Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ruth 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ Βοος ἀνέβη ἐπὶ τὴν πύλην καὶ ἐκάθισεν ἐκεῖ, καὶ ἰδοὺ ὁ ἀγχιστευτὴς παρεπορεύετο, ὃν εἶπεν Βοος. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Βοος Ἐκκλίνας κάθισον ὧδε, κρύϕιε· καὶ ἐξέκλινεν καὶ ἐκάθισεν.

Kaì Boos anébē epì tḕn pýlēn kaì ekáthisen ekeî, kaì idoù ho anchisteutḕs pareporeúeto, hòn eîpen Boos. kaì eîpen pròs autòn Boos Ekklínas káthison hō̂de, krýphie: kaì exéklinen kaì ekáthisen.

2
καὶ ἔλαβεν Βοος δέκα ἄνδρας ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τῆς πόλεως καὶ εἶπεν Καθίσατε ὧδε· καὶ ἐκάθισαν.

kaì élaben Boos déka ándras apò tō̂n presbytérōn tē̂s póleōs kaì eîpen Kathísate hō̂de: kaì ekáthisan.

3
καὶ εἶπεν Βοος τῷ ἀγχιστεῖ Τὴν μερίδα τοῦ ἀγροῦ, ἥ ἐστιν τοῦ ἀδελϕοῦ ἡμῶν τοῦ Αβιμελεχ, ἣ δέδοται Νωεμιν τῇ ἐπιστρεϕούσῃ ἐξ ἀγροῦ Μωαβ,

kaì eîpen Boos tō̂i anchisteî Tḕn merída toû agroû, hḗ estin toû adelphoû hēmō̂n toû Abimelech, hḕ dédotai Nōemin tē̂i epistrephoúsēi ex agroû Mōab,

4
κἀγὼ εἶπα Ἀποκαλύψω τὸ οὖς σου λέγων Κτῆσαι ἐναντίον τῶν καθημένων καὶ ἐναντίον τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ μου· εἰ ἀγχιστεύεις, ἀγχίστευε· εἰ δὲ μὴ ἀγχιστεύεις, ἀνάγγειλόν μοι καὶ γνώσομαι· ὅτι οὐκ ἔστιν πάρεξ σοῦ τοῦ ἀγχιστεῦσαι, κἀγώ εἰμι μετὰ σέ. ὁ δὲ εἶπεν ’Εγώ εἰμι ἀγχιστεύσω.

kagṑ eîpa Apokalýpsō tò oûs sou légōn Ktē̂sai enantíon tō̂n kathēménōn kaì enantíon tō̂n presbytérōn toû laoû mou: ei anchisteúeis, anchísteue: ei dè mḕ anchisteúeis, anángeilón moi kaì gnṓsomai: hóti ouk éstin párex soû toû anchisteûsai, kagṓ eimi metà sé. ho dè eîpen ’Egṓ eimi anchisteúsō.

5
καὶ εἶπεν Βοος Ἐν ἡμέρᾳ τοῦ κτήσασθαί σε τὸν ἀγρὸν ἐκ χειρὸς Νωεμιν καὶ παρὰ Ρουθ τῆς Μωαβίτιδος γυναικὸς τοῦ τεθνηκότος, καὶ αὐτὴν κτήσασθαί σε δεῖ ὥστε ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηκότος ἐπὶ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ.

kaì eîpen Boos En hēmérāi toû ktḗsasthaí se tòn agròn ek cheiròs Nōemin kaì parà Routh tē̂s Mōabítidos gynaikòs toû tethnēkótos, kaì autḕn ktḗsasthaí se deî hṓste anastē̂sai tò ónoma toû tethnēkótos epì tē̂s klēronomías autoû.

6
καὶ εἶπεν ὁ ἀγχιστεύς Οὐ δυνήσομαι ἀγχιστεῦσαι ἐμαυτῷ, μήποτε διαϕθείρω τὴν κληρονομίαν μου· ἀγχίστευσον σεαυτῷ τὴν ἀγχιστείαν μου, ὅτι οὐ δυνήσομαι ἀγχιστεῦσαι.

kaì eîpen ho anchisteús Ou dynḗsomai anchisteûsai emautō̂i, mḗpote diaphtheírō tḕn klēronomían mou: anchísteuson seautō̂i tḕn anchisteían mou, hóti ou dynḗsomai anchisteûsai.

