Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes de Salomon 12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
0
Τῷ Σαλωμων· ἐν γλώσσῃ παρανόμων.

Tō̂i Salōmōn: en glṓssēi paranómōn.

1
Κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ ἀνδρὸς παρανόμου καὶ πονηροῦ, ἀπὸ γλώσσης παρανόμου καὶ ψιθύρου καὶ λαλούσης ψευδῆ καὶ δόλια.

Kýrie, rhŷsai tḕn psychḗn mou apò andròs paranómou kaì ponēroû, apò glṓssēs paranómou kaì psithýrou kaì laloúsēs pseudē̂ kaì dólia.

2
ἐν ποικιλίᾳ στροϕῆς οἱ λόγοι τῆς γλώσσης ἀνδρὸς πονηροῦ ὥσπερ ἐν λαῷ πῦρ ἀνάπτον καλλονὴν αὐτοῦ.

en poikilíāi strophē̂s hoi lógoi tē̂s glṓssēs andròs ponēroû hṓsper en laō̂i pŷr anápton kallonḕn autoû.

3
ἡ παροικία αὐτοῦ ἐμπρῆσαι οἴκους ἐν γλώσσῃ ψευδεῖ, ἐκκόψαι δένδρα εὐϕροσύνης ϕλογιζούσης παρανόμους, συγχέαι οἴκους ἐν πολέμῳ χείλεσιν ψιθύροις.

hē paroikía autoû emprē̂sai oíkous en glṓssēi pseudeî, ekkópsai déndra euphrosýnēs phlogizoúsēs paranómous, synchéai oíkous en polémōi cheílesin psithýrois.

4
Μακρύναι ὁ θεὸς ἀπὸ ἀκάκων χείλη παρανόμων ἐν ἀπορίᾳ, καὶ σκορπισθείησαν ὀστᾶ ψιθύρων ἀπὸ ϕοβουμένων κύριον· ἐν πυρὶ ϕλογὸς γλῶσσα ψίθυρος ἀπόλοιτο ἀπὸ ὁσίων.

Makrýnai ho theòs apò akákōn cheílē paranómōn en aporíāi, kaì skorpistheíēsan ostâ psithýrōn apò phobouménōn kýrion: en pyrì phlogòs glō̂ssa psíthyros apóloito apò hosíōn.

5
ϕυλάξαι κύριος ψυχὴν ἡσύχιον μισοῦσαν ἀδίκους, καὶ κατευθύναι κύριος ἄνδρα ποιοῦντα εἰρήνην ἐν οἴκῳ.

phyláxai kýrios psychḕn hēsýchion misoûsan adíkous, kaì kateuthýnai kýrios ándra poioûnta eirḗnēn en oíkōi.

6
τοῦ κυρίου ἡ σωτηρία ἐπὶ Ισραηλ παῖδα αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ἀπόλοιντο οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου κυρίου ἅπαξ, καὶ ὅσιοι κυρίου κληρονομήσαισαν ἐπαγγελίας κυρίου.

toû kyríou hē sōtēría epì Israēl paîda autoû eis tòn aiō̂na: kaì apólointo hoi hamartōloì apò prosṓpou kyríou hápax, kaì hósioi kyríou klēronomḗsaisan epangelías kyríou.