Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ruth 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κρίνειν τοὺς κριτὰς καὶ ἐγένετο λιμὸς ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐπορεύθη ἀνὴρ ἀπὸ Βαιθλεεμ τῆς Ιουδα τοῦ παροικῆσαι ἐν ἀγρῷ Μωαβ, αὐτὸς καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ.

Kaì egéneto en tō̂i krínein toùs kritàs kaì egéneto limòs en tē̂i gē̂i, kaì eporeúthē anḕr apò Baithleem tē̂s Iouda toû paroikē̂sai en agrō̂i Mōab, autòs kaì hē gynḕ autoû kaì hoi hyioì autoû.

2
καὶ ὄνομα τῷ ἀνδρὶ Αβιμελεχ, καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Νωεμιν, καὶ ὄνομα τοῖς δυσὶν υἱοῖς αὐτοῦ Μααλων καὶ Χελαιων, Εϕραθαῖοι ἐκ Βαιθλεεμ τῆς Ιουδα· καὶ ἤλθοσαν εἰς ἀγρὸν Μωαβ καὶ ἦσαν ἐκεῖ.

kaì ónoma tō̂i andrì Abimelech, kaì ónoma tē̂i gynaikì autoû Nōemin, kaì ónoma toîs dysìn hyioîs autoû Maalōn kaì Chelaiōn, Ephrathaîoi ek Baithleem tē̂s Iouda: kaì ḗlthosan eis agròn Mōab kaì ē̂san ekeî.

3
καὶ ἀπέθανεν Αβιμελεχ ὁ ἀνὴρ τῆς Νωεμιν, καὶ κατελείϕθη αὐτὴ καὶ οἱ δύο υἱοὶ αὐτῆς.

kaì apéthanen Abimelech ho anḕr tē̂s Nōemin, kaì kateleíphthē autḕ kaì hoi dýo hyioì autē̂s.

4
καὶ ἐλάβοσαν ἑαυτοῖς γυναῖκας Μωαβίτιδας, ὄνομα τῇ μιᾷ Ορϕα, καὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Ρουθ· καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ ὡς δέκα ἔτη.

kaì elábosan heautoîs gynaîkas Mōabítidas, ónoma tē̂i miā̂i Orpha, kaì ónoma tē̂i deutérāi Routh: kaì katṓikēsan ekeî hōs déka étē.

5
καὶ ἀπέθανον καί γε ἀμϕότεροι, Μααλων καὶ Χελαιων, καὶ κατελείϕθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ ἀπὸ τῶν δύο υἱῶν αὐτῆς.

kaì apéthanon kaí ge amphóteroi, Maalōn kaì Chelaiōn, kaì kateleíphthē hē gynḕ apò toû andròs autē̂s kaì apò tō̂n dýo hyiō̂n autē̂s.

6
καὶ ἀνέστη αὐτὴ καὶ αἱ δύο νύμϕαι αὐτῆς καὶ ἀπέστρεψαν ἐξ ἀγροῦ Μωαβ, ὅτι ἤκουσαν ἐν ἀγρῷ Μωαβ ὅτι ἐπέσκεπται κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ δοῦναι αὐτοῖς ἄρτους.

kaì anéstē autḕ kaì hai dýo nýmphai autē̂s kaì apéstrepsan ex agroû Mōab, hóti ḗkousan en agrō̂i Mōab hóti epéskeptai kýrios tòn laòn autoû doûnai autoîs ártous.

7
καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἦν ἐκεῖ, καὶ αἱ δύο νύμϕαι αὐτῆς μετ’ αὐτῆς· καὶ ἐπορεύοντο ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἐπιστρέψαι εἰς τὴν γῆν Ιουδα.

kaì exē̂lthen ek toû tópou, hoû ē̂n ekeî, kaì hai dýo nýmphai autē̂s met’ autē̂s: kaì eporeúonto en tē̂i hodō̂i toû epistrépsai eis tḕn gē̂n Iouda.

