Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Siracide 17

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς ἄνθρωπον καὶ πάλιν ἀπέστρεψεν αὐτὸν εἰς αὐτήν.

Kýrios éktisen ek gē̂s ánthrōpon kaì pálin apéstrepsen autòn eis autḗn.

2
ἡμέρας ἀριθμοῦ καὶ καιρὸν ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν ἐπ’ αὐτῆς.

hēméras arithmoû kaì kairòn édōken autoîs kaì édōken autoîs exousían tō̂n ep’ autē̂s.

3
καθ’ ἑαυτὸν ἐνέδυσεν αὐτοὺς ἰσχὺν καὶ κατ’ εἰκόνα αὐτοῦ ἐποίησεν αὐτούς.

kath’ heautòn enédysen autoùs ischỳn kaì kat’ eikóna autoû epoíēsen autoús.

4
ἔθηκεν τὸν ϕόβον αὐτοῦ ἐπὶ πάσης σαρκὸς καὶ κατακυριεύειν θηρίων καὶ πετεινῶν.

éthēken tòn phóbon autoû epì pásēs sarkòs kaì katakyrieúein thēríōn kaì peteinō̂n.

6
διαβούλιον καὶ γλῶσσαν καὶ ὀϕθαλμούς, ὦτα καὶ καρδίαν ἔδωκεν διανοεῖσθαι αὐτοῖς.

diaboúlion kaì glō̂ssan kaì ophthalmoús, ō̂ta kaì kardían édōken dianoeîsthai autoîs.

7
ἐπιστήμην συνέσεως ἐνέπλησεν αὐτοὺς καὶ ἀγαθὰ καὶ κακὰ ὑπέδειξεν αὐτοῖς.

epistḗmēn synéseōs enéplēsen autoùs kaì agathà kaì kakà hypédeixen autoîs.

8
ἔθηκεν τὸν ὀϕθαλμὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὰς καρδίας αὐτῶν δεῖξαι αὐτοῖς τὸ μεγαλεῖον τῶν ἔργων αὐτοῦ,

éthēken tòn ophthalmòn autoû epì tàs kardías autō̂n deîxai autoîs tò megaleîon tō̂n érgōn autoû,

10
καὶ ὄνομα ἁγιασμοῦ αἰνέσουσιν, ἵνα διηγῶνται τὰ μεγαλεῖα τῶν ἔργων αὐτοῦ.

kaì ónoma hagiasmoû ainésousin, hína diēgō̂ntai tà megaleîa tō̂n érgōn autoû.

11
προσέθηκεν αὐτοῖς ἐπιστήμην καὶ νόμον ζωῆς ἐκληροδότησεν αὐτοῖς.

proséthēken autoîs epistḗmēn kaì nómon zōē̂s eklērodótēsen autoîs.

12
διαθήκην αἰῶνος ἔστησεν μετ’ αὐτῶν καὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ ὑπέδειξεν αὐτοῖς.

diathḗkēn aiō̂nos éstēsen met’ autō̂n kaì tà krímata autoû hypédeixen autoîs.

13
μεγαλεῖον δόξης εἶδον οἱ ὀϕθαλμοὶ αὐτῶν, καὶ δόξαν ϕωνῆς αὐτοῦ ἤκουσεν τὸ οὖς αὐτῶν.

megaleîon dóxēs eîdon hoi ophthalmoì autō̂n, kaì dóxan phōnē̂s autoû ḗkousen tò oûs autō̂n.

14
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Προσέχετε ἀπὸ παντὸς ἀδίκου· καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς ἑκάστῳ περὶ τοῦ πλησίον.

kaì eîpen autoîs Proséchete apò pantòs adíkou: kaì eneteílato autoîs hekástōi perì toû plēsíon.

15
Αἱ ὁδοὶ αὐτῶν ἐναντίον αὐτοῦ διὰ παντός, οὐ κρυβήσονται ἀπὸ τῶν ὀϕθαλμῶν αὐτοῦ.

Hai hodoì autō̂n enantíon autoû dià pantós, ou krybḗsontai apò tō̂n ophthalmō̂n autoû.

17
ἑκάστῳ ἔθνει κατέστησεν ἡγούμενον, καὶ μερὶς κυρίου Ισραηλ ἐστίν.

hekástōi éthnei katéstēsen hēgoúmenon, kaì merìs kyríou Israēl estín.

