Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 118

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Αλληλουια. ά αλϕ. Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ οἱ πορευόμενοι ἐν νόμῳ κυρίου.

Allēlouia. á alph. Makárioi hoi ámōmoi en hodō̂i hoi poreuómenoi en nómōi kyríou.

2
μακάριοι οἱ ἐξερευνῶντες τὰ μαρτύρια αὐτοῦ· ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκζητήσουσιν αὐτόν.

makárioi hoi exereunō̂ntes tà martýria autoû: en hólēi kardíāi ekzētḗsousin autón.

3
οὐ γὰρ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ ἐπορεύθησαν.

ou gàr hoi ergazómenoi tḕn anomían en taîs hodoîs autoû eporeúthēsan.

4
σὺ ἐνετείλω τὰς ἐντολάς σου ϕυλάξασθαι σϕόδρα.

sỳ eneteílō tàs entolás sou phyláxasthai sphódra.

5
ὄϕελον κατευθυνθείησαν αἱ ὁδοί μου τοῦ ϕυλάξασθαι τὰ δικαιώματά σου.

óphelon kateuthyntheíēsan hai hodoí mou toû phyláxasthai tà dikaiṓmatá sou.

6
τότε οὐ μὴ ἐπαισχυνθῶ ἐν τῷ με ἐπιβλέπειν ἐπὶ πάσας τὰς ἐντολάς σου.

tóte ou mḕ epaischynthō̂ en tō̂i me epiblépein epì pásas tàs entolás sou.

7
ἐξομολογήσομαί σοι, κύριε, ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐν τῷ μεμαθηκέναι με τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου.

exomologḗsomaí soi, kýrie, en euthýtēti kardías en tō̂i memathēkénai me tà krímata tē̂s dikaiosýnēs sou.

8
τὰ δικαιώματά σου ϕυλάξω· μή με ἐγκαταλίπῃς ἕως σϕόδρα.

tà dikaiṓmatá sou phyláxō: mḗ me enkatalípēis héōs sphódra.

9
β́ βηθ. ’Εν τίνι κατορθώσει ὁ νεώτερος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ; ἐν τῷ ϕυλάσσεσθαι τοὺς λόγους σου.

b́ bēth. ’En tíni katorthṓsei ho neṓteros tḕn hodòn autoû? en tō̂i phylássesthai toùs lógous sou.

10
ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου ἐξεζήτησά σε· μὴ ἀπώσῃ με ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου.

en hólēi kardíāi mou exezḗtēsá se: mḕ apṓsēi me apò tō̂n entolō̂n sou.

11
ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἔκρυψα τὰ λόγιά σου, ὅπως ἂν μὴ ἁμάρτω σοι.

en tē̂i kardíāi mou ékrypsa tà lógiá sou, hópōs àn mḕ hamártō soi.

12
εὐλογητὸς εἶ, κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

eulogētòs eî, kýrie: dídaxón me tà dikaiṓmatá sou.

13
ἐν τοῖς χείλεσίν μου ἐξήγγειλα πάντα τὰ κρίματα τοῦ στόματός σου.

en toîs cheílesín mou exḗngeila pánta tà krímata toû stómatós sou.

14
ἐν τῇ ὁδῷ τῶν μαρτυρίων σου ἐτέρϕθην ὡς ἐπὶ παντὶ πλούτῳ.

en tē̂i hodō̂i tō̂n martyríōn sou etérphthēn hōs epì pantì ploútōi.

15
ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου ἀδολεσχήσω καὶ κατανοήσω τὰς ὁδούς σου.

en taîs entolaîs sou adoleschḗsō kaì katanoḗsō tàs hodoús sou.

16
ἐν τοῖς δικαιώμασίν σου μελετήσω, οὐκ ἐπιλήσομαι τῶν λόγων σου.

en toîs dikaiṓmasín sou meletḗsō, ouk epilḗsomai tō̂n lógōn sou.

17
γ́ γιμαλ. ’Ανταπόδος τῷ δούλῳ σου· ζήσομαι καὶ ϕυλάξω τοὺς λόγους σου.

ǵ gimal. ’Antapódos tō̂i doúlōi sou: zḗsomai kaì phyláxō toùs lógous sou.

18
ἀποκάλυψον τοὺς ὀϕθαλμούς μου, καὶ κατανοήσω τὰ θαυμάσιά σου ἐκ τοῦ νόμου σου.

apokálypson toùs ophthalmoús mou, kaì katanoḗsō tà thaumásiá sou ek toû nómou sou.

19
πάροικος ἐγώ εἰμι ἐν τῇ γῇ· μὴ ἀποκρύψῃς ἀπ’ ἐμοῦ τὰς ἐντολάς σου.

pároikos egṓ eimi en tē̂i gē̂i: mḕ apokrýpsēis ap’ emoû tàs entolás sou.

20
ἐπεπόθησεν ἡ ψυχή μου τοῦ ἐπιθυμῆσαι τὰ κρίματά σου ἐν παντὶ καιρῷ.

epepóthēsen hē psychḗ mou toû epithymē̂sai tà krímatá sou en pantì kairō̂i.

21
ἐπετίμησας ὑπερηϕάνοις· ἐπικατάρατοι οἱ ἐκκλίνοντες ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου.

epetímēsas hyperēphánois: epikatáratoi hoi ekklínontes apò tō̂n entolō̂n sou.

22
περίελε ἀπ’ ἐμοῦ ὄνειδος καὶ ἐξουδένωσιν, ὅτι τὰ μαρτύριά σου ἐξεζήτησα.

períele ap’ emoû óneidos kaì exoudénōsin, hóti tà martýriá sou exezḗtēsa.

23
καὶ γὰρ ἐκάθισαν ἄρχοντες καὶ κατ’ ἐμοῦ κατελάλουν, ὁ δὲ δοῦλός σου ἠδολέσχει ἐν τοῖς δικαιώμασίν σου.

kaì gàr ekáthisan árchontes kaì kat’ emoû kateláloun, ho dè doûlós sou ēdoléschei en toîs dikaiṓmasín sou.