7
καὶ τοῦτο τὸ δικαίωμα ἔμπροσθεν ἐν τῷ Ισραηλ ἐπὶ τὴν ἀγχιστείαν καὶ ἐπὶ τὸ ἀντάλλαγμα τοῦ στῆσαι πᾶν λόγον, καὶ ὑπελύετο ὁ ἀνὴρ τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ καὶ ἐδίδου τῷ πλησίον αὐτοῦ τῷ ἀγχιστεύοντι τὴν ἀγχιστείαν αὐτοῦ, καὶ τοῦτο ἦν μαρτύριον ἐν Ισραηλ.

kaì toûto tò dikaíōma émprosthen en tō̂i Israēl epì tḕn anchisteían kaì epì tò antállagma toû stē̂sai pân lógon, kaì hypelýeto ho anḕr tò hypódēma autoû kaì edídou tō̂i plēsíon autoû tō̂i anchisteúonti tḕn anchisteían autoû, kaì toûto ē̂n martýrion en Israēl.

8
καὶ εἶπεν ὁ ἀγχιστεὺς τῷ Βοος Κτῆσαι σεαυτῷ τὴν ἀγχιστείαν μου· καὶ ὑπελύσατο τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ.

kaì eîpen ho anchisteùs tō̂i Boos Ktē̂sai seautō̂i tḕn anchisteían mou: kaì hypelýsato tò hypódēma autoû kaì édōken autō̂i.

9
καὶ εἶπεν Βοος τοῖς πρεσβυτέροις καὶ παντὶ τῷ λαῷ Μάρτυρες ὑμεῖς σήμερον ὅτι κέκτημαι πάντα τὰ τοῦ Αβιμελεχ καὶ πάντα, ὅσα ὑπάρχει τῷ Χελαιων καὶ τῷ Μααλων, ἐκ χειρὸς Νωεμιν·

kaì eîpen Boos toîs presbytérois kaì pantì tō̂i laō̂i Mártyres hymeîs sḗmeron hóti kéktēmai pánta tà toû Abimelech kaì pánta, hósa hypárchei tō̂i Chelaiōn kaì tō̂i Maalōn, ek cheiròs Nōemin:

10
καί γε Ρουθ τὴν Μωαβῖτιν τὴν γυναῖκα Μααλων κέκτημαι ἐμαυτῷ εἰς γυναῖκα τοῦ ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηκότος ἐπὶ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐξολεθρευθήσεται τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηκότος ἐκ τῶν ἀδελϕῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς ϕυλῆς λαοῦ αὐτοῦ· μάρτυρες ὑμεῖς σήμερον.

kaí ge Routh tḕn Mōabîtin tḕn gynaîka Maalōn kéktēmai emautō̂i eis gynaîka toû anastē̂sai tò ónoma toû tethnēkótos epì tē̂s klēronomías autoû, kaì ouk exolethreuthḗsetai tò ónoma toû tethnēkótos ek tō̂n adelphō̂n autoû kaì ek tē̂s phylē̂s laoû autoû: mártyres hymeîs sḗmeron.

11
καὶ εἴποσαν πᾶς ὁ λαὸς οἱ ἐν τῇ πύλῃ Μάρτυρες. καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἴποσαν Δῴη κύριος τὴν γυναῖκά σου τὴν εἰσπορευομένην εἰς τὸν οἶκόν σου ὡς Ραχηλ καὶ ὡς Λειαν, αἳ ᾠκοδόμησαν ἀμϕότεραι τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ ἐποίησαν δύναμιν ἐν Εϕραθα, καὶ ἔσται ὄνομα ἐν Βαιθλεεμ·

kaì eíposan pâs ho laòs hoi en tē̂i pýlēi Mártyres. kaì hoi presbýteroi eíposan Dṓiē kýrios tḕn gynaîká sou tḕn eisporeuoménēn eis tòn oîkón sou hōs Rachēl kaì hōs Leian, haì ōikodómēsan amphóterai tòn oîkon Israēl kaì epoíēsan dýnamin en Ephratha, kaì éstai ónoma en Baithleem:

12
καὶ γένοιτο ὁ οἶκός σου ὡς ὁ οἶκος Φαρες, ὃν ἔτεκεν Θαμαρ τῷ Ιουδα, ἐκ τοῦ σπέρματος, οὗ δώσει κύριός σοι ἐκ τῆς παιδίσκης ταύτης.

kaì génoito ho oîkós sou hōs ho oîkos Phares, hòn éteken Thamar tō̂i Iouda, ek toû spérmatos, hoû dṓsei kýriós soi ek tē̂s paidískēs taútēs.

