Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 133

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Ωιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. ’Ιδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι κυρίου οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου θεοῦ ἡμῶν.

’Ōidḕ tō̂n anabathmō̂n. ’Idoù dḕ eulogeîte tòn kýrion, pántes hoi doûloi kyríou hoi hestō̂tes en oíkōi kyríou, en aulaîs oíkou theoû hēmō̂n.

2
ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια καὶ εὐλογεῖτε τὸν κύριον.

en taîs nyxìn epárate tàs cheîras hymō̂n eis tà hágia kaì eulogeîte tòn kýrion.

3
εὐλογήσει σε κύριος ἐκ Σιων ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

eulogḗsei se kýrios ek Siōn ho poiḗsas tòn ouranòn kaì tḕn gē̂n.