Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Siracide 26

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Γυναικὸς ἀγαθῆς μακάριος ὁ ἀνήρ, καὶ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ διπλάσιος.

Gynaikòs agathē̂s makários ho anḗr, kaì arithmòs tō̂n hēmerō̂n autoû diplásios.

2
γυνὴ ἀνδρεία εὐϕραίνει τὸν ἄνδρα αὐτῆς, καὶ τὰ ἔτη αὐτοῦ πληρώσει ἐν εἰρήνῃ.

gynḕ andreía euphraínei tòn ándra autē̂s, kaì tà étē autoû plērṓsei en eirḗnēi.

3
γυνὴ ἀγαθὴ μερὶς ἀγαθή, ἐν μερίδι ϕοβουμένων κύριον δοθήσεται·

gynḕ agathḕ merìs agathḗ, en merídi phobouménōn kýrion dothḗsetai:

4
πλουσίου δὲ καὶ πτωχοῦ καρδία ἀγαθή, ἐν παντὶ καιρῷ πρόσωπον ἱλαρόν.

plousíou dè kaì ptōchoû kardía agathḗ, en pantì kairō̂i prósōpon hilarón.

5
’Απὸ τριῶν εὐλαβήθη ἡ καρδία μου, καὶ ἐπὶ τῷ τετάρτῳ προσώπῳ ἐδεήθην· διαβολὴν πόλεως, καὶ ἐκκλησίαν ὄχλου, καὶ καταψευσμόν, ὑπὲρ θάνατον πάντα μοχθηρά.

’Apò triō̂n eulabḗthē hē kardía mou, kaì epì tō̂i tetártōi prosṓpōi edeḗthēn: diabolḕn póleōs, kaì ekklēsían óchlou, kaì katapseusmón, hypèr thánaton pánta mochthērá.

6
ἄλγος καρδίας καὶ πένθος γυνὴ ἀντίζηλος ἐπὶ γυναικὶ καὶ μάστιξ γλώσσης πᾶσιν ἐπικοινωνοῦσα.

álgos kardías kaì pénthos gynḕ antízēlos epì gynaikì kaì mástix glṓssēs pâsin epikoinōnoûsa.

7
βοοζύγιον σαλευόμενον γυνὴ πονηρά, ὁ κρατῶν αὐτῆς ὡς ὁ δρασσόμενος σκορπίου.

boozýgion saleuómenon gynḕ ponērá, ho kratō̂n autē̂s hōs ho drassómenos skorpíou.

8
ὀργὴ μεγάλη γυνὴ μέθυσος καὶ ἀσχημοσύνην αὐτῆς οὐ συγκαλύψει.

orgḕ megálē gynḕ méthysos kaì aschēmosýnēn autē̂s ou synkalýpsei.

9
πορνεία γυναικὸς ἐν μετεωρισμοῖς ὀϕθαλμῶν καὶ ἐν τοῖς βλεϕάροις αὐτῆς γνωσθήσεται.

porneía gynaikòs en meteōrismoîs ophthalmō̂n kaì en toîs blephárois autē̂s gnōsthḗsetai.

10
ἐπὶ θυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον ϕυλακήν, ἵνα μὴ εὑροῦσα ἄνεσιν ἑαυτῇ χρήσηται·

epì thygatrì adiatréptōi steréōson phylakḗn, hína mḕ heuroûsa ánesin heautē̂i chrḗsētai:

11
ὀπίσω ἀναιδοῦς ὀϕθαλμοῦ ϕύλαξαι καὶ μὴ θαυμάσῃς, ἐὰν εἰς σὲ πλημμελήσῃ·

opísō anaidoûs ophthalmoû phýlaxai kaì mḕ thaumásēis, eàn eis sè plēmmelḗsēi:

12
ὡς διψῶν ὁδοιπόρος τὸ στόμα ἀνοίξει καὶ ἀπὸ παντὸς ὕδατος τοῦ σύνεγγυς πίεται, κατέναντι παντὸς πασσάλου καθήσεται καὶ ἔναντι βέλους ἀνοίξει ϕαρέτραν.

hōs dipsō̂n hodoipóros tò stóma anoíxei kaì apò pantòs hýdatos toû sýnengys píetai, katénanti pantòs passálou kathḗsetai kaì énanti bélous anoíxei pharétran.

13
Χάρις γυναικὸς τέρψει τὸν ἄνδρα αὐτῆς, καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ πιανεῖ ἡ ἐπιστήμη αὐτῆς.

Cháris gynaikòs térpsei tòn ándra autē̂s, kaì tà ostâ autoû pianeî hē epistḗmē autē̂s.

14
δόσις κυρίου γυνὴ σιγηρά, καὶ οὐκ ἔστιν ἀντάλλαγμα πεπαιδευμένης ψυχῆς·

dósis kyríou gynḕ sigērá, kaì ouk éstin antállagma pepaideuménēs psychē̂s:

15
χάρις ἐπὶ χάριτι γυνὴ αἰσχυντηρά, καὶ οὐκ ἔστιν σταθμὸς πᾶς ἄξιος ἐγκρατοῦς ψυχῆς.

cháris epì cháriti gynḕ aischyntērá, kaì ouk éstin stathmòs pâs áxios enkratoûs psychē̂s.

16
ἥλιος ἀνατέλλων ἐν ὑψίστοις κυρίου καὶ κάλλος ἀγαθῆς γυναικὸς ἐν κόσμῳ οἰκίας αὐτῆς·

hḗlios anatéllōn en hypsístois kyríou kaì kállos agathē̂s gynaikòs en kósmōi oikías autē̂s:

17
λύχνος ἐκλάμπων ἐπὶ λυχνίας ἁγίας καὶ κάλλος προσώπου ἐπὶ ἡλικίᾳ στασίμῃ·

lýchnos eklámpōn epì lychnías hagías kaì kállos prosṓpou epì hēlikíāi stasímēi:

18
στῦλοι χρύσεοι ἐπὶ βάσεως ἀργυρᾶς καὶ πόδες ὡραῖοι ἐπὶ στέρνοις εὐσταθοῦς.

stŷloi chrýseoi epì báseōs argyrâs kaì pódes hōraîoi epì stérnois eustathoûs.

28
’Επὶ δυσὶ λελύπηται ἡ καρδία μου, καὶ ἐπὶ τῷ τρίτῳ θυμός μοι ἐπῆλθεν· ἀνὴρ πολεμιστὴς ὑστερῶν δι’ ἔνδειαν, καὶ ἄνδρες συνετοὶ ἐὰν σκυβαλισθῶσιν, ἐπανάγων ἀπὸ δικαιοσύνης ἐπὶ ἁμαρτίαν· ὁ κύριος ἑτοιμάσει εἰς ῥομϕαίαν αὐτόν.

’Epì dysì lelýpētai hē kardía mou, kaì epì tō̂i trítōi thymós moi epē̂lthen: anḕr polemistḕs hysterō̂n di’ éndeian, kaì ándres synetoì eàn skybalisthō̂sin, epanágōn apò dikaiosýnēs epì hamartían: ho kýrios hetoimásei eis rhomphaían autón.

29
Μόλις ἐξελεῖται ἔμπορος ἀπὸ πλημμελείας, καὶ οὐ δικαιωθήσεται κάπηλος ἀπὸ ἁμαρτίας.

Mólis exeleîtai émporos apò plēmmeleías, kaì ou dikaiōthḗsetai kápēlos apò hamartías.