Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Siracide 27

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
χάριν διαϕόρου πολλοὶ ἥμαρτον, καὶ ὁ ζητῶν πληθῦναι ἀποστρέψει ὀϕθαλμόν.

chárin diaphórou polloì hḗmarton, kaì ho zētō̂n plēthŷnai apostrépsei ophthalmón.

2
ἀνὰ μέσον ἁρμῶν λίθων παγήσεται πάσσαλος, καὶ ἀνὰ μέσον πράσεως καὶ ἀγορασμοῦ συντριβήσεται ἁμαρτία.

anà méson harmō̂n líthōn pagḗsetai pássalos, kaì anà méson práseōs kaì agorasmoû syntribḗsetai hamartía.

3
ἐὰν μὴ ἐν ϕόβῳ κυρίου κρατήσῃ κατὰ σπουδήν, ἐν τάχει καταστραϕήσεται αὐτοῦ ὁ οἶκος.

eàn mḕ en phóbōi kyríou kratḗsēi katà spoudḗn, en táchei katastraphḗsetai autoû ho oîkos.

4
’Εν σείσματι κοσκίνου διαμένει κοπρία, οὕτως σκύβαλα ἀνθρώπου ἐν λογισμῷ αὐτοῦ.

’En seísmati koskínou diaménei kopría, hoútōs skýbala anthrṓpou en logismō̂i autoû.

5
σκεύη κεραμέως δοκιμάζει κάμινος, καὶ πειρασμὸς ἀνθρώπου ἐν διαλογισμῷ αὐτοῦ.

skeúē keraméōs dokimázei káminos, kaì peirasmòs anthrṓpou en dialogismō̂i autoû.

6
γεώργιον ξύλου ἐκϕαίνει ὁ καρπὸς αὐτοῦ, οὕτως λόγος ἐνθυμήματος καρδίας ἀνθρώπου.

geṓrgion xýlou ekphaínei ho karpòs autoû, hoútōs lógos enthymḗmatos kardías anthrṓpou.

7
πρὸ λογισμοῦ μὴ ἐπαινέσῃς ἄνδρα· οὗτος γὰρ πειρασμὸς ἀνθρώπων.

prò logismoû mḕ epainésēis ándra: hoûtos gàr peirasmòs anthrṓpōn.

8
’Εὰν διώκῃς τὸ δίκαιον, καταλήμψῃ καὶ ἐνδύσῃ αὐτὸ ὡς ποδήρη δόξης.

’Eàn diṓkēis tò díkaion, katalḗmpsēi kaì endýsēi autò hōs podḗrē dóxēs.

9
πετεινὰ πρὸς τὰ ὅμοια αὐτοῖς καταλύσει, καὶ ἀλήθεια πρὸς τοὺς ἐργαζομένους αὐτὴν ἐπανήξει.

peteinà pròs tà hómoia autoîs katalýsei, kaì alḗtheia pròs toùs ergazoménous autḕn epanḗxei.

10
λέων θήραν ἐνεδρεύει, οὕτως ἁμαρτία ἐργαζομένους ἄδικα.

léōn thḗran enedreúei, hoútōs hamartía ergazoménous ádika.

11
διήγησις εὐσεβοῦς διὰ παντὸς σοϕία, ὁ δὲ ἄϕρων ὡς σελήνη ἀλλοιοῦται.

diḗgēsis euseboûs dià pantòs sophía, ho dè áphrōn hōs selḗnē alloioûtai.

12
εἰς μέσον ἀσυνέτων συντήρησον καιρόν, εἰς μέσον δὲ διανοουμένων ἐνδελέχιζε.

eis méson asynétōn syntḗrēson kairón, eis méson dè dianoouménōn endeléchize.

13
διήγησις μωρῶν προσόχθισμα, καὶ ὁ γέλως αὐτῶν ἐν σπατάλῃ ἁμαρτίας.

diḗgēsis mōrō̂n prosóchthisma, kaì ho gélōs autō̂n en spatálēi hamartías.

14
λαλιὰ πολυόρκου ἀνορθώσει τρίχας, καὶ ἡ μάχη αὐτῶν ἐμϕραγμὸς ὠτίων.

lalià polyórkou anorthṓsei tríchas, kaì hē máchē autō̂n emphragmòs ōtíōn.

15
ἔκχυσις αἵματος μάχη ὑπερηϕάνων, καὶ ἡ διαλοιδόρησις αὐτῶν ἀκοὴ μοχθηρά.

ékchysis haímatos máchē hyperēphánōn, kaì hē dialoidórēsis autō̂n akoḕ mochthērá.

16
‘Ο ἀποκαλύπτων μυστήρια ἀπώλεσεν πίστιν καὶ οὐ μὴ εὕρῃ ϕίλον πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ.

‘O apokalýptōn mystḗria apṓlesen pístin kaì ou mḕ heúrēi phílon pròs tḕn psychḕn autoû.

