Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Siracide 45

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐξήγαγεν ἐξ αὐτοῦ ἄνδρα ἐλέους εὑρίσκοντα χάριν ἐν ὀϕθαλμοῖς πάσης σαρκὸς ἠγαπημένον ὑπὸ θεοῦ καὶ ἀνθρώπων Μωυσῆν, οὗ τὸ μνημόσυνον ἐν εὐλογίαις·

Kaì exḗgagen ex autoû ándra eléous heurískonta chárin en ophthalmoîs pásēs sarkòs ēgapēménon hypò theoû kaì anthrṓpōn Mōysē̂n, hoû tò mnēmósynon en eulogíais:

2
ὡμοίωσεν αὐτὸν δόξῃ ἁγίων καὶ ἐμεγάλυνεν αὐτὸν ἐν ϕόβοις ἐχθρῶν·

hōmoíōsen autòn dóxēi hagíōn kaì emegálynen autòn en phóbois echthrō̂n:

3
ἐν λόγοις αὐτοῦ σημεῖα κατέπαυσεν, ἐδόξασεν αὐτὸν κατὰ πρόσωπον βασιλέων· ἐνετείλατο αὐτῷ πρὸς λαὸν αὐτοῦ καὶ ἔδειξεν αὐτῷ τῆς δόξης αὐτοῦ·

en lógois autoû sēmeîa katépausen, edóxasen autòn katà prósōpon basiléōn: eneteílato autō̂i pròs laòn autoû kaì édeixen autō̂i tē̂s dóxēs autoû:

4
ἐν πίστει καὶ πραΰτητι αὐτὸν ἡγίασεν, ἐξελέξατο αὐτὸν ἐκ πάσης σαρκός·

en pístei kaì praǘtēti autòn hēgíasen, exeléxato autòn ek pásēs sarkós:

5
ἠκούτισεν αὐτὸν τῆς ϕωνῆς αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν γνόϕον καὶ ἔδωκεν αὐτῷ κατὰ πρόσωπον ἐντολάς, νόμον ζωῆς καὶ ἐπιστήμης, διδάξαι τὸν Ιακωβ διαθήκην καὶ κρίματα αὐτοῦ τὸν Ισραηλ.

ēkoútisen autòn tē̂s phōnē̂s autoû kaì eisḗgagen autòn eis tòn gnóphon kaì édōken autō̂i katà prósōpon entolás, nómon zōē̂s kaì epistḗmēs, didáxai tòn Iakōb diathḗkēn kaì krímata autoû tòn Israēl.

6
Ααρων ὕψωσεν ἅγιον ὅμοιον αὐτῷ ἀδελϕὸν αὐτοῦ ἐκ ϕυλῆς Λευι·

Aarōn hýpsōsen hágion hómoion autō̂i adelphòn autoû ek phylē̂s Leui:

7
ἔστησεν αὐτὸν διαθήκην αἰῶνος καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἱερατείαν λαοῦ· ἐμακάρισεν αὐτὸν ἐν εὐκοσμίᾳ καὶ περιέζωσεν αὐτὸν περιστολὴν δόξης·

éstēsen autòn diathḗkēn aiō̂nos kaì édōken autō̂i hierateían laoû: emakárisen autòn en eukosmíāi kaì periézōsen autòn peristolḕn dóxēs:

8
ἐνέδυσεν αὐτὸν συντέλειαν καυχήματος καὶ ἐστερέωσεν αὐτὸν σκεύεσιν ἰσχύος, περισκελῆ καὶ ποδήρη καὶ ἐπωμίδα·

enédysen autòn syntéleian kauchḗmatos kaì esteréōsen autòn skeúesin ischýos, periskelē̂ kaì podḗrē kaì epōmída:

9
καὶ ἐκύκλωσεν αὐτὸν ῥοΐσκοις, χρυσοῖς κώδωσιν πλείστοις κυκλόθεν, ἠχῆσαι ϕωνὴν ἐν βήμασιν αὐτοῦ, ἀκουστὸν ποιῆσαι ἦχον ἐν ναῷ εἰς μνημόσυνον υἱοῖς λαοῦ αὐτοῦ·

kaì ekýklōsen autòn rhoḯskois, chrysoîs kṓdōsin pleístois kyklóthen, ēchē̂sai phōnḕn en bḗmasin autoû, akoustòn poiē̂sai ē̂chon en naō̂i eis mnēmósynon hyioîs laoû autoû:

