Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ecclésiaste 12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ μνήσθητι τοῦ κτίσαντός σε ἐν ἡμέραις νεότητός σου, ἕως ὅτου μὴ ἔλθωσιν ἡμέραι τῆς κακίας καὶ ϕθάσωσιν ἔτη, ἐν οἷς ἐρεῖς Οὐκ ἔστιν μοι ἐν αὐτοῖς θέλημα·

kaì mnḗsthēti toû ktísantós se en hēmérais neótētós sou, héōs hótou mḕ élthōsin hēmérai tē̂s kakías kaì phthásōsin étē, en hoîs ereîs Ouk éstin moi en autoîs thélēma:

2
ἕως οὗ μὴ σκοτισθῇ ὁ ἥλιος καὶ τὸ ϕῶς καὶ ἡ σελήνη καὶ οἱ ἀστέρες, καὶ ἐπιστρέψωσιν τὰ νέϕη ὀπίσω τοῦ ὑετοῦ·

héōs hoû mḕ skotisthē̂i ho hḗlios kaì tò phō̂s kaì hē selḗnē kaì hoi astéres, kaì epistrépsōsin tà néphē opísō toû hyetoû:

3
ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἐὰν σαλευθῶσιν ϕύλακες τῆς οἰκίας καὶ διαστραϕῶσιν ἄνδρες τῆς δυνάμεως, καὶ ἤργησαν αἱ ἀλήθουσαι, ὅτι ὠλιγώθησαν, καὶ σκοτάσουσιν αἱ βλέπουσαι ἐν ταῖς ὀπαῖς·

en hēmérāi, hē̂i eàn saleuthō̂sin phýlakes tē̂s oikías kaì diastraphō̂sin ándres tē̂s dynámeōs, kaì ḗrgēsan hai alḗthousai, hóti ōligṓthēsan, kaì skotásousin hai blépousai en taîs opaîs:

4
καὶ κλείσουσιν θύρας ἐν ἀγορᾷ ἐν ἀσθενείᾳ ϕωνῆς τῆς ἀληθούσης, καὶ ἀναστήσεται εἰς ϕωνὴν τοῦ στρουθίου, καὶ ταπεινωθήσονται πᾶσαι αἱ θυγατέρες τοῦ ᾄσματος·

kaì kleísousin thýras en agorā̂i en astheneíāi phōnē̂s tē̂s alēthoúsēs, kaì anastḗsetai eis phōnḕn toû strouthíou, kaì tapeinōthḗsontai pâsai hai thygatéres toû ā́ismatos:

5
καί γε ἀπὸ ὕψους ὄψονται, καὶ θάμβοι ἐν τῇ ὁδῷ· καὶ ἀνθήσῃ τὸ ἀμύγδαλον, καὶ παχυνθῇ ἡ ἀκρίς, καὶ διασκεδασθῇ ἡ κάππαρις, ὅτι ἐπορεύθη ὁ ἄνθρωπος εἰς οἶκον αἰῶνος αὐτοῦ, καὶ ἐκύκλωσαν ἐν ἀγορᾷ οἱ κοπτόμενοι·

kaí ge apò hýpsous ópsontai, kaì thámboi en tē̂i hodō̂i: kaì anthḗsēi tò amýgdalon, kaì pachynthē̂i hē akrís, kaì diaskedasthē̂i hē kápparis, hóti eporeúthē ho ánthrōpos eis oîkon aiō̂nos autoû, kaì ekýklōsan en agorā̂i hoi koptómenoi:

6
ἕως ὅτου μὴ ἀνατραπῇ σχοινίον τοῦ ἀργυρίου, καὶ συνθλιβῇ ἀνθέμιον τοῦ χρυσίου, καὶ συντριβῇ ὑδρία ἐπὶ τὴν πηγήν, καὶ συντροχάσῃ ὁ τροχὸς ἐπὶ τὸν λάκκον,

héōs hótou mḕ anatrapē̂i schoiníon toû argyríou, kaì synthlibē̂i anthémion toû chrysíou, kaì syntribē̂i hydría epì tḕn pēgḗn, kaì syntrochásēi ho trochòs epì tòn lákkon,

7
καὶ ἐπιστρέψῃ ὁ χοῦς ἐπὶ τὴν γῆν, ὡς ἦν, καὶ τὸ πνεῦμα ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν θεόν, ὃς ἔδωκεν αὐτό.

kaì epistrépsēi ho choûs epì tḕn gē̂n, hōs ē̂n, kaì tò pneûma epistrépsēi pròs tòn theón, hòs édōken autó.

8
ματαιότης ματαιοτήτων, εἶπεν ὁ Ἐκκλησιαστής, τὰ πάντα ματαιότης.

mataiótēs mataiotḗtōn, eîpen ho Ekklēsiastḗs, tà pánta mataiótēs.

9
Καὶ περισσὸν ὅτι ἐγένετο Ἐκκλησιαστὴς σοϕός, ἔτι ἐδίδαξεν γνῶσιν σὺν τὸν λαόν, καὶ οὖς ἐξιχνιάσεται κόσμιον παραβολῶν.

Kaì perissòn hóti egéneto Ekklēsiastḕs sophós, éti edídaxen gnō̂sin sỳn tòn laón, kaì oûs exichniásetai kósmion parabolō̂n.

10
πολλὰ ἐζήτησεν Ἐκκλησιαστὴς τοῦ εὑρεῖν λόγους θελήματος καὶ γεγραμμένον εὐθύτητος, λόγους ἀληθείας.

pollà ezḗtēsen Ekklēsiastḕs toû heureîn lógous thelḗmatos kaì gegramménon euthýtētos, lógous alētheías.

11
Λόγοι σοϕῶν ὡς τὰ βούκεντρα καὶ ὡς ἧλοι πεϕυτευμένοι, οἳ παρὰ τῶν συναγμάτων ἐδόθησαν ἐκ ποιμένος ἑνὸς καὶ περισσὸν ἐξ αὐτῶν.

Lógoi sophō̂n hōs tà boúkentra kaì hōs hē̂loi pephyteuménoi, hoì parà tō̂n synagmátōn edóthēsan ek poiménos henòs kaì perissòn ex autō̂n.

12
υἱέ μου, ϕύλαξαι ποιῆσαι βιβλία πολλά· οὐκ ἔστιν περασμός, καὶ μελέτη πολλὴ κόπωσις σαρκός.

hyié mou, phýlaxai poiē̂sai biblía pollá: ouk éstin perasmós, kaì melétē pollḕ kópōsis sarkós.

13
Τέλος λόγου τὸ πᾶν ἀκούεται Τὸν θεὸν ϕοβοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ϕύλασσε, ὅτι τοῦτο πᾶς ὁ ἄνθρωπος.

Télos lógou tò pân akoúetai Tòn theòn phoboû kaì tàs entolàs autoû phýlasse, hóti toûto pâs ho ánthrōpos.

14
ὅτι σὺν πᾶν τὸ ποίημα ὁ θεὸς ἄξει ἐν κρίσει ἐν παντὶ παρεωραμένῳ, ἐὰν ἀγαθὸν καὶ ἐὰν πονηρόν.

hóti sỳn pân tò poíēma ho theòs áxei en krísei en pantì pareōraménōi, eàn agathòn kaì eàn ponērón.