Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Sirach 23

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
κύριε πάτερ καὶ δέσποτα ζωῆς μου, μὴ ἐγκαταλίπῃς με ἐν βουλῇ αὐτῶν, μὴ ἀϕῇς με πεσεῖν ἐν αὐτοῖς.

kýrie páter kaì déspota zōē̂s mou, mḕ enkatalípēis me en boulē̂i autō̂n, mḕ aphē̂is me peseîn en autoîs.

2
τίς ἐπιστήσει ἐπὶ τοῦ διανοήματός μου μάστιγας καὶ ἐπὶ τῆς καρδίας μου παιδείαν σοϕίας, ἵνα ἐπὶ τοῖς ἀγνοήμασίν μου μὴ ϕείσωνται καὶ οὐ μὴ παρῇ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν,

tís epistḗsei epì toû dianoḗmatós mou mástigas kaì epì tē̂s kardías mou paideían sophías, hína epì toîs agnoḗmasín mou mḕ pheísōntai kaì ou mḕ parē̂i tà hamartḗmata autō̂n,

3
ὅπως μὴ πληθυνθῶσιν αἱ ἄγνοιαί μου καὶ αἱ ἁμαρτίαι μου πλεονάσωσιν καὶ πεσοῦμαι ἔναντι τῶν ὑπεναντίων καὶ ἐπιχαρεῖταί μοι ὁ ἐχθρός μου;

hópōs mḕ plēthynthō̂sin hai ágnoiaí mou kaì hai hamartíai mou pleonásōsin kaì pesoûmai énanti tō̂n hypenantíōn kaì epichareîtaí moi ho echthrós mou?

4
κύριε πάτερ καὶ θεὲ ζωῆς μου, μετεωρισμὸν ὀϕθαλμῶν μὴ δῷς μοι

kýrie páter kaì theè zōē̂s mou, meteōrismòn ophthalmō̂n mḕ dō̂is moi

5
καὶ ἐπιθυμίαν ἀπόστρεψον ἀπ’ ἐμοῦ·

kaì epithymían apóstrepson ap’ emoû:

6
κοιλίας ὄρεξις καὶ συνουσιασμὸς μὴ καταλαβέτωσάν με, καὶ ψυχῇ ἀναιδεῖ μὴ παραδῷς με.

koilías órexis kaì synousiasmòs mḕ katalabétōsán me, kaì psychē̂i anaideî mḕ paradō̂is me.

7
Παιδείαν στόματος ἀκούσατε, τέκνα, καὶ ὁ ϕυλάσσων οὐ μὴ ἁλῷ.

Paideían stómatos akoúsate, tékna, kaì ho phylássōn ou mḕ halō̂i.

8
ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ καταληϕθήσεται ἁμαρτωλός, καὶ λοίδορος καὶ ὑπερήϕανος σκανδαλισθήσονται ἐν αὐτοῖς.

en toîs cheílesin autoû katalēphthḗsetai hamartōlós, kaì loídoros kaì hyperḗphanos skandalisthḗsontai en autoîs.

9
ὅρκῳ μὴ ἐθίσῃς τὸ στόμα σου καὶ ὀνομασίᾳ τοῦ ἁγίου μὴ συνεθισθῇς·

hórkōi mḕ ethísēis tò stóma sou kaì onomasíāi toû hagíou mḕ synethisthē̂is:

10
ὥσπερ γὰρ οἰκέτης ἐξεταζόμενος ἐνδελεχῶς ἀπὸ μώλωπος οὐκ ἐλαττωθήσεται, οὕτως καὶ ὁ ὀμνύων καὶ ὀνομάζων διὰ παντὸς ἀπὸ ἁμαρτίας οὐ μὴ καθαρισθῇ.

hṓsper gàr oikétēs exetazómenos endelechō̂s apò mṓlōpos ouk elattōthḗsetai, hoútōs kaì ho omnýōn kaì onomázōn dià pantòs apò hamartías ou mḕ katharisthē̂i.

