Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Sirach 37

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Πᾶς ϕίλος ἐρεῖ ’Εϕιλίασα κἀγώ· ἀλλ’ ἔστιν ϕίλος ὀνόματι μόνον ϕίλος.

Pâs phílos ereî ’Ephilíasa kagṓ: all’ éstin phílos onómati mónon phílos.

2
οὐχὶ λύπη ἔνι ἕως θανάτου ἑταῖρος καὶ ϕίλος τρεπόμενος εἰς ἔχθραν;

ouchì lýpē éni héōs thanátou hetaîros kaì phílos trepómenos eis échthran?

3
ὦ πονηρὸν ἐνθύμημα, πόθεν ἐνεκυλίσθης καλύψαι τὴν ξηρὰν ἐν δολιότητι;

ō̂ ponēròn enthýmēma, póthen enekylísthēs kalýpsai tḕn xēràn en doliótēti?

4
ἑταῖρος ϕίλου ἐν εὐϕροσύνῃ ἥδεται καὶ ἐν καιρῷ θλίψεως ἔσται ἀπέναντι·

hetaîros phílou en euphrosýnēi hḗdetai kaì en kairō̂i thlípseōs éstai apénanti:

5
ἑταῖρος ϕίλῳ συμπονεῖ χάριν γαστρός, ἔναντι πολέμου λήμψεται ἀσπίδα.

hetaîros phílōi symponeî chárin gastrós, énanti polémou lḗmpsetai aspída.

6
μὴ ἐπιλάθῃ ϕίλου ἐν τῇ ψυχῇ σου καὶ μὴ ἀμνημονήσῃς αὐτοῦ ἐν χρήμασίν σου.

mḕ epiláthēi phílou en tē̂i psychē̂i sou kaì mḕ amnēmonḗsēis autoû en chrḗmasín sou.

7
Πᾶς σύμβουλος ἐξαίρει βουλήν, ἀλλ’ ἔστιν συμβουλεύων εἰς ἑαυτόν.

Pâs sýmboulos exaírei boulḗn, all’ éstin symbouleúōn eis heautón.

8
ἀπὸ συμβούλου ϕύλαξον τὴν ψυχήν σου καὶ γνῶθι πρότερον τίς αὐτοῦ χρείακαὶ γὰρ αὐτὸς ἑαυτῷ βουλεύσεται –, μήποτε βάλῃ ἐπὶ σοὶ κλῆρον

apò symboúlou phýlaxon tḕn psychḗn sou kaì gnō̂thi próteron tís autoû chreíakaì gàr autòs heautō̂i bouleúsetai –, mḗpote bálēi epì soì klē̂ron

9
καὶ εἴπῃ σοι Καλὴ ἡ ὁδός σου, καὶ στήσεται ἐξ ἀναντίας ἰδεῖν τὸ συμβησόμενόν σοι.

kaì eípēi soi Kalḕ hē hodós sou, kaì stḗsetai ex anantías ideîn tò symbēsómenón soi.

10
μὴ βουλεύου μετὰ τοῦ ὑποβλεπομένου σε καὶ ἀπὸ τῶν ζηλούντων σε κρύψον βουλήν,

mḕ bouleúou metà toû hypoblepoménou se kaì apò tō̂n zēloúntōn se krýpson boulḗn,

11
μετὰ γυναικὸς περὶ τῆς ἀντιζήλου αὐτῆς καὶ μετὰ δειλοῦ περὶ πολέμου, μετὰ ἐμπόρου περὶ μεταβολίας καὶ μετὰ ἀγοράζοντος περὶ πράσεως, μετὰ βασκάνου περὶ εὐχαριστίας καὶ μετὰ ἀνελεήμονος περὶ χρηστοηθείας, μετὰ ὀκνηροῦ περὶ παντὸς ἔργου καὶ μετὰ μισθίου ἐϕετίου περὶ συντελείας, οἰκέτῃ ἀργῷ περὶ πολλῆς ἐργασίας, μὴ ἔπεχε ἐπὶ τούτοις περὶ πάσης συμβουλίας·

metà gynaikòs perì tē̂s antizḗlou autē̂s kaì metà deiloû perì polémou, metà empórou perì metabolías kaì metà agorázontos perì práseōs, metà baskánou perì eucharistías kaì metà aneleḗmonos perì chrēstoētheías, metà oknēroû perì pantòs érgou kaì metà misthíou ephetíou perì synteleías, oikétēi argō̂i perì pollē̂s ergasías, mḕ épeche epì toútois perì pásēs symboulías:

12
ἀλλ’ ἢ μετὰ ἀνδρὸς εὐσεβοῦς ἐνδελέχιζε, ὃν ἂν ἐπιγνῷς συντηροῦντα ἐντολάς, ὃς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατὰ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐὰν πταίσῃς, συναλγήσει σοι.

all’ ḕ metà andròs euseboûs endeléchize, hòn àn epignō̂is syntēroûnta entolás, hòs en tē̂i psychē̂i autoû katà tḕn psychḗn sou, kaì eàn ptaísēis, synalgḗsei soi.

