Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 88

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Συνέσεως Αιθαν τῷ Ισραηλίτῃ.

Synéseōs Aithan tō̂i Israēlítēi.

2
Τὰ ἐλέη σου, κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα ᾄσομαι, εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἀπαγγελῶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῷ στόματί μου,

Tà eléē sou, kýrie, eis tòn aiō̂na ā́isomai, eis geneàn kaì geneàn apangelō̂ tḕn alḗtheián sou en tō̂i stómatí mou,

3
ὅτι εἶπας Εἰς τὸν αἰῶνα ἔλεος οἰκοδομηθήσεται· ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἑτοιμασθήσεται ἡ ἀλήθειά σου

hóti eîpas Eis tòn aiō̂na éleos oikodomēthḗsetai: en toîs ouranoîs hetoimasthḗsetai hē alḗtheiá sou

4
Διεθέμην διαθήκην τοῖς ἐκλεκτοῖς μου, ὤμοσα Δαυιδ τῷ δούλῳ μου

Diethémēn diathḗkēn toîs eklektoîs mou, ṓmosa Dauid tō̂i doúlōi mou

5
῞Εως τοῦ αἰῶνος ἑτοιμάσω τὸ σπέρμα σου καὶ οἰκοδομήσω εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τὸν θρόνον σου. διάψαλμα.

῞Eōs toû aiō̂nos hetoimásō tò spérma sou kaì oikodomḗsō eis geneàn kaì geneàn tòn thrónon sou. diápsalma.

6
ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου, κύριε, καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων.

exomologḗsontai hoi ouranoì tà thaumásiá sou, kýrie, kaì tḕn alḗtheián sou en ekklēsíāi hagíōn.

7
ὅτι τίς ἐν νεϕέλαις ἰσωθήσεται τῷ κυρίῳ, καὶ τίς ὁμοιωθήσεται τῷ κυρίῳ ἐν υἱοῖς θεοῦ;

hóti tís en nephélais isōthḗsetai tō̂i kyríōi, kaì tís homoiōthḗsetai tō̂i kyríōi en hyioîs theoû?

8
ὁ θεὸς ἐνδοξαζόμενος ἐν βουλῇ ἁγίων, μέγας καὶ ϕοβερὸς ἐπὶ πάντας τοὺς περικύκλῳ αὐτοῦ.

ho theòs endoxazómenos en boulē̂i hagíōn, mégas kaì phoberòs epì pántas toùs perikýklōi autoû.

9
κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων, τίς ὅμοιός σοι; δυνατὸς εἶ, κύριε, καὶ ἡ ἀλήθειά σου κύκλῳ σου.

kýrie ho theòs tō̂n dynámeōn, tís hómoiós soi? dynatòs eî, kýrie, kaì hē alḗtheiá sou kýklōi sou.

10
σὺ δεσπόζεις τοῦ κράτους τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ σάλον τῶν κυμάτων αὐτῆς σὺ καταπραΰνεις.

sỳ despózeis toû krátous tē̂s thalássēs, tòn dè sálon tō̂n kymátōn autē̂s sỳ katapraǘneis.

11
σὺ ἐταπείνωσας ὡς τραυματίαν ὑπερήϕανον καὶ ἐν τῷ βραχίονι τῆς δυνάμεώς σου διεσκόρπισας τοὺς ἐχθρούς σου.

sỳ etapeínōsas hōs traumatían hyperḗphanon kaì en tō̂i brachíoni tē̂s dynámeṓs sou dieskórpisas toùs echthroús sou.

12
σοί εἰσιν οἱ οὐρανοί, καὶ σή ἐστιν ἡ γῆ· τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς σὺ ἐθεμελίωσας.

soí eisin hoi ouranoí, kaì sḗ estin hē gē̂: tḕn oikouménēn kaì tò plḗrōma autē̂s sỳ ethemelíōsas.

13
τὸν βορρᾶν καὶ θαλάσσας σὺ ἔκτισας, θαβωρ καὶ Ερμων ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται.

tòn borrân kaì thalássas sỳ éktisas, thabōr kaì Ermōn en tō̂i onómatí sou agalliásontai.