24
καὶ γὰρ τὰ μαρτύριά σου μελέτη μού ἐστιν, καὶ αἱ συμβουλίαι μου τὰ δικαιώματά σου.

kaì gàr tà martýriá sou melétē moú estin, kaì hai symboulíai mou tà dikaiṓmatá sou.

25
δ́ δελθ. ’Εκολλήθη τῷ ἐδάϕει ἡ ψυχή μου ζῆσόν με κατὰ τὸν λόγον σου.

d́ delth. ’Ekollḗthē tō̂i edáphei hē psychḗ mou zē̂són me katà tòn lógon sou.

26
τὰς ὁδούς μου ἐξήγγειλα, καὶ ἐπήκουσάς μου· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

tàs hodoús mou exḗngeila, kaì epḗkousás mou: dídaxón me tà dikaiṓmatá sou.

27
ὁδὸν δικαιωμάτων σου συνέτισόν με, καὶ ἀδολεσχήσω ἐν τοῖς θαυμασίοις σου.

hodòn dikaiōmátōn sou synétisón me, kaì adoleschḗsō en toîs thaumasíois sou.

28
ἔσταξεν ἡ ψυχή μου ἀπὸ ἀκηδίας· βεβαίωσόν με ἐν τοῖς λόγοις σου.

éstaxen hē psychḗ mou apò akēdías: bebaíōsón me en toîs lógois sou.

29
ὁδὸν ἀδικίας ἀπόστησον ἀπ’ ἐμοῦ καὶ τῷ νόμῳ σου ἐλέησόν με.

hodòn adikías apóstēson ap’ emoû kaì tō̂i nómōi sou eléēsón me.

30
ὁδὸν ἀληθείας ᾑρετισάμην, τὰ κρίματά σου οὐκ ἐπελαθόμην.

hodòn alētheías hēiretisámēn, tà krímatá sou ouk epelathómēn.

31
ἐκολλήθην τοῖς μαρτυρίοις σου· κύριε, μή με καταισχύνῃς.

ekollḗthēn toîs martyríois sou: kýrie, mḗ me kataischýnēis.

32
ὁδὸν ἐντολῶν σου ἔδραμον, ὅταν ἐπλάτυνας τὴν καρδίαν μου.

hodòn entolō̂n sou édramon, hótan eplátynas tḕn kardían mou.

33
έ η. Νομοθέτησόν με, κύριε, τὴν ὁδὸν τῶν δικαιωμάτων σου, καὶ ἐκζητήσω αὐτὴν διὰ παντός.

é ē. Nomothétēsón me, kýrie, tḕn hodòn tō̂n dikaiōmátōn sou, kaì ekzētḗsō autḕn dià pantós.

34
συνέτισόν με, καὶ ἐξερευνήσω τὸν νόμον σου καὶ ϕυλάξω αὐτὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου.

synétisón me, kaì exereunḗsō tòn nómon sou kaì phyláxō autòn en hólēi kardíāi mou.

35
ὁδήγησόν με ἐν τρίβῳ τῶν ἐντολῶν σου, ὅτι αὐτὴν ἠθέλησα.

hodḗgēsón me en tríbōi tō̂n entolō̂n sou, hóti autḕn ēthélēsa.

36
κλῖνον τὴν καρδίαν μου εἰς τὰ μαρτύριά σου καὶ μὴ εἰς πλεονεξίαν.

klînon tḕn kardían mou eis tà martýriá sou kaì mḕ eis pleonexían.

37
ἀπόστρεψον τοὺς ὀϕθαλμούς μου τοῦ μὴ ἰδεῖν ματαιότητα, ἐν τῇ ὁδῷ σου ζῆσόν με.

apóstrepson toùs ophthalmoús mou toû mḕ ideîn mataiótēta, en tē̂i hodō̂i sou zē̂són me.

38
στῆσον τῷ δούλῳ σου τὸ λόγιόν σου εἰς τὸν ϕόβον σου.

stē̂son tō̂i doúlōi sou tò lógión sou eis tòn phóbon sou.

39
περίελε τὸν ὀνειδισμόν μου, ὃν ὑπώπτευσα· τὰ γὰρ κρίματά σου χρηστά.

períele tòn oneidismón mou, hòn hypṓpteusa: tà gàr krímatá sou chrēstá.

40
ἰδοὺ ἐπεθύμησα τὰς ἐντολάς σου· ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ζῆσόν με.

idoù epethýmēsa tàs entolás sou: en tē̂i dikaiosýnēi sou zē̂són me.

41
ϛ́ ουαυ. Καὶ ἔλθοι ἐπ’ ἐμὲ τὸ ἔλεός σου, κύριε, τὸ σωτήριόν σου κατὰ τὸ λόγιόν σου.

ϛ́ ouau. Kaì élthoi ep’ emè tò éleós sou, kýrie, tò sōtḗrión sou katà tò lógión sou.

42
καὶ ἀποκριθήσομαι τοῖς ὀνειδίζουσί με λόγον, ὅτι ἤλπισα ἐπὶ τοὺς λόγους σου.

kaì apokrithḗsomai toîs oneidízousí me lógon, hóti ḗlpisa epì toùs lógous sou.

43
καὶ μὴ περιέλῃς ἐκ τοῦ στόματός μου λόγον ἀληθείας ἕως σϕόδρα, ὅτι ἐπὶ τὰ κρίματά σου ἐπήλπισα.

kaì mḕ periélēis ek toû stómatós mou lógon alētheías héōs sphódra, hóti epì tà krímatá sou epḗlpisa.

44
καὶ ϕυλάξω τὸν νόμον σου διὰ παντός, εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

kaì phyláxō tòn nómon sou dià pantós, eis tòn aiō̂na kaì eis tòn aiō̂na toû aiō̂nos.

45
καὶ ἐπορευόμην ἐν πλατυσμῷ, ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἐξεζήτησα.

kaì eporeuómēn en platysmō̂i, hóti tàs entolás sou exezḗtēsa.