13
καὶ ἔλαβεν Βοος τὴν Ρουθ, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς γυναῖκα, καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν, καὶ ἔδωκεν αὐτῇ κύριος κύησιν, καὶ ἔτεκεν υἱόν.

kaì élaben Boos tḕn Routh, kaì egenḗthē autō̂i eis gynaîka, kaì eisē̂lthen pròs autḗn, kaì édōken autē̂i kýrios kýēsin, kaì éteken hyión.

14
καὶ εἶπαν αἱ γυναῖκες πρὸς Νωεμιν Εὐλογητὸς κύριος, ὃς οὐ κατέλυσέ σοι σήμερον τὸν ἀγχιστέα, καὶ καλέσαι τὸ ὄνομά σου ἐν Ισραηλ,

kaì eîpan hai gynaîkes pròs Nōemin Eulogētòs kýrios, hòs ou katélysé soi sḗmeron tòn anchistéa, kaì kalésai tò ónomá sou en Israēl,

15
καὶ ἔσται σοι εἰς ἐπιστρέϕοντα ψυχὴν καὶ τοῦ διαθρέψαι τὴν πολιάν σου, ὅτι ἡ νύμϕη σου ἡ ἀγαπήσασά σε ἔτεκεν αὐτόν, ἥ ἐστιν ἀγαθή σοι ὑπὲρ ἑπτὰ υἱούς.

kaì éstai soi eis epistréphonta psychḕn kaì toû diathrépsai tḕn polián sou, hóti hē nýmphē sou hē agapḗsasá se éteken autón, hḗ estin agathḗ soi hypèr heptà hyioús.

16
καὶ ἔλαβεν Νωεμιν τὸ παιδίον καὶ ἔθηκεν εἰς τὸν κόλπον αὐτῆς καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς τιθηνόν.

kaì élaben Nōemin tò paidíon kaì éthēken eis tòn kólpon autē̂s kaì egenḗthē autō̂i eis tithēnón.

17
καὶ ἐκάλεσαν αὐτοῦ αἱ γείτονες ὄνομα λέγουσαι Ἐτέχθη υἱὸς τῇ Νωεμιν· καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ωβηδ· οὗτος πατὴρ Ιεσσαι πατρὸς Δαυιδ.

kaì ekálesan autoû hai geítones ónoma légousai Etéchthē hyiòs tē̂i Nōemin: kaì ekálesan tò ónoma autoû Ōbēd: hoûtos patḕr Iessai patròs Dauid.

18
Καὶ αὗται αἱ γενέσεις Φαρες· Φαρες ἐγέννησεν τὸν Εσρων,

Kaì haûtai hai genéseis Phares: Phares egénnēsen tòn Esrōn,

19
Εσρων δὲ ἐγέννησεν τὸν Αρραν, καὶ Αρραν ἐγέννησεν τὸν Αμιναδαβ,

Esrōn dè egénnēsen tòn Arran, kaì Arran egénnēsen tòn Aminadab,

20
καὶ Αμιναδαβ ἐγέννησεν τὸν Ναασσων, καὶ Ναασσων ἐγέννησεν τὸν Σαλμαν,

kaì Aminadab egénnēsen tòn Naassōn, kaì Naassōn egénnēsen tòn Salman,

21
καὶ Σαλμαν ἐγέννησεν τὸν Βοος, καὶ Βοος ἐγέννησεν τὸν Ωβηδ,

kaì Salman egénnēsen tòn Boos, kaì Boos egénnēsen tòn Ōbēd,

22
καὶ Ωβηδ ἐγέννησεν τὸν Ιεσσαι, καὶ Ιεσσαι ἐγέννησεν τὸν Δαυιδ.

kaì Ōbēd egénnēsen tòn Iessai, kaì Iessai egénnēsen tòn Dauid.