Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 21

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς ἀντιλήμψεως τῆς ἑωθινῆς· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.

Eis tò télos, hypèr tē̂s antilḗmpseōs tē̂s heōthinē̂s: psalmòs tō̂i Dauid.

2
‘Ο θεὸς ὁ θεός μου, πρόσχες μοι· ἵνα τί ἐγκατέλιπές με; μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου.

‘O theòs ho theós mou, prósches moi: hína tí enkatélipés me? makràn apò tē̂s sōtērías mou hoi lógoi tō̂n paraptōmátōn mou.

3
ὁ θεός μου, κεκράξομαι ἡμέρας, καὶ οὐκ εἰσακούσῃ, καὶ νυκτός, καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοί.

ho theós mou, kekráxomai hēméras, kaì ouk eisakoúsēi, kaì nyktós, kaì ouk eis ánoian emoí.

4
σὺ δὲ ἐν ἁγίοις κατοικεῖς, ὁ ἔπαινος Ισραηλ.

sỳ dè en hagíois katoikeîs, ho épainos Israēl.

5
ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν, ἤλπισαν, καὶ ἐρρύσω αὐτούς·

epì soì ḗlpisan hoi patéres hēmō̂n, ḗlpisan, kaì errýsō autoús:

6
πρὸς σὲ ἐκέκραξαν καὶ ἐσώθησαν, ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ κατῃσχύνθησαν.

pròs sè ekékraxan kaì esṓthēsan, epì soì ḗlpisan kaì ou katēischýnthēsan.

7
ἐγὼ δέ εἰμι σκώληξ καὶ οὐκ ἄνθρωπος, ὄνειδος ἀνθρώπου καὶ ἐξουδένημα λαοῦ.

egṑ dé eimi skṓlēx kaì ouk ánthrōpos, óneidos anthrṓpou kaì exoudénēma laoû.

8
πάντες οἱ θεωροῦντές με ἐξεμυκτήρισάν με, ἐλάλησαν ἐν χείλεσιν, ἐκίνησαν κεϕαλήν

pántes hoi theōroûntés me exemyktḗrisán me, elálēsan en cheílesin, ekínēsan kephalḗn

9
῎Ηλπισεν ἐπὶ κύριον, ῥυσάσθω αὐτόν· σωσάτω αὐτόν, ὅτι θέλει αὐτόν.

῎Ēlpisen epì kýrion, rhysásthō autón: sōsátō autón, hóti thélei autón.

10
ὅτι σὺ εἶ ὁ ἐκσπάσας με ἐκ γαστρός, ἡ ἐλπίς μου ἀπὸ μαστῶν τῆς μητρός μου·

hóti sỳ eî ho ekspásas me ek gastrós, hē elpís mou apò mastō̂n tē̂s mētrós mou:

11
ἐπὶ σὲ ἐπερρίϕην ἐκ μήτρας, ἐκ κοιλίας μητρός μου θεός μου εἶ σύ.

epì sè eperríphēn ek mḗtras, ek koilías mētrós mou theós mou eî sý.

12
μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι θλῖψις ἐγγύς, ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ βοηθῶν.

mḕ apostē̂is ap’ emoû, hóti thlîpsis engýs, hóti ouk éstin ho boēthō̂n.

13
περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί, ταῦροι πίονες περιέσχον με·

periekýklōsán me móschoi polloí, taûroi píones periéschon me:

14
ἤνοιξαν ἐπ’ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν ὡς λέων ὁ ἁρπάζων καὶ ὠρυόμενος.

ḗnoixan ep’ emè tò stóma autō̂n hōs léōn ho harpázōn kaì ōryómenos.

15
ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχύθην, καὶ διεσκορπίσθη πάντα τὰ ὀστᾶ μου, ἐγενήθη ἡ καρδία μου ὡσεὶ κηρὸς τηκόμενος ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μου·

hōseì hýdōr exechýthēn, kaì dieskorpísthē pánta tà ostâ mou, egenḗthē hē kardía mou hōseì kēròs tēkómenos en mésōi tē̂s koilías mou:

16
ἐξηράνθη ὡς ὄστρακον ἡ ἰσχύς μου, καὶ ἡ γλῶσσά μου κεκόλληται τῷ λάρυγγί μου, καὶ εἰς χοῦν θανάτου κατήγαγές με.

exēránthē hōs óstrakon hē ischýs mou, kaì hē glō̂ssá mou kekóllētai tō̂i láryngí mou, kaì eis choûn thanátou katḗgagés me.

17
ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί, συναγωγὴ πονηρευομένων περιέσχον με, ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδας.

hóti ekýklōsán me kýnes polloí, synagōgḕ ponēreuoménōn periéschon me, ṓryxan cheîrás mou kaì pódas.

