Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes de Salomon 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
0
Διαλογὴ τοῦ Σαλωμων· τοῖς ἀνθρωπαρέσκοις.

Dialogḕ toû Salōmōn: toîs anthrōparéskois.

1
῞Ινα τί σύ, βέβηλε, κάθησαι ἐν συνεδρίῳ ὁσίων καὶ ἡ καρδία σου μακρὰν ἀϕέστηκεν ἀπὸ τοῦ κυρίου ἐν παρανομίαις παροργίζων τὸν θεὸν Ισραηλ;

῞Ina tí sý, bébēle, káthēsai en synedríōi hosíōn kaì hē kardía sou makràn aphéstēken apò toû kyríou en paranomíais parorgízōn tòn theòn Israēl?

2
περισσὸς ἐν λόγοις, περισσὸς ἐν σημειώσει ὑπὲρ πάντας, ὁ σκληρὸς ἐν λόγοις κατακρῖναι ἁμαρτωλοὺς ἐν κρίσει·

perissòs en lógois, perissòs en sēmeiṓsei hypèr pántas, ho sklēròs en lógois katakrînai hamartōloùs en krísei:

3
καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἐν πρώτοις ἐπ’ αὐτὸν ὡς ἐν ζήλει, καὶ αὐτὸς ἔνοχος ἐν ποικιλίᾳ ἁμαρτιῶν καὶ ἐν ἀκρασίαις.

kaì hē cheìr autoû en prṓtois ep’ autòn hōs en zḗlei, kaì autòs énochos en poikilíāi hamartiō̂n kaì en akrasíais.

4
οἱ ὀϕθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ πᾶσαν γυναῖκα ἄνευ διαστολῆς, ἡ γλῶσσα αὐτοῦ ψευδὴς ἐν συναλλάγματι μεθ’ ὅρκου.

hoi ophthalmoì autoû epì pâsan gynaîka áneu diastolē̂s, hē glō̂ssa autoû pseudḕs en synallágmati meth’ hórkou.

5
ἐν νυκτὶ καὶ ἐν ἀποκρύϕοις ἁμαρτάνει ὡς οὐχ ὁρώμενος, ἐν ὀϕθαλμοῖς αὐτοῦ λαλεῖ πάσῃ γυναικὶ ἐν συνταγῇ κακίας· ταχὺς εἰσόδῳ εἰς πᾶσαν οἰκίαν ἐν ἱλαρότητι ὡς ἄκακος.

en nyktì kaì en apokrýphois hamartánei hōs ouch horṓmenos, en ophthalmoîs autoû laleî pásēi gynaikì en syntagē̂i kakías: tachỳs eisódōi eis pâsan oikían en hilarótēti hōs ákakos.

6
’Εξάραι ὁ θεὸς τοὺς ἐν ὑποκρίσει ζῶντας μετὰ ὁσίων, ἐν ϕθορᾷ σαρκὸς αὐτοῦ καὶ πενίᾳ τὴν ζωὴν αὐτοῦ·

’Exárai ho theòs toùs en hypokrísei zō̂ntas metà hosíōn, en phthorā̂i sarkòs autoû kaì peníāi tḕn zōḕn autoû:

7
ἀνακαλύψαι ὁ θεὸς τὰ ἔργα ἀνθρώπων ἀνθρωπαρέσκων, ἐν καταγέλωτι καὶ μυκτηρισμῷ τὰ ἔργα αὐτοῦ.

anakalýpsai ho theòs tà érga anthrṓpōn anthrōparéskōn, en katagélōti kaì myktērismō̂i tà érga autoû.

8
καὶ δικαιώσαισαν ὅσιοι τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ αὐτῶν ἐν τῷ ἐξαίρεσθαι ἁμαρτωλοὺς ἀπὸ προσώπου δικαίου, ἀνθρωπάρεσκον λαλοῦντα νόμον μετὰ δόλου.

kaì dikaiṓsaisan hósioi tò kríma toû theoû autō̂n en tō̂i exaíresthai hamartōloùs apò prosṓpou dikaíou, anthrōpáreskon laloûnta nómon metà dólou.

9
καὶ οἱ ὀϕθαλμοὶ αὐτῶν ἐπ’ οἶκον ἀνδρὸς ἐν εὐσταθείᾳ ὡς ὄϕις διαλῦσαι σοϕίαν ἀλλήλων ἐν λόγοις παρανόμων.

kaì hoi ophthalmoì autō̂n ep’ oîkon andròs en eustatheíāi hōs óphis dialŷsai sophían allḗlōn en lógois paranómōn.

10
οἱ λόγοι αὐτοῦ παραλογισμοὶ εἰς πρᾶξιν ἐπιθυμίας ἀδίκου, οὐκ ἀπέστη, ἕως ἐνίκησεν σκορπίσαι ὡς ἐν ὀρϕανίᾳ·

hoi lógoi autoû paralogismoì eis prâxin epithymías adíkou, ouk apéstē, héōs eníkēsen skorpísai hōs en orphaníāi:

11
καὶ ἠρήμωσεν οἶκον ἕνεκεν ἐπιθυμίας παρανόμου, παρελογίσατο ἐν λόγοις, ὅτι οὐκ ἔστιν ὁρῶν καὶ κρίνων·

kaì ērḗmōsen oîkon héneken epithymías paranómou, parelogísato en lógois, hóti ouk éstin horō̂n kaì krínōn:

12
ἐπλήσθη ἐν παρανομίᾳ ἐν ταύτῃ, καὶ οἱ ὀϕθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπ’ οἶκον ἕτερον ὀλεθρεῦσαι ἐν λόγοις ἀναπτερώσεως.

eplḗsthē en paranomíāi en taútēi, kaì hoi ophthalmoì autoû ep’ oîkon héteron olethreûsai en lógois anapterṓseōs.

