Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 70

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Τῷ Δαυιδ· υἱῶν Ιωναδαβ καὶ τῶν πρώτων αἰχμαλωτισθέντων. ‘Ο θεός, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα.

Tō̂i Dauid: hyiō̂n Iōnadab kaì tō̂n prṓtōn aichmalōtisthéntōn. ‘O theós, epì soì ḗlpisa, mḕ kataischyntheíēn eis tòn aiō̂na.

2
ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με, κλῖνον πρός με τὸ οὖς σου καὶ σῶσόν με.

en tē̂i dikaiosýnēi sou rhŷsaí me kaì exeloû me, klînon prós me tò oûs sou kaì sō̂són me.

3
γενοῦ μοι εἰς θεὸν ὑπερασπιστὴν καὶ εἰς τόπον ὀχυρὸν τοῦ σῶσαί με, ὅτι στερέωμά μου καὶ καταϕυγή μου εἶ σύ.

genoû moi eis theòn hyperaspistḕn kaì eis tópon ochyròn toû sō̂saí me, hóti steréōmá mou kaì kataphygḗ mou eî sý.

4
ὁ θεός μου, ῥῦσαί με ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ, ἐκ χειρὸς παρανομοῦντος καὶ ἀδικοῦντος·

ho theós mou, rhŷsaí me ek cheiròs hamartōloû, ek cheiròs paranomoûntos kaì adikoûntos:

5
ὅτι σὺ εἶ ἡ ὑπομονή μου, κύριε· κύριος ἡ ἐλπίς μου ἐκ νεότητός μου.

hóti sỳ eî hē hypomonḗ mou, kýrie: kýrios hē elpís mou ek neótētós mou.

6
ἐπὶ σὲ ἐπεστηρίχθην ἀπὸ γαστρός, ἐκ κοιλίας μητρός μου σύ μου εἶ σκεπαστής· ἐν σοὶ ἡ ὕμνησίς μου διὰ παντός.

epì sè epestēríchthēn apò gastrós, ek koilías mētrós mou sý mou eî skepastḗs: en soì hē hýmnēsís mou dià pantós.

7
ὡσεὶ τέρας ἐγενήθην τοῖς πολλοῖς, καὶ σὺ βοηθὸς κραταιός.

hōseì téras egenḗthēn toîs polloîs, kaì sỳ boēthòs krataiós.

8
πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεως, ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάν σου.

plērōthḗtō tò stóma mou ainéseōs, hópōs hymnḗsō tḕn dóxan sou, hólēn tḕn hēméran tḕn megaloprépeián sou.

9
μὴ ἀπορρίψῃς με εἰς καιρὸν γήρους, ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ἰσχύν μου μὴ ἐγκαταλίπῃς με.

mḕ aporrípsēis me eis kairòn gḗrous, en tō̂i ekleípein tḕn ischýn mou mḕ enkatalípēis me.

10
ὅτι εἶπαν οἱ ἐχθροί μου ἐμοὶ καὶ οἱ ϕυλάσσοντες τὴν ψυχήν μου ἐβουλεύσαντο ἐπὶ τὸ αὐτὸ

hóti eîpan hoi echthroí mou emoì kaì hoi phylássontes tḕn psychḗn mou ebouleúsanto epì tò autò

11
λέγοντες ‘Ο θεὸς ἐγκατέλιπεν αὐτόν· καταδιώξατε καὶ καταλάβετε αὐτόν, ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ ῥυόμενος.

légontes ‘O theòs enkatélipen autón: katadiṓxate kaì katalábete autón, hóti ouk éstin ho rhyómenos.

12
ὁ θεός, μὴ μακρύνῃς ἀπ’ ἐμοῦ· ὁ θεός μου, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες.

ho theós, mḕ makrýnēis ap’ emoû: ho theós mou, eis tḕn boḗtheián mou prósches.

13
αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐκλιπέτωσαν οἱ ἐνδιαβάλλοντες τὴν ψυχήν μου, περιβαλέσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι.

aischynthḗtōsan kaì eklipétōsan hoi endiabállontes tḕn psychḗn mou, peribalésthōsan aischýnēn kaì entropḕn hoi zētoûntes tà kaká moi.