10
στολῇ ἁγίᾳ, χρυσῷ καὶ ὑακίνθῳ καὶ πορϕύρᾳ, ἔργῳ ποικιλτοῦ, λογείῳ κρίσεως, δήλοις ἀληθείας, κεκλωσμένῃ κόκκῳ, ἔργῳ τεχνίτου,

stolē̂i hagíāi, chrysō̂i kaì hyakínthōi kaì porphýrāi, érgōi poikiltoû, logeíōi kríseōs, dḗlois alētheías, keklōsménēi kókkōi, érgōi technítou,

11
λίθοις πολυτελέσιν γλύμματος σϕραγῖδος ἐν δέσει χρυσίου, ἔργῳ λιθουργοῦ, εἰς μνημόσυνον ἐν γραϕῇ κεκολαμμένῃ κατ’ ἀριθμὸν ϕυλῶν Ισραηλ·

líthois polytelésin glýmmatos sphragîdos en dései chrysíou, érgōi lithourgoû, eis mnēmósynon en graphē̂i kekolamménēi kat’ arithmòn phylō̂n Israēl:

12
στέϕανον χρυσοῦν ἐπάνω κιδάρεως, ἐκτύπωμα σϕραγῖδος ἁγιάσματος, καύχημα τιμῆς, ἔργον ἰσχύος, ἐπιθυμήματα ὀϕθαλμῶν κοσμούμενα·

stéphanon chrysoûn epánō kidáreōs, ektýpōma sphragîdos hagiásmatos, kaúchēma timē̂s, érgon ischýos, epithymḗmata ophthalmō̂n kosmoúmena:

13
ὡραῖα πρὸ αὐτοῦ οὐ γέγονεν τοιαῦτα, ἕως αἰῶνος οὐκ ἐνεδύσατο ἀλλογενὴς πλὴν τῶν υἱῶν αὐτοῦ μόνον καὶ τὰ ἔκγονα αὐτοῦ διὰ παντός.

hōraîa prò autoû ou gégonen toiaûta, héōs aiō̂nos ouk enedýsato allogenḕs plḕn tō̂n hyiō̂n autoû mónon kaì tà ékgona autoû dià pantós.

14
θυσίαι αὐτοῦ ὁλοκαρπωθήσονται καθ’ ἡμέραν ἐνδελεχῶς δίς.

thysíai autoû holokarpōthḗsontai kath’ hēméran endelechō̂s dís.

15
ἐπλήρωσεν Μωυσῆς τὰς χεῖρας καὶ ἔχρισεν αὐτὸν ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ· ἐγενήθη αὐτῷ εἰς διαθήκην αἰῶνος καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἐν ἡμέραις οὐρανοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ ἅμα καὶ ἱερατεύειν καὶ εὐλογεῖν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ὀνόματι.

eplḗrōsen Mōysē̂s tàs cheîras kaì échrisen autòn en elaíōi hagíōi: egenḗthē autō̂i eis diathḗkēn aiō̂nos kaì tō̂i spérmati autoû en hēmérais ouranoû leitourgeîn autō̂i háma kaì hierateúein kaì eulogeîn tòn laòn autoû en tō̂i onómati.

16
ἐξελέξατο αὐτὸν ἀπὸ παντὸς ζῶντος προσαγαγεῖν κάρπωσιν κυρίῳ, θυμίαμα καὶ εὐωδίαν εἰς μνημόσυνον, ἐξιλάσκεσθαι περὶ τοῦ λαοῦ σου.

exeléxato autòn apò pantòs zō̂ntos prosagageîn kárpōsin kyríōi, thymíama kaì euōdían eis mnēmósynon, exiláskesthai perì toû laoû sou.

17
ἔδωκεν αὐτῷ ἐν ἐντολαῖς αὐτοῦ ἐξουσίαν ἐν διαθήκαις κριμάτων διδάξαι τὸν Ιακωβ τὰ μαρτύρια καὶ ἐν νόμῳ αὐτοῦ ϕωτίσαι Ισραηλ.

édōken autō̂i en entolaîs autoû exousían en diathḗkais krimátōn didáxai tòn Iakōb tà martýria kaì en nómōi autoû phōtísai Israēl.

