Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Psalms 30

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ· ἐκστάσεως.

Eis tò télos: psalmòs tō̂i Dauid: ekstáseōs.

2
’Επὶ σοί, κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα· ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με.

’Epì soí, kýrie, ḗlpisa, mḕ kataischyntheíēn eis tòn aiō̂na: en tē̂i dikaiosýnēi sou rhŷsaí me kaì exeloû me.

3
κλῖνον πρός με τὸ οὖς σου, τάχυνον τοῦ ἐξελέσθαι με· γενοῦ μοι εἰς θεὸν ὑπερασπιστὴν καὶ εἰς οἶκον καταϕυγῆς τοῦ σῶσαί με.

klînon prós me tò oûs sou, táchynon toû exelésthai me: genoû moi eis theòn hyperaspistḕn kaì eis oîkon kataphygē̂s toû sō̂saí me.

4
ὅτι κραταίωμά μου καὶ καταϕυγή μου εἶ σὺ καὶ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὁδηγήσεις με καὶ διαθρέψεις με·

hóti krataíōmá mou kaì kataphygḗ mou eî sỳ kaì héneken toû onómatós sou hodēgḗseis me kaì diathrépseis me:

5
ἐξάξεις με ἐκ παγίδος ταύτης, ἧς ἔκρυψάν μοι, ὅτι σὺ εἶ ὁ ὑπερασπιστής μου.

exáxeis me ek pagídos taútēs, hē̂s ékrypsán moi, hóti sỳ eî ho hyperaspistḗs mou.

6
εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου· ἐλυτρώσω με, κύριε ὁ θεὸς τῆς ἀληθείας.

eis cheîrás sou parathḗsomai tò pneûmá mou: elytrṓsō me, kýrie ho theòs tē̂s alētheías.

7
ἐμίσησας τοὺς διαϕυλάσσοντας ματαιότητας διὰ κενῆς· ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ κυρίῳ ἤλπισα.

emísēsas toùs diaphylássontas mataiótētas dià kenē̂s: egṑ dè epì tō̂i kyríōi ḗlpisa.

8
ἀγαλλιάσομαι καὶ εὐϕρανθήσομαι ἐπὶ τῷ ἐλέει σου, ὅτι ἐπεῖδες τὴν ταπείνωσίν μου, ἔσωσας ἐκ τῶν ἀναγκῶν τὴν ψυχήν μου

agalliásomai kaì euphranthḗsomai epì tō̂i eléei sou, hóti epeîdes tḕn tapeínōsín mou, ésōsas ek tō̂n anankō̂n tḕn psychḗn mou

9
καὶ οὐ συνέκλεισάς με εἰς χεῖρας ἐχθροῦ, ἔστησας ἐν εὐρυχώρῳ τοὺς πόδας μου.

kaì ou synékleisás me eis cheîras echthroû, éstēsas en eurychṓrōi toùs pódas mou.

10
ἐλέησόν με, κύριε, ὅτι θλίβομαι· ἐταράχθη ἐν θυμῷ ὁ ὀϕθαλμός μου, ἡ ψυχή μου καὶ ἡ γαστήρ μου.

eléēsón me, kýrie, hóti thlíbomai: etaráchthē en thymō̂i ho ophthalmós mou, hē psychḗ mou kaì hē gastḗr mou.

11
ὅτι ἐξέλιπεν ἐν ὀδύνῃ ἡ ζωή μου καὶ τὰ ἔτη μου ἐν στεναγμοῖς· ἠσθένησεν ἐν πτωχείᾳ ἡ ἰσχύς μου, καὶ τὰ ὀστᾶ μου ἐταράχθησαν.

hóti exélipen en odýnēi hē zōḗ mou kaì tà étē mou en stenagmoîs: ēsthénēsen en ptōcheíāi hē ischýs mou, kaì tà ostâ mou etaráchthēsan.

12
παρὰ πάντας τοὺς ἐχθρούς μου ἐγενήθην ὄνειδος καὶ τοῖς γείτοσίν μου σϕόδρα καὶ ϕόβος τοῖς γνωστοῖς μου, οἱ θεωροῦντές με ἔξω ἔϕυγον ἀπ’ ἐμοῦ.

parà pántas toùs echthroús mou egenḗthēn óneidos kaì toîs geítosín mou sphódra kaì phóbos toîs gnōstoîs mou, hoi theōroûntés me éxō éphygon ap’ emoû.

13
ἐπελήσθην ὡσεὶ νεκρὸς ἀπὸ καρδίας, ἐγενήθην ὡσεὶ σκεῦος ἀπολωλός.

epelḗsthēn hōseì nekròs apò kardías, egenḗthēn hōseì skeûos apolōlós.