14
ἐγὼ δὲ διὰ παντὸς ἐλπιῶ καὶ προσθήσω ἐπὶ πᾶσαν τὴν αἴνεσίν σου.

egṑ dè dià pantòs elpiō̂ kaì prosthḗsō epì pâsan tḕn aínesín sou.

15
τὸ στόμα μου ἐξαγγελεῖ τὴν δικαιοσύνην σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν σωτηρίαν σου, ὅτι οὐκ ἔγνων γραμματείας.

tò stóma mou exangeleî tḕn dikaiosýnēn sou, hólēn tḕn hēméran tḕn sōtērían sou, hóti ouk égnōn grammateías.

16
εἰσελεύσομαι ἐν δυναστείᾳ κυρίου· κύριε, μνησθήσομαι τῆς δικαιοσύνης σου μόνου.

eiseleúsomai en dynasteíāi kyríou: kýrie, mnēsthḗsomai tē̂s dikaiosýnēs sou mónou.

17
ἐδίδαξάς με, ὁ θεός, ἐκ νεότητός μου, καὶ μέχρι νῦν ἀπαγγελῶ τὰ θαυμάσιά σου.

edídaxás me, ho theós, ek neótētós mou, kaì méchri nŷn apangelō̂ tà thaumásiá sou.

18
καὶ ἕως γήρους καὶ πρεσβείου, ὁ θεός, μὴ ἐγκαταλίπῃς με, ἕως ἂν ἀπαγγείλω τὸν βραχίονά σου πάσῃ τῇ γενεᾷ τῇ ἐρχομένῃ, τὴν δυναστείαν σου καὶ τὴν δικαιοσύνην σου.

kaì héōs gḗrous kaì presbeíou, ho theós, mḕ enkatalípēis me, héōs àn apangeílō tòn brachíoná sou pásēi tē̂i geneā̂i tē̂i erchoménēi, tḕn dynasteían sou kaì tḕn dikaiosýnēn sou.

19
ὁ θεός, ἕως ὑψίστων ἃ ἐποίησας μεγαλεῖα· ὁ θεός, τίς ὅμοιός σοι;

ho theós, héōs hypsístōn hà epoíēsas megaleîa: ho theós, tís hómoiós soi?

20
ὅσας ἔδειξάς μοι θλίψεις πολλὰς καὶ κακάς, καὶ ἐπιστρέψας ἐζωοποίησάς με καὶ ἐκ τῶν ἀβύσσων τῆς γῆς πάλιν ἀνήγαγές με.

hósas édeixás moi thlípseis pollàs kaì kakás, kaì epistrépsas ezōopoíēsás me kaì ek tō̂n abýssōn tē̂s gē̂s pálin anḗgagés me.

21
ἐπλεόνασας τὴν μεγαλοσύνην σου καὶ ἐπιστρέψας παρεκάλεσάς με [καὶ ἐκ τῶν ἀβύσσων τῆς γῆς πάλιν ἀνήγαγές με.]

epleónasas tḕn megalosýnēn sou kaì epistrépsas parekálesás me [kaì ek tō̂n abýssōn tē̂s gē̂s pálin anḗgagés me.]

22
καὶ γὰρ ἐγὼ ἐξομολογήσομαί σοι ἐν σκεύει ψαλμοῦ τὴν ἀλήθειάν σου, ὁ θεός· ψαλῶ σοι ἐν κιθάρᾳ, ὁ ἅγιος τοῦ Ισραηλ.

kaì gàr egṑ exomologḗsomaí soi en skeúei psalmoû tḕn alḗtheián sou, ho theós: psalō̂ soi en kithárāi, ho hágios toû Israēl.

23
ἀγαλλιάσονται τὰ χείλη μου, ὅταν ψάλω σοι, καὶ ἡ ψυχή μου, ἣν ἐλυτρώσω.

agalliásontai tà cheílē mou, hótan psálō soi, kaì hē psychḗ mou, hḕn elytrṓsō.

24
ἔτι δὲ καὶ ἡ γλῶσσά μου ὅλην τὴν ἡμέραν μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου, ὅταν αἰσχυνθῶσιν καὶ ἐντραπῶσιν οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι.

éti dè kaì hē glō̂ssá mou hólēn tḕn hēméran meletḗsei tḕn dikaiosýnēn sou, hótan aischynthō̂sin kaì entrapō̂sin hoi zētoûntes tà kaká moi.