14
σὸς ὁ βραχίων μετὰ δυναστείας· κραταιωθήτω ἡ χείρ σου, ὑψωθήτω ἡ δεξιά σου.

sòs ho brachíōn metà dynasteías: krataiōthḗtō hē cheír sou, hypsōthḗtō hē dexiá sou.

15
δικαιοσύνη καὶ κρίμα ἑτοιμασία τοῦ θρόνου σου, ἔλεος καὶ ἀλήθεια προπορεύσεται πρὸ προσώπου σου.

dikaiosýnē kaì kríma hetoimasía toû thrónou sou, éleos kaì alḗtheia proporeúsetai prò prosṓpou sou.

16
μακάριος ὁ λαὸς ὁ γινώσκων ἀλαλαγμόν· κύριε, ἐν τῷ ϕωτὶ τοῦ προσώπου σου πορεύσονται

makários ho laòs ho ginṓskōn alalagmón: kýrie, en tō̂i phōtì toû prosṓpou sou poreúsontai

17
καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ὑψωθήσονται.

kaì en tō̂i onómatí sou agalliásontai hólēn tḕn hēméran kaì en tē̂i dikaiosýnēi sou hypsōthḗsontai.

18
ὅτι τὸ καύχημα τῆς δυνάμεως αὐτῶν εἶ σύ, καὶ ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου ὑψωθήσεται τὸ κέρας ἡμῶν.

hóti tò kaúchēma tē̂s dynámeōs autō̂n eî sý, kaì en tē̂i eudokíāi sou hypsōthḗsetai tò kéras hēmō̂n.

19
ὅτι τοῦ κυρίου ἡ ἀντίλημψις καὶ τοῦ ἁγίου Ισραηλ βασιλέως ἡμῶν.

hóti toû kyríou hē antílēmpsis kaì toû hagíou Israēl basiléōs hēmō̂n.

20
τότε ἐλάλησας ἐν ὁράσει τοῖς ὁσίοις σου καὶ εἶπας ’Εθέμην βοήθειαν ἐπὶ δυνατόν, ὕψωσα ἐκλεκτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ μου·

tóte elálēsas en horásei toîs hosíois sou kaì eîpas ’Ethémēn boḗtheian epì dynatón, hýpsōsa eklektòn ek toû laoû mou:

21
εὗρον Δαυιδ τὸν δοῦλόν μου, ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ μου ἔχρισα αὐτόν.

heûron Dauid tòn doûlón mou, en elaíōi hagíōi mou échrisa autón.

22
ἡ γὰρ χείρ μου συναντιλήμψεται αὐτῷ, καὶ ὁ βραχίων μου κατισχύσει αὐτόν·

hē gàr cheír mou synantilḗmpsetai autō̂i, kaì ho brachíōn mou katischýsei autón:

23
οὐκ ὠϕελήσει ἐχθρὸς ἐν αὐτῷ, καὶ υἱὸς ἀνομίας οὐ προσθήσει τοῦ κακῶσαι αὐτόν·

ouk ōphelḗsei echthròs en autō̂i, kaì hyiòs anomías ou prosthḗsei toû kakō̂sai autón:

24
καὶ συγκόψω τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τοὺς μισοῦντας αὐτὸν τροπώσομαι.

kaì synkópsō toùs echthroùs autoû apò prosṓpou autoû kaì toùs misoûntas autòn tropṓsomai.

25
καὶ ἡ ἀλήθειά μου καὶ τὸ ἔλεός μου μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ ὀνόματί μου ὑψωθήσεται τὸ κέρας αὐτοῦ·

kaì hē alḗtheiá mou kaì tò éleós mou met’ autoû, kaì en tō̂i onómatí mou hypsōthḗsetai tò kéras autoû:

26
καὶ θήσομαι ἐν θαλάσσῃ χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἐν ποταμοῖς δεξιὰν αὐτοῦ.

kaì thḗsomai en thalássēi cheîra autoû kaì en potamoîs dexiàn autoû.