11
ἀνὴρ πολύορκος πλησθήσεται ἀνομίας, καὶ οὐκ ἀποστήσεται ἀπὸ τοῦ οἴκου αὐτοῦ μάστιξ· ἐὰν πλημμελήσῃ, ἁμαρτία αὐτοῦ ἐπ’ αὐτῷ, κἂν ὑπερίδῃ, ἥμαρτεν δισσῶς· καὶ εἰ διὰ κενῆς ὤμοσεν, οὐ δικαιωθήσεται, πλησθήσεται γὰρ ἐπαγωγῶν ὁ οἶκος αὐτοῦ.

anḕr polýorkos plēsthḗsetai anomías, kaì ouk apostḗsetai apò toû oíkou autoû mástix: eàn plēmmelḗsēi, hamartía autoû ep’ autō̂i, kàn hyperídēi, hḗmarten dissō̂s: kaì ei dià kenē̂s ṓmosen, ou dikaiōthḗsetai, plēsthḗsetai gàr epagōgō̂n ho oîkos autoû.

12
῎Εστιν λέξις ἀντιπαραβεβλημένη θανάτῳ, μὴ εὑρεθήτω ἐν κληρονομίᾳ Ιακωβ· ἀπὸ γὰρ εὐσεβῶν ταῦτα πάντα ἀποστήσεται, καὶ ἐν ἁμαρτίαις οὐκ ἐγκυλισθήσονται.

῎Estin léxis antiparabeblēménē thanátōi, mḕ heurethḗtō en klēronomíāi Iakōb: apò gàr eusebō̂n taûta pánta apostḗsetai, kaì en hamartíais ouk enkylisthḗsontai.

13
ἀπαιδευσίαν ἀσυρῆ μὴ συνεθίσῃς τὸ στόμα σου· ἔστιν γὰρ ἐν αὐτῇ λόγος ἁμαρτίας.

apaideusían asyrē̂ mḕ synethísēis tò stóma sou: éstin gàr en autē̂i lógos hamartías.

14
μνήσθητι πατρὸς καὶ μητρός σου, ἀνὰ μέσον γὰρ μεγιστάνων συνεδρεύεις, μήποτε ἐπιλάθῃ ἐνώπιον αὐτῶν καὶ τῷ ἐθισμῷ σου μωρανθῇς καὶ θελήσεις εἰ μὴ ἐγεννήθης καὶ τὴν ἡμέραν τοῦ τοκετοῦ σου καταράσῃ.

mnḗsthēti patròs kaì mētrós sou, anà méson gàr megistánōn synedreúeis, mḗpote epiláthēi enṓpion autō̂n kaì tō̂i ethismō̂i sou mōranthē̂is kaì thelḗseis ei mḕ egennḗthēs kaì tḕn hēméran toû toketoû sou katarásēi.

15
ἄνθρωπος συνεθιζόμενος λόγοις ὀνειδισμοῦ ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ οὐ μὴ παιδευθῇ.

ánthrōpos synethizómenos lógois oneidismoû en pásais taîs hēmérais autoû ou mḕ paideuthē̂i.

16
Δύο εἴδη πληθύνουσιν ἁμαρτίας, καὶ τὸ τρίτον ἐπάξει ὀργήν·

Dýo eídē plēthýnousin hamartías, kaì tò tríton epáxei orgḗn:

17
ψυχὴ θερμὴ ὡς πῦρ καιόμενον, οὐ μὴ σβεσθῇ ἕως ἂν καταποθῇ· ἄνθρωπος πόρνος ἐν σώματι σαρκὸς αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται ἕως ἂν ἐκκαύσῃ πῦρ· ἀνθρώπῳ πόρνῳ πᾶς ἄρτος ἡδύς, οὐ μὴ κοπάσῃ ἕως ἂν τελευτήσῃ.

psychḕ thermḕ hōs pŷr kaiómenon, ou mḕ sbesthē̂i héōs àn katapothē̂i: ánthrōpos pórnos en sṓmati sarkòs autoû, ou mḕ paúsētai héōs àn ekkaúsēi pŷr: anthrṓpōi pórnōi pâs ártos hēdýs, ou mḕ kopásēi héōs àn teleutḗsēi.

18
ἄνθρωπος παραβαίνων ἀπὸ τῆς κλίνης αὐτοῦ λέγων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ Τίς με ὁρᾷ; σκότος κύκλῳ μου, καὶ οἱ τοῖχοί με καλύπτουσιν, καὶ οὐθείς με ὁρᾷ· τί εὐλαβοῦμαι; τῶν ἁμαρτιῶν μου οὐ μὴ μνησθήσεται ὁ ὕψιστος.