13
καὶ βουλὴν καρδίας στῆσον, οὐ γὰρ ἔστιν σοι πιστότερος αὐτῆς·

kaì boulḕn kardías stē̂son, ou gàr éstin soi pistóteros autē̂s:

14
ψυχὴ γὰρ ἀνδρὸς ἀπαγγέλλειν ἐνίοτε εἴωθεν ἢ ἑπτὰ σκοποὶ ἐπὶ μετεώρου καθήμενοι ἐπὶ σκοπῆς.

psychḕ gàr andròs apangéllein eníote eíōthen ḕ heptà skopoì epì meteṓrou kathḗmenoi epì skopē̂s.

15
καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις δεήθητι ὑψίστου, ἵνα εὐθύνῃ ἐν ἀληθείᾳ τὴν ὁδόν σου.

kaì epì pâsi toútois deḗthēti hypsístou, hína euthýnēi en alētheíāi tḕn hodón sou.

16
’Αρχὴ παντὸς ἔργου λόγος, καὶ πρὸ πάσης πράξεως βουλή.

’Archḕ pantòs érgou lógos, kaì prò pásēs práxeōs boulḗ.

17
ἴχνος ἀλλοιώσεως καρδίας τέσσαρα μέρη ἀνατέλλει,

íchnos alloiṓseōs kardías téssara mérē anatéllei,

18
ἀγαθὸν καὶ κακόν, ζωὴ καὶ θάνατος, καὶ ἡ κυριεύουσα ἐνδελεχῶς αὐτῶν γλῶσσά ἐστιν.

agathòn kaì kakón, zōḕ kaì thánatos, kaì hē kyrieúousa endelechō̂s autō̂n glō̂ssá estin.

19
ἔστιν ἀνὴρ πανοῦργος πολλῶν παιδευτής, καὶ τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ ἐστιν ἄχρηστος.

éstin anḕr panoûrgos pollō̂n paideutḗs, kaì tē̂i idíāi psychē̂i estin áchrēstos.

20
ἔστιν σοϕιζόμενος ἐν λόγοις μισητός, οὗτος πάσης τροϕῆς καθυστερήσει·

éstin sophizómenos en lógois misētós, hoûtos pásēs trophē̂s kathysterḗsei:

21
οὐ γὰρ ἐδόθη αὐτῷ παρὰ κυρίου χάρις, ὅτι πάσης σοϕίας ἐστερήθη.

ou gàr edóthē autō̂i parà kyríou cháris, hóti pásēs sophías esterḗthē.

22
ἔστιν σοϕὸς τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ, καὶ οἱ καρποὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ ἐπὶ στόματος πιστοί.

éstin sophòs tē̂i idíāi psychē̂i, kaì hoi karpoì tē̂s synéseōs autoû epì stómatos pistoí.

23
ἀνὴρ σοϕὸς τὸν ἑαυτοῦ λαὸν παιδεύσει, καὶ οἱ καρποὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ πιστοί.

anḕr sophòs tòn heautoû laòn paideúsei, kaì hoi karpoì tē̂s synéseōs autoû pistoí.

24
ἀνὴρ σοϕὸς πλησθήσεται εὐλογίας, καὶ μακαριοῦσιν αὐτὸν πάντες οἱ ὁρῶντες.

anḕr sophòs plēsthḗsetai eulogías, kaì makarioûsin autòn pántes hoi horō̂ntes.

25
ζωὴ ἀνδρὸς ἐν ἀριθμῷ ἡμερῶν, καὶ αἱ ἡμέραι τοῦ Ισραηλ ἀναρίθμητοι.

zōḕ andròs en arithmō̂i hēmerō̂n, kaì hai hēmérai toû Israēl anaríthmētoi.

26
ὁ σοϕὸς ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ κληρονομήσει πίστιν, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα.

ho sophòs en tō̂i laō̂i autoû klēronomḗsei pístin, kaì tò ónoma autoû zḗsetai eis tòn aiō̂na.

27
Τέκνον, ἐν ζωῇ σου πείρασον τὴν ψυχήν σου καὶ ἰδὲ τί πονηρὸν αὐτῇ καὶ μὴ δῷς αὐτῇ·

Téknon, en zōē̂i sou peírason tḕn psychḗn sou kaì idè tí ponēròn autē̂i kaì mḕ dō̂is autē̂i:

28
οὐ γὰρ πάντα πᾶσιν συμϕέρει, καὶ οὐ πᾶσα ψυχὴ ἐν παντὶ εὐδοκεῖ.

ou gàr pánta pâsin symphérei, kaì ou pâsa psychḕ en pantì eudokeî.

29
μὴ ἀπληστεύου ἐν πάσῃ τρυϕῇ καὶ μὴ ἐκχυθῇς ἐπὶ ἐδεσμάτων·

mḕ aplēsteúou en pásēi tryphē̂i kaì mḕ ekchythē̂is epì edesmátōn:

30
ἐν πολλοῖς γὰρ βρώμασιν ἔσται νόσος, καὶ ἡ ἀπληστία ἐγγιεῖ ἕως χολέρας·

en polloîs gàr brṓmasin éstai nósos, kaì hē aplēstía engieî héōs choléras:

31
δι’ ἀπληστίαν πολλοὶ ἐτελεύτησαν, ὁ δὲ προσέχων προσθήσει ζωήν.

di’ aplēstían polloì eteleútēsan, ho dè proséchōn prosthḗsei zōḗn.