46
καὶ ἐλάλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις σου ἐναντίον βασιλέων καὶ οὐκ ᾐσχυνόμην.

kaì eláloun en toîs martyríois sou enantíon basiléōn kaì ouk ēischynómēn.

47
καὶ ἐμελέτων ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου, αἷς ἠγάπησα σϕόδρα.

kaì emelétōn en taîs entolaîs sou, haîs ēgápēsa sphódra.

48
καὶ ἦρα τὰς χεῖράς μου πρὸς τὰς ἐντολάς σου, ἃς ἠγάπησα, καὶ ἠδολέσχουν ἐν τοῖς δικαιώμασίν σου.

kaì ē̂ra tàs cheîrás mou pròs tàs entolás sou, hàs ēgápēsa, kaì ēdoléschoun en toîs dikaiṓmasín sou.

49
ζ́ ζαι. Μνήσθητι τὸν λόγον σου τῷ δούλῳ σου, ᾧ ἐπήλπισάς με.

ź zai. Mnḗsthēti tòn lógon sou tō̂i doúlōi sou, hō̂i epḗlpisás me.

50
αὕτη με παρεκάλεσεν ἐν τῇ ταπεινώσει μου, ὅτι τὸ λόγιόν σου ἔζησέν με.

haútē me parekálesen en tē̂i tapeinṓsei mou, hóti tò lógión sou ézēsén me.

51
ὑπερήϕανοι παρηνόμουν ἕως σϕόδρα, ἀπὸ δὲ τοῦ νόμου σου οὐκ ἐξέκλινα.

hyperḗphanoi parēnómoun héōs sphódra, apò dè toû nómou sou ouk exéklina.

52
ἐμνήσθην τῶν κριμάτων σου ἀπ’ αἰῶνος, κύριε, καὶ παρεκλήθην.

emnḗsthēn tō̂n krimátōn sou ap’ aiō̂nos, kýrie, kaì pareklḗthēn.

53
ἀθυμία κατέσχεν με ἀπὸ ἁμαρτωλῶν τῶν ἐγκαταλιμπανόντων τὸν νόμον σου.

athymía katéschen me apò hamartōlō̂n tō̂n enkatalimpanóntōn tòn nómon sou.

54
ψαλτὰ ἦσάν μοι τὰ δικαιώματά σου ἐν τόπῳ παροικίας μου.

psaltà ē̂sán moi tà dikaiṓmatá sou en tópōi paroikías mou.

55
ἐμνήσθην ἐν νυκτὶ τοῦ ὀνόματός σου, κύριε, καὶ ἐϕύλαξα τὸν νόμον σου.

emnḗsthēn en nyktì toû onómatós sou, kýrie, kaì ephýlaxa tòn nómon sou.

56
αὕτη ἐγενήθη μοι, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐξεζήτησα.

haútē egenḗthē moi, hóti tà dikaiṓmatá sou exezḗtēsa.

57
ή ηθ. Μερίς μου κύριε, εἶπα ϕυλάξασθαι τὸν νόμον σου.

ḗ ēth. Merís mou kýrie, eîpa phyláxasthai tòn nómon sou.

58
ἐδεήθην τοῦ προσώπου σου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου· ἐλέησόν με κατὰ τὸ λόγιόν σου.

edeḗthēn toû prosṓpou sou en hólēi kardíāi mou: eléēsón me katà tò lógión sou.

59
διελογισάμην τὰς ὁδούς σου καὶ ἐπέστρεψα τοὺς πόδας μου εἰς τὰ μαρτύριά σου.

dielogisámēn tàs hodoús sou kaì epéstrepsa toùs pódas mou eis tà martýriá sou.

60
ἡτοιμάσθην καὶ οὐκ ἐταράχθην τοῦ ϕυλάξασθαι τὰς ἐντολάς σου.

hētoimásthēn kaì ouk etaráchthēn toû phyláxasthai tàs entolás sou.

61
σχοινία ἁμαρτωλῶν περιεπλάκησάν μοι, καὶ τοῦ νόμου σου οὐκ ἐπελαθόμην.

schoinía hamartōlō̂n perieplákēsán moi, kaì toû nómou sou ouk epelathómēn.

62
μεσονύκτιον ἐξηγειρόμην τοῦ ἐξομολογεῖσθαί σοι ἐπὶ τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου.

mesonýktion exēgeirómēn toû exomologeîsthaí soi epì tà krímata tē̂s dikaiosýnēs sou.

63
μέτοχος ἐγώ εἰμι πάντων τῶν ϕοβουμένων σε καὶ τῶν ϕυλασσόντων τὰς ἐντολάς σου.

métochos egṓ eimi pántōn tō̂n phobouménōn se kaì tō̂n phylassóntōn tàs entolás sou.

64
τοῦ ἐλέους σου, κύριε, πλήρης ἡ γῆ· τὰ δικαιώματά σου δίδαξόν με.

toû eléous sou, kýrie, plḗrēs hē gē̂: tà dikaiṓmatá sou dídaxón me.

65
θ́ τηθ. Χρηστότητα ἐποίησας μετὰ τοῦ δούλου σου, κύριε, κατὰ τὸν λόγον σου.

th́ tēth. Chrēstótēta epoíēsas metà toû doúlou sou, kýrie, katà tòn lógon sou.

66
χρηστότητα καὶ παιδείαν καὶ γνῶσιν δίδαξόν με, ὅτι ταῖς ἐντολαῖς σου ἐπίστευσα.

chrēstótēta kaì paideían kaì gnō̂sin dídaxón me, hóti taîs entolaîs sou epísteusa.

67
πρὸ τοῦ με ταπεινωθῆναι ἐγὼ ἐπλημμέλησα, διὰ τοῦτο τὸ λόγιόν σου ἐϕύλαξα.

prò toû me tapeinōthē̂nai egṑ eplēmmélēsa, dià toûto tò lógión sou ephýlaxa.

68
χρηστὸς εἶ σύ, κύριε, καὶ ἐν τῇ χρηστότητί σου δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

chrēstòs eî sý, kýrie, kaì en tē̂i chrēstótētí sou dídaxón me tà dikaiṓmatá sou.

