Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Siracide 28

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
ὁ ἐκδικῶν παρὰ κυρίου εὑρήσει ἐκδίκησιν, καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ διατηρῶν διατηρήσει.

ho ekdikō̂n parà kyríou heurḗsei ekdíkēsin, kaì tàs hamartías autoû diatērō̂n diatērḗsei.

2
ἄϕες ἀδίκημα τῷ πλησίον σου, καὶ τότε δεηθέντος σου αἱ ἁμαρτίαι σου λυθήσονται.

áphes adíkēma tō̂i plēsíon sou, kaì tóte deēthéntos sou hai hamartíai sou lythḗsontai.

3
ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ συντηρεῖ ὀργήν, καὶ παρὰ κυρίου ζητεῖ ἴασιν;

ánthrōpos anthrṓpōi syntēreî orgḗn, kaì parà kyríou zēteî íasin?

4
ἐπ’ ἄνθρωπον ὅμοιον αὐτῷ οὐκ ἔχει ἔλεος, καὶ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ δεῖται;

ep’ ánthrōpon hómoion autō̂i ouk échei éleos, kaì perì tō̂n hamartiō̂n autoû deîtai?

5
αὐτὸς σὰρξ ὢν διατηρεῖ μῆνιν, τίς ἐξιλάσεται τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ;

autòs sàrx ṑn diatēreî mē̂nin, tís exilásetai tàs hamartías autoû?

6
μνήσθητι τὰ ἔσχατα καὶ παῦσαι ἐχθραίνων, καταϕθορὰν καὶ θάνατον, καὶ ἔμμενε ἐντολαῖς.

mnḗsthēti tà éschata kaì paûsai echthraínōn, kataphthoràn kaì thánaton, kaì émmene entolaîs.

7
μνήσθητι ἐντολῶν καὶ μὴ μηνίσῃς τῷ πλησίον, καὶ διαθήκην ὑψίστου καὶ πάριδε ἄγνοιαν.

mnḗsthēti entolō̂n kaì mḕ mēnísēis tō̂i plēsíon, kaì diathḗkēn hypsístou kaì páride ágnoian.

8
’Απόσχου ἀπὸ μάχης, καὶ ἐλαττώσεις ἁμαρτίας· ἄνθρωπος γὰρ θυμώδης ἐκκαύσει μάχην,

’Apóschou apò máchēs, kaì elattṓseis hamartías: ánthrōpos gàr thymṓdēs ekkaúsei máchēn,

9
καὶ ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς ταράξει ϕίλους καὶ ἀνὰ μέσον εἰρηνευόντων ἐμβαλεῖ διαβολήν.

kaì anḕr hamartōlòs taráxei phílous kaì anà méson eirēneuóntōn embaleî diabolḗn.

10
κατὰ τὴν ὕλην τοῦ πυρὸς οὕτως ἐκκαυθήσεται, καὶ κατὰ τὴν στερέωσιν τῆς μάχης ἐκκαυθήσεται· κατὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ ἀνθρώπου ὁ θυμὸς αὐτοῦ ἔσται, καὶ κατὰ τὸν πλοῦτον ἀνυψώσει ὀργὴν αὐτοῦ.

katà tḕn hýlēn toû pyròs hoútōs ekkauthḗsetai, kaì katà tḕn steréōsin tē̂s máchēs ekkauthḗsetai: katà tḕn ischỳn toû anthrṓpou ho thymòs autoû éstai, kaì katà tòn ploûton anypsṓsei orgḕn autoû.

11
ἔρις κατασπευδομένη ἐκκαίει πῦρ, καὶ μάχη κατασπεύδουσα ἐκχέει αἷμα.

éris kataspeudoménē ekkaíei pŷr, kaì máchē kataspeúdousa ekchéei haîma.

12
ἐὰν ϕυσήσῃς εἰς σπινθῆρα, ἐκκαήσεται, καὶ ἐὰν πτύσῃς ἐπ’ αὐτόν, σβεσθήσεται· καὶ ἀμϕότερα ἐκ τοῦ στόματός σου ἐκπορεύεται.

eàn physḗsēis eis spinthē̂ra, ekkaḗsetai, kaì eàn ptýsēis ep’ autón, sbesthḗsetai: kaì amphótera ek toû stómatós sou ekporeúetai.

13
Ψίθυρον καὶ δίγλωσσον καταράσασθε· πολλοὺς γὰρ εἰρηνεύοντας ἀπώλεσεν.

Psíthyron kaì díglōsson katarásasthe: polloùs gàr eirēneúontas apṓlesen.

