Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 25

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Τοῦ Δαυιδ. Κρῖνόν με, κύριε, ὅτι ἐγὼ ἐν ἀκακίᾳ μου ἐπορεύθην καὶ ἐπὶ τῷ κυρίῳ ἐλπίζων οὐ μὴ ἀσθενήσω.

Toû Dauid. Krînón me, kýrie, hóti egṑ en akakíāi mou eporeúthēn kaì epì tō̂i kyríōi elpízōn ou mḕ asthenḗsō.

2
δοκίμασόν με, κύριε, καὶ πείρασόν με, πύρωσον τοὺς νεϕρούς μου καὶ τὴν καρδίαν μου.

dokímasón me, kýrie, kaì peírasón me, pýrōson toùs nephroús mou kaì tḕn kardían mou.

3
ὅτι τὸ ἔλεός σου κατέναντι τῶν ὀϕθαλμῶν μού ἐστιν, καὶ εὐηρέστησα ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου.

hóti tò éleós sou katénanti tō̂n ophthalmō̂n moú estin, kaì euēréstēsa en tē̂i alētheíāi sou.

4
οὐκ ἐκάθισα μετὰ συνεδρίου ματαιότητος καὶ μετὰ παρανομούντων οὐ μὴ εἰσέλθω·

ouk ekáthisa metà synedríou mataiótētos kaì metà paranomoúntōn ou mḕ eisélthō:

5
ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καὶ μετὰ ἀσεβῶν οὐ μὴ καθίσω.

emísēsa ekklēsían ponēreuoménōn kaì metà asebō̂n ou mḕ kathísō.

6
νίψομαι ἐν ἀθῴοις τὰς χεῖράς μου καὶ κυκλώσω τὸ θυσιαστήριόν σου, κύριε,

nípsomai en athṓiois tàs cheîrás mou kaì kyklṓsō tò thysiastḗrión sou, kýrie,

7
τοῦ ἀκοῦσαι ϕωνὴν αἰνέσεως καὶ διηγήσασθαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου.

toû akoûsai phōnḕn ainéseōs kaì diēgḗsasthai pánta tà thaumásiá sou.

8
κύριε, ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καὶ τόπον σκηνώματος δόξης σου.

kýrie, ēgápēsa euprépeian oíkou sou kaì tópon skēnṓmatos dóxēs sou.

9
μὴ συναπολέσῃς μετὰ ἀσεβῶν τὴν ψυχήν μου καὶ μετὰ ἀνδρῶν αἱμάτων τὴν ζωήν μου,

mḕ synapolésēis metà asebō̂n tḕn psychḗn mou kaì metà andrō̂n haimátōn tḕn zōḗn mou,

10
ὧν ἐν χερσὶν ἀνομίαι, ἡ δεξιὰ αὐτῶν ἐπλήσθη δώρων.

hō̂n en chersìn anomíai, hē dexià autō̂n eplḗsthē dṓrōn.

11
ἐγὼ δὲ ἐν ἀκακίᾳ μου ἐπορεύθην· λύτρωσαί με καὶ ἐλέησόν με.

egṑ dè en akakíāi mou eporeúthēn: lýtrōsaí me kaì eléēsón me.

12
ὁ γὰρ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι· ἐν ἐκκλησίαις εὐλογήσω σε, κύριε.

ho gàr poús mou éstē en euthýtēti: en ekklēsíais eulogḗsō se, kýrie.