Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ecclésiaste 10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Μυῖαι θανατοῦσαι σαπριοῦσιν σκευασίαν ἐλαίου ἡδύσματος· τίμιον ὀλίγον σοϕίας ὑπὲρ δόξαν ἀϕροσύνης μεγάλης.

Myîai thanatoûsai saprioûsin skeuasían elaíou hēdýsmatos: tímion olígon sophías hypèr dóxan aphrosýnēs megálēs.

2
καρδία σοϕοῦ εἰς δεξιὸν αὐτοῦ, καὶ καρδία ἄϕρονος εἰς ἀριστερὸν αὐτοῦ·

kardía sophoû eis dexiòn autoû, kaì kardía áphronos eis aristeròn autoû:

3
καί γε ἐν ὁδῷ ὅταν ἄϕρων πορεύηται, καρδία αὐτοῦ ὑστερήσει, καὶ ἃ λογιεῖται πάντα ἀϕροσύνη ἐστίν.

kaí ge en hodō̂i hótan áphrōn poreúētai, kardía autoû hysterḗsei, kaì hà logieîtai pánta aphrosýnē estín.

4
ἐὰν πνεῦμα τοῦ ἐξουσιάζοντος ἀναβῇ ἐπὶ σέ, τόπον σου μὴ ἀϕῇς, ὅτι ἴαμα καταπαύσει ἁμαρτίας μεγάλας.

eàn pneûma toû exousiázontos anabē̂i epì sé, tópon sou mḕ aphē̂is, hóti íama katapaúsei hamartías megálas.

5
ἔστιν πονηρία, ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὡς ἀκούσιον, ὃ ἐξῆλθεν ἀπὸ προσώπου τοῦ ἐξουσιάζοντος·

éstin ponēría, hḕn eîdon hypò tòn hḗlion, hōs akoúsion, hò exē̂lthen apò prosṓpou toû exousiázontos:

6
ἐδόθη ὁ ἄϕρων ἐν ὕψεσι μεγάλοις, καὶ πλούσιοι ἐν ταπεινῷ καθήσονται·

edóthē ho áphrōn en hýpsesi megálois, kaì ploúsioi en tapeinō̂i kathḗsontai:

7
εἶδον δούλους ἐϕ’ ἵππους καὶ ἄρχοντας πορευομένους ὡς δούλους ἐπὶ τῆς γῆς.

eîdon doúlous eph’ híppous kaì árchontas poreuoménous hōs doúlous epì tē̂s gē̂s.

8
ὁ ὀρύσσων βόθρον ἐν αὐτῷ ἐμπεσεῖται, καὶ καθαιροῦντα ϕραγμόν, δήξεται αὐτὸν ὄϕις·

ho orýssōn bóthron en autō̂i empeseîtai, kaì kathairoûnta phragmón, dḗxetai autòn óphis:

9
ἐξαίρων λίθους διαπονηθήσεται ἐν αὐτοῖς, σχίζων ξύλα κινδυνεύσει ἐν αὐτοῖς.

exaírōn líthous diaponēthḗsetai en autoîs, schízōn xýla kindyneúsei en autoîs.

10
ἐὰν ἐκπέσῃ τὸ σιδήριον, καὶ αὐτὸς πρόσωπον ἐτάραξεν, καὶ δυνάμεις δυναμώσει, καὶ περισσεία τοῦ ἀνδρείου σοϕία.

eàn ekpésēi tò sidḗrion, kaì autòs prósōpon etáraxen, kaì dynámeis dynamṓsei, kaì perisseía toû andreíou sophía.

11
ἐὰν δάκῃ ὁ ὄϕις ἐν οὐ ψιθυρισμῷ, καὶ οὐκ ἔστιν περισσεία τῷ ἐπᾴδοντι.

eàn dákēi ho óphis en ou psithyrismō̂i, kaì ouk éstin perisseía tō̂i epā́idonti.

12
λόγοι στόματος σοϕοῦ χάρις, καὶ χείλη ἄϕρονος καταποντιοῦσιν αὐτόν·

lógoi stómatos sophoû cháris, kaì cheílē áphronos katapontioûsin autón:

13
ἀρχὴ λόγων στόματος αὐτοῦ ἀϕροσόνη, καὶ ἐσχάτη στόματος αὐτοῦ περιϕέρεια πονηρά·

archḕ lógōn stómatos autoû aphrosónē, kaì eschátē stómatos autoû periphéreia ponērá:

14
καὶ ὁ ἄϕρων πληθύνει λόγους. οὐκ ἔγνω ὁ ἄνθρωπος τί τὸ γενόμενον, καὶ τί τὸ ἐσόμενον ὀπίσω αὐτοῦ, τίς ἀναγγελεῖ αὐτῷ;

kaì ho áphrōn plēthýnei lógous. ouk égnō ho ánthrōpos tí tò genómenon, kaì tí tò esómenon opísō autoû, tís anangeleî autō̂i?

15
μόχθος τῶν ἀϕρόνων κοπώσει αὐτούς, ὃς οὐκ ἔγνω τοῦ πορευθῆναι εἰς πόλιν.

móchthos tō̂n aphrónōn kopṓsei autoús, hòs ouk égnō toû poreuthē̂nai eis pólin.

16
οὐαί σοι, πόλις, ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος καὶ οἱ ἄρχοντές σου ἐν πρωίᾳ ἐσθίουσιν·

ouaí soi, pólis, hē̂s ho basileús sou neṓteros kaì hoi árchontés sou en prōíāi esthíousin:

17
μακαρία σύ, γῆ, ἧς ὁ βασιλεύς σου υἱὸς ἐλευθέρων καὶ οἱ ἄρχοντές σου πρὸς καιρὸν ϕάγονται ἐν δυνάμει καὶ οὐκ αἰσχυνθήσονται.

makaría sý, gē̂, hē̂s ho basileús sou hyiòs eleuthérōn kaì hoi árchontés sou pròs kairòn phágontai en dynámei kaì ouk aischynthḗsontai.

18
ἐν ὀκνηρίαις ταπεινωθήσεται ἡ δόκωσις, καὶ ἐν ἀργίᾳ χειρῶν στάξει ἡ οἰκία.

en oknēríais tapeinōthḗsetai hē dókōsis, kaì en argíāi cheirō̂n stáxei hē oikía.

19
εἰς γέλωτα ποιοῦσιν ἄρτον, καὶ οἶνος εὐϕραίνει ζῶντας, καὶ τοῦ ἀργυρίου ἐπακούσεται σὺν τὰ πάντα.

eis gélōta poioûsin árton, kaì oînos euphraínei zō̂ntas, kaì toû argyríou epakoúsetai sỳn tà pánta.

20
καί γε ἐν συνειδήσει σου βασιλέα μὴ καταράσῃ, καὶ ἐν ταμιείοις κοιτώνων σου μὴ καταράσῃ πλούσιον· ὅτι πετεινὸν τοῦ οὐρανοῦ ἀποίσει σὺν τὴν ϕωνήν, καὶ ὁ ἔχων τὰς πτέρυγας ἀπαγγελεῖ λόγον.

kaí ge en syneidḗsei sou basiléa mḕ katarásēi, kaì en tamieíois koitṓnōn sou mḕ katarásēi ploúsion: hóti peteinòn toû ouranoû apoísei sỳn tḕn phōnḗn, kaì ho échōn tàs ptérygas apangeleî lógon.