Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Sirach 33

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Τῷ ϕοβουμένῳ κύριον οὐκ ἀπαντήσει κακόν, ἀλλ’ ἐν πειρασμῷ καὶ πάλιν ἐξελεῖται.

Tō̂i phobouménōi kýrion ouk apantḗsei kakón, all’ en peirasmō̂i kaì pálin exeleîtai.

2
ἀνὴρ σοϕὸς οὐ μισήσει νόμον, ὁ δὲ ὑποκρινόμενος ἐν αὐτῷ ὡς ἐν καταιγίδι πλοῖον.

anḕr sophòs ou misḗsei nómon, ho dè hypokrinómenos en autō̂i hōs en kataigídi ploîon.

3
ἄνθρωπος συνετὸς ἐμπιστεύσει νόμῳ, καὶ ὁ νόμος αὐτῷ πιστὸς ὡς ἐρώτημα δήλων.

ánthrōpos synetòs empisteúsei nómōi, kaì ho nómos autō̂i pistòs hōs erṓtēma dḗlōn.

4
ἑτοίμασον λόγον καὶ οὕτως ἀκουσθήσῃ, σύνδησον παιδείαν καὶ ἀποκρίθητι.

hetoímason lógon kaì hoútōs akousthḗsēi, sýndēson paideían kaì apokríthēti.

5
τροχὸς ἁμάξης σπλάγχνα μωροῦ, καὶ ὡς ἄξων στρεϕόμενος ὁ διαλογισμὸς αὐτοῦ.

trochòs hamáxēs splánchna mōroû, kaì hōs áxōn strephómenos ho dialogismòs autoû.

6
ἵππος εἰς ὀχείαν ὡς ϕίλος μωκός, ὑποκάτω παντὸς ἐπικαθημένου χρεμετίζει.

híppos eis ocheían hōs phílos mōkós, hypokátō pantòs epikathēménou chremetízei.

7
Διὰ τί ἡμέρα ἡμέρας ὑπερέχει, καὶ πᾶν ϕῶς ἡμέρας ἐνιαυτοῦ ἀϕ’ ἡλίου;

Dià tí hēméra hēméras hyperéchei, kaì pân phō̂s hēméras eniautoû aph’ hēlíou?

8
ἐν γνώσει κυρίου διεχωρίσθησαν, καὶ ἠλλοίωσεν καιροὺς καὶ ἑορτάς·

en gnṓsei kyríou diechōrísthēsan, kaì ēlloíōsen kairoùs kaì heortás:

9
ἀπ’ αὐτῶν ἀνύψωσεν καὶ ἡγίασεν καὶ ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν εἰς ἀριθμὸν ἡμερῶν.

ap’ autō̂n anýpsōsen kaì hēgíasen kaì ex autō̂n éthēken eis arithmòn hēmerō̂n.

10
καὶ ἄνθρωποι πάντες ἀπὸ ἐδάϕους, καὶ ἐκ γῆς ἐκτίσθη Αδαμ·

kaì ánthrōpoi pántes apò edáphous, kaì ek gē̂s ektísthē Adam:

11
ἐν πλήθει ἐπιστήμης κύριος διεχώρισεν αὐτοὺς καὶ ἠλλοίωσεν τὰς ὁδοὺς αὐτῶν·

en plḗthei epistḗmēs kýrios diechṓrisen autoùs kaì ēlloíōsen tàs hodoùs autō̂n:

12
ἐξ αὐτῶν εὐλόγησεν καὶ ἀνύψωσεν καὶ ἐξ αὐτῶν ἡγίασεν καὶ πρὸς αὐτὸν ἤγγισεν· ἀπ’ αὐτῶν κατηράσατο καὶ ἐταπείνωσεν καὶ ἀνέστρεψεν αὐτοὺς ἀπὸ στάσεως αὐτῶν.

ex autō̂n eulógēsen kaì anýpsōsen kaì ex autō̂n hēgíasen kaì pròs autòn ḗngisen: ap’ autō̂n katērásato kaì etapeínōsen kaì anéstrepsen autoùs apò stáseōs autō̂n.

13
ὡς πηλὸς κεραμέως ἐν χειρὶ αὐτοῦ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ –, οὕτως ἄνθρωποι ἐν χειρὶ τοῦ ποιήσαντος αὐτοὺς ἀποδοῦναι αὐτοῖς κατὰ τὴν κρίσιν αὐτοῦ.

hōs pēlòs keraméōs en cheirì autoû pâsai hai hodoì autoû katà tḕn eudokían autoû –, hoútōs ánthrōpoi en cheirì toû poiḗsantos autoùs apodoûnai autoîs katà tḕn krísin autoû.

14
ἀπέναντι τοῦ κακοῦ τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀπέναντι τοῦ θανάτου ἡ ζωή, οὕτως ἀπέναντι εὐσεβοῦς ἁμαρτωλός·

apénanti toû kakoû tò agathón, kaì apénanti toû thanátou hē zōḗ, hoútōs apénanti euseboûs hamartōlós:

15
καὶ οὕτως ἔμβλεψον εἰς πάντα τὰ ἔργα τοῦ ὑψίστου, δύο δύο, ἓν κατέναντι τοῦ ἑνός.

kaì hoútōs émblepson eis pánta tà érga toû hypsístou, dýo dýo, hèn katénanti toû henós.

16
Κἀγὼ ἔσχατος ἠγρύπνησα ὡς καλαμώμενος ὀπίσω τρυγητῶν·

Kagṑ éschatos ēgrýpnēsa hōs kalamṓmenos opísō trygētō̂n:

17
ἐν εὐλογίᾳ κυρίου ἔϕθασα καὶ ὡς τρυγῶν ἐπλήρωσα ληνόν.

en eulogíāi kyríou éphthasa kaì hōs trygō̂n eplḗrōsa lēnón.

