Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ruth 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ τῇ Νωεμιν ἀνὴρ γνώριμος τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς· ὁ δὲ ἀνὴρ δυνατὸς ἰσχύι ἐκ τῆς συγγενείας Αβιμελεχ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Βοος.

Kaì tē̂i Nōemin anḕr gnṓrimos tō̂i andrì autē̂s: ho dè anḕr dynatòs ischýi ek tē̂s syngeneías Abimelech, kaì ónoma autō̂i Boos.

2
καὶ εἶπεν Ρουθ ἡ Μωαβῖτις πρὸς Νωεμιν Πορευθῶ δὴ εἰς ἀγρὸν καὶ συνάξω ἐν τοῖς στάχυσιν κατόπισθεν οὗ ἐὰν εὕρω χάριν ἐν ὀϕθαλμοῖς αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῇ Πορεύου, θύγατερ.

kaì eîpen Routh hē Mōabîtis pròs Nōemin Poreuthō̂ dḕ eis agròn kaì synáxō en toîs stáchysin katópisthen hoû eàn heúrō chárin en ophthalmoîs autoû. eîpen dè autē̂i Poreúou, thýgater.

3
καὶ ἐπορεύθη καὶ συνέλεξεν ἐν τῷ ἀγρῷ κατόπισθεν τῶν θεριζόντων· καὶ περιέπεσεν περιπτώματι τῇ μερίδι τοῦ ἀγροῦ Βοος τοῦ ἐκ συγγενείας Αβιμελεχ.

kaì eporeúthē kaì synélexen en tō̂i agrō̂i katópisthen tō̂n therizóntōn: kaì periépesen periptṓmati tē̂i merídi toû agroû Boos toû ek syngeneías Abimelech.

4
καὶ ἰδοὺ Βοος ἦλθεν ἐκ Βαιθλεεμ καὶ εἶπεν τοῖς θερίζουσιν Κύριος μεθ’ ὑμῶν· καὶ εἶπον αὐτῷ Εὐλογήσαι σε κύριος.

kaì idoù Boos ē̂lthen ek Baithleem kaì eîpen toîs therízousin Kýrios meth’ hymō̂n: kaì eîpon autō̂i Eulogḗsai se kýrios.

5
καὶ εἶπεν Βοος τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ ἐϕεστῶτι ἐπὶ τοὺς θερίζοντας Τίνος ἡ νεᾶνις αὕτη;

kaì eîpen Boos tō̂i paidaríōi autoû tō̂i ephestō̂ti epì toùs therízontas Tínos hē neânis haútē?

6
καὶ ἀπεκρίθη τὸ παιδάριον τὸ ἐϕεστὸς ἐπὶ τοὺς θερίζοντας καὶ εἶπεν Ἡ παῖς ἡ Μωαβῖτίς ἐστιν ἡ ἀποστραϕεῖσα μετὰ Νωεμιν ἐξ ἀγροῦ Μωαβ

kaì apekríthē tò paidárion tò ephestòs epì toùs therízontas kaì eîpen HĒ paîs hē Mōabîtís estin hē apostrapheîsa metà Nōemin ex agroû Mōab

7
καὶ εἶπεν Συλλέξω δὴ καὶ συνάξω ἐν τοῖς δράγμασιν ὄπισθεν τῶν θεριζόντων· καὶ ἦλθεν καὶ ἔστη ἀπὸ πρωίθεν καὶ ἕως ἑσπέρας, οὐ κατέπαυσεν ἐν τῷ ἀγρῷ μικρόν.

kaì eîpen Sylléxō dḕ kaì synáxō en toîs drágmasin ópisthen tō̂n therizóntōn: kaì ē̂lthen kaì éstē apò prōíthen kaì héōs hespéras, ou katépausen en tō̂i agrō̂i mikrón.

8
καὶ εἶπεν Βοος πρὸς Ρουθ Οὐκ ἤκουσας, θύγατερ; μὴ πορευθῇς ἐν ἀγρῷ συλλέξαι ἑτέρῳ, καὶ σὺ οὐ πορεύσῃ ἐντεῦθεν· ὧδε κολλήθητι μετὰ τῶν κορασίων μου·

kaì eîpen Boos pròs Routh Ouk ḗkousas, thýgater? mḕ poreuthē̂is en agrō̂i sylléxai hetérōi, kaì sỳ ou poreúsēi enteûthen: hō̂de kollḗthēti metà tō̂n korasíōn mou:

9
οἱ ὀϕθαλμοί σου εἰς τὸν ἀγρόν, οὗ ἐὰν θερίζωσιν, καὶ πορεύσῃ κατόπισθεν αὐτῶν· ἰδοὺ ἐνετειλάμην τοῖς παιδαρίοις τοῦ μὴ ἅψασθαί σου· καὶ ὅ τι διψήσεις, καὶ πορευθήσῃ εἰς τὰ σκεύη καὶ πίεσαι ὅθεν ἂν ὑδρεύωνται τὰ παιδάρια.

hoi ophthalmoí sou eis tòn agrón, hoû eàn therízōsin, kaì poreúsēi katópisthen autō̂n: idoù eneteilámēn toîs paidaríois toû mḕ hápsasthaí sou: kaì hó ti dipsḗseis, kaì poreuthḗsēi eis tà skeúē kaì píesai hóthen àn hydreúōntai tà paidária.