69
ἐπληθύνθη ἐπ’ ἐμὲ ἀδικία ὑπερηϕάνων, ἐγὼ δὲ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου ἐξερευνήσω τὰς ἐντολάς σου.

eplēthýnthē ep’ emè adikía hyperēphánōn, egṑ dè en hólēi kardíāi mou exereunḗsō tàs entolás sou.

70
ἐτυρώθη ὡς γάλα ἡ καρδία αὐτῶν, ἐγὼ δὲ τὸν νόμον σου ἐμελέτησα.

etyrṓthē hōs gála hē kardía autō̂n, egṑ dè tòn nómon sou emelétēsa.

71
ἀγαθόν μοι ὅτι ἐταπείνωσάς με, ὅπως ἂν μάθω τὰ δικαιώματά σου.

agathón moi hóti etapeínōsás me, hópōs àn máthō tà dikaiṓmatá sou.

72
ἀγαθόν μοι ὁ νόμος τοῦ στόματός σου ὑπὲρ χιλιάδας χρυσίου καὶ ἀργυρίου.

agathón moi ho nómos toû stómatós sou hypèr chiliádas chrysíou kaì argyríou.

73
ί ιωθ. Αἱ χεῖρές σου ἐποίησάν με καὶ ἔπλασάν με· συνέτισόν με, καὶ μαθήσομαι τὰς ἐντολάς σου.

í iōth. Hai cheîrés sou epoíēsán me kaì éplasán me: synétisón me, kaì mathḗsomai tàs entolás sou.

74
οἱ ϕοβούμενοί σε ὄψονταί με καὶ εὐϕρανθήσονται, ὅτι εἰς τοὺς λόγους σου ἐπήλπισα.

hoi phoboúmenoí se ópsontaí me kaì euphranthḗsontai, hóti eis toùs lógous sou epḗlpisa.

75
ἔγνων, κύριε, ὅτι δικαιοσύνη τὰ κρίματά σου, καὶ ἀληθείᾳ ἐταπείνωσάς με.

égnōn, kýrie, hóti dikaiosýnē tà krímatá sou, kaì alētheíāi etapeínōsás me.

76
γενηθήτω δὴ τὸ ἔλεός σου τοῦ παρακαλέσαι με κατὰ τὸ λόγιόν σου τῷ δούλῳ σου.

genēthḗtō dḕ tò éleós sou toû parakalésai me katà tò lógión sou tō̂i doúlōi sou.

77
ἐλθέτωσάν μοι οἱ οἰκτιρμοί σου, καὶ ζήσομαι, ὅτι ὁ νόμος σου μελέτη μού ἐστιν.

elthétōsán moi hoi oiktirmoí sou, kaì zḗsomai, hóti ho nómos sou melétē moú estin.

78
αἰσχυνθήτωσαν ὑπερήϕανοι, ὅτι ἀδίκως ἠνόμησαν εἰς ἐμέ· ἐγὼ δὲ ἀδολεσχήσω ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου.

aischynthḗtōsan hyperḗphanoi, hóti adíkōs ēnómēsan eis emé: egṑ dè adoleschḗsō en taîs entolaîs sou.

79
ἐπιστρεψάτωσάν μοι οἱ ϕοβούμενοί σε καὶ οἱ γινώσκοντες τὰ μαρτύριά σου.

epistrepsátōsán moi hoi phoboúmenoí se kaì hoi ginṓskontes tà martýriá sou.

80
γενηθήτω ἡ καρδία μου ἄμωμος ἐν τοῖς δικαιώμασίν σου, ὅπως ἂν μὴ αἰσχυνθῶ.

genēthḗtō hē kardía mou ámōmos en toîs dikaiṓmasín sou, hópōs àn mḕ aischynthō̂.

81
ιά χαϕ. ’Εκλείπει εἰς τὸ σωτήριόν σου ἡ ψυχή μου, καὶ εἰς τὸν λόγον σου ἐπήλπισα.

iá chaph. ’Ekleípei eis tò sōtḗrión sou hē psychḗ mou, kaì eis tòn lógon sou epḗlpisa.

82
ἐξέλιπον οἱ ὀϕθαλμοί μου εἰς τὸ λόγιόν σου λέγοντες Πότε παρακαλέσεις με;

exélipon hoi ophthalmoí mou eis tò lógión sou légontes Póte parakaléseis me?

83
ὅτι ἐγενήθην ὡς ἀσκὸς ἐν πάχνῃ· τὰ δικαιώματά σου οὐκ ἐπελαθόμην.

hóti egenḗthēn hōs askòs en páchnēi: tà dikaiṓmatá sou ouk epelathómēn.

84
πόσαι εἰσὶν αἱ ἡμέραι τοῦ δούλου σου; πότε ποιήσεις μοι ἐκ τῶν καταδιωκόντων με κρίσιν;

pósai eisìn hai hēmérai toû doúlou sou? póte poiḗseis moi ek tō̂n katadiōkóntōn me krísin?

85
διηγήσαντό μοι παράνομοι ἀδολεσχίας, ἀλλ’ οὐχ ὡς ὁ νόμος σου, κύριε.

diēgḗsantó moi paránomoi adoleschías, all’ ouch hōs ho nómos sou, kýrie.

86
πᾶσαι αἱ ἐντολαί σου ἀλήθεια· ἀδίκως κατεδίωξάν με, βοήθησόν μοι.

pâsai hai entolaí sou alḗtheia: adíkōs katedíōxán me, boḗthēsón moi.

87
παρὰ βραχὺ συνετέλεσάν με ἐν τῇ γῇ, ἐγὼ δὲ οὐκ ἐγκατέλιπον τὰς ἐντολάς σου.

parà brachỳ synetélesán me en tē̂i gē̂i, egṑ dè ouk enkatélipon tàs entolás sou.

88
κατὰ τὸ ἔλεός σου ζῆσόν με, καὶ ϕυλάξω τὰ μαρτύρια τοῦ στόματός σου.

katà tò éleós sou zē̂són me, kaì phyláxō tà martýria toû stómatós sou.