14
ὅτι ἤκουσα ψόγον πολλῶν παροικούντων κυκλόθεν· ἐν τῷ ἐπισυναχθῆναι αὐτοὺς ἅμα ἐπ’ ἐμὲ τοῦ λαβεῖν τὴν ψυχήν μου ἐβουλεύσαντο.

hóti ḗkousa psógon pollō̂n paroikoúntōn kyklóthen: en tō̂i episynachthē̂nai autoùs háma ep’ emè toû labeîn tḕn psychḗn mou ebouleúsanto.

15
ἐγὼ δὲ ἐπὶ σὲ ἤλπισα, κύριε· εἶπα Σὺ εἶ ὁ θεός μου.

egṑ dè epì sè ḗlpisa, kýrie: eîpa Sỳ eî ho theós mou.

16
ἐν ταῖς χερσίν σου οἱ καιροί μου· ῥῦσαί με ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν μου καὶ ἐκ τῶν καταδιωκόντων με.

en taîs chersín sou hoi kairoí mou: rhŷsaí me ek cheiròs echthrō̂n mou kaì ek tō̂n katadiōkóntōn me.

17
ἐπίϕανον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου, σῶσόν με ἐν τῷ ἐλέει σου.

epíphanon tò prósōpón sou epì tòn doûlón sou, sō̂són me en tō̂i eléei sou.

18
κύριε, μὴ καταισχυνθείην, ὅτι ἐπεκαλεσάμην σε· αἰσχυνθείησαν οἱ ἀσεβεῖς καὶ καταχθείησαν εἰς ᾅδου.

kýrie, mḕ kataischyntheíēn, hóti epekalesámēn se: aischyntheíēsan hoi asebeîs kaì katachtheíēsan eis hā́idou.

19
ἄλαλα γενηθήτω τὰ χείλη τὰ δόλια τὰ λαλοῦντα κατὰ τοῦ δικαίου ἀνομίαν ἐν ὑπερηϕανίᾳ καὶ ἐξουδενώσει.

álala genēthḗtō tà cheílē tà dólia tà laloûnta katà toû dikaíou anomían en hyperēphaníāi kaì exoudenṓsei.

20
ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου, κύριε, ἧς ἔκρυψας τοῖς ϕοβουμένοις σε, ἐξειργάσω τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ σὲ ἐναντίον τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων.

hōs polỳ tò plē̂thos tē̂s chrēstótētós sou, kýrie, hē̂s ékrypsas toîs phobouménois se, exeirgásō toîs elpízousin epì sè enantíon tō̂n hyiō̂n tō̂n anthrṓpōn.

21
κατακρύψεις αὐτοὺς ἐν ἀποκρύϕῳ τοῦ προσώπου σου ἀπὸ ταραχῆς ἀνθρώπων, σκεπάσεις αὐτοὺς ἐν σκηνῇ ἀπὸ ἀντιλογίας γλωσσῶν.

katakrýpseis autoùs en apokrýphōi toû prosṓpou sou apò tarachē̂s anthrṓpōn, skepáseis autoùs en skēnē̂i apò antilogías glōssō̂n.

22
εὐλογητὸς κύριος, ὅτι ἐθαυμάστωσεν τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐν πόλει περιοχῆς.

eulogētòs kýrios, hóti ethaumástōsen tò éleos autoû en pólei periochē̂s.

23
ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου ’Απέρριμμαι ἄρα ἀπὸ προσώπου τῶν ὀϕθαλμῶν σου. διὰ τοῦτο εἰσήκουσας τῆς ϕωνῆς τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ.

egṑ dè eîpa en tē̂i ekstásei mou ’Apérrimmai ára apò prosṓpou tō̂n ophthalmō̂n sou. dià toûto eisḗkousas tē̂s phōnē̂s tē̂s deḗseṓs mou en tō̂i kekragénai me pròs sé.

24
ἀγαπήσατε τὸν κύριον, πάντες οἱ ὅσιοι αὐτοῦ, ὅτι ἀληθείας ἐκζητεῖ κύριος καὶ ἀνταποδίδωσιν τοῖς περισσῶς ποιοῦσιν ὑπερηϕανίαν.

agapḗsate tòn kýrion, pántes hoi hósioi autoû, hóti alētheías ekzēteî kýrios kaì antapodídōsin toîs perissō̂s poioûsin hyperēphanían.

25
ἀνδρίζεσθε, καὶ κραταιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν, πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ κύριον.

andrízesthe, kaì krataioústhō hē kardía hymō̂n, pántes hoi elpízontes epì kýrion.