Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Sirach 42

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Μὴ περὶ τούτων αἰσχυνθῇς καὶ μὴ λάβῃς πρόσωπον τοῦ ἁμαρτάνειν·

Mḕ perì toútōn aischynthē̂is kaì mḕ lábēis prósōpon toû hamartánein:

2
περὶ νόμου ὑψίστου καὶ διαθήκης καὶ περὶ κρίματος δικαιῶσαι τὸν ἀσεβῆ,

perì nómou hypsístou kaì diathḗkēs kaì perì krímatos dikaiō̂sai tòn asebē̂,

3
περὶ λόγου κοινωνοῦ καὶ ὁδοιπόρων καὶ περὶ δόσεως κληρονομίας ἑταίρων,

perì lógou koinōnoû kaì hodoipórōn kaì perì dóseōs klēronomías hetaírōn,

4
περὶ ἀκριβείας ζυγοῦ καὶ σταθμίων καὶ περὶ κτήσεως πολλῶν καὶ ὀλίγων,

perì akribeías zygoû kaì stathmíōn kaì perì ktḗseōs pollō̂n kaì olígōn,

5
περὶ διαϕόρου πράσεως ἐμπόρων καὶ περὶ παιδείας τέκνων πολλῆς καὶ οἰκέτῃ πονηρῷ πλευρὰν αἱμάξαι·

perì diaphórou práseōs empórōn kaì perì paideías téknōn pollē̂s kaì oikétēi ponērō̂i pleuràn haimáxai:

6
ἐπὶ γυναικὶ πονηρᾷ καλὸν σϕραγίς, καὶ ὅπου χεῖρες πολλαί, κλεῖσον·

epì gynaikì ponērā̂i kalòn sphragís, kaì hópou cheîres pollaí, kleîson:

7
ὃ ἐὰν παραδιδῷς, ἐν ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ, καὶ δόσις καὶ λῆμψις, πάντα ἐν γραϕῇ·

hò eàn paradidō̂is, en arithmō̂i kaì stathmō̂i, kaì dósis kaì lē̂mpsis, pánta en graphē̂i:

8
περὶ παιδείας ἀνοήτου καὶ μωροῦ καὶ ἐσχατογήρως κρινομένου πρὸς νέους· καὶ ἔσῃ πεπαιδευμένος ἀληθινῶς καὶ δεδοκιμασμένος ἔναντι παντὸς ζῶντος.

perì paideías anoḗtou kaì mōroû kaì eschatogḗrōs krinoménou pròs néous: kaì ésēi pepaideuménos alēthinō̂s kaì dedokimasménos énanti pantòs zō̂ntos.

9
θυγάτηρ πατρὶ ἀπόκρυϕος ἀγρυπνία, καὶ ἡ μέριμνα αὐτῆς ἀϕιστᾷ ὕπνον· ἐν νεότητι αὐτῆς, μήποτε παρακμάσῃ, καὶ συνῳκηκυῖα, μήποτε μισηθῇ·

thygátēr patrì apókryphos agrypnía, kaì hē mérimna autē̂s aphistā̂i hýpnon: en neótēti autē̂s, mḗpote parakmásēi, kaì synōikēkyîa, mḗpote misēthē̂i:

10
ἐν παρθενίᾳ, μήποτε βεβηλωθῇ καὶ ἐν τοῖς πατρικοῖς αὐτῆς ἔγκυος γένηται· μετὰ ἀνδρὸς οὖσα, μήποτε παραβῇ, καὶ συνῳκηκυῖα, μήποτε στειρωθῇ.

en partheníāi, mḗpote bebēlōthē̂i kaì en toîs patrikoîs autē̂s énkyos génētai: metà andròs oûsa, mḗpote parabē̂i, kaì synōikēkyîa, mḗpote steirōthē̂i.

11
ἐπὶ θυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον ϕυλακήν, μήποτε ποιήσῃ σε ἐπίχαρμα ἐχθροῖς, λαλιὰν ἐν πόλει καὶ ἔκκλητον λαοῦ, καὶ καταισχύνῃ σε ἐν πλήθει πολλῶν.

epì thygatrì adiatréptōi steréōson phylakḗn, mḗpote poiḗsēi se epícharma echthroîs, laliàn en pólei kaì ékklēton laoû, kaì kataischýnēi se en plḗthei pollō̂n.

12
παντὶ ἀνθρώπῳ μὴ ἔμβλεπε ἐν κάλλει καὶ ἐν μέσῳ γυναικῶν μὴ συνέδρευε·

pantì anthrṓpōi mḕ émblepe en kállei kaì en mésōi gynaikō̂n mḕ synédreue:

13
ἀπὸ γὰρ ἱματίων ἐκπορεύεται σὴς καὶ ἀπὸ γυναικὸς πονηρία γυναικός.

apò gàr himatíōn ekporeúetai sḕs kaì apò gynaikòs ponēría gynaikós.

