsan hōseì krioì kaì hoi bounoì hōs arnía probátōn.

5
τί σοί ἐστιν, θάλασσα, ὅτι ἔϕυγες, καὶ σοί, Ιορδάνη, ὅτι ἀνεχώρησας εἰς τὰ ὀπίσω;

tí soí estin, thálassa, hóti éphyges, kaì soí, Iordánē, hóti anechṓrēsas eis tà opísō?

6
τὰ ὄρη, ὅτι ἐσκιρτήσατε ὡσεὶ κριοί, καὶ οἱ βουνοὶ ὡς ἀρνία προβάτων;

tà órē, hóti eskirtḗsate hōseì krioí, kaì hoi bounoì hōs arnía probátōn?

7
ἀπὸ προσώπου κυρίου ἐσαλεύθη ἡ γῆ, ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ Ιακωβ

apò prosṓpou kyríou esaleúthē hē gē̂, apò prosṓpou toû theoû Iakōb

8
τοῦ στρέψαντος τὴν πέτραν εἰς λίμνας ὑδάτων καὶ τὴν ἀκρότομον εἰς πηγὰς ὑδάτων.

toû strépsantos tḕn pétran eis límnas hydátōn kaì tḕn akrótomon eis pēgàs hydátōn.

9
μὴ ἡμῖν, κύριε, μὴ ἡμῖν, ἀλλ’ ἢ τῷ ὀνόματί σου δὸς δόξαν ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀληθείᾳ σου,

mḕ hēmîn, kýrie, mḕ hēmîn, all’ ḕ tō̂i onómatí sou dòs dóxan epì tō̂i eléei sou kaì tē̂i alētheíāi sou,

10
μήποτε εἴπωσιν τὰ ἔθνη Ποῦ ἐστιν ὁ θεὸς αὐτῶν;

mḗpote eípōsin tà éthnē Poû estin ho theòs autō̂n?

11
ὁ δὲ θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω· ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐν τῇ γῇ πάντα, ὅσα ἠθέλησεν, ἐποίησεν.

ho dè theòs hēmō̂n en tō̂i ouranō̂i ánō: en toîs ouranoîs kaì en tē̂i gē̂i pánta, hósa ēthélēsen, epoíēsen.

12
τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων·

tà eídōla tō̂n ethnō̂n argýrion kaì chrysíon, érga cheirō̂n anthrṓpōn:

13
στόμα ἔχουσιν καὶ οὐ λαλήσουσιν, ὀϕθαλμοὺς ἔχουσιν καὶ οὐκ ὄψονται,

stóma échousin kaì ou lalḗsousin, ophthalmoùs échousin kaì ouk ópsontai,

14
ὦτα ἔχουσιν καὶ οὐκ ἀκούσονται, ῥῖνας ἔχουσιν καὶ οὐκ ὀσϕρανθήσονται,

ō̂ta échousin kaì ouk akoúsontai, rhînas échousin kaì ouk osphranthḗsontai,

15
χεῖρας ἔχουσιν καὶ οὐ ψηλαϕήσουσιν, πόδας ἔχουσιν καὶ οὐ περιπατήσουσιν, οὐ ϕωνήσουσιν ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν.

cheîras échousin kaì ou psēlaphḗsousin, pódas échousin kaì ou peripatḗsousin, ou phōnḗsousin en tō̂i láryngi autō̂n.

16
ὅμοιοι αὐτοῖς γένοιντο οἱ ποιοῦντες αὐτὰ καὶ πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτοῖς.

hómoioi autoîs génointo hoi poioûntes autà kaì pántes hoi pepoithótes ep’ autoîs.

17
οἶκος Ισραηλ ἤλπισεν ἐπὶ κύριον· βοηθὸς αὐτῶν καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν.

oîkos Israēl ḗlpisen epì kýrion: boēthòs autō̂n kaì hyperaspistḕs autō̂n estin.

18
οἶκος Ααρων ἤλπισεν ἐπὶ κύριον· βοηθὸς αὐτῶν καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν.

oîkos Aarōn ḗlpisen epì kýrion: boēthòs autō̂n kaì hyperaspistḕs autō̂n estin.

19
οἱ ϕοβούμενοι τὸν κύριον ἤλπισαν ἐπὶ κύριον· βοηθὸς αὐτῶν καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν.

hoi phoboúmenoi tòn kýrion ḗlpisan epì kýrion: boēthòs autō̂n kaì hyperaspistḕs autō̂n estin.

20
κύριος ἐμνήσθη ἡμῶν καὶ εὐλόγησεν ἡμᾶς, εὐλόγησεν τὸν οἶκον Ισραηλ, εὐλόγησεν τὸν οἶκον Ααρων,

kýrios emnḗsthē hēmō̂n kaì eulógēsen hēmâs, eulógēsen tòn oîkon Israēl, eulógēsen tòn oîkon Aarōn,

21
εὐλόγησεν τοὺς ϕοβουμένους τὸν κύριον, τοὺς μικροὺς μετὰ τῶν μεγάλων.

eulógēsen toùs phobouménous tòn kýrion, toùs mikroùs metà tō̂n megálōn.

22
προσθείη κύριος ἐϕ’ ὑμᾶς, ἐϕ’ ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς ὑμῶν·

prostheíē kýrios eph’ hymâs, eph’ hymâs kaì epì toùs hyioùs hymō̂n:

23
εὐλογημένοι ὑμεῖς τῷ κυρίῳ τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

eulogēménoi hymeîs tō̂i kyríōi tō̂i poiḗsanti tòn ouranòn kaì tḕn gē̂n.

24
ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ τῷ κυρίῳ, τὴν δὲ γῆν ἔδωκεν τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων.

ho ouranòs toû ouranoû tō̂i kyríōi, tḕn dè gē̂n édōken toîs hyioîs tō̂n anthrṓpōn.

25
οὐχ οἱ νεκροὶ αἰνέσουσίν σε, κύριε, οὐδὲ πάντες οἱ καταβαίνοντες εἰς ᾅδου,

ouch hoi nekroì ainésousín se, kýrie, oudè pántes hoi katabaínontes eis hā́idou,

26
ἀλλ’ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εὐλογήσομεν τὸν κύριον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.

all’ hēmeîs hoi zō̂ntes eulogḗsomen tòn kýrion apò toû nŷn kaì héōs toû aiō̂nos.