89
ιβ́ λαβδ. Εἰς τὸν αἰῶνα, κύριε, ὁ λόγος σου διαμένει ἐν τῷ οὐρανῷ.

ib́ labd. Eis tòn aiō̂na, kýrie, ho lógos sou diaménei en tō̂i ouranō̂i.

90
εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἡ ἀλήθειά σου· ἐθεμελίωσας τὴν γῆν, καὶ διαμένει.

eis geneàn kaì geneàn hē alḗtheiá sou: ethemelíōsas tḕn gē̂n, kaì diaménei.

91
τῇ διατάξει σου διαμένει ἡ ἡμέρα, ὅτι τὰ σύμπαντα δοῦλα σά.

tē̂i diatáxei sou diaménei hē hēméra, hóti tà sýmpanta doûla sá.

92
εἰ μὴ ὅτι ὁ νόμος σου μελέτη μού ἐστιν, τότε ἂν ἀπωλόμην ἐν τῇ ταπεινώσει μου.

ei mḕ hóti ho nómos sou melétē moú estin, tóte àn apōlómēn en tē̂i tapeinṓsei mou.

93
εἰς τὸν αἰῶνα οὐ μὴ ἐπιλάθωμαι τῶν δικαιωμάτων σου ὅτι ἐν αὐτοῖς ἔζησάς με, κύριε.

eis tòn aiō̂na ou mḕ epiláthōmai tō̂n dikaiōmátōn sou hóti en autoîs ézēsás me, kýrie.

94
σός εἰμι ἐγώ, σῶσόν με, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐξεζήτησα.

sós eimi egṓ, sō̂són me, hóti tà dikaiṓmatá sou exezḗtēsa.

95
ἐμὲ ὑπέμειναν ἁμαρτωλοὶ τοῦ ἀπολέσαι με· τὰ μαρτύριά σου συνῆκα.

emè hypémeinan hamartōloì toû apolésai me: tà martýriá sou synē̂ka.

96
πάσης συντελείας εἶδον πέρας· πλατεῖα ἡ ἐντολή σου σϕόδρα.

pásēs synteleías eîdon péras: plateîa hē entolḗ sou sphódra.

97
ιγ́ μημ. ‘Ως ἠγάπησα τὸν νόμον σου, κύριε· ὅλην τὴν ἡμέραν μελέτη μού ἐστιν.

iǵ mēm. ‘Ōs ēgápēsa tòn nómon sou, kýrie: hólēn tḕn hēméran melétē moú estin.

98
ὑπὲρ τοὺς ἐχθρούς μου ἐσόϕισάς με τὴν ἐντολήν σου, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνά μοί ἐστιν.

hypèr toùs echthroús mou esóphisás me tḕn entolḗn sou, hóti eis tòn aiō̂ná moí estin.

99
ὑπὲρ πάντας τοὺς διδάσκοντάς με συνῆκα, ὅτι τὰ μαρτύριά σου μελέτη μού ἐστιν.

hypèr pántas toùs didáskontás me synē̂ka, hóti tà martýriá sou melétē moú estin.

100
ὑπὲρ πρεσβυτέρους συνῆκα, ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἐξεζήτησα.

hypèr presbytérous synē̂ka, hóti tàs entolás sou exezḗtēsa.

101
ἐκ πάσης ὁδοῦ πονηρᾶς ἐκώλυσα τοὺς πόδας μου, ὅπως ἂν ϕυλάξω τοὺς λόγους σου.

ek pásēs hodoû ponērâs ekṓlysa toùs pódas mou, hópōs àn phyláxō toùs lógous sou.

102
ἀπὸ τῶν κριμάτων σου οὐκ ἐξέκλινα, ὅτι σὺ ἐνομοθέτησάς μοι.

apò tō̂n krimátōn sou ouk exéklina, hóti sỳ enomothétēsás moi.

103
ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον τῷ στόματί μου.

hōs glykéa tō̂i láryngí mou tà lógiá sou, hypèr méli kaì kēríon tō̂i stómatí mou.

104
ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου συνῆκα· διὰ τοῦτο ἐμίσησα πᾶσαν ὁδὸν ἀδικίας. [ὅτι σὺ ἐνομοθέτησάς μοι.]

apò tō̂n entolō̂n sou synē̂ka: dià toûto emísēsa pâsan hodòn adikías. [hóti sỳ enomothétēsás moi.]

105
ιδ́ νουν. Λύχνος τοῖς ποσίν μου ὁ λόγος σου καὶ ϕῶς ταῖς τρίβοις μου.

id́ noun. Lýchnos toîs posín mou ho lógos sou kaì phō̂s taîs tríbois mou.

106
ὀμώμοκα καὶ ἔστησα τοῦ ϕυλάξασθαι τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου.

omṓmoka kaì éstēsa toû phyláxasthai tà krímata tē̂s dikaiosýnēs sou.

107
ἐταπεινώθην ἕως σϕόδρα· κύριε, ζῆσόν με κατὰ τὸν λόγον σου.

etapeinṓthēn héōs sphódra: kýrie, zē̂són me katà tòn lógon sou.

108
τὰ ἑκούσια τοῦ στόματός μου εὐδόκησον δή, κύριε, καὶ τὰ κρίματά σου δίδαξόν με.

tà hekoúsia toû stómatós mou eudókēson dḗ, kýrie, kaì tà krímatá sou dídaxón me.

109
ἡ ψυχή μου ἐν ταῖς χερσίν μου διὰ παντός, καὶ τοῦ νόμου σου οὐκ ἐπελαθόμην

hē psychḗ mou en taîs chersín mou dià pantós, kaì toû nómou sou ouk epelathómēn

110
ἔθεντο ἁμαρτωλοὶ παγίδα μοι, καὶ ἐκ τῶν ἐντολῶν σου οὐκ ἐπλανήθην.

éthento hamartōloì pagída moi, kaì ek tō̂n entolō̂n sou ouk eplanḗthēn.