13
οὐκ ἐμπίπλαται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ὡς ᾅδης ἐν πᾶσι τούτοις.

ouk empíplatai hē psychḕ autoû hōs hā́idēs en pâsi toútois.

14
Γένοιτο, κύριε, ἡ μερὶς αὐτοῦ ἐν ἀτιμίᾳ ἐνώπιόν σου, ἡ ἔξοδος αὐτοῦ ἐν στεναγμοῖς καὶ ἡ εἴσοδος αὐτοῦ ἐν ἀρᾷ·

Génoito, kýrie, hē merìs autoû en atimíāi enṓpión sou, hē éxodos autoû en stenagmoîs kaì hē eísodos autoû en arā̂i:

15
ἐν ὀδύναις καὶ πενίᾳ καὶ ἀπορίᾳ ἡ ζωὴ αὐτοῦ, κύριε, ὁ ὕπνος αὐτοῦ ἐν λύπαις καὶ ἡ ἐξέγερσις αὐτοῦ ἐν ἀπορίαις.

en odýnais kaì peníāi kaì aporíāi hē zōḕ autoû, kýrie, ho hýpnos autoû en lýpais kaì hē exégersis autoû en aporíais.

16
ἀϕαιρεθείη ὕπνος ἀπὸ κροτάϕων αὐτοῦ ἐν νυκτί, ἀποπέσοι ἀπὸ παντὸς ἔργου χειρῶν αὐτοῦ ἐν ἀτιμίᾳ.

aphairetheíē hýpnos apò krotáphōn autoû en nyktí, apopésoi apò pantòs érgou cheirō̂n autoû en atimíāi.

17
κενὸς χερσὶν αὐτοῦ εἰσέλθοι εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἐλλιπὴς ὁ οἶκος αὐτοῦ ἀπὸ παντός, οὗ ἐμπλήσει ψυχὴν αὐτοῦ·

kenòs chersìn autoû eisélthoi eis tòn oîkon autoû, kaì ellipḕs ho oîkos autoû apò pantós, hoû emplḗsei psychḕn autoû:

18
ἐν μονώσει ἀτεκνίας τὸ γῆρας αὐτοῦ εἰς ἀνάλημψιν.

en monṓsei ateknías tò gē̂ras autoû eis análēmpsin.

19
Σκορπισθείησαν σάρκες ἀνθρωπαρέσκων ὑπὸ θηρίων, καὶ ὀστᾶ παρανόμων κατέναντι τοῦ ἡλίου ἐν ἀτιμίᾳ.

Skorpistheíēsan sárkes anthrōparéskōn hypò thēríōn, kaì ostâ paranómōn katénanti toû hēlíou en atimíāi.

20
ὀϕθαλμοὺς ἐκκόψαισαν κόρακες ὑποκρινομένων, ὅτι ἠρήμωσαν οἴκους πολλοὺς ἀνθρώπων ἐν ἀτιμίᾳ καὶ ἐσκόρπισαν ἐν ἐπιθυμίᾳ

ophthalmoùs ekkópsaisan kórakes hypokrinoménōn, hóti ērḗmōsan oíkous polloùs anthrṓpōn en atimíāi kaì eskórpisan en epithymíāi

21
καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν θεοῦ καὶ οὐκ ἐϕοβήθησαν τὸν θεὸν ἐν ἅπασι τούτοις καὶ παρώργισαν τὸν θεὸν καὶ παρώξυναν.

kaì ouk emnḗsthēsan theoû kaì ouk ephobḗthēsan tòn theòn en hápasi toútois kaì parṓrgisan tòn theòn kaì parṓxynan.

22
ἐξάραι αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς, ὅτι ψυχὰς ἀκάκων παραλογισμῷ ὑπεκρίνοντο.

exárai autoùs apò tē̂s gē̂s, hóti psychàs akákōn paralogismō̂i hypekrínonto.

23
Μακάριοι οἱ ϕοβούμενοι τὸν κύριον ἐν ἀκακίᾳ αὐτῶν· ὁ κύριος ῥύσεται αὐτοὺς ἀπὸ ἀνθρώπων δολίων καὶ ἁμαρτωλῶν καὶ ῥύσεται ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς σκανδάλου παρανόμου.

Makárioi hoi phoboúmenoi tòn kýrion en akakíāi autō̂n: ho kýrios rhýsetai autoùs apò anthrṓpōn dolíōn kaì hamartōlō̂n kaì rhýsetai hēmâs apò pantòs skandálou paranómou.

24
ἐξάραι ὁ θεὸς τοὺς ποιοῦντας ἐν ὑπερηϕανίᾳ πᾶσαν ἀδικίαν, ὅτι κριτὴς μέγας καὶ κραταιὸς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν δικαιοσύνῃ.

exárai ho theòs toùs poioûntas en hyperēphaníāi pâsan adikían, hóti kritḕs mégas kaì krataiòs kýrios ho theòs hēmō̂n en dikaiosýnēi.

25
γένοιτο, κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐπὶ πάντας τοὺς ἀγαπῶντάς σε.

génoito, kýrie, tò éleós sou epì pántas toùs agapō̂ntás se.