ánthrōpos parabaínōn apò tē̂s klínēs autoû légōn en tē̂i psychē̂i autoû Tís me horā̂i? skótos kýklōi mou, kaì hoi toîchoí me kalýptousin, kaì outheís me horā̂i: tí eulaboûmai? tō̂n hamartiō̂n mou ou mḕ mnēsthḗsetai ho hýpsistos.

19
καὶ ὀϕθαλμοὶ ἀνθρώπων ὁ ϕόβος αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔγνω ὅτι ὀϕθαλμοὶ κυρίου μυριοπλασίως ἡλίου ϕωτεινότεροι ἐπιβλέποντες πάσας ὁδοὺς ἀνθρώπων καὶ κατανοοῦντες εἰς ἀπόκρυϕα μέρη.

kaì ophthalmoì anthrṓpōn ho phóbos autoû, kaì ouk égnō hóti ophthalmoì kyríou myrioplasíōs hēlíou phōteinóteroi epiblépontes pásas hodoùs anthrṓpōn kaì katanooûntes eis apókrypha mérē.

20
πρὶν ἢ κτισθῆναι τὰ πάντα ἔγνωσται αὐτῷ, οὕτως καὶ μετὰ τὸ συντελεσθῆναι.

prìn ḕ ktisthē̂nai tà pánta égnōstai autō̂i, hoútōs kaì metà tò syntelesthē̂nai.

21
οὗτος ἐν πλατείαις πόλεως ἐκδικηθήσεται, καὶ οὗ οὐχ ὑπενόησεν, πιασθήσεται.

hoûtos en plateíais póleōs ekdikēthḗsetai, kaì hoû ouch hypenóēsen, piasthḗsetai.

22
Οὕτως καὶ γυνὴ καταλιποῦσα τὸν ἄνδρα καὶ παριστῶσα κληρονόμον ἐξ ἀλλοτρίου.

Hoútōs kaì gynḕ katalipoûsa tòn ándra kaì paristō̂sa klēronómon ex allotríou.

23
πρῶτον μὲν γὰρ ἐν νόμῳ ὑψίστου ἠπείθησεν, καὶ δεύτερον εἰς ἄνδρα αὐτῆς ἐπλημμέλησεν, καὶ τὸ τρίτον ἐν πορνείᾳ ἐμοιχεύθη καὶ ἐξ ἀλλοτρίου ἀνδρὸς τέκνα παρέστησεν.

prō̂ton mèn gàr en nómōi hypsístou ēpeíthēsen, kaì deúteron eis ándra autē̂s eplēmmélēsen, kaì tò tríton en porneíāi emoicheúthē kaì ex allotríou andròs tékna paréstēsen.

24
αὕτη εἰς ἐκκλησίαν ἐξαχθήσεται, καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἐπισκοπὴ ἔσται.

haútē eis ekklēsían exachthḗsetai, kaì epì tà tékna autē̂s episkopḕ éstai.

25
οὐ διαδώσουσιν τὰ τέκνα αὐτῆς εἰς ῥίζαν, καὶ οἱ κλάδοι αὐτῆς οὐκ οἴσουσιν καρπόν.

ou diadṓsousin tà tékna autē̂s eis rhízan, kaì hoi kládoi autē̂s ouk oísousin karpón.

26
καταλείψει εἰς κατάραν τὸ μνημόσυνον αὐτῆς, καὶ τὸ ὄνειδος αὐτῆς οὐκ ἐξαλειϕθήσεται,

kataleípsei eis katáran tò mnēmósynon autē̂s, kaì tò óneidos autē̂s ouk exaleiphthḗsetai,

27
καὶ ἐπιγνώσονται οἱ καταλειϕθέντες ὅτι οὐθὲν κρεῖττον ϕόβου κυρίου καὶ οὐθὲν γλυκύτερον τοῦ προσέχειν ἐντολαῖς κυρίου.

kaì epignṓsontai hoi kataleiphthéntes hóti outhèn kreîtton phóbou kyríou kaì outhèn glykýteron toû proséchein entolaîs kyríou.