8
καὶ εἶπεν Νωεμιν ταῖς νύμϕαις αὐτῆς Πορεύεσθε δὴ ἀποστράϕητε ἑκάστη εἰς οἶκον μητρὸς αὐτῆς· ποιήσαι κύριος μεθ’ ὑμῶν ἔλεος, καθὼς ἐποιήσατε μετὰ τῶν τεθνηκότων καὶ μετ’ ἐμοῦ·

kaì eîpen Nōemin taîs nýmphais autē̂s Poreúesthe dḕ apostráphēte hekástē eis oîkon mētròs autē̂s: poiḗsai kýrios meth’ hymō̂n éleos, kathṑs epoiḗsate metà tō̂n tethnēkótōn kaì met’ emoû:

9
δῴη κύριος ὑμῖν καὶ εὕροιτε ἀνάπαυσιν ἑκάστη ἐν οἴκῳ ἀνδρὸς αὐτῆς. καὶ κατεϕίλησεν αὐτάς, καὶ ἐπῆραν τὴν ϕωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν.

dṓiē kýrios hymîn kaì heúroite anápausin hekástē en oíkōi andròs autē̂s. kaì katephílēsen autás, kaì epē̂ran tḕn phōnḕn autō̂n kaì éklausan.

10
καὶ εἶπαν αὐτῇ Μετὰ σοῦ ἐπιστρέϕομεν εἰς τὸν λαόν σου.

kaì eîpan autē̂i Metà soû epistréphomen eis tòn laón sou.

11
καὶ εἶπεν Νωεμιν Ἐπιστράϕητε δή, θυγατέρες μου· καὶ ἵνα τί πορεύεσθε μετ’ ἐμοῦ; μὴ ἔτι μοι υἱοὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ μου καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰς ἄνδρας;

kaì eîpen Nōemin Epistráphēte dḗ, thygatéres mou: kaì hína tí poreúesthe met’ emoû? mḕ éti moi hyioì en tē̂i koilíāi mou kaì ésontai hymîn eis ándras?

12
ἐπιστράϕητε δή, θυγατέρες μου, διότι γεγήρακα τοῦ μὴ εἶναι ἀνδρί· ὅτι εἶπα ὅτι ἔστιν μοι ὑπόστασις τοῦ γενηθῆναί με ἀνδρὶ καὶ τέξομαι υἱούς,

epistráphēte dḗ, thygatéres mou, dióti gegḗraka toû mḕ eînai andrí: hóti eîpa hóti éstin moi hypóstasis toû genēthē̂naí me andrì kaì téxomai hyioús,

13
μὴ αὐτοὺς προσδέξεσθε ἕως οὗ ἁδρυνθῶσιν; ἢ αὐτοῖς κατασχεθήσεσθε τοῦ μὴ γενέσθαι ἀνδρί; μὴ δή, θυγατέρες μου, ὅτι ἐπικράνθη μοι ὑπὲρ ὑμᾶς ὅτι ἐξῆλθεν ἐν ἐμοὶ χεὶρ κυρίου.

mḕ autoùs prosdéxesthe héōs hoû hadrynthō̂sin? ḕ autoîs kataschethḗsesthe toû mḕ genésthai andrí? mḕ dḗ, thygatéres mou, hóti epikránthē moi hypèr hymâs hóti exē̂lthen en emoì cheìr kyríou.

14
καὶ ἐπῆραν τὴν ϕωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν ἔτι· καὶ κατεϕίλησεν Ορϕα τὴν πενθερὰν αὐτῆς καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὸν λαὸν αὐτῆς, Ρουθ δὲ ἠκολούθησεν αὐτῇ.

kaì epē̂ran tḕn phōnḕn autō̂n kaì éklausan éti: kaì katephílēsen Orpha tḕn pentheràn autē̂s kaì epéstrepsen eis tòn laòn autē̂s, Routh dè ēkoloúthēsen autē̂i.

15
καὶ εἶπεν Νωεμιν πρὸς Ρουθ ’Ιδοὺ ἀνέστρεψεν ἡ σύννυμϕός σου πρὸς λαὸν αὐτῆς καὶ πρὸς τοὺς θεοὺς αὐτῆς· ἐπιστράϕητι δὴ καὶ σὺ ὀπίσω τῆς συννύμϕου σου.

kaì eîpen Nōemin pròs Routh ’Idoù anéstrepsen hē sýnnymphós sou pròs laòn autē̂s kaì pròs toùs theoùs autē̂s: epistráphēti dḕ kaì sỳ opísō tē̂s synnýmphou sou.

