Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes de Salomon 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
0
Τῷ Σαλωμων· εἰς ἔλεγχον.

Tō̂i Salōmōn: eis élenchon.

1
’Εν τῷ ἀπαχθῆναι Ισραηλ ἐν ἀποικεσίᾳ εἰς γῆν ἀλλοτρίαν ἐν τῷ ἀποστῆναι αὐτοὺς ἀπὸ κυρίου τοῦ λυτρωσαμένου αὐτοὺς ἀπερρίϕησαν ἀπὸ κληρονομίας, ἧς ἔδωκεν αὐτοῖς κύριος.

’En tō̂i apachthē̂nai Israēl en apoikesíāi eis gē̂n allotrían en tō̂i apostē̂nai autoùs apò kyríou toû lytrōsaménou autoùs aperríphēsan apò klēronomías, hē̂s édōken autoîs kýrios.

2
ἐν παντὶ ἔθνει ἡ διασπορὰ τοῦ Ισραηλ κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦ θεοῦ, ἵνα δικαιωθῇς, ὁ θεός, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐν ταῖς ἀνομίαις ἡμῶν, ὅτι σὺ κριτὴς δίκαιος ἐπὶ πάντας τοὺς λαοὺς τῆς γῆς.

en pantì éthnei hē diasporà toû Israēl katà tò rhē̂ma toû theoû, hína dikaiōthē̂is, ho theós, en tē̂i dikaiosýnēi sou en taîs anomíais hēmō̂n, hóti sỳ kritḕs díkaios epì pántas toùs laoùs tē̂s gē̂s.

3
οὐ γὰρ κρυβήσεται ἀπὸ τῆς γνώσεώς σου πᾶς ποιῶν ἄδικα, καὶ αἱ δικαιοσύναι τῶν ὁσίων σου ἐνώπιόν σου, κύριε· καὶ ποῦ κρυβήσεται ἄνθρωπος ἀπὸ τῆς γνώσεώς σου, ὁ θεός;

ou gàr krybḗsetai apò tē̂s gnṓseṓs sou pâs poiō̂n ádika, kaì hai dikaiosýnai tō̂n hosíōn sou enṓpión sou, kýrie: kaì poû krybḗsetai ánthrōpos apò tē̂s gnṓseṓs sou, ho theós?

4
Τὰ ἔργα ἡμῶν ἐν ἐκλογῇ καὶ ἐξουσίᾳ τῆς ψυχῆς ἡμῶν τοῦ ποιῆσαι δικαιοσύνην καὶ ἀδικίαν ἐν ἔργοις χειρῶν ἡμῶν· καὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐπισκέπτῃ υἱοὺς ἀνθρώπων.

Tà érga hēmō̂n en eklogē̂i kaì exousíāi tē̂s psychē̂s hēmō̂n toû poiē̂sai dikaiosýnēn kaì adikían en érgois cheirō̂n hēmō̂n: kaì en tē̂i dikaiosýnēi sou episképtēi hyioùs anthrṓpōn.

5
ὁ ποιῶν δικαιοσύνην θησαυρίζει ζωὴν αὑτῷ παρὰ κυρίῳ, καὶ ὁ ποιῶν ἀδικίαν αὐτὸς αἴτιος τῆς ψυχῆς ἐν ἀπωλείᾳ· τὰ γὰρ κρίματα κυρίου ἐν δικαιοσύνῃ κατ’ ἄνδρα καὶ οἶκον.

ho poiō̂n dikaiosýnēn thēsaurízei zōḕn hautō̂i parà kyríōi, kaì ho poiō̂n adikían autòs aítios tē̂s psychē̂s en apōleíāi: tà gàr krímata kyríou en dikaiosýnēi kat’ ándra kaì oîkon.

6
Τίνι χρηστεύσῃ, ὁ θεός, εἰ μὴ τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸν κύριον; καθαριεῖς ἐν ἁμαρτίαις ψυχὴν ἐν ἐξομολογήσει, ἐν ἐξαγορίαις, ὅτι αἰσχύνη ἡμῖν καὶ τοῖς προσώποις ἡμῶν περὶ ἁπάντων.

Tíni chrēsteúsēi, ho theós, ei mḕ toîs epikalouménois tòn kýrion? katharieîs en hamartíais psychḕn en exomologḗsei, en exagoríais, hóti aischýnē hēmîn kaì toîs prosṓpois hēmō̂n perì hapántōn.

7
καὶ τίνι ἀϕήσεις ἁμαρτίας εἰ μὴ τοῖς ἡμαρτηκόσιν; δικαίους εὐλογήσεις καὶ οὐκ εὐθυνεῖς περὶ ὧν ἡμάρτοσαν, καὶ ἡ χρηστότης σου ἐπὶ ἁμαρτάνοντας ἐν μεταμελείᾳ.

kaì tíni aphḗseis hamartías ei mḕ toîs hēmartēkósin? dikaíous eulogḗseis kaì ouk euthyneîs perì hō̂n hēmártosan, kaì hē chrēstótēs sou epì hamartánontas en metameleíāi.

8
Καὶ νῦν σὺ ὁ θεός, καὶ ἡμεῖς λαός, ὃν ἠγάπησας· ἰδὲ καὶ οἰκτίρησον, ὁ θεὸς Ισραηλ, ὅτι σοί ἐσμεν, καὶ μὴ ἀποστήσῃς ἔλεός σου ἀϕ’ ἡμῶν, ἵνα μὴ ἐπιθῶνται ἡμῖν.

Kaì nŷn sỳ ho theós, kaì hēmeîs laós, hòn ēgápēsas: idè kaì oiktírēson, ho theòs Israēl, hóti soí esmen, kaì mḕ apostḗsēis éleós sou aph’ hēmō̂n, hína mḕ epithō̂ntai hēmîn.

9
ὅτι σὺ ᾑρετίσω τὸ σπέρμα Αβρααμ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἔθου τὸ ὄνομά σου ἐϕ’ ἡμᾶς, κύριε, καὶ οὐκ ἀπώσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

hóti sỳ hēiretísō tò spérma Abraam parà pánta tà éthnē kaì éthou tò ónomá sou eph’ hēmâs, kýrie, kaì ouk apṓsēi eis tòn aiō̂na.

10
ἐν διαθήκῃ διέθου τοῖς πατράσιν ἡμῶν περὶ ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς ἐλπιοῦμεν ἐπὶ σὲ ἐν ἐπιστροϕῇ ψυχῆς ἡμῶν.

en diathḗkēi diéthou toîs patrásin hēmō̂n perì hēmō̂n, kaì hēmeîs elpioûmen epì sè en epistrophē̂i psychē̂s hēmō̂n.

11
τοῦ κυρίου ἡ ἐλεημοσύνη ἐπὶ οἶκον Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔτι.

toû kyríou hē eleēmosýnē epì oîkon Israēl eis tòn aiō̂na kaì éti.