18
ἐπισυνέστησαν αὐτῷ ἀλλότριοι καὶ ἐζήλωσαν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἄνδρες οἱ περὶ Δαθαν καὶ Αβιρων καὶ ἡ συναγωγὴ Κορε ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ·

episynéstēsan autō̂i allótrioi kaì ezḗlōsan autòn en tē̂i erḗmōi, ándres hoi perì Dathan kaì Abirōn kaì hē synagōgḕ Kore en thymō̂i kaì orgē̂i:

19
εἶδεν κύριος καὶ οὐκ εὐδόκησεν, καὶ συνετελέσθησαν ἐν θυμῷ ὀργῆς· ἐποίησεν αὐτοῖς τέρατα καταναλῶσαι ἐν πυρὶ ϕλογὸς αὐτοῦ.

eîden kýrios kaì ouk eudókēsen, kaì synetelésthēsan en thymō̂i orgē̂s: epoíēsen autoîs térata katanalō̂sai en pyrì phlogòs autoû.

20
καὶ προσέθηκεν Ααρων δόξαν καὶ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν· ἀπαρχὰς πρωτογενημάτων ἐμέρισεν αὐτῷ, ἄρτον πρώτοις ἡτοίμασεν πλησμονήν·

kaì proséthēken Aarōn dóxan kaì édōken autō̂i klēronomían: aparchàs prōtogenēmátōn emérisen autō̂i, árton prṓtois hētoímasen plēsmonḗn:

21
καὶ γὰρ θυσίας κυρίου ϕάγονται, ἃς ἔδωκεν αὐτῷ τε καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ.

kaì gàr thysías kyríou phágontai, hàs édōken autō̂i te kaì tō̂i spérmati autoû.

22
πλὴν ἐν γῇ λαοῦ οὐ κληρονομήσει, καὶ μερὶς οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐν λαῷ· αὐτὸς γὰρ μερίς σου καὶ κληρονομία.

plḕn en gē̂i laoû ou klēronomḗsei, kaì merìs ouk éstin autō̂i en laō̂i: autòs gàr merís sou kaì klēronomía.

23
Καὶ Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ τρίτος εἰς δόξαν ἐν τῷ ζηλῶσαι αὐτὸν ἐν ϕόβῳ κυρίου καὶ στῆναι αὐτὸν ἐν τροπῇ λαοῦ ἐν ἀγαθότητι προθυμίας ψυχῆς αὐτοῦ· καὶ ἐξιλάσατο περὶ τοῦ Ισραηλ.

Kaì Phinees hyiòs Eleazar trítos eis dóxan en tō̂i zēlō̂sai autòn en phóbōi kyríou kaì stē̂nai autòn en tropē̂i laoû en agathótēti prothymías psychē̂s autoû: kaì exilásato perì toû Israēl.

24
διὰ τοῦτο ἐστάθη αὐτῷ διαθήκη εἰρήνης προστατεῖν ἁγίων καὶ λαοῦ αὐτοῦ, ἵνα αὐτῷ ᾖ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἱερωσύνης μεγαλεῖον εἰς τοὺς αἰῶνας.

dià toûto estáthē autō̂i diathḗkē eirḗnēs prostateîn hagíōn kaì laoû autoû, hína autō̂i ē̂i kaì tō̂i spérmati autoû hierōsýnēs megaleîon eis toùs aiō̂nas.

25
καὶ διαθήκη τῷ Δαυιδ υἱῷ Ιεσσαι ἐκ ϕυλῆς Ιουδα κληρονομία βασιλέως υἱοῦ ἐξ υἱοῦ μόνου· κληρονομία Ααρων καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ.

kaì diathḗkē tō̂i Dauid hyiō̂i Iessai ek phylē̂s Iouda klēronomía basiléōs hyioû ex hyioû mónou: klēronomía Aarōn kaì tō̂i spérmati autoû.

26
δῴη ὑμῖν σοϕίαν ἐν καρδίᾳ ὑμῶν κρίνειν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν δικαιοσύνῃ, ἵνα μὴ ἀϕανισθῇ τὰ ἀγαθὰ αὐτῶν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς γενεὰς αὐτῶν.

dṓiē hymîn sophían en kardíāi hymō̂n krínein tòn laòn autoû en dikaiosýnēi, hína mḕ aphanisthē̂i tà agathà autō̂n kaì tḕn dóxan autō̂n eis geneàs autō̂n.