Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 37

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ· εἰς ἀνάμνησιν περὶ σαββάτου.

Psalmòs tō̂i Dauid: eis anámnēsin perì sabbátou.

2
Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με.

Kýrie, mḕ tō̂i thymō̂i sou elénxēis me mēdè tē̂i orgē̂i sou paideúsēis me.

3
ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι, καὶ ἐπεστήρισας ἐπ’ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου·

hóti tà bélē sou enepágēsán moi, kaì epestḗrisas ep’ emè tḕn cheîrá sou:

4
οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου, οὐκ ἔστιν εἰρήνη τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου.

ouk éstin íasis en tē̂i sarkí mou apò prosṓpou tē̂s orgē̂s sou, ouk éstin eirḗnē toîs ostéois mou apò prosṓpou tō̂n hamartiō̂n mou.

5
ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῆραν τὴν κεϕαλήν μου, ὡσεὶ ϕορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ’ ἐμέ.

hóti hai anomíai mou hyperē̂ran tḕn kephalḗn mou, hōseì phortíon barỳ ebarýnthēsan ep’ emé.

6
προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀϕροσύνης μου·

prosṓzesan kaì esápēsan hoi mṓlōpés mou apò prosṓpou tē̂s aphrosýnēs mou:

7
ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμϕθην ἕως τέλους, ὅλην τὴν ἡμέραν σκυθρωπάζων ἐπορευόμην.

etalaipṓrēsa kaì katekámphthēn héōs télous, hólēn tḕn hēméran skythrōpázōn eporeuómēn.

8
ὅτι αἱ ψύαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου·

hóti hai psýai mou eplḗsthēsan empaigmō̂n, kaì ouk éstin íasis en tē̂i sarkí mou:

9
ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σϕόδρα, ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου.

ekakṓthēn kaì etapeinṓthēn héōs sphódra, ōryómēn apò stenagmoû tē̂s kardías mou.

10
κύριε, ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυμία μου, καὶ ὁ στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἐκρύβη.

kýrie, enantíon sou pâsa hē epithymía mou, kaì ho stenagmós mou apò soû ouk ekrýbē.

11
ἡ καρδία μου ἐταράχθη, ἐγκατέλιπέν με ἡ ἰσχύς μου, καὶ τὸ ϕῶς τῶν ὀϕθαλμῶν μου καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστιν μετ’ ἐμοῦ.

hē kardía mou etaráchthē, enkatélipén me hē ischýs mou, kaì tò phō̂s tō̂n ophthalmō̂n mou kaì autò ouk éstin met’ emoû.

12
οἱ ϕίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν, καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν·

hoi phíloi mou kaì hoi plēsíon mou ex enantías mou ḗngisan kaì éstēsan, kaì hoi éngistá mou apò makróthen éstēsan:

13
καὶ ἐξεβιάσαντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου, καὶ οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν.

kaì exebiásanto hoi zētoûntes tḕn psychḗn mou, kaì hoi zētoûntes tà kaká moi elálēsan mataiótētas kaì doliótētas hólēn tḕn hēméran emelétēsan.

14
ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωϕὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ

egṑ dè hōseì kōphòs ouk ḗkouon kaì hōseì álalos ouk anoígōn tò stóma autoû

15
καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς.

kaì egenómēn hōseì ánthrōpos ouk akoúōn kaì ouk échōn en tō̂i stómati autoû elegmoús.

16
ὅτι ἐπὶ σοί, κύριε, ἤλπισα· σὺ εἰσακούσῃ, κύριε ὁ θεός μου.

hóti epì soí, kýrie, ḗlpisa: sỳ eisakoúsēi, kýrie ho theós mou.

17
ὅτι εἶπα Μήποτε ἐπιχαρῶσίν μοι οἱ ἐχθροί μου· καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ’ ἐμὲ ἐμεγαλορρημόνησαν.

hóti eîpa Mḗpote epicharō̂sín moi hoi echthroí mou: kaì en tō̂i saleuthē̂nai pódas mou ep’ emè emegalorrēmónēsan.

18
ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος, καὶ ἡ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μου διὰ παντός.

hóti egṑ eis mástigas hétoimos, kaì hē algēdṓn mou enṓpión mou dià pantós.

19
ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου.

hóti tḕn anomían mou egṑ anangelō̂ kaì merimnḗsō hypèr tē̂s hamartías mou.

20
οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσιν καὶ κεκραταίωνται ὑπὲρ ἐμέ, καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίκως·

hoi dè echthroí mou zō̂sin kaì kekrataíōntai hypèr emé, kaì eplēthýnthēsan hoi misoûntés me adíkōs:

21
οἱ ἀνταποδιδόντες κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἐνδιέβαλλόν με, ἐπεὶ κατεδίωκον δικαιοσύνην, [καὶ ἀπέρριψάν με τὸν ἀγαπητὸν ὡσεὶ νεκρὸν ἐβδελυγμένον.]

hoi antapodidóntes kakà antì agathō̂n endiéballón me, epeì katedíōkon dikaiosýnēn, [kaì apérripsán me tòn agapētòn hōseì nekròn ebdelygménon.]

22
μὴ ἐγκαταλίπῃς με, κύριε· ὁ θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ·

mḕ enkatalípēis me, kýrie: ho theós mou, mḕ apostē̂is ap’ emoû:

23
πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου, κύριε τῆς σωτηρίας μου.

prósches eis tḕn boḗtheián mou, kýrie tē̂s sōtērías mou.