17
στέρξον ϕίλον καὶ πιστώθητι μετ’ αὐτοῦ· ἐὰν δὲ ἀποκαλύψῃς τὰ μυστήρια αὐτοῦ, μὴ καταδιώξῃς ὀπίσω αὐτοῦ.

stérxon phílon kaì pistṓthēti met’ autoû: eàn dè apokalýpsēis tà mystḗria autoû, mḕ katadiṓxēis opísō autoû.

18
καθὼς γὰρ ἀπώλεσεν ἄνθρωπος τὸν νεκρὸν αὐτοῦ, οὕτως ἀπώλεσας τὴν ϕιλίαν τοῦ πλησίον·

kathṑs gàr apṓlesen ánthrōpos tòn nekròn autoû, hoútōs apṓlesas tḕn philían toû plēsíon:

19
καὶ ὡς πετεινὸν ἐκ χειρός σου ἀπέλυσας, οὕτως ἀϕῆκας τὸν πλησίον καὶ οὐ θηρεύσεις αὐτόν.

kaì hōs peteinòn ek cheirós sou apélysas, hoútōs aphē̂kas tòn plēsíon kaì ou thēreúseis autón.

20
μὴ αὐτὸν διώξῃς, ὅτι μακρὰν ἀπέστη καὶ ἐξέϕυγεν ὡς δορκὰς ἐκ παγίδος.

mḕ autòn diṓxēis, hóti makràn apéstē kaì exéphygen hōs dorkàs ek pagídos.

21
ὅτι τραῦμα ἔστιν καταδῆσαι, καὶ λοιδορίας ἔστιν διαλλαγή, ὁ δὲ ἀποκαλύψας μυστήρια ἀϕήλπισεν.

hóti traûma éstin katadē̂sai, kaì loidorías éstin diallagḗ, ho dè apokalýpsas mystḗria aphḗlpisen.

22
Διανεύων ὀϕθαλμῷ τεκταίνει κακά, καὶ οὐδεὶς αὐτὰ ἀποστήσει ἀπ’ αὐτοῦ·

Dianeúōn ophthalmō̂i tektaínei kaká, kaì oudeìs autà apostḗsei ap’ autoû:

23
ἀπέναντι τῶν ὀϕθαλμῶν σου γλυκανεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῶν λόγων σου ἐκθαυμάσει, ὕστερον δὲ διαστρέψει τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς λόγοις σου δώσει σκάνδαλον.

apénanti tō̂n ophthalmō̂n sou glykaneî tò stóma autoû kaì epì tō̂n lógōn sou ekthaumásei, hýsteron dè diastrépsei tò stóma autoû kaì en toîs lógois sou dṓsei skándalon.

24
πολλὰ ἐμίσησα καὶ οὐχ ὡμοίωσα αὐτῷ, καὶ ὁ κύριος μισήσει αὐτόν.

pollà emísēsa kaì ouch hōmoíōsa autō̂i, kaì ho kýrios misḗsei autón.

25
ὁ βάλλων λίθον εἰς ὕψος ἐπὶ κεϕαλὴν αὐτοῦ βάλλει, καὶ πληγὴ δολία διελεῖ τραύματα.

ho bállōn líthon eis hýpsos epì kephalḕn autoû bállei, kaì plēgḕ dolía dieleî traúmata.

26
ὁ ὀρύσσων βόθρον εἰς αὐτὸν ἐμπεσεῖται, καὶ ὁ ἱστῶν παγίδα ἐν αὐτῇ ἁλώσεται.

ho orýssōn bóthron eis autòn empeseîtai, kaì ho histō̂n pagída en autē̂i halṓsetai.

27
ὁ ποιῶν πονηρά, εἰς αὐτὸν κυλισθήσεται, καὶ οὐ μὴ ἐπιγνῷ πόθεν ἥκει αὐτῷ.

ho poiō̂n ponērá, eis autòn kylisthḗsetai, kaì ou mḕ epignō̂i póthen hḗkei autō̂i.

28
ἐμπαιγμὸς καὶ ὀνειδισμὸς ὑπερηϕάνῳ, καὶ ἡ ἐκδίκησις ὡς λέων ἐνεδρεύσει αὐτόν.

empaigmòs kaì oneidismòs hyperēphánōi, kaì hē ekdíkēsis hōs léōn enedreúsei autón.

29
παγίδι ἁλώσονται οἱ εὐϕραινόμενοι πτώσει εὐσεβῶν, καὶ ὀδύνη καταναλώσει αὐτοὺς πρὸ τοῦ θανάτου αὐτῶν.

pagídi halṓsontai hoi euphrainómenoi ptṓsei eusebō̂n, kaì odýnē katanalṓsei autoùs prò toû thanátou autō̂n.

30
Μῆνις καὶ ὀργή, καὶ ταῦτά ἐστιν βδελύγματα, καὶ ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς ἐγκρατὴς ἔσται αὐτῶν.

Mē̂nis kaì orgḗ, kaì taûtá estin bdelýgmata, kaì anḕr hamartōlòs enkratḕs éstai autō̂n.