Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 81

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Ψαλμὸς τῷ Ασαϕ. ‘Ο θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ θεῶν, ἐν μέσῳ δὲ θεοὺς διακρίνει

Psalmòs tō̂i Asaph. ‘O theòs éstē en synagōgē̂i theō̂n, en mésōi dè theoùs diakrínei

2
῞Εως πότε κρίνετε ἀδικίαν καὶ πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμβάνετε; διάψαλμα.

῞Eōs póte krínete adikían kaì prósōpa hamartōlō̂n lambánete? diápsalma.

3
κρίνατε ὀρϕανὸν καὶ πτωχόν, ταπεινὸν καὶ πένητα δικαιώσατε·

krínate orphanòn kaì ptōchón, tapeinòn kaì pénēta dikaiṓsate:

4
ἐξέλεσθε πένητα καὶ πτωχόν, ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ῥύσασθε.

exélesthe pénēta kaì ptōchón, ek cheiròs hamartōloû rhýsasthe.

5
οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆκαν, ἐν σκότει διαπορεύονται· σαλευθήσονται πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς.

ouk égnōsan oudè synē̂kan, en skótei diaporeúontai: saleuthḗsontai pánta tà themélia tē̂s gē̂s.

6
ἐγὼ εἶπα θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ ὑψίστου πάντες·

egṑ eîpa theoí este kaì hyioì hypsístou pántes:

7
ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνῄσκετε καὶ ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε.

hymeîs dè hōs ánthrōpoi apothnḗiskete kaì hōs heîs tō̂n archóntōn píptete.

8
ἀνάστα, ὁ θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν.

anásta, ho theós, krînon tḕn gē̂n, hóti sỳ kataklēronomḗseis en pâsin toîs éthnesin.