Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Siracide 41

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῏Ω θάνατε, ὡς πικρόν σου τὸ μνημόσυνόν ἐστιν ἀνθρώπῳ εἰρηνεύοντι ἐν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ, ἀνδρὶ ἀπερισπάστῳ καὶ εὐοδουμένῳ ἐν πᾶσιν καὶ ἔτι ἰσχύοντι ἐπιδέξασθαι τροϕήν.

᾿̂Ō thánate, hōs pikrón sou tò mnēmósynón estin anthrṓpōi eirēneúonti en toîs hypárchousin autoû, andrì aperispástōi kaì euodouménōi en pâsin kaì éti ischýonti epidéxasthai trophḗn.

2
ὦ θάνατε, καλόν σου τὸ κρίμα ἐστὶν ἀνθρώπῳ ἐπιδεομένῳ καὶ ἐλασσουμένῳ ἰσχύι, ἐσχατογήρῳ καὶ περισπωμένῳ περὶ πάντων καὶ ἀπειθοῦντι καὶ ἀπολωλεκότι ὑπομονήν.

ō̂ thánate, kalón sou tò kríma estìn anthrṓpōi epideoménōi kaì elassouménōi ischýi, eschatogḗrōi kaì perispōménōi perì pántōn kaì apeithoûnti kaì apolōlekóti hypomonḗn.

3
μὴ εὐλαβοῦ κρίμα θανάτου, μνήσθητι προτέρων σου καὶ ἐσχάτων·

mḕ eulaboû kríma thanátou, mnḗsthēti protérōn sou kaì eschátōn:

4
τοῦτο τὸ κρίμα παρὰ κυρίου πάσῃ σαρκί, καὶ τί ἀπαναίνῃ ἐν εὐδοκίᾳ ὑψίστου; εἴτε δέκα εἴτε ἑκατὸν εἴτε χίλια ἔτη, οὐκ ἔστιν ἐν ᾅδου ἐλεγμὸς ζωῆς.

toûto tò kríma parà kyríou pásēi sarkí, kaì tí apanaínēi en eudokíāi hypsístou? eíte déka eíte hekatòn eíte chília étē, ouk éstin en hā́idou elegmòs zōē̂s.

5
Τέκνα βδελυρὰ γίνεται τέκνα ἁμαρτωλῶν καὶ συναναστρεϕόμενα παροικίαις ἀσεβῶν·

Tékna bdelyrà gínetai tékna hamartōlō̂n kaì synanastrephómena paroikíais asebō̂n:

6
τέκνων ἁμαρτωλῶν ἀπολεῖται κληρονομία, καὶ μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν ἐνδελεχιεῖ ὄνειδος.

téknōn hamartōlō̂n apoleîtai klēronomía, kaì metà toû spérmatos autō̂n endelechieî óneidos.

7
πατρὶ ἀσεβεῖ μέμψεται τέκνα, ὅτι δι’ αὐτὸν ὀνειδισθήσονται.

patrì asebeî mémpsetai tékna, hóti di’ autòn oneidisthḗsontai.

8
οὐαὶ ὑμῖν, ἄνδρες ἀσεβεῖς, οἵτινες ἐγκατελίπετε νόμον θεοῦ ὑψίστου·

ouaì hymîn, ándres asebeîs, hoítines enkatelípete nómon theoû hypsístou:

9
καὶ ἐὰν γεννηθῆτε, εἰς κατάραν γεννηθήσεσθε, καὶ ἐὰν ἀποθάνητε, εἰς κατάραν μερισθήσεσθε.

kaì eàn gennēthē̂te, eis katáran gennēthḗsesthe, kaì eàn apothánēte, eis katáran meristhḗsesthe.

10
πάντα, ὅσα ἐκ γῆς, εἰς γῆν ἀπελεύσεται, οὕτως ἀσεβεῖς ἀπὸ κατάρας εἰς ἀπώλειαν.

pánta, hósa ek gē̂s, eis gē̂n apeleúsetai, hoútōs asebeîs apò katáras eis apṓleian.

11
Πένθος ἀνθρώπων ἐν σώμασιν αὐτῶν, ὄνομα δὲ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀγαθὸν ἐξαλειϕθήσεται.

Pénthos anthrṓpōn en sṓmasin autō̂n, ónoma dè hamartōlō̂n ouk agathòn exaleiphthḗsetai.

12
ϕρόντισον περὶ ὀνόματος, αὐτὸ γάρ σοι διαμενεῖ ἢ χίλιοι μεγάλοι θησαυροὶ χρυσίου·

phróntison perì onómatos, autò gár soi diameneî ḕ chílioi megáloi thēsauroì chrysíou:

13
ἀγαθῆς ζωῆς ἀριθμὸς ἡμερῶν, καὶ ἀγαθὸν ὄνομα εἰς αἰῶνα διαμενεῖ.

agathē̂s zōē̂s arithmòs hēmerō̂n, kaì agathòn ónoma eis aiō̂na diameneî.