10
καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τί ὅτι εὗρον χάριν ἐν ὀϕθαλμοῖς σου τοῦ ἐπιγνῶναί με; καὶ ἐγώ εἰμι ξένη.

kaì épesen epì prósōpon autē̂s kaì prosekýnēsen epì tḕn gē̂n kaì eîpen pròs autón Tí hóti heûron chárin en ophthalmoîs sou toû epignō̂naí me? kaì egṓ eimi xénē.

11
καὶ ἀπεκρίθη Βοος καὶ εἶπεν αὐτῇ Ἀπαγγελίᾳ ἀπηγγέλη μοι ὅσα πεποίηκας μετὰ τῆς πενθερᾶς σου μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν ἄνδρα σου καὶ πῶς κατέλιπες τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου καὶ τὴν γῆν γενέσεώς σου καὶ ἐπορεύθης πρὸς λαὸν ὃν οὐκ ᾔδεις ἐχθὲς καὶ τρίτης·

kaì apekríthē Boos kaì eîpen autē̂i Apangelíāi apēngélē moi hósa pepoíēkas metà tē̂s pentherâs sou metà tò apothaneîn tòn ándra sou kaì pō̂s katélipes tòn patéra sou kaì tḕn mētéra sou kaì tḕn gē̂n genéseṓs sou kaì eporeúthēs pròs laòn hòn ouk ḗideis echthès kaì trítēs:

12
ἀποτείσαι κύριος τὴν ἐργασίαν σου, καὶ γένοιτο ὁ μισθός σου πλήρης παρὰ κυρίου θεοῦ Ισραηλ, πρὸς ὃν ἦλθες πεποιθέναι ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ.

apoteísai kýrios tḕn ergasían sou, kaì génoito ho misthós sou plḗrēs parà kyríou theoû Israēl, pròs hòn ē̂lthes pepoithénai hypò tàs ptérygas autoû.

13
ἡ δὲ εἶπεν Εὕροιμι χάριν ἐν ὀϕθαλμοῖς σου, κύριε, ὅτι παρεκάλεσάς με καὶ ὅτι ἐλάλησας ἐπὶ καρδίαν τῆς δούλης σου, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἔσομαι ὡς μία τῶν παιδισκῶν σου.

hē dè eîpen Heúroimi chárin en ophthalmoîs sou, kýrie, hóti parekálesás me kaì hóti elálēsas epì kardían tē̂s doúlēs sou, kaì idoù egṑ ésomai hōs mía tō̂n paidiskō̂n sou.

14
καὶ εἶπεν αὐτῇ Βοος Ἤδη ὥρᾳ τοῦ ϕαγεῖν πρόσελθε ὧδε καὶ ϕάγεσαι τῶν ἄρτων καὶ βάψεις τὸν ψωμόν σου ἐν τῷ ὄξει. καὶ ἐκάθισεν Ρουθ ἐκ πλαγίων τῶν θεριζόντων, καὶ ἐβούνισεν αὐτῇ Βοος ἄλϕιτον, καὶ ἔϕαγεν καὶ ἐνεπλήσθη καὶ κατέλιπεν.

kaì eîpen autē̂i Boos Ḗdē hṓrāi toû phageîn próselthe hō̂de kaì phágesai tō̂n ártōn kaì bápseis tòn psōmón sou en tō̂i óxei. kaì ekáthisen Routh ek plagíōn tō̂n therizóntōn, kaì eboúnisen autē̂i Boos álphiton, kaì éphagen kaì eneplḗsthē kaì katélipen.

15
καὶ ἀνέστη τοῦ συλλέγειν, καὶ ἐνετείλατο Βοος τοῖς παιδαρίοις αὐτοῦ λέγων Καί γε ἀνὰ μέσον τῶν δραγμάτων συλλεγέτω, καὶ μὴ καταισχύνητε αὐτήν·

kaì anéstē toû syllégein, kaì eneteílato Boos toîs paidaríois autoû légōn Kaí ge anà méson tō̂n dragmátōn syllegétō, kaì mḕ kataischýnēte autḗn:

16
καὶ βαστάζοντες βαστάξατε αὐτῇ καί γε παραβάλλοντες παραβαλεῖτε αὐτῇ ἐκ τῶν βεβουνισμένων, καὶ ἄϕετε καὶ συλλέξει, καὶ οὐκ ἐπιτιμήσετε αὐτῇ.

kaì bastázontes bastáxate autē̂i kaí ge parabállontes parabaleîte autē̂i ek tō̂n bebounisménōn, kaì áphete kaì sylléxei, kaì ouk epitimḗsete autē̂i.

