Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 124

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Ωιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Οἱ πεποιθότες ἐπὶ κύριον ὡς ὄρος Σιων· οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα ὁ κατοικῶν Ιερουσαλημ.

’Ōidḕ tō̂n anabathmō̂n. Hoi pepoithótes epì kýrion hōs óros Siōn: ou saleuthḗsetai eis tòn aiō̂na ho katoikō̂n Ierousalēm.

2
ὄρη κύκλῳ αὐτῆς, καὶ κύριος κύκλῳ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.

órē kýklōi autē̂s, kaì kýrios kýklōi toû laoû autoû apò toû nŷn kaì héōs toû aiō̂nos.

3
ὅτι οὐκ ἀϕήσει τὴν ῥάβδον τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπὶ τὸν κλῆρον τῶν δικαίων, ὅπως ἂν μὴ ἐκτείνωσιν οἱ δίκαιοι ἐν ἀνομίᾳ χεῖρας αὐτῶν.

hóti ouk aphḗsei tḕn rhábdon tō̂n hamartōlō̂n epì tòn klē̂ron tō̂n dikaíōn, hópōs àn mḕ ekteínōsin hoi díkaioi en anomíāi cheîras autō̂n.

4
ἀγάθυνον, κύριε, τοῖς ἀγαθοῖς καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ·

agáthynon, kýrie, toîs agathoîs kaì toîs euthési tē̂i kardíāi:

5
τοὺς δὲ ἐκκλίνοντας εἰς τὰς στραγγαλιὰς ἀπάξει κύριος μετὰ τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν. εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ισραηλ.

toùs dè ekklínontas eis tàs strangaliàs apáxei kýrios metà tō̂n ergazoménōn tḕn anomían. eirḗnē epì tòn Israēl.