Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes de Salomon 7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
0
Τῷ Σαλωμων· ἐπιστροϕῆς.

Tō̂i Salōmōn: epistrophē̂s.

1
Μὴ ἀποσκηνώσῃς ἀϕ’ ἡμῶν, ὁ θεός, ἵνα μὴ ἐπιθῶνται ἡμῖν οἳ ἐμίσησαν ἡμᾶς δωρεάν.

Mḕ aposkēnṓsēis aph’ hēmō̂n, ho theós, hína mḕ epithō̂ntai hēmîn hoì emísēsan hēmâs dōreán.

2
ὅτι ἀπώσω αὐτούς, ὁ θεός· μὴ πατησάτω ὁ ποὺς αὐτῶν κληρονομίαν ἁγιάσματός σου.

hóti apṓsō autoús, ho theós: mḕ patēsátō ho poùs autō̂n klēronomían hagiásmatós sou.

3
σὺ ἐν θελήματί σου παίδευσον ἡμᾶς καὶ μὴ δῷς ἔθνεσιν.

sỳ en thelḗmatí sou paídeuson hēmâs kaì mḕ dō̂is éthnesin.

4
ἐὰν γὰρ ἀποστείλῃς θάνατον, σὺ ἐντελῇ αὐτῷ περὶ ἡμῶν·

eàn gàr aposteílēis thánaton, sỳ entelē̂i autō̂i perì hēmō̂n:

5
ὅτι σὺ ἐλεήμων καὶ οὐκ ὀργισθήσῃ τοῦ συντελέσαι ἡμᾶς.

hóti sỳ eleḗmōn kaì ouk orgisthḗsēi toû syntelésai hēmâs.

6
’Εν τῷ κατασκηνοῦν τὸ ὄνομά σου ἐν μέσῳ ἡμῶν ἐλεηθησόμεθα, καὶ οὐκ ἰσχύσει πρὸς ἡμᾶς ἔθνος.

’En tō̂i kataskēnoûn tò ónomá sou en mésōi hēmō̂n eleēthēsómetha, kaì ouk ischýsei pròs hēmâs éthnos.

7
ὅτι σὺ ὑπερασπιστὴς ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς ἐπικαλεσόμεθά σε, καὶ σὺ ἐπακούσῃ ἡμῶν.

hóti sỳ hyperaspistḕs hēmō̂n, kaì hēmeîs epikalesómethá se, kaì sỳ epakoúsēi hēmō̂n.

8
ὅτι σὺ οἰκτιρήσεις τὸ γένος Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ οὐκ ἀπώσῃ.

hóti sỳ oiktirḗseis tò génos Israēl eis tòn aiō̂na kaì ouk apṓsēi.

9
καὶ ἡμεῖς ὑπὸ ζυγόν σου τὸν αἰῶνα καὶ μάστιγα παιδείας σου.

kaì hēmeîs hypò zygón sou tòn aiō̂na kaì mástiga paideías sou.

10
κατευθυνεῖς ἡμᾶς ἐν καιρῷ ἀντιλήψεώς σου τοῦ ἐλεῆσαι τὸν οἶκον Ιακωβ εἰς ἡμέραν ἐν ᾗ ἐπηγγείλω αὐτοῖς.

kateuthyneîs hēmâs en kairō̂i antilḗpseṓs sou toû eleē̂sai tòn oîkon Iakōb eis hēméran en hē̂i epēngeílō autoîs.