19
ἅπαντα τὰ ἔργα αὐτῶν ὡς ὁ ἥλιος ἐναντίον αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀϕθαλμοὶ αὐτοῦ ἐνδελεχεῖς ἐπὶ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν.

hápanta tà érga autō̂n hōs ho hḗlios enantíon autoû, kaì hoi ophthalmoì autoû endelecheîs epì tàs hodoùs autō̂n.

20
οὐκ ἐκρύβησαν αἱ ἀδικίαι αὐτῶν ἀπ’ αὐτοῦ, καὶ πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν ἔναντι κυρίου.

ouk ekrýbēsan hai adikíai autō̂n ap’ autoû, kaì pâsai hai hamartíai autō̂n énanti kyríou.

22
ἐλεημοσύνη ἀνδρὸς ὡς σϕραγὶς μετ’ αὐτοῦ, καὶ χάριν ἀνθρώπου ὡς κόρην συντηρήσει.

eleēmosýnē andròs hōs sphragìs met’ autoû, kaì chárin anthrṓpou hōs kórēn syntērḗsei.

23
μετὰ ταῦτα ἐξαναστήσεται καὶ ἀνταποδώσει αὐτοῖς καὶ τὸ ἀνταπόδομα αὐτῶν εἰς κεϕαλὴν αὐτῶν ἀποδώσει·

metà taûta exanastḗsetai kaì antapodṓsei autoîs kaì tò antapódoma autō̂n eis kephalḕn autō̂n apodṓsei:

24
πλὴν μετανοοῦσιν ἔδωκεν ἐπάνοδον καὶ παρεκάλεσεν ἐκλείποντας ὑπομονήν.

plḕn metanooûsin édōken epánodon kaì parekálesen ekleípontas hypomonḗn.

25
’Επίστρεϕε ἐπὶ κύριον καὶ ἀπόλειπε ἁμαρτίας, δεήθητι κατὰ πρόσωπον καὶ σμίκρυνον πρόσκομμα·

’Epístrephe epì kýrion kaì apóleipe hamartías, deḗthēti katà prósōpon kaì smíkrynon próskomma:

26
ἐπάναγε ἐπὶ ὕψιστον καὶ ἀπόστρεϕε ἀπὸ ἀδικίας καὶ σϕόδρα μίσησον βδέλυγμα.

epánage epì hýpsiston kaì apóstrephe apò adikías kaì sphódra mísēson bdélygma.

27
ὑψίστῳ τίς αἰνέσει ἐν ᾅδου ἀντὶ ζώντων καὶ διδόντων ἀνθομολόγησιν;

hypsístōi tís ainései en hā́idou antì zṓntōn kaì didóntōn anthomológēsin?

28
ἀπὸ νεκροῦ ὡς μηδὲ ὄντος ἀπόλλυται ἐξομολόγησις· ζῶν καὶ ὑγιὴς αἰνέσει τὸν κύριον.

apò nekroû hōs mēdè óntos apóllytai exomológēsis: zō̂n kaì hygiḕs ainései tòn kýrion.

29
ὡς μεγάλη ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ κυρίου καὶ ἐξιλασμὸς τοῖς ἐπιστρέϕουσιν ἐπ’ αὐτόν.

hōs megálē hē eleēmosýnē toû kyríou kaì exilasmòs toîs epistréphousin ep’ autón.

30
οὐ γὰρ δύναται πάντα εἶναι ἐν ἀνθρώποις, ὅτι οὐκ ἀθάνατος υἱὸς ἀνθρώπου.

ou gàr dýnatai pánta eînai en anthrṓpois, hóti ouk athánatos hyiòs anthrṓpou.

31
τί ϕωτεινότερον ἡλίου; καὶ τοῦτο ἐκλείπει· καὶ πονηρὸν ἐνθυμηθήσεται σὰρξ καὶ αἷμα.

tí phōteinóteron hēlíou? kaì toûto ekleípei: kaì ponēròn enthymēthḗsetai sàrx kaì haîma.

32
δύναμιν ὕψους οὐρανοῦ αὐτὸς ἐπισκέπτεται, καὶ ἄνθρωποι πάντες γῆ καὶ σποδός.

dýnamin hýpsous ouranoû autòs episképtetai, kaì ánthrōpoi pántes gē̂ kaì spodós.