Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Siracide 36

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Ελέησον ἡμᾶς, δέσποτα ὁ θεὸς πάντων, καὶ ἐπίβλεψον καὶ ἐπίβαλε τὸν ϕόβον σου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη·

’Eléēson hēmâs, déspota ho theòs pántōn, kaì epíblepson kaì epíbale tòn phóbon sou epì pánta tà éthnē:

2
ἔπαρον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ ἔθνη ἀλλότρια, καὶ ἰδέτωσαν τὴν δυναστείαν σου.

éparon tḕn cheîrá sou epì éthnē allótria, kaì idétōsan tḕn dynasteían sou.

3
ὥσπερ ἐνώπιον αὐτῶν ἡγιάσθης ἐν ἡμῖν, οὕτως ἐνώπιον ἡμῶν μεγαλυνθείης ἐν αὐτοῖς·

hṓsper enṓpion autō̂n hēgiásthēs en hēmîn, hoútōs enṓpion hēmō̂n megalyntheíēs en autoîs:

4
καὶ ἐπιγνώτωσάν σε, καθάπερ καὶ ἡμεῖς ἐπέγνωμεν ὅτι οὐκ ἔστιν θεὸς πλὴν σοῦ, κύριε.

kaì epignṓtōsán se, katháper kaì hēmeîs epégnōmen hóti ouk éstin theòs plḕn soû, kýrie.

5
ἐγκαίνισον σημεῖα καὶ ἀλλοίωσον θαυμάσια, δόξασον χεῖρα καὶ βραχίονα δεξιόν·

enkaínison sēmeîa kaì alloíōson thaumásia, dóxason cheîra kaì brachíona dexión:

6
ἔγειρον θυμὸν καὶ ἔκχεον ὀργήν, ἔξαρον ἀντίδικον καὶ ἔκτριψον ἐχθρόν.

égeiron thymòn kaì ékcheon orgḗn, éxaron antídikon kaì éktripson echthrón.

7
σπεῦσον καιρὸν καὶ μνήσθητι ὁρκισμοῦ, καὶ ἐκδιηγησάσθωσαν τὰ μεγαλεῖά σου.

speûson kairòn kaì mnḗsthēti horkismoû, kaì ekdiēgēsásthōsan tà megaleîá sou.

8
ἐν ὀργῇ πυρὸς καταβρωθήτω ὁ σῳζόμενος, καὶ οἱ κακοῦντες τὸν λαόν σου εὕροισαν ἀπώλειαν.

en orgē̂i pyròs katabrōthḗtō ho sōizómenos, kaì hoi kakoûntes tòn laón sou heúroisan apṓleian.

9
σύντριψον κεϕαλὰς ἀρχόντων ἐχθρῶν λεγόντων Οὐκ ἔστιν πλὴν ἡμῶν.

sýntripson kephalàs archóntōn echthrō̂n legóntōn Ouk éstin plḕn hēmō̂n.

10
συνάγαγε πάσας ϕυλὰς Ιακωβ καὶ κατακληρονόμησον αὐτοὺς καθὼς ἀπ’ ἀρχῆς.

synágage pásas phylàs Iakōb kaì kataklēronómēson autoùs kathṑs ap’ archē̂s.

11
ἐλέησον λαόν, κύριε, κεκλημένον ἐπ’ ὀνόματί σου καὶ Ισραηλ, ὃν πρωτογόνῳ ὡμοίωσας.

eléēson laón, kýrie, keklēménon ep’ onómatí sou kaì Israēl, hòn prōtogónōi hōmoíōsas.

12
οἰκτίρησον πόλιν ἁγιάσματός σου, Ιερουσαλημ τόπον καταπαύματός σου·

oiktírēson pólin hagiásmatós sou, Ierousalēm tópon katapaúmatós sou:

13
πλῆσον Σιων ἀρεταλογίας σου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης σου τὸν λαόν σου.

plē̂son Siōn aretalogías sou kaì apò tē̂s dóxēs sou tòn laón sou.