27
αὐτὸς ἐπικαλέσεταί με Πατήρ μου εἶ σύ, θεός μου καὶ ἀντιλήμπτωρ τῆς σωτηρίας μου·

autòs epikalésetaí me Patḗr mou eî sý, theós mou kaì antilḗmptōr tē̂s sōtērías mou:

28
κἀγὼ πρωτότοκον θήσομαι αὐτόν, ὑψηλὸν παρὰ τοῖς βασιλεῦσιν τῆς γῆς.

kagṑ prōtótokon thḗsomai autón, hypsēlòn parà toîs basileûsin tē̂s gē̂s.

29
εἰς τὸν αἰῶνα ϕυλάξω αὐτῷ τὸ ἔλεός μου, καὶ ἡ διαθήκη μου πιστὴ αὐτῷ·

eis tòn aiō̂na phyláxō autō̂i tò éleós mou, kaì hē diathḗkē mou pistḕ autō̂i:

30
καὶ θήσομαι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος τὸ σπέρμα αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ ὡς τὰς ἡμέρας τοῦ οὐρανοῦ.

kaì thḗsomai eis tòn aiō̂na toû aiō̂nos tò spérma autoû kaì tòn thrónon autoû hōs tàs hēméras toû ouranoû.

31
ἐὰν ἐγκαταλίπωσιν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὸν νόμον μου καὶ τοῖς κρίμασίν μου μὴ πορευθῶσιν,

eàn enkatalípōsin hoi hyioì autoû tòn nómon mou kaì toîs krímasín mou mḕ poreuthō̂sin,

32
ἐὰν τὰ δικαιώματά μου βεβηλώσουσιν καὶ τὰς ἐντολάς μου μὴ ϕυλάξωσιν,

eàn tà dikaiṓmatá mou bebēlṓsousin kaì tàs entolás mou mḕ phyláxōsin,

33
ἐπισκέψομαι ἐν ῥάβδῳ τὰς ἀνομίας αὐτῶν καὶ ἐν μάστιξιν τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν,

episképsomai en rhábdōi tàs anomías autō̂n kaì en mástixin tàs hamartías autō̂n,

34
τὸ δὲ ἔλεός μου οὐ μὴ διασκεδάσω ἀπ’ αὐτοῦ οὐδὲ μὴ ἀδικήσω ἐν τῇ ἀληθείᾳ μου

tò dè éleós mou ou mḕ diaskedásō ap’ autoû oudè mḕ adikḗsō en tē̂i alētheíāi mou

35
οὐδὲ μὴ βεβηλώσω τὴν διαθήκην μου καὶ τὰ ἐκπορευόμενα διὰ τῶν χειλέων μου οὐ μὴ ἀθετήσω.

oudè mḕ bebēlṓsō tḕn diathḗkēn mou kaì tà ekporeuómena dià tō̂n cheiléōn mou ou mḕ athetḗsō.

36
ἅπαξ ὤμοσα ἐν τῷ ἁγίῳ μου, εἰ τῷ Δαυιδ ψεύσομαι

hápax ṓmosa en tō̂i hagíōi mou, ei tō̂i Dauid pseúsomai

37
Τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μενεῖ καὶ ὁ θρόνος αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος ἐναντίον μου

Tò spérma autoû eis tòn aiō̂na meneî kaì ho thrónos autoû hōs ho hḗlios enantíon mou

38
καὶ ὡς ἡ σελήνη κατηρτισμένη εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ὁ μάρτυς ἐν οὐρανῷ πιστός. διάψαλμα.

kaì hōs hē selḗnē katērtisménē eis tòn aiō̂na: kaì ho mártys en ouranō̂i pistós. diápsalma.

39
σὺ δὲ ἀπώσω καὶ ἐξουδένωσας, ἀνεβάλου τὸν χριστόν σου·

sỳ dè apṓsō kaì exoudénōsas, anebálou tòn christón sou:

40
κατέστρεψας τὴν διαθήκην τοῦ δούλου σου, ἐβεβήλωσας εἰς τὴν γῆν τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ.

katéstrepsas tḕn diathḗkēn toû doúlou sou, ebebḗlōsas eis tḕn gē̂n tò hagíasma autoû.