111
ἐκληρονόμησα τὰ μαρτύριά σου εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτι ἀγαλλίαμα τῆς καρδίας μού εἰσιν.

eklēronómēsa tà martýriá sou eis tòn aiō̂na, hóti agallíama tē̂s kardías moú eisin.

112
ἔκλινα τὴν καρδίαν μου τοῦ ποιῆσαι τὰ δικαιώματά σου εἰς τὸν αἰῶνα δι’ ἀντάμειψιν.

éklina tḕn kardían mou toû poiē̂sai tà dikaiṓmatá sou eis tòn aiō̂na di’ antámeipsin.

113
ιέ σαμχ. Παρανόμους ἐμίσησα καὶ τὸν νόμον σου ἠγάπησα.

ié samch. Paranómous emísēsa kaì tòn nómon sou ēgápēsa.

114
βοηθός μου καὶ ἀντιλήμπτωρ μου εἶ σύ· εἰς τὸν λόγον σου ἐπήλπισα.

boēthós mou kaì antilḗmptōr mou eî sý: eis tòn lógon sou epḗlpisa.

115
ἐκκλίνατε ἀπ’ ἐμοῦ, πονηρευόμενοι, καὶ ἐξερευνήσω τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ μου.

ekklínate ap’ emoû, ponēreuómenoi, kaì exereunḗsō tàs entolàs toû theoû mou.

116
ἀντιλαβοῦ μου κατὰ τὸ λόγιόν σου, καὶ ζήσομαι, καὶ μὴ καταισχύνῃς με ἀπὸ τῆς προσδοκίας μου.

antilaboû mou katà tò lógión sou, kaì zḗsomai, kaì mḕ kataischýnēis me apò tē̂s prosdokías mou.

117
βοήθησόν μοι, καὶ σωθήσομαι καὶ μελετήσω ἐν τοῖς δικαιώμασίν σου διὰ παντός.

boḗthēsón moi, kaì sōthḗsomai kaì meletḗsō en toîs dikaiṓmasín sou dià pantós.

118
ἐξουδένωσας πάντας τοὺς ἀποστατοῦντας ἀπὸ τῶν δικαιωμάτων σου, ὅτι ἄδικον τὸ ἐνθύμημα αὐτῶν.

exoudénōsas pántas toùs apostatoûntas apò tō̂n dikaiōmátōn sou, hóti ádikon tò enthýmēma autō̂n.

119
παραβαίνοντας ἐλογισάμην πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς γῆς· διὰ τοῦτο ἠγάπησα τὰ μαρτύριά σου διὰ παντός.

parabaínontas elogisámēn pántas toùs hamartōloùs tē̂s gē̂s: dià toûto ēgápēsa tà martýriá sou dià pantós.

120
καθήλωσον ἐκ τοῦ ϕόβου σου τὰς σάρκας μου· ἀπὸ γὰρ τῶν κριμάτων σου ἐϕοβήθην.

kathḗlōson ek toû phóbou sou tàs sárkas mou: apò gàr tō̂n krimátōn sou ephobḗthēn.

121
ιϛ́ αιν. ’Εποίησα κρίμα καὶ δικαιοσύνην· μὴ παραδῷς με τοῖς ἀδικοῦσίν με.

iϛ́ ain. ’Epoíēsa kríma kaì dikaiosýnēn: mḕ paradō̂is me toîs adikoûsín me.

122
ἔκδεξαι τὸν δοῦλόν σου εἰς ἀγαθόν· μὴ συκοϕαντησάτωσάν με ὑπερήϕανοι.

ékdexai tòn doûlón sou eis agathón: mḕ sykophantēsátōsán me hyperḗphanoi.

123
οἱ ὀϕθαλμοί μου ἐξέλιπον εἰς τὸ σωτήριόν σου καὶ εἰς τὸ λόγιον τῆς δικαιοσύνης σου.

hoi ophthalmoí mou exélipon eis tò sōtḗrión sou kaì eis tò lógion tē̂s dikaiosýnēs sou.

124
ποίησον μετὰ τοῦ δούλου σου κατὰ τὸ ἔλεός σου καὶ τὰ δικαιώματά σου δίδαξόν με.

poíēson metà toû doúlou sou katà tò éleós sou kaì tà dikaiṓmatá sou dídaxón me.

125
δοῦλός σού εἰμι ἐγώ· συνέτισόν με, καὶ γνώσομαι τὰ μαρτύριά σου.

doûlós soú eimi egṓ: synétisón me, kaì gnṓsomai tà martýriá sou.

126
καιρὸς τοῦ ποιῆσαι τῷ κυρίῳ· διεσκέδασαν τὸν νόμον σου.

kairòs toû poiē̂sai tō̂i kyríōi: dieskédasan tòn nómon sou.

127
διὰ τοῦτο ἠγάπησα τὰς ἐντολάς σου ὑπὲρ χρυσίον καὶ τοπάζιον.

dià toûto ēgápēsa tàs entolás sou hypèr chrysíon kaì topázion.

128
διὰ τοῦτο πρὸς πάσας τὰς ἐντολάς σου κατωρθούμην, πᾶσαν ὁδὸν ἄδικον ἐμίσησα.

dià toûto pròs pásas tàs entolás sou katōrthoúmēn, pâsan hodòn ádikon emísēsa.

129
ιζ́ ϕη. θαυμαστὰ τὰ μαρτύριά σου· διὰ τοῦτο ἐξηρεύνησεν αὐτὰ ἡ ψυχή μου.

iź phē. thaumastà tà martýriá sou: dià toûto exēreúnēsen autà hē psychḗ mou.

130
ἡ δήλωσις τῶν λόγων σου ϕωτιεῖ καὶ συνετιεῖ νηπίους.

hē dḗlōsis tō̂n lógōn sou phōtieî kaì synetieî nēpíous.

131
τὸ στόμα μου ἤνοιξα καὶ εἵλκυσα πνεῦμα, ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἐπεπόθουν.

tò stóma mou ḗnoixa kaì heílkysa pneûma, hóti tàs entolás sou epepóthoun.