16
εἶπεν δὲ Ρουθ Μὴ ἀπαντήσαι ἐμοὶ τοῦ καταλιπεῖν σε ἢ ἀποστρέψαι ὄπισθέν σου· ὅτι σὺ ὅπου ἐὰν πορευθῇς, πορεύσομαι, καὶ οὗ ἐὰν αὐλισθῇς, αὐλισθήσομαι· ὁ λαός σου λαός μου, καὶ ὁ θεός σου θεός μου·

eîpen dè Routh Mḕ apantḗsai emoì toû katalipeîn se ḕ apostrépsai ópisthén sou: hóti sỳ hópou eàn poreuthē̂is, poreúsomai, kaì hoû eàn aulisthē̂is, aulisthḗsomai: ho laós sou laós mou, kaì ho theós sou theós mou:

17
καὶ οὗ ἐὰν ἀποθάνῃς, ἀποθανοῦμαι κἀκεῖ ταϕήσομαι· τάδε ποιήσαι μοι κύριος καὶ τάδε προσθείη, ὅτι θάνατος διαστελεῖ ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ.

kaì hoû eàn apothánēis, apothanoûmai kakeî taphḗsomai: táde poiḗsai moi kýrios kaì táde prostheíē, hóti thánatos diasteleî anà méson emoû kaì soû.

18
ἰδοῦσα δὲ Νωεμιν ὅτι κραταιοῦται αὐτὴ τοῦ πορεύεσθαι μετ’ αὐτῆς, ἐκόπασεν τοῦ λαλῆσαι πρὸς αὐτὴν ἔτι.

idoûsa dè Nōemin hóti krataioûtai autḕ toû poreúesthai met’ autē̂s, ekópasen toû lalē̂sai pròs autḕn éti.

19
ἐπορεύθησαν δὲ ἀμϕότεραι ἕως τοῦ παραγενέσθαι αὐτὰς εἰς Βαιθλεεμ. καὶ ἤχησεν πᾶσα ἡ πόλις ἐπ’ αὐταῖς καὶ εἶπον Αὕτη ἐστὶν Νωεμιν;

eporeúthēsan dè amphóterai héōs toû paragenésthai autàs eis Baithleem. kaì ḗchēsen pâsa hē pólis ep’ autaîs kaì eîpon Haútē estìn Nōemin?

20
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτάς Μὴ δὴ καλεῖτέ με Νωεμιν, καλέσατέ με Πικράν, ὅτι ἐπικράνθη ἐν ἐμοὶ ὁ ἱκανὸς σϕόδρα·

kaì eîpen pròs autás Mḕ dḕ kaleîté me Nōemin, kalésaté me Pikrán, hóti epikránthē en emoì ho hikanòs sphódra:

21
ἐγὼ πλήρης ἐπορεύθην, καὶ κενὴν ἀπέστρεψέν με ὁ κύριος· καὶ ἵνα τί καλεῖτέ με Νωεμιν; καὶ κύριος ἐταπείνωσέν με, καὶ ὁ ἱκανὸς ἐκάκωσέν με.

egṑ plḗrēs eporeúthēn, kaì kenḕn apéstrepsén me ho kýrios: kaì hína tí kaleîté me Nōemin? kaì kýrios etapeínōsén me, kaì ho hikanòs ekákōsén me.

22
καὶ ἐπέστρεψεν Νωεμιν καὶ Ρουθ ἡ Μωαβῖτις ἡ νύμϕη αὐτῆς ἐπιστρέϕουσα ἐξ ἀγροῦ Μωαβ· αὐταὶ δὲ παρεγενήθησαν εἰς Βαιθλεεμ ἐν ἀρχῇ θερισμοῦ κριθῶν.

kaì epéstrepsen Nōemin kaì Routh hē Mōabîtis hē nýmphē autē̂s epistréphousa ex agroû Mōab: autaì dè paregenḗthēsan eis Baithleem en archē̂i therismoû krithō̂n.