Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 83

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληνῶν· τοῖς υἱοῖς Κορε ψαλμός.

Eis tò télos, hypèr tō̂n lēnō̂n: toîs hyioîs Kore psalmós.

2
‘Ως ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου, κύριε τῶν δυνάμεων.

‘Ōs agapētà tà skēnṓmatá sou, kýrie tō̂n dynámeōn.

3
ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ κυρίου, ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ἠγαλλιάσαντο ἐπὶ θεὸν ζῶντα.

epipotheî kaì ekleípei hē psychḗ mou eis tàs aulàs toû kyríou, hē kardía mou kaì hē sárx mou ēgalliásanto epì theòn zō̂nta.

4
καὶ γὰρ στρουθίον εὗρεν ἑαυτῷ οἰκίαν καὶ τρυγὼν νοσσιὰν ἑαυτῇ, οὗ θήσει τὰ νοσσία αὐτῆς, τὰ θυσιαστήριά σου, κύριε τῶν δυνάμεων, ὁ βασιλεύς μου καὶ ὁ θεός μου.

kaì gàr strouthíon heûren heautō̂i oikían kaì trygṑn nossiàn heautē̂i, hoû thḗsei tà nossía autē̂s, tà thysiastḗriá sou, kýrie tō̂n dynámeōn, ho basileús mou kaì ho theós mou.

5
μακάριοι οἱ κατοικοῦντες ἐν τῷ οἴκῳ σου, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων αἰνέσουσίν σε. διάψαλμα.

makárioi hoi katoikoûntes en tō̂i oíkōi sou, eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn ainésousín se. diápsalma.

6
μακάριος ἀνήρ, οὗ ἐστιν ἡ ἀντίλημψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, κύριε· ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο

makários anḗr, hoû estin hē antílēmpsis autoû parà soû, kýrie: anabáseis en tē̂i kardíāi autoû diétheto

7
ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ κλαυθμῶνος εἰς τόπον, ὃν ἔθετο· καὶ γὰρ εὐλογίας δώσει ὁ νομοθετῶν.

en tē̂i koiládi toû klauthmō̂nos eis tópon, hòn étheto: kaì gàr eulogías dṓsei ho nomothetō̂n.

8
πορεύσονται ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν, ὀϕθήσεται ὁ θεὸς τῶν θεῶν ἐν Σιων.

poreúsontai ek dynámeōs eis dýnamin, ophthḗsetai ho theòs tō̂n theō̂n en Siōn.

9
κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι, ὁ θεὸς Ιακωβ. διάψαλμα.

kýrie ho theòs tō̂n dynámeōn, eisákouson tē̂s proseuchē̂s mou enṓtisai, ho theòs Iakōb. diápsalma.

10
ὑπερασπιστὰ ἡμῶν, ἰδέ, ὁ θεός, καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸ πρόσωπον τοῦ χριστοῦ σου.

hyperaspistà hēmō̂n, idé, ho theós, kaì epíblepson epì tò prósōpon toû christoû sou.

11
ὅτι κρείσσων ἡμέρα μία ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑπὲρ χιλιάδας· ἐξελεξάμην παραρριπτεῖσθαι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ μᾶλλον ἢ οἰκεῖν ἐν σκηνώμασιν ἁμαρτωλῶν.

hóti kreíssōn hēméra mía en taîs aulaîs sou hypèr chiliádas: exelexámēn pararripteîsthai en tō̂i oíkōi toû theoû mâllon ḕ oikeîn en skēnṓmasin hamartōlō̂n.

12
ὅτι ἔλεον καὶ ἀλήθειαν ἀγαπᾷ κύριος ὁ θεός, χάριν καὶ δόξαν δώσει· κύριος οὐ στερήσει τὰ ἀγαθὰ τοὺς πορευομένους ἐν ἀκακίᾳ.

hóti éleon kaì alḗtheian agapā̂i kýrios ho theós, chárin kaì dóxan dṓsei: kýrios ou sterḗsei tà agathà toùs poreuoménous en akakíāi.

13
κύριε τῶν δυνάμεων, μακάριος ἄνθρωπος ὁ ἐλπίζων ἐπὶ σέ.

kýrie tō̂n dynámeōn, makários ánthrōpos ho elpízōn epì sé.