14
κρείσσων πονηρία ἀνδρὸς ἢ ἀγαθοποιὸς γυνή, καὶ γυνὴ καταισχύνουσα εἰς ὀνειδισμόν.

kreíssōn ponēría andròs ḕ agathopoiòs gynḗ, kaì gynḕ kataischýnousa eis oneidismón.

15
Μνησθήσομαι δὴ τὰ ἔργα κυρίου, καὶ ἃ ἑόρακα, ἐκδιηγήσομαι· ἐν λόγοις κυρίου τὰ ἔργα αὐτοῦ.

Mnēsthḗsomai dḕ tà érga kyríou, kaì hà heóraka, ekdiēgḗsomai: en lógois kyríou tà érga autoû.

16
ἥλιος ϕωτίζων κατὰ πᾶν ἐπέβλεψεν, καὶ τῆς δόξης κυρίου πλῆρες τὸ ἔργον αὐτοῦ.

hḗlios phōtízōn katà pân epéblepsen, kaì tē̂s dóxēs kyríou plē̂res tò érgon autoû.

17
οὐκ ἐξεποίησεν τοῖς ἁγίοις κυρίου ἐκδιηγήσασθαι πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ἃ ἐστερέωσεν κύριος ὁ παντοκράτωρ στηριχθῆναι ἐν δόξῃ αὐτοῦ τὸ πᾶν.

ouk exepoíēsen toîs hagíois kyríou ekdiēgḗsasthai pánta tà thaumásia autoû, hà esteréōsen kýrios ho pantokrátōr stērichthē̂nai en dóxēi autoû tò pân.

18
ἄβυσσον καὶ καρδίαν ἐξίχνευσεν καὶ ἐν πανουργεύμασιν αὐτῶν διενοήθη· ἔγνω γὰρ ὁ ὕψιστος πᾶσαν εἴδησιν καὶ ἐνέβλεψεν εἰς σημεῖον αἰῶνος

ábysson kaì kardían exíchneusen kaì en panourgeúmasin autō̂n dienoḗthē: égnō gàr ho hýpsistos pâsan eídēsin kaì enéblepsen eis sēmeîon aiō̂nos

19
ἀπαγγέλλων τὰ παρεληλυθότα καὶ τὰ ἐσόμενα καὶ ἀποκαλύπτων ἴχνη ἀποκρύϕων·

apangéllōn tà parelēlythóta kaì tà esómena kaì apokalýptōn íchnē apokrýphōn:

20
οὐ παρῆλθεν αὐτὸν πᾶν διανόημα, οὐκ ἐκρύβη ἀπ’ αὐτοῦ οὐδὲ εἷς λόγος.

ou parē̂lthen autòn pân dianóēma, ouk ekrýbē ap’ autoû oudè heîs lógos.

21
τὰ μεγαλεῖα τῆς σοϕίας αὐτοῦ ἐκόσμησεν, ὡς ἔστιν πρὸ τοῦ αἰῶνος καὶ εἰς τὸν αἰῶνα· οὔτε προσετέθη οὔτε ἠλαττώθη, καὶ οὐ προσεδεήθη οὐδενὸς συμβούλου.

tà megaleîa tē̂s sophías autoû ekósmēsen, hōs éstin prò toû aiō̂nos kaì eis tòn aiō̂na: oúte prosetéthē oúte ēlattṓthē, kaì ou prosedeḗthē oudenòs symboúlou.

22
ὡς πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐπιθυμητὰ καὶ ὡς σπινθῆρός ἐστιν θεωρῆσαι·

hōs pánta tà érga autoû epithymētà kaì hōs spinthē̂rós estin theōrē̂sai:

23
πάντα ταῦτα ζῇ καὶ μένει εἰς τὸν αἰῶνα ἐν πάσαις χρείαις, καὶ πάντα ὑπακούει.

pánta taûta zē̂i kaì ménei eis tòn aiō̂na en pásais chreíais, kaì pánta hypakoúei.

24
πάντα δισσά, ἓν κατέναντι τοῦ ἑνός, καὶ οὐκ ἐποίησεν οὐδὲν ἐλλεῖπον·

pánta dissá, hèn katénanti toû henós, kaì ouk epoíēsen oudèn elleîpon:

25
ἓν τοῦ ἑνὸς ἐστερέωσεν τὰ ἀγαθά, καὶ τίς πλησθήσεται ὁρῶν δόξαν αὐτοῦ;

hèn toû henòs esteréōsen tà agathá, kaì tís plēsthḗsetai horō̂n dóxan autoû?