Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 85

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Προσευχὴ τῷ Δαυιδ. Κλῖνον, κύριε, τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσόν μου, ὅτι πτωχὸς καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ.

Proseuchḕ tō̂i Dauid. Klînon, kýrie, tò oûs sou kaì epákousón mou, hóti ptōchòs kaì pénēs eimì egṓ.

2
ϕύλαξον τὴν ψυχήν μου, ὅτι ὅσιός εἰμι· σῶσον τὸν δοῦλόν σου, ὁ θεός μου, τὸν ἐλπίζοντα ἐπὶ σέ.

phýlaxon tḕn psychḗn mou, hóti hósiós eimi: sō̂son tòn doûlón sou, ho theós mou, tòn elpízonta epì sé.

3
ἐλέησόν με, κύριε, ὅτι πρὸς σὲ κεκράξομαι ὅλην τὴν ἡμέραν.

eléēsón me, kýrie, hóti pròs sè kekráxomai hólēn tḕn hēméran.

4
εὔϕρανον τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου, ὅτι πρὸς σέ, κύριε, ἦρα τὴν ψυχήν μου.

eúphranon tḕn psychḕn toû doúlou sou, hóti pròs sé, kýrie, ē̂ra tḕn psychḗn mou.

5
ὅτι σύ, κύριε, χρηστὸς καὶ ἐπιεικὴς καὶ πολυέλεος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις σε.

hóti sý, kýrie, chrēstòs kaì epieikḕs kaì polyéleos pâsi toîs epikalouménois se.

6
ἐνώτισαι, κύριε, τὴν προσευχήν μου καὶ πρόσχες τῇ ϕωνῇ τῆς δεήσεώς μου.

enṓtisai, kýrie, tḕn proseuchḗn mou kaì prósches tē̂i phōnē̂i tē̂s deḗseṓs mou.

7
ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου ἐκέκραξα πρὸς σέ, ὅτι εἰσήκουσάς μου.

en hēmérāi thlípseṓs mou ekékraxa pròs sé, hóti eisḗkousás mou.

8
οὐκ ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς, κύριε, καὶ οὐκ ἔστιν κατὰ τὰ ἔργα σου.

ouk éstin hómoiós soi en theoîs, kýrie, kaì ouk éstin katà tà érga sou.

9
πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐποίησας, ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, κύριε, καὶ δοξάσουσιν τὸ ὄνομά σου,

pánta tà éthnē, hósa epoíēsas, hḗxousin kaì proskynḗsousin enṓpión sou, kýrie, kaì doxásousin tò ónomá sou,

10
ὅτι μέγας εἶ σὺ καὶ ποιῶν θαυμάσια, σὺ εἶ ὁ θεὸς μόνος ὁ μέγας.

hóti mégas eî sỳ kaì poiō̂n thaumásia, sỳ eî ho theòs mónos ho mégas.

11
ὁδήγησόν με, κύριε, τῇ ὁδῷ σου, καὶ πορεύσομαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου· εὐϕρανθήτω ἡ καρδία μου τοῦ ϕοβεῖσθαι τὸ ὄνομά σου.

hodḗgēsón me, kýrie, tē̂i hodō̂i sou, kaì poreúsomai en tē̂i alētheíāi sou: euphranthḗtō hē kardía mou toû phobeîsthai tò ónomá sou.

12
ἐξομολογήσομαί σοι, κύριε ὁ θεός μου, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου καὶ δοξάσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα,

exomologḗsomaí soi, kýrie ho theós mou, en hólēi kardíāi mou kaì doxásō tò ónomá sou eis tòn aiō̂na,

13
ὅτι τὸ ἔλεός σου μέγα ἐπ’ ἐμὲ καὶ ἐρρύσω τὴν ψυχήν μου ἐξ ᾅδου κατωτάτου.

hóti tò éleós sou méga ep’ emè kaì errýsō tḕn psychḗn mou ex hā́idou katōtátou.

14
ὁ θεός, παράνομοι ἐπανέστησαν ἐπ’ ἐμέ, καὶ συναγωγὴ κραταιῶν ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου καὶ οὐ προέθεντό σε ἐνώπιον αὐτῶν.

ho theós, paránomoi epanéstēsan ep’ emé, kaì synagōgḕ krataiō̂n ezḗtēsan tḕn psychḗn mou kaì ou proéthentó se enṓpion autō̂n.

15
καὶ σύ, κύριε ὁ θεός, οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινός.

kaì sý, kýrie ho theós, oiktírmōn kaì eleḗmōn, makróthymos kaì polyéleos kaì alēthinós.

16
ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με, δὸς τὸ κράτος σου τῷ παιδί σου καὶ σῶσον τὸν υἱὸν τῆς παιδίσκης σου.

epíblepson ep’ emè kaì eléēsón me, dòs tò krátos sou tō̂i paidí sou kaì sō̂son tòn hyiòn tē̂s paidískēs sou.

17
ποίησον μετ’ ἐμοῦ σημεῖον εἰς ἀγαθόν, καὶ ἰδέτωσαν οἱ μισοῦντές με καὶ αἰσχυνθήτωσαν, ὅτι σύ, κύριε, ἐβοήθησάς μοι καὶ παρεκάλεσάς με.

poíēson met’ emoû sēmeîon eis agathón, kaì idétōsan hoi misoûntés me kaì aischynthḗtōsan, hóti sý, kýrie, eboḗthēsás moi kaì parekálesás me.