18
ἐξηρίθμησα πάντα τὰ ὀστᾶ μου, αὐτοὶ δὲ κατενόησαν καὶ ἐπεῖδόν με.

exēríthmēsa pánta tà ostâ mou, autoì dè katenóēsan kaì epeîdón me.

19
διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.

diemerísanto tà himátiá mou heautoîs kaì epì tòn himatismón mou ébalon klē̂ron.

20
σὺ δέ, κύριε, μὴ μακρύνῃς τὴν βοήθειάν μου, εἰς τὴν ἀντίλημψίν μου πρόσχες.

sỳ dé, kýrie, mḕ makrýnēis tḕn boḗtheián mou, eis tḕn antílēmpsín mou prósches.

21
ῥῦσαι ἀπὸ ῥομϕαίας τὴν ψυχήν μου καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν μονογενῆ μου·

rhŷsai apò rhomphaías tḕn psychḗn mou kaì ek cheiròs kynòs tḕn monogenē̂ mou:

22
σῶσόν με ἐκ στόματος λέοντος καὶ ἀπὸ κεράτων μονοκερώτων τὴν ταπείνωσίν μου.

sō̂són me ek stómatos léontos kaì apò kerátōn monokerṓtōn tḕn tapeínōsín mou.

23
διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελϕοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε

diēgḗsomai tò ónomá sou toîs adelphoîs mou, en mésōi ekklēsías hymnḗsō se

24
Οἱ ϕοβούμενοι κύριον, αἰνέσατε αὐτόν, ἅπαν τὸ σπέρμα Ιακωβ, δοξάσατε αὐτόν, ϕοβηθήτωσαν αὐτὸν ἅπαν τὸ σπέρμα Ισραηλ,

Hoi phoboúmenoi kýrion, ainésate autón, hápan tò spérma Iakōb, doxásate autón, phobēthḗtōsan autòn hápan tò spérma Israēl,

25
ὅτι οὐκ ἐξουδένωσεν οὐδὲ προσώχθισεν τῇ δεήσει τοῦ πτωχοῦ οὐδὲ ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτὸν εἰσήκουσέν μου.

hóti ouk exoudénōsen oudè prosṓchthisen tē̂i deḗsei toû ptōchoû oudè apéstrepsen tò prósōpon autoû ap’ emoû kaì en tō̂i kekragénai me pròs autòn eisḗkousén mou.

26
παρὰ σοῦ ὁ ἔπαινός μου ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ, τὰς εὐχάς μου ἀποδώσω ἐνώπιον τῶν ϕοβουμένων αὐτόν.

parà soû ho épainós mou en ekklēsíāi megálēi, tàs euchás mou apodṓsō enṓpion tō̂n phobouménōn autón.

27
ϕάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται, καὶ αἰνέσουσιν κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν· ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.

phágontai pénētes kaì emplēsthḗsontai, kaì ainésousin kýrion hoi ekzētoûntes autón: zḗsontai hai kardíai autō̂n eis aiō̂na aiō̂nos.

28
μνησθήσονται καὶ ἐπιστραϕήσονται πρὸς κύριον πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν,

mnēsthḗsontai kaì epistraphḗsontai pròs kýrion pánta tà pérata tē̂s gē̂s kaì proskynḗsousin enṓpión sou pâsai hai patriaì tō̂n ethnō̂n,

29
ὅτι τοῦ κυρίου ἡ βασιλεία, καὶ αὐτὸς δεσπόζει τῶν ἐθνῶν.

hóti toû kyríou hē basileía, kaì autòs despózei tō̂n ethnō̂n.

30
ἔϕαγον καὶ προσεκύνησαν πάντες οἱ πίονες τῆς γῆς, ἐνώπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται πάντες οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν γῆν. καὶ ἡ ψυχή μου αὐτῷ ζῇ,

éphagon kaì prosekýnēsan pántes hoi píones tē̂s gē̂s, enṓpion autoû propesoûntai pántes hoi katabaínontes eis tḕn gē̂n. kaì hē psychḗ mou autō̂i zē̂i,

31
καὶ τὸ σπέρμα μου δουλεύσει αὐτῷ· ἀναγγελήσεται τῷ κυρίῳ γενεὰ ἡ ἐρχομένη,

kaì tò spérma mou douleúsei autō̂i: anangelḗsetai tō̂i kyríōi geneà hē erchoménē,

32
καὶ ἀναγγελοῦσιν τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ λαῷ τῷ τεχθησομένῳ, ὅτι ἐποίησεν ὁ κύριος.

kaì anangeloûsin tḕn dikaiosýnēn autoû laō̂i tō̂i techthēsoménōi, hóti epoíēsen ho kýrios.