14
δὸς μαρτύριον τοῖς ἐν ἀρχῇ κτίσμασίν σου καὶ ἔγειρον προϕητείας τὰς ἐπ’ ὀνόματί σου·

dòs martýrion toîs en archē̂i ktísmasín sou kaì égeiron prophēteías tàs ep’ onómatí sou:

15
δὸς μισθὸν τοῖς ὑπομένουσίν σε, καὶ οἱ προϕῆταί σου ἐμπιστευθήτωσαν.

dòs misthòn toîs hypoménousín se, kaì hoi prophē̂taí sou empisteuthḗtōsan.

16
εἰσάκουσον, κύριε, δεήσεως τῶν ἱκετῶν σου κατὰ τὴν εὐλογίαν Ααρων περὶ τοῦ λαοῦ σου,

eisákouson, kýrie, deḗseōs tō̂n hiketō̂n sou katà tḕn eulogían Aarōn perì toû laoû sou,

17
καὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐπὶ τῆς γῆς ὅτι κύριος εἶ ὁ θεὸς τῶν αἰώνων.

kaì gnṓsontai pántes hoi epì tē̂s gē̂s hóti kýrios eî ho theòs tō̂n aiṓnōn.

18
Πᾶν βρῶμα ϕάγεται κοιλία, ἔστιν δὲ βρῶμα βρώματος κάλλιον.

Pân brō̂ma phágetai koilía, éstin dè brō̂ma brṓmatos kállion.

19
ϕάρυγξ γεύεται βρώματα θήρας, οὕτως καρδία συνετὴ λόγους ψευδεῖς.

phárynx geúetai brṓmata thḗras, hoútōs kardía synetḕ lógous pseudeîs.

20
καρδία στρεβλὴ δώσει λύπην, καὶ ἄνθρωπος πολύπειρος ἀνταποδώσει αὐτῷ.

kardía streblḕ dṓsei lýpēn, kaì ánthrōpos polýpeiros antapodṓsei autō̂i.

21
πάντα ἄρρενα ἐπιδέξεται γυνή, ἔστιν δὲ θυγάτηρ θυγατρὸς κρείσσων.

pánta árrena epidéxetai gynḗ, éstin dè thygátēr thygatròs kreíssōn.

22
κάλλος γυναικὸς ἱλαρύνει πρόσωπον καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἀνθρώπου ὑπεράγει·

kállos gynaikòs hilarýnei prósōpon kaì hypèr pâsan epithymían anthrṓpou hyperágei:

23
εἰ ἔστιν ἐπὶ γλώσσης αὐτῆς ἔλεος καὶ πραΰτης, οὐκ ἔστιν ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καθ’ υἱοὺς ἀνθρώπων.

ei éstin epì glṓssēs autē̂s éleos kaì praǘtēs, ouk éstin ho anḕr autē̂s kath’ hyioùs anthrṓpōn.

24
ὁ κτώμενος γυναῖκα ἐνάρχεται κτήσεως, βοηθὸν κατ’ αὐτὸν καὶ στῦλον ἀναπαύσεως.

ho ktṓmenos gynaîka enárchetai ktḗseōs, boēthòn kat’ autòn kaì stŷlon anapaúseōs.

25
οὗ οὐκ ἔστιν ϕραγμός, διαρπαγήσεται κτῆμα· καὶ οὗ οὐκ ἔστιν γυνή, στενάξει πλανώμενος.

hoû ouk éstin phragmós, diarpagḗsetai ktē̂ma: kaì hoû ouk éstin gynḗ, stenáxei planṓmenos.

26
τίς γὰρ πιστεύσει εὐζώνῳ λῃστῇ ἀϕαλλομένῳ ἐκ πόλεως εἰς πόλιν;

tís gàr pisteúsei euzṓnōi lēistē̂i aphalloménōi ek póleōs eis pólin?

27
οὕτως ἀνθρώπῳ μὴ ἔχοντι νοσσιὰν καὶ καταλύοντι οὗ ἐὰν ὀψίσῃ.

hoútōs anthrṓpōi mḕ échonti nossiàn kaì katalýonti hoû eàn opsísēi.