18
κατανοήσατε ὅτι οὐκ ἐμοὶ μόνῳ ἐκοπίασα, ἀλλὰ πᾶσιν τοῖς ζητοῦσιν παιδείαν.

katanoḗsate hóti ouk emoì mónōi ekopíasa, allà pâsin toîs zētoûsin paideían.

19
ἀκούσατέ μου, μεγιστᾶνες λαοῦ, καὶ οἱ ἡγούμενοι ἐκκλησίας, ἐνωτίσασθε.

akoúsaté mou, megistânes laoû, kaì hoi hēgoúmenoi ekklēsías, enōtísasthe.

20
Υἱῷ καὶ γυναικί, ἀδελϕῷ καὶ ϕίλῳ μὴ δῷς ἐξουσίαν ἐπὶ σὲ ἐν ζωῇ σου· καὶ μὴ δῷς ἑτέρῳ τὰ χρήματά σου, ἵνα μὴ μεταμεληθεὶς δέῃ περὶ αὐτῶν.

Hyiō̂i kaì gynaikí, adelphō̂i kaì phílōi mḕ dō̂is exousían epì sè en zōē̂i sou: kaì mḕ dō̂is hetérōi tà chrḗmatá sou, hína mḕ metamelētheìs déēi perì autō̂n.

21
ἕως ἔτι ζῇς καὶ πνοὴ ἐν σοί, μὴ ἀλλάξῃς σεαυτὸν ἐν πάσῃ σαρκί·

héōs éti zē̂is kaì pnoḕ en soí, mḕ alláxēis seautòn en pásēi sarkí:

22
κρεῖσσον γάρ ἐστιν τὰ τέκνα δεηθῆναί σου ἢ σὲ ἐμβλέπειν εἰς χεῖρας υἱῶν σου.

kreîsson gár estin tà tékna deēthē̂naí sou ḕ sè emblépein eis cheîras hyiō̂n sou.

23
ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου γίνου ὑπεράγων, μὴ δῷς μῶμον ἐν τῇ δόξῃ σου.

en pâsi toîs érgois sou gínou hyperágōn, mḕ dō̂is mō̂mon en tē̂i dóxēi sou.

24
ἐν ἡμέρᾳ συντελείας ἡμερῶν ζωῆς σου καὶ ἐν καιρῷ τελευτῆς διάδος κληρονομίαν.

en hēmérāi synteleías hēmerō̂n zōē̂s sou kaì en kairō̂i teleutē̂s diádos klēronomían.

25
Χορτάσματα καὶ ῥάβδος καὶ ϕορτία ὄνῳ, ἄρτος καὶ παιδεία καὶ ἔργον οἰκέτῃ.

Chortásmata kaì rhábdos kaì phortía ónōi, ártos kaì paideía kaì érgon oikétēi.

26
ἔργασαι ἐν παιδί, καὶ εὑρήσεις ἀνάπαυσιν· ἄνες χεῖρας αὐτῷ, καὶ ζητήσει ἐλευθερίαν.

érgasai en paidí, kaì heurḗseis anápausin: ánes cheîras autō̂i, kaì zētḗsei eleutherían.

27
ζυγὸς καὶ ἱμὰς τράχηλον κάμψουσιν, καὶ οἰκέτῃ κακούργῳ στρέβλαι καὶ βάσανοι·

zygòs kaì himàs tráchēlon kámpsousin, kaì oikétēi kakoúrgōi stréblai kaì básanoi:

28
ἔμβαλε αὐτὸν εἰς ἐργασίαν, ἵνα μὴ ἀργῇ, πολλὴν γὰρ κακίαν ἐδίδαξεν ἡ ἀργία·

émbale autòn eis ergasían, hína mḕ argē̂i, pollḕn gàr kakían edídaxen hē argía:

29
εἰς ἔργα κατάστησον, καθὼς πρέπει αὐτῷ, κἂν μὴ πειθαρχῇ, βάρυνον τὰς πέδας αὐτοῦ.

eis érga katástēson, kathṑs prépei autō̂i, kàn mḕ peitharchē̂i, bárynon tàs pédas autoû.

30
καὶ μὴ περισσεύσῃς ἐπὶ πάσῃ σαρκὶ καὶ ἄνευ κρίσεως μὴ ποιήσῃς μηδέν.

kaì mḕ perisseúsēis epì pásēi sarkì kaì áneu kríseōs mḕ poiḗsēis mēdén.

31
Εἰ ἔστιν σοι οἰκέτης, ἔστω ὡς σύ, ὅτι ἐν αἵματι ἐκτήσω αὐτόν·

Ei éstin soi oikétēs, éstō hōs sý, hóti en haímati ektḗsō autón:

32
εἰ ἔστιν σοι οἰκέτης, ἄγε αὐτὸν ὡς ἀδελϕόν, ὅτι ὡς ἡ ψυχή σου ἐπιδεήσεις αὐτῷ·

ei éstin soi oikétēs, áge autòn hōs adelphón, hóti hōs hē psychḗ sou epideḗseis autō̂i:

33
ἐὰν κακώσῃς αὐτὸν καὶ ἀπάρας ἀποδρᾷ, ἐν ποίᾳ ὁδῷ ζητήσεις αὐτόν;

eàn kakṓsēis autòn kaì apáras apodrā̂i, en poíāi hodō̂i zētḗseis autón?