Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 69

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Εἰς τὸ τέλος· τῷ Δαυιδ εἰς ἀνάμνησιν,

Eis tò télos: tō̂i Dauid eis anámnēsin,

2
εἰς τὸ σῶσαί με κύριον. ‘Ο θεός, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες.

eis tò sō̂saí me kýrion. ‘O theós, eis tḕn boḗtheián mou prósches.

3
αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν οἱ ζητοῦντές μου τὴν ψυχήν, ἀποστραϕείησαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθείησαν οἱ βουλόμενοί μοι κακά,

aischyntheíēsan kaì entrapeíēsan hoi zētoûntés mou tḕn psychḗn, apostrapheíēsan eis tà opísō kaì kataischyntheíēsan hoi boulómenoí moi kaká,

4
ἀποστραϕείησαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ λέγοντές μοι Εὖγε εὖγε.

apostrapheíēsan parautíka aischynómenoi hoi légontés moi Eûge eûge.

5
ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐϕρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές σε, καὶ λεγέτωσαν διὰ παντός Μεγαλυνθήτω ὁ θεός, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου.

agalliásthōsan kaì euphranthḗtōsan epì soì pántes hoi zētoûntés se, kaì legétōsan dià pantós Megalynthḗtō ho theós, hoi agapō̂ntes tò sōtḗrión sou.

6
ἐγὼ δὲ πτωχὸς καὶ πένης· ὁ θεός, βοήθησόν μοι. βοηθός μου καὶ ῥύστης μου εἶ σύ· κύριε, μὴ χρονίσῃς.

egṑ dè ptōchòs kaì pénēs: ho theós, boḗthēsón moi. boēthós mou kaì rhýstēs mou eî sý: kýrie, mḕ chronísēis.