17
καὶ συνέλεξεν ἐν τῷ ἀγρῷ ἕως ἑσπέρας· καὶ ἐρράβδισεν ἃ συνέλεξεν, καὶ ἐγενήθη ὡς οιϕι κριθῶν.

kaì synélexen en tō̂i agrō̂i héōs hespéras: kaì errábdisen hà synélexen, kaì egenḗthē hōs oiphi krithō̂n.

18
καὶ ἦρεν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ εἶδεν ἡ πενθερὰ αὐτῆς ἃ συνέλεξεν, καὶ ἐξενέγκασα Ρουθ ἔδωκεν αὐτῇ ἃ κατέλιπεν ἐξ ὧν ἐνεπλήσθη.

kaì ē̂ren kaì eisē̂lthen eis tḕn pólin, kaì eîden hē pentherà autē̂s hà synélexen, kaì exenénkasa Routh édōken autē̂i hà katélipen ex hō̂n eneplḗsthē.

19
καὶ εἶπεν αὐτῇ ἡ πενθερὰ αὐτῆς Ποῦ συνέλεξας σήμερον καὶ ποῦ ἐποίησας; εἴη ὁ ἐπιγνούς σε εὐλογημένος. καὶ ἀπήγγειλεν Ρουθ τῇ πενθερᾷ αὐτῆς ποῦ ἐποίησεν, καὶ εἶπεν Τὸ ὄνομα τοῦ ἀνδρός, μεθ’ οὗ ἐποίησα σήμερον, Βοος.

kaì eîpen autē̂i hē pentherà autē̂s Poû synélexas sḗmeron kaì poû epoíēsas? eíē ho epignoús se eulogēménos. kaì apḗngeilen Routh tē̂i pentherā̂i autē̂s poû epoíēsen, kaì eîpen Tò ónoma toû andrós, meth’ hoû epoíēsa sḗmeron, Boos.

20
καὶ εἶπεν Νωεμιν τῇ νύμϕῃ αὐτῆς Εὐλογητός ἐστιν τῷ κυρίῳ, ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπεν τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετὰ τῶν ζώντων καὶ μετὰ τῶν τεθνηκότων. καὶ εἶπεν αὐτῇ Νωεμιν Ἐγγίζει ἡμῖν ὁ ἀνὴρ, ἐκ τῶν ἀγχιστευόντων ἡμᾶς ἐστιν.

kaì eîpen Nōemin tē̂i nýmphēi autē̂s Eulogētós estin tō̂i kyríōi, hóti ouk enkatélipen tò éleos autoû metà tō̂n zṓntōn kaì metà tō̂n tethnēkótōn. kaì eîpen autē̂i Nōemin Engízei hēmîn ho anḕr, ek tō̂n anchisteuóntōn hēmâs estin.

21
καὶ εἶπεν Ρουθ πρὸς τὴν πενθερὰν αὐτῆς Καί γε ὅτι εἶπεν πρός με Μετὰ τῶν παιδαρίων μου προσκολλήθητι, ἕως ἂν τελέσωσιν ὅλον τὸν ἀμητόν, ὃς ὑπάρχει μοι.

kaì eîpen Routh pròs tḕn pentheràn autē̂s Kaí ge hóti eîpen prós me Metà tō̂n paidaríōn mou proskollḗthēti, héōs àn telésōsin hólon tòn amētón, hòs hypárchei moi.

22
καὶ εἶπεν Νωεμιν πρὸς Ρουθ τὴν νύμϕην αὐτῆς Ἀγαθόν, θύγατερ, ὅτι ἐπορεύθης μετὰ τῶν κορασίων αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἀπαντήσονταί σοι ἐν ἀγρῷ ἑτέρῳ.

kaì eîpen Nōemin pròs Routh tḕn nýmphēn autē̂s Agathón, thýgater, hóti eporeúthēs metà tō̂n korasíōn autoû, kaì ouk apantḗsontaí soi en agrō̂i hetérōi.

23
καὶ προσεκολλήθη Ρουθ τοῖς κορασίοις Βοος συλλέγειν ἕως οὗ συνετέλεσεν τὸν θερισμὸν τῶν κριθῶν καὶ τῶν πυρῶν. καὶ ἐκάθισεν μετὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς.

kaì prosekollḗthē Routh toîs korasíois Boos syllégein héōs hoû synetélesen tòn therismòn tō̂n krithō̂n kaì tō̂n pyrō̂n. kaì ekáthisen metà tē̂s pentherâs autē̂s.