Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Siracide 46

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Κραταιὸς ἐν πολέμῳ ’Ιησοῦς Ναυη καὶ διάδοχος Μωυσῆ ἐν προϕητείαις, ὃς ἐγένετο κατὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ μέγας ἐπὶ σωτηρίᾳ ἐκλεκτῶν αὐτοῦ ἐκδικῆσαι ἐπεγειρομένους ἐχθρούς, ὅπως κατακληρονομήσῃ τὸν Ισραηλ.

Krataiòs en polémōi ’Iēsoûs Nauē kaì diádochos Mōysē̂ en prophēteíais, hòs egéneto katà tò ónoma autoû mégas epì sōtēríāi eklektō̂n autoû ekdikē̂sai epegeiroménous echthroús, hópōs kataklēronomḗsēi tòn Israēl.

2
ὡς ἐδοξάσθη ἐν τῷ ἐπᾶραι χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ ἐκτεῖναι ῥομϕαίαν ἐπὶ πόλεις.

hōs edoxásthē en tō̂i epârai cheîras autoû kaì en tō̂i ekteînai rhomphaían epì póleis.

3
τίς πρότερος αὐτοῦ οὕτως ἔστη; τοὺς γὰρ πολέμους κυρίου αὐτὸς ἐπήγαγεν.

tís próteros autoû hoútōs éstē? toùs gàr polémous kyríou autòs epḗgagen.

4
οὐχὶ ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἐνεποδίσθη ὁ ἥλιος καὶ μία ἡμέρα ἐγενήθη πρὸς δύο;

ouchì en cheirì autoû enepodísthē ho hḗlios kaì mía hēméra egenḗthē pròs dýo?

5
ἐπεκαλέσατο τὸν ὕψιστον δυνάστην ἐν τῷ θλῖψαι αὐτὸν ἐχθροὺς κυκλόθεν, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ μέγας κύριος ἐν λίθοις χαλάζης δυνάμεως κραταιᾶς·

epekalésato tòn hýpsiston dynástēn en tō̂i thlîpsai autòn echthroùs kyklóthen, kaì epḗkousen autoû mégas kýrios en líthois chalázēs dynámeōs krataiâs:

6
κατέρραξεν ἐπ’ ἔθνος πόλεμον καὶ ἐν καταβάσει ἀπώλεσεν ἀνθεστηκότας, ἵνα γνῶσιν ἔθνη πανοπλίαν αὐτοῦ ὅτι ἐναντίον κυρίου ὁ πόλεμος αὐτοῦ.

katérraxen ep’ éthnos pólemon kaì en katabásei apṓlesen anthestēkótas, hína gnō̂sin éthnē panoplían autoû hóti enantíon kyríou ho pólemos autoû.

7
Καὶ γὰρ ἐπηκολούθησεν ὀπίσω δυνάστου καὶ ἐν ἡμέραις Μωυσέως ἐποίησεν ἔλεος αὐτὸς καὶ Χαλεβ υἱὸς Ιεϕοννη ἀντιστῆναι ἔναντι ἐκκλησίας κωλῦσαι λαὸν ἀπὸ ἁμαρτίας καὶ κοπάσαι γογγυσμὸν πονηρίας.

Kaì gàr epēkoloúthēsen opísō dynástou kaì en hēmérais Mōyséōs epoíēsen éleos autòs kaì Chaleb hyiòs Iephonnē antistē̂nai énanti ekklēsías kōlŷsai laòn apò hamartías kaì kopásai gongysmòn ponērías.

8
καὶ αὐτοὶ δύο ὄντες διεσώθησαν ἀπὸ ἑξακοσίων χιλιάδων πεζῶν εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς κληρονομίαν εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι.

kaì autoì dýo óntes diesṓthēsan apò hexakosíōn chiliádōn pezō̂n eisagageîn autoùs eis klēronomían eis gē̂n rhéousan gála kaì méli.

9
καὶ ἔδωκεν ὁ κύριος τῷ Χαλεβ