132
ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με κατὰ τὸ κρίμα τῶν ἀγαπώντων τὸ ὄνομά σου.

epíblepson ep’ emè kaì eléēsón me katà tò kríma tō̂n agapṓntōn tò ónomá sou.

133
τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν σου, καὶ μὴ κατακυριευσάτω μου πᾶσα ἀνομία.

tà diabḗmatá mou kateúthynon katà tò lógión sou, kaì mḕ katakyrieusátō mou pâsa anomía.

134
λύτρωσαί με ἀπὸ συκοϕαντίας ἀνθρώπων, καὶ ϕυλάξω τὰς ἐντολάς σου.

lýtrōsaí me apò sykophantías anthrṓpōn, kaì phyláxō tàs entolás sou.

135
τὸ πρόσωπόν σου ἐπίϕανον ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου καὶ δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

tò prósōpón sou epíphanon epì tòn doûlón sou kaì dídaxón me tà dikaiṓmatá sou.

136
διεξόδους ὑδάτων κατέβησαν οἱ ὀϕθαλμοί μου, ἐπεὶ οὐκ ἐϕύλαξαν τὸν νόμον σου.

diexódous hydátōn katébēsan hoi ophthalmoí mou, epeì ouk ephýlaxan tòn nómon sou.

137
ιή σαδη. Δίκαιος εἶ, κύριε, καὶ εὐθὴς ἡ κρίσις σου.

iḗ sadē. Díkaios eî, kýrie, kaì euthḕs hē krísis sou.

138
ἐνετείλω δικαιοσύνην τὰ μαρτύριά σου καὶ ἀλήθειαν σϕόδρα.

eneteílō dikaiosýnēn tà martýriá sou kaì alḗtheian sphódra.

139
ἐξέτηξέν με ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου, ὅτι ἐπελάθοντο τῶν λόγων σου οἱ ἐχθροί μου.

exétēxén me ho zē̂los toû oíkou sou, hóti epeláthonto tō̂n lógōn sou hoi echthroí mou.

140
πεπυρωμένον τὸ λόγιόν σου σϕόδρα, καὶ ὁ δοῦλός σου ἠγάπησεν αὐτό.

pepyrōménon tò lógión sou sphódra, kaì ho doûlós sou ēgápēsen autó.

141
νεώτερός εἰμι ἐγὼ καὶ ἐξουδενωμένος· τὰ δικαιώματά σου οὐκ ἐπελαθόμην.

neṓterós eimi egṑ kaì exoudenōménos: tà dikaiṓmatá sou ouk epelathómēn.

142
ἡ δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ νόμος σου ἀλήθεια.

hē dikaiosýnē sou dikaiosýnē eis tòn aiō̂na, kaì ho nómos sou alḗtheia.

143
θλῖψις καὶ ἀνάγκη εὕροσάν με· αἱ ἐντολαί σου μελέτη μου.

thlîpsis kaì anánkē heúrosán me: hai entolaí sou melétē mou.

144
δικαιοσύνη τὰ μαρτύριά σου εἰς τὸν αἰῶνα· συνέτισόν με, καὶ ζήσομαι.

dikaiosýnē tà martýriá sou eis tòn aiō̂na: synétisón me, kaì zḗsomai.

145
ιθ́ κωϕ. ’Εκέκραξα ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου· ἐπάκουσόν μου, κύριε· τὰ δικαιώματά σου ἐκζητήσω.

ith́ kōph. ’Ekékraxa en hólēi kardíāi mou: epákousón mou, kýrie: tà dikaiṓmatá sou ekzētḗsō.

146
ἐκέκραξά σε· σῶσόν με, καὶ ϕυλάξω τὰ μαρτύριά σου.

ekékraxá se: sō̂són me, kaì phyláxō tà martýriá sou.

147
προέϕθασα ἐν ἀωρίᾳ καὶ ἐκέκραξα, εἰς τοὺς λόγους σου ἐπήλπισα.

proéphthasa en aōríāi kaì ekékraxa, eis toùs lógous sou epḗlpisa.

148
προέϕθασαν οἱ ὀϕθαλμοί μου πρὸς ὄρθρον τοῦ μελετᾶν τὰ λόγιά σου.

proéphthasan hoi ophthalmoí mou pròs órthron toû meletân tà lógiá sou.

149
τῆς ϕωνῆς μου ἄκουσον, κύριε, κατὰ τὸ ἔλεός σου, κατὰ τὸ κρίμα σου ζῆσόν με.

tē̂s phōnē̂s mou ákouson, kýrie, katà tò éleós sou, katà tò kríma sou zē̂són me.

150
προσήγγισαν οἱ καταδιώκοντές με ἀνομίᾳ, ἀπὸ δὲ τοῦ νόμου σου ἐμακρύνθησαν.

prosḗngisan hoi katadiṓkontés me anomíāi, apò dè toû nómou sou emakrýnthēsan.

151
ἐγγὺς εἶ σύ, κύριε, καὶ πᾶσαι αἱ ἐντολαί σου ἀλήθεια.

engỳs eî sý, kýrie, kaì pâsai hai entolaí sou alḗtheia.

152
κατ’ ἀρχὰς ἔγνων ἐκ τῶν μαρτυρίων σου, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐθεμελίωσας αὐτά.

kat’ archàs égnōn ek tō̂n martyríōn sou, hóti eis tòn aiō̂na ethemelíōsas autá.

153
κ́ ρης. ’Ιδὲ τὴν ταπείνωσίν μου καὶ ἐξελοῦ με, ὅτι τὸν νόμον σου οὐκ ἐπελαθόμην.

ḱ rēs. ’Idè tḕn tapeínōsín mou kaì exeloû me, hóti tòn nómon sou ouk epelathómēn.

154
κρῖνον τὴν κρίσιν μου καὶ λύτρωσαί με· διὰ τὸν λόγον σου ζῆσόν με.

krînon tḕn krísin mou kaì lýtrōsaí me: dià tòn lógon sou zē̂són me.

155
μακρὰν ἀπὸ ἁμαρτωλῶν σωτηρία, ὅτι τὰ δικαιώματά σου οὐκ ἐξεζήτησαν.

makràn apò hamartōlō̂n sōtēría, hóti tà dikaiṓmatá sou ouk exezḗtēsan.

156
οἱ οἰκτιρμοί σου πολλοί, κύριε· κατὰ τὸ κρίμα σου ζῆσόν με.

hoi oiktirmoí sou polloí, kýrie: katà tò kríma sou zē̂són me.

157
πολλοὶ οἱ ἐκδιώκοντές με καὶ ἐκθλίβοντές με· ἐκ τῶν μαρτυρίων σου οὐκ ἐξέκλινα.

polloì hoi ekdiṓkontés me kaì ekthlíbontés me: ek tō̂n martyríōn sou ouk exéklina.

158
εἶδον ἀσυνθετοῦντας καὶ ἐξετηκόμην, ὅτι τὰ λόγιά σου οὐκ ἐϕυλάξαντο.

eîdon asynthetoûntas kaì exetēkómēn, hóti tà lógiá sou ouk ephyláxanto.

159
ἰδὲ ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἠγάπησα· κύριε, ἐν τῷ ἐλέει σου ζῆσόν με.

idè hóti tàs entolás sou ēgápēsa: kýrie, en tō̂i eléei sou zē̂són me.

160
ἀρχὴ τῶν λόγων σου ἀλήθεια, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα πάντα τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου.

archḕ tō̂n lógōn sou alḗtheia, kaì eis tòn aiō̂na pánta tà krímata tē̂s dikaiosýnēs sou.

161
κά σεν. ῎Αρχοντες κατεδίωξάν με δωρεάν, καὶ ἀπὸ τῶν λόγων σου ἐδειλίασεν ἡ καρδία μου.

ká sen. ῎Archontes katedíōxán me dōreán, kaì apò tō̂n lógōn sou edeilíasen hē kardía mou.

162
ἀγαλλιάσομαι ἐγὼ ἐπὶ τὰ λόγιά σου ὡς ὁ εὑρίσκων σκῦλα πολλά.

agalliásomai egṑ epì tà lógiá sou hōs ho heurískōn skŷla pollá.

163
ἀδικίαν ἐμίσησα καὶ ἐβδελυξάμην, τὸν δὲ νόμον σου ἠγάπησα.

adikían emísēsa kaì ebdelyxámēn, tòn dè nómon sou ēgápēsa.

164
ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ᾔνεσά σοι ἐπὶ τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου.

heptákis tē̂s hēméras ḗinesá soi epì tà krímata tē̂s dikaiosýnēs sou.

165
εἰρήνη πολλὴ τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν νόμον σου, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς σκάνδαλον.

eirḗnē pollḕ toîs agapō̂sin tòn nómon sou, kaì ouk éstin autoîs skándalon.

166
προσεδόκων τὸ σωτήριόν σου, κύριε, καὶ τὰς ἐντολάς σου ἠγάπησα.

prosedókōn tò sōtḗrión sou, kýrie, kaì tàs entolás sou ēgápēsa.

167
ἐϕύλαξεν ἡ ψυχή μου τὰ μαρτύριά σου καὶ ἠγάπησεν αὐτὰ σϕόδρα.

ephýlaxen hē psychḗ mou tà martýriá sou kaì ēgápēsen autà sphódra.

168
ἐϕύλαξα τὰς ἐντολάς σου καὶ τὰ μαρτύριά σου, ὅτι πᾶσαι αἱ ὁδοί μου ἐναντίον σου, κύριε.

ephýlaxa tàs entolás sou kaì tà martýriá sou, hóti pâsai hai hodoí mou enantíon sou, kýrie.

169
κβ́ θαυ. ’Εγγισάτω ἡ δέησίς μου ἐνώπιόν σου, κύριε· κατὰ τὸ λόγιόν σου συνέτισόν με.

kb́ thau. ’Engisátō hē déēsís mou enṓpión sou, kýrie: katà tò lógión sou synétisón me.

170
εἰσέλθοι τὸ ἀξίωμά μου ἐνώπιόν σου· κατὰ τὸ λόγιόν σου ῥῦσαί με.

eisélthoi tò axíōmá mou enṓpión sou: katà tò lógión sou rhŷsaí me.

171
ἐξερεύξαιντο τὰ χείλη μου ὕμνον, ὅταν διδάξῃς με τὰ δικαιώματά σου.

exereúxainto tà cheílē mou hýmnon, hótan didáxēis me tà dikaiṓmatá sou.

172
ϕθέγξαιτο ἡ γλῶσσά μου τὸ λόγιόν σου, ὅτι πᾶσαι αἱ ἐντολαί σου δικαιοσύνη.

phthénxaito hē glō̂ssá mou tò lógión sou, hóti pâsai hai entolaí sou dikaiosýnē.

173
γενέσθω ἡ χείρ σου τοῦ σῶσαί με, ὅτι τὰς ἐντολάς σου ᾑρετισάμην.

genésthō hē cheír sou toû sō̂saí me, hóti tàs entolás sou hēiretisámēn.

174
ἐπεπόθησα τὸ σωτήριόν σου, κύριε, καὶ ὁ νόμος σου μελέτη μού ἐστιν.

epepóthēsa tò sōtḗrión sou, kýrie, kaì ho nómos sou melétē moú estin.

175
ζήσεται ἡ ψυχή μου καὶ αἰνέσει σε, καὶ τὰ κρίματά σου βοηθήσει μοι.

zḗsetai hē psychḗ mou kaì ainései se, kaì tà krímatá sou boēthḗsei moi.

176
ἐπλανήθην ὡς πρόβατον ἀπολωλός· ζήτησον τὸν δοῦλόν σου, ὅτι τὰς ἐντολάς σου οὐκ ἐπελαθόμην.

eplanḗthēn hōs próbaton apolōlós: zḗtēson tòn doûlón sou, hóti tàs entolás sou ouk epelathómēn.