14
γλῶσσα τρίτη πολλοὺς ἐσάλευσεν καὶ διέστησεν αὐτοὺς ἀπὸ ἔθνους εἰς ἔθνος καὶ πόλεις ὀχυρὰς καθεῖλεν καὶ οἰκίας μεγιστάνων κατέστρεψεν.

glō̂ssa trítē polloùs esáleusen kaì diéstēsen autoùs apò éthnous eis éthnos kaì póleis ochyràs katheîlen kaì oikías megistánōn katéstrepsen.

15
γλῶσσα τρίτη γυναῖκας ἀνδρείας ἐξέβαλεν καὶ ἐστέρεσεν αὐτὰς τῶν πόνων αὐτῶν.

glō̂ssa trítē gynaîkas andreías exébalen kaì estéresen autàs tō̂n pónōn autō̂n.

16
ὁ προσέχων αὐτῇ οὐ μὴ εὕρῃ ἀνάπαυσιν οὐδὲ κατασκηνώσει μεθ’ ἡσυχίας.

ho proséchōn autē̂i ou mḕ heúrēi anápausin oudè kataskēnṓsei meth’ hēsychías.

17
πληγὴ μάστιγος ποιεῖ μώλωπα, πληγὴ δὲ γλώσσης συγκλάσει ὀστᾶ.

plēgḕ mástigos poieî mṓlōpa, plēgḕ dè glṓssēs synklásei ostâ.

18
πολλοὶ ἔπεσαν ἐν στόματι μαχαίρας, καὶ οὐχ ὡς οἱ πεπτωκότες διὰ γλῶσσαν.

polloì épesan en stómati machaíras, kaì ouch hōs hoi peptōkótes dià glō̂ssan.

19
μακάριος ὁ σκεπασθεὶς ἀπ’ αὐτῆς, ὃς οὐ διῆλθεν ἐν τῷ θυμῷ αὐτῆς, ὃς οὐχ εἵλκυσεν τὸν ζυγὸν αὐτῆς καὶ ἐν τοῖς δεσμοῖς αὐτῆς οὐκ ἐδέθη·

makários ho skepastheìs ap’ autē̂s, hòs ou diē̂lthen en tō̂i thymō̂i autē̂s, hòs ouch heílkysen tòn zygòn autē̂s kaì en toîs desmoîs autē̂s ouk edéthē:

20
ὁ γὰρ ζυγὸς αὐτῆς ζυγὸς σιδηροῦς, καὶ οἱ δεσμοὶ αὐτῆς δεσμοὶ χάλκειοι·

ho gàr zygòs autē̂s zygòs sidēroûs, kaì hoi desmoì autē̂s desmoì chálkeioi:

21
θάνατος πονηρὸς ὁ θάνατος αὐτῆς, καὶ λυσιτελὴς μᾶλλον ὁ ᾅδης αὐτῆς.

thánatos ponēròs ho thánatos autē̂s, kaì lysitelḕs mâllon ho hā́idēs autē̂s.

22
οὐ μὴ κρατήσῃ εὐσεβῶν, καὶ ἐν τῇ ϕλογὶ αὐτῆς οὐ καήσονται.

ou mḕ kratḗsēi eusebō̂n, kaì en tē̂i phlogì autē̂s ou kaḗsontai.

23
οἱ καταλείποντες κύριον ἐμπεσοῦνται εἰς αὐτήν, καὶ ἐν αὐτοῖς ἐκκαήσεται καὶ οὐ μὴ σβεσθῇ· ἐπαποσταλήσεται αὐτοῖς ὡς λέων καὶ ὡς πάρδαλις λυμανεῖται αὐτούς.

hoi kataleípontes kýrion empesoûntai eis autḗn, kaì en autoîs ekkaḗsetai kaì ou mḕ sbesthē̂i: epapostalḗsetai autoîs hōs léōn kaì hōs párdalis lymaneîtai autoús.

24
ἰδὲ περίϕραξον τὸ κτῆμά σου ἀκάνθαις, τὸ ἀργύριόν σου καὶ τὸ χρυσίον κατάδησον·

idè períphraxon tò ktē̂má sou akánthais, tò argýrión sou kaì tò chrysíon katádēson:

25
καὶ τοῖς λόγοις σου ποίησον ζυγὸν καὶ σταθμὸν καὶ τῷ στόματί σου ποίησον θύραν καὶ μοχλόν.

kaì toîs lógois sou poíēson zygòn kaì stathmòn kaì tō̂i stómatí sou poíēson thýran kaì mochlón.

26
πρόσεχε μήπως ὀλίσθῃς ἐν αὐτῇ, μὴ πέσῃς κατέναντι ἐνεδρεύοντος.

próseche mḗpōs olísthēis en autē̂i, mḕ pésēis katénanti enedreúontos.