Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 123

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Ωιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Εἰ μὴ ὅτι κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, εἰπάτω δὴ Ισραηλ,

’Ōidḕ tō̂n anabathmō̂n. Ei mḕ hóti kýrios ē̂n en hēmîn, eipátō dḕ Israēl,

2
εἰ μὴ ὅτι κύριος ἦν ἐν ἡμῖν ἐν τῷ ἐπαναστῆναι ἀνθρώπους ἐϕ’ ἡμᾶς,

ei mḕ hóti kýrios ē̂n en hēmîn en tō̂i epanastē̂nai anthrṓpous eph’ hēmâs,

3
ἄρα ζῶντας ἂν κατέπιον ἡμᾶς ἐν τῷ ὀργισθῆναι τὸν θυμὸν αὐτῶν ἐϕ’ ἡμᾶς·

ára zō̂ntas àn katépion hēmâs en tō̂i orgisthē̂nai tòn thymòn autō̂n eph’ hēmâs:

4
ἄρα τὸ ὕδωρ κατεπόντισεν ἡμᾶς, χείμαρρον διῆλθεν ἡ ψυχὴ ἡμῶν·

ára tò hýdōr katepóntisen hēmâs, cheímarron diē̂lthen hē psychḕ hēmō̂n:

5
ἄρα διῆλθεν ἡ ψυχὴ ἡμῶν τὸ ὕδωρ τὸ ἀνυπόστατον.

ára diē̂lthen hē psychḕ hēmō̂n tò hýdōr tò anypóstaton.

6
εὐλογητὸς κύριος, ὃς οὐκ ἔδωκεν ἡμᾶς εἰς θήραν τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν.

eulogētòs kýrios, hòs ouk édōken hēmâs eis thḗran toîs odoûsin autō̂n.

7
ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὡς στρουθίον ἐρρύσθη ἐκ τῆς παγίδος τῶν θηρευόντων· ἡ παγὶς συνετρίβη, καὶ ἡμεῖς ἐρρύσθημεν.

hē psychḕ hēmō̂n hōs strouthíon errýsthē ek tē̂s pagídos tō̂n thēreuóntōn: hē pagìs synetríbē, kaì hēmeîs errýsthēmen.

8
ἡ βοήθεια ἡμῶν ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

hē boḗtheia hēmō̂n en onómati kyríou toû poiḗsantos tòn ouranòn kaì tḕn gē̂n.