14
παιδείαν ἐν εἰρήνῃ συντηρήσατε, τέκνα· σοϕία δὲ κεκρυμμένη καὶ θησαυρὸς ἀϕανής, τίς ὠϕέλεια ἐν ἀμϕοτέροις;

paideían en eirḗnēi syntērḗsate, tékna: sophía dè kekrymménē kaì thēsauròs aphanḗs, tís ōphéleia en amphotérois?

15
κρείσσων ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν μωρίαν αὐτοῦ ἢ ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν σοϕίαν αὐτοῦ.

kreíssōn ánthrōpos apokrýptōn tḕn mōrían autoû ḕ ánthrōpos apokrýptōn tḕn sophían autoû.

16
Τοιγαροῦν ἐντράπητε ἐπὶ τῷ ῥήματί μου· οὐ γάρ ἐστιν πᾶσαν αἰσχύνην διαϕυλάξαι καλόν, καὶ οὐ πάντα πᾶσιν ἐν πίστει εὐδοκιμεῖται.

Toigaroûn entrápēte epì tō̂i rhḗmatí mou: ou gár estin pâsan aischýnēn diaphyláxai kalón, kaì ou pánta pâsin en pístei eudokimeîtai.

17
αἰσχύνεσθε ἀπὸ πατρὸς καὶ μητρὸς περὶ πορνείας καὶ ἀπὸ ἡγουμένου καὶ δυνάστου περὶ ψεύδους,

aischýnesthe apò patròs kaì mētròs perì porneías kaì apò hēgouménou kaì dynástou perì pseúdous,

18
ἀπὸ κριτοῦ καὶ ἄρχοντος περὶ πλημμελείας καὶ ἀπὸ συναγωγῆς καὶ λαοῦ περὶ ἀνομίας,

apò kritoû kaì árchontos perì plēmmeleías kaì apò synagōgē̂s kaì laoû perì anomías,

19
ἀπὸ κοινωνοῦ καὶ ϕίλου περὶ ἀδικίας καὶ ἀπὸ τόπου, οὗ παροικεῖς, περὶ κλοπῆς,

apò koinōnoû kaì phílou perì adikías kaì apò tópou, hoû paroikeîs, perì klopē̂s,

20
ἀπὸ ἀληθείας θεοῦ καὶ διαθήκης καὶ ἀπὸ πήξεως ἀγκῶνος ἐπ’ ἄρτοις,

apò alētheías theoû kaì diathḗkēs kaì apò pḗxeōs ankō̂nos ep’ ártois,

21
ἀπὸ σκορακισμοῦ λήμψεως καὶ δόσεως καὶ ἀπὸ ἀσπαζομένων περὶ σιωπῆς,

apò skorakismoû lḗmpseōs kaì dóseōs kaì apò aspazoménōn perì siōpē̂s,

22
ἀπὸ ὁράσεως γυναικὸς ἑταίρας καὶ ἀπὸ ἀποστροϕῆς προσώπου συγγενοῦς,

apò horáseōs gynaikòs hetaíras kaì apò apostrophē̂s prosṓpou syngenoûs,

23
ἀπὸ ἀϕαιρέσεως μερίδος καὶ δόσεως καὶ ἀπὸ κατανοήσεως γυναικὸς ὑπάνδρου,

apò aphairéseōs merídos kaì dóseōs kaì apò katanoḗseōs gynaikòs hypándrou,

24
ἀπὸ περιεργίας παιδίσκης αὐτοῦ καὶ μὴ ἐπιστῇς ἐπὶ τὴν κοίτην αὐτῆς,

apò periergías paidískēs autoû kaì mḕ epistē̂is epì tḕn koítēn autē̂s,

25
ἀπὸ ϕίλων περὶ λόγων ὀνειδισμοῦ καὶ μετὰ τὸ δοῦναι μὴ ὀνείδιζε,

apò phílōn perì lógōn oneidismoû kaì metà tò doûnai mḕ oneídize,

26
ἀπὸ δευτερώσεως καὶ λόγου ἀκοῆς καὶ ἀπὸ καλύψεως λόγων κρυϕίων·

apò deuterṓseōs kaì lógou akoē̂s kaì apò kalýpseōs lógōn kryphíōn:

27
καὶ ἔσῃ αἰσχυντηρὸς ἀληθινῶς καὶ εὑρίσκων χάριν ἔναντι παντὸς ἀνθρώπου.

kaì ésēi aischyntēròs alēthinō̂s kaì heurískōn chárin énanti pantòs anthrṓpou.