Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 137

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Τῷ Δαυιδ. ’Εξομολογήσομαί σοι, κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, ὅτι ἤκουσας τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου, καὶ ἐναντίον ἀγγέλων ψαλῶ σοι.

Tō̂i Dauid. ’Exomologḗsomaí soi, kýrie, en hólēi kardíāi mou, hóti ḗkousas tà rhḗmata toû stómatós mou, kaì enantíon angélōn psalō̂ soi.

2
προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου καὶ ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί σου ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀληθείᾳ σου, ὅτι ἐμεγάλυνας ἐπὶ πᾶν ὄνομα τὸ λόγιόν σου.

proskynḗsō pròs naòn hágión sou kaì exomologḗsomai tō̂i onómatí sou epì tō̂i eléei sou kaì tē̂i alētheíāi sou, hóti emegálynas epì pân ónoma tò lógión sou.

3
ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί σε, ταχὺ ἐπάκουσόν μου· πολυωρήσεις με ἐν ψυχῇ μου ἐν δυνάμει.

en hē̂i àn hēmérāi epikalésōmaí se, tachỳ epákousón mou: polyōrḗseis me en psychē̂i mou en dynámei.

4
ἐξομολογησάσθωσάν σοι, κύριε, πάντες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, ὅτι ἤκουσαν πάντα τὰ ῥήματα τοῦ στόματός σου,

exomologēsásthōsán soi, kýrie, pántes hoi basileîs tē̂s gē̂s, hóti ḗkousan pánta tà rhḗmata toû stómatós sou,

5
καὶ ᾀσάτωσαν ἐν ταῖς ὁδοῖς κυρίου, ὅτι μεγάλη ἡ δόξα κυρίου,

kaì āisátōsan en taîs hodoîs kyríou, hóti megálē hē dóxa kyríou,

6
ὅτι ὑψηλὸς κύριος καὶ τὰ ταπεινὰ ἐϕορᾷ καὶ τὰ ὑψηλὰ ἀπὸ μακρόθεν γινώσκει.

hóti hypsēlòs kýrios kaì tà tapeinà ephorā̂i kaì tà hypsēlà apò makróthen ginṓskei.

7
ἐὰν πορευθῶ ἐν μέσῳ θλίψεως, ζήσεις με· ἐπ’ ὀργὴν ἐχθρῶν μου ἐξέτεινας χεῖρά σου, καὶ ἔσωσέν με ἡ δεξιά σου.

eàn poreuthō̂ en mésōi thlípseōs, zḗseis me: ep’ orgḕn echthrō̂n mou exéteinas cheîrá sou, kaì ésōsén me hē dexiá sou.

8
κύριος ἀνταποδώσει ὑπὲρ ἐμοῦ. κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρῇς.

kýrios antapodṓsei hypèr emoû. kýrie, tò éleós sou eis tòn aiō̂na, tà érga tō̂n cheirō̂n sou mḕ parē̂is.