Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 54

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· συνέσεως τῷ Δαυιδ.

Eis tò télos, en hýmnois: synéseōs tō̂i Dauid.

2
’Ενώτισαι, ὁ θεός, τὴν προσευχὴν μου καὶ μὴ ὑπερίδῃς τὴν δέησίν μου,

’Enṓtisai, ho theós, tḕn proseuchḕn mou kaì mḕ hyperídēis tḕn déēsín mou,

3
πρόσχες μοι καὶ εἰσάκουσόν μου. ἐλυπήθην ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ μου καὶ ἐταράχθην

prósches moi kaì eisákousón mou. elypḗthēn en tē̂i adoleschíāi mou kaì etaráchthēn

4
ἀπὸ ϕωνῆς ἐχθροῦ καὶ ἀπὸ θλίψεως ἁμαρτωλοῦ, ὅτι ἐξέκλιναν ἐπ’ ἐμὲ ἀνομίαν καὶ ἐν ὀργῇ ἐνεκότουν μοι.

apò phōnē̂s echthroû kaì apò thlípseōs hamartōloû, hóti exéklinan ep’ emè anomían kaì en orgē̂i enekótoun moi.

5
ἡ καρδία μου ἐταράχθη ἐν ἐμοί, καὶ δειλία θανάτου ἐπέπεσεν ἐπ’ ἐμέ·

hē kardía mou etaráchthē en emoí, kaì deilía thanátou epépesen ep’ emé:

6
ϕόβος καὶ τρόμος ἦλθεν ἐπ’ ἐμέ, καὶ ἐκάλυψέν με σκότος.

phóbos kaì trómos ē̂lthen ep’ emé, kaì ekálypsén me skótos.

7
καὶ εἶπα Τίς δώσει μοι πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς καὶ πετασθήσομαι καὶ καταπαύσω;

kaì eîpa Tís dṓsei moi ptérygas hōseì peristerâs kaì petasthḗsomai kaì katapaúsō?

8
ἰδοὺ ἐμάκρυνα ϕυγαδεύων καὶ ηὐλίσθην ἐν τῇ ἐρήμῳ. διάψαλμα.

idoù emákryna phygadeúōn kaì ēylísthēn en tē̂i erḗmōi. diápsalma.

9
προσεδεχόμην τὸν σῴζοντά με ἀπὸ ὀλιγοψυχίας καὶ καταιγίδος.

prosedechómēn tòn sṓizontá me apò oligopsychías kaì kataigídos.

10
καταπόντισον, κύριε, καὶ καταδίελε τὰς γλώσσας αὐτῶν, ὅτι εἶδον ἀνομίαν καὶ ἀντιλογίαν ἐν τῇ πόλει.

katapóntison, kýrie, kaì katadíele tàs glṓssas autō̂n, hóti eîdon anomían kaì antilogían en tē̂i pólei.

11
ἡμέρας καὶ νυκτὸς κυκλώσει αὐτὴν ἐπὶ τὰ τείχη αὐτῆς, ἀνομία καὶ κόπος ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ ἀδικία,

hēméras kaì nyktòs kyklṓsei autḕn epì tà teíchē autē̂s, anomía kaì kópos en mésōi autē̂s kaì adikía,

12
καὶ οὐκ ἐξέλιπεν ἐκ τῶν πλατειῶν αὐτῆς τόκος καὶ δόλος.

kaì ouk exélipen ek tō̂n plateiō̂n autē̂s tókos kaì dólos.

13
ὅτι εἰ ἐχθρὸς ὠνείδισέν με, ὑπήνεγκα ἄν, καὶ εἰ ὁ μισῶν με ἐπ’ ἐμὲ ἐμεγαλορρημόνησεν, ἐκρύβην ἂν ἀπ’ αὐτοῦ.

hóti ei echthròs ōneídisén me, hypḗnenka án, kaì ei ho misō̂n me ep’ emè emegalorrēmónēsen, ekrýbēn àn ap’ autoû.

14
σὺ δέ, ἄνθρωπε ἰσόψυχε, ἡγεμών μου καὶ γνωστέ μου,

sỳ dé, ánthrōpe isópsyche, hēgemṓn mou kaì gnōsté mou,

15
ὃς ἐπὶ τὸ αὐτό μοι ἐγλύκανας ἐδέσματα, ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ ἐπορεύθημεν ἐν ὁμονοίᾳ·

hòs epì tò autó moi eglýkanas edésmata, en tō̂i oíkōi toû theoû eporeúthēmen en homonoíāi:

16
ἐλθέτω θάνατος ἐπ’ αὐτούς, καὶ καταβήτωσαν εἰς ᾅδου ζῶντες, ὅτι πονηρίαι ἐν ταῖς παροικίαις αὐτῶν ἐν μέσῳ αὐτῶν.

elthétō thánatos ep’ autoús, kaì katabḗtōsan eis hā́idou zō̂ntes, hóti ponēríai en taîs paroikíais autō̂n en mésōi autō̂n.

17
ἐγὼ δὲ πρὸς τὸν θεὸν ἐκέκραξα, καὶ ὁ κύριος εἰσήκουσέν μου.

egṑ dè pròs tòn theòn ekékraxa, kaì ho kýrios eisḗkousén mou.

18
ἑσπέρας καὶ πρωὶ καὶ μεσημβρίας διηγήσομαι· ἀπαγγελῶ, καὶ εἰσακούσεται τῆς ϕωνῆς μου.

hespéras kaì prōì kaì mesēmbrías diēgḗsomai: apangelō̂, kaì eisakoúsetai tē̂s phōnē̂s mou.

19
λυτρώσεται ἐν εἰρήνῃ τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῶν ἐγγιζόντων μοι, ὅτι ἐν πολλοῖς ἦσαν σὺν ἐμοί.

lytrṓsetai en eirḗnēi tḕn psychḗn mou apò tō̂n engizóntōn moi, hóti en polloîs ē̂san sỳn emoí.

20
εἰσακούσεται ὁ θεὸς καὶ ταπεινώσει αὐτούς, ὁ ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων. διάψαλμα. οὐ γάρ ἐστιν αὐτοῖς ἀντάλλαγμα, καὶ οὐκ ἐϕοβήθησαν τὸν θεόν.

eisakoúsetai ho theòs kaì tapeinṓsei autoús, ho hypárchōn prò tō̂n aiṓnōn. diápsalma. ou gár estin autoîs antállagma, kaì ouk ephobḗthēsan tòn theón.

21
ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐν τῷ ἀποδιδόναι· ἐβεβήλωσαν τὴν διαθήκην αὐτοῦ.

exéteinen tḕn cheîra autoû en tō̂i apodidónai: ebebḗlōsan tḕn diathḗkēn autoû.

22
διεμερίσθησαν ἀπὸ ὀργῆς τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἤγγισεν ἡ καρδία αὐτοῦ· ἡπαλύνθησαν οἱ λόγοι αὐτοῦ ὑπὲρ ἔλαιον, καὶ αὐτοί εἰσιν βολίδες.

diemerísthēsan apò orgē̂s toû prosṓpou autoû, kaì ḗngisen hē kardía autoû: hēpalýnthēsan hoi lógoi autoû hypèr élaion, kaì autoí eisin bolídes.

23
ἐπίρριψον ἐπὶ κύριον τὴν μέριμνάν σου, καὶ αὐτός σε διαθρέψει· οὐ δώσει εἰς τὸν αἰῶνα σάλον τῷ δικαίῳ.

epírripson epì kýrion tḕn mérimnán sou, kaì autós se diathrépsei: ou dṓsei eis tòn aiō̂na sálon tō̂i dikaíōi.

24
σὺ δέ, ὁ θεός, κατάξεις αὐτοὺς εἰς ϕρέαρ διαϕθορᾶς· ἄνδρες αἱμάτων καὶ δολιότητος οὐ μὴ ἡμισεύσωσιν τὰς ἡμέρας αὐτῶν. ἐγὼ δὲ ἐλπιῶ ἐπὶ σέ, κύριε.

sỳ dé, ho theós, katáxeis autoùs eis phréar diaphthorâs: ándres haimátōn kaì doliótētos ou mḕ hēmiseúsōsin tàs hēméras autō̂n. egṑ dè elpiō̂ epì sé, kýrie.