41
καθεῖλες πάντας τοὺς ϕραγμοὺς αὐτοῦ, ἔθου τὰ ὀχυρώματα αὐτοῦ δειλίαν·

katheîles pántas toùs phragmoùs autoû, éthou tà ochyrṓmata autoû deilían:

42
διήρπασαν αὐτὸν πάντες οἱ διοδεύοντες ὁδόν, ἐγενήθη ὄνειδος τοῖς γείτοσιν αὐτοῦ.

diḗrpasan autòn pántes hoi diodeúontes hodón, egenḗthē óneidos toîs geítosin autoû.

43
ὕψωσας τὴν δεξιὰν τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, εὔϕρανας πάντας τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ·

hýpsōsas tḕn dexiàn tō̂n echthrō̂n autoû, eúphranas pántas toùs echthroùs autoû:

44
ἀπέστρεψας τὴν βοήθειαν τῆς ῥομϕαίας αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀντελάβου αὐτοῦ ἐν τῷ πολέμῳ.

apéstrepsas tḕn boḗtheian tē̂s rhomphaías autoû kaì ouk antelábou autoû en tō̂i polémōi.

45
κατέλυσας ἀπὸ καθαρισμοῦ αὐτόν, τὸν θρόνον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν κατέρραξας·

katélysas apò katharismoû autón, tòn thrónon autoû eis tḕn gē̂n katérraxas:

46
ἐσμίκρυνας τὰς ἡμέρας τοῦ χρόνου αὐτοῦ, κατέχεας αὐτοῦ αἰσχύνην. διάψαλμα.

esmíkrynas tàs hēméras toû chrónou autoû, katécheas autoû aischýnēn. diápsalma.

47
ἕως πότε, κύριε, ἀποστρέψεις εἰς τέλος, ἐκκαυθήσεται ὡς πῦρ ἡ ὀργή σου;

héōs póte, kýrie, apostrépseis eis télos, ekkauthḗsetai hōs pŷr hē orgḗ sou?

48
μνήσθητι τίς μου ἡ ὑπόστασις· μὴ γὰρ ματαίως ἔκτισας πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων;

mnḗsthēti tís mou hē hypóstasis: mḕ gàr mataíōs éktisas pántas toùs hyioùs tō̂n anthrṓpōn?

49
τίς ἐστιν ἄνθρωπος, ὃς ζήσεται καὶ οὐκ ὄψεται θάνατον, ῥύσεται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ χειρὸς ᾅδου; διάψαλμα.

tís estin ánthrōpos, hòs zḗsetai kaì ouk ópsetai thánaton, rhýsetai tḕn psychḕn autoû ek cheiròs hā́idou? diápsalma.

50
ποῦ εἰσιν τὰ ἐλέη σου τὰ ἀρχαῖα, κύριε, ἃ ὤμοσας τῷ Δαυιδ ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου;

poû eisin tà eléē sou tà archaîa, kýrie, hà ṓmosas tō̂i Dauid en tē̂i alētheíāi sou?

51
μνήσθητι, κύριε, τοῦ ὀνειδισμοῦ τῶν δούλων σου, οὗ ὑπέσχον ἐν τῷ κόλπῳ μου, πολλῶν ἐθνῶν,

mnḗsthēti, kýrie, toû oneidismoû tō̂n doúlōn sou, hoû hypéschon en tō̂i kólpōi mou, pollō̂n ethnō̂n,

52
οὗ ὠνείδισαν οἱ ἐχθροί σου, κύριε, οὗ ὠνείδισαν τὸ ἀντάλλαγμα τοῦ χριστοῦ σου.

hoû ōneídisan hoi echthroí sou, kýrie, hoû ōneídisan tò antállagma toû christoû sou.

53
Εὐλογητὸς κύριος εἰς τὸν αἰῶνα. γένοιτο γένοιτο.

Eulogētòs kýrios eis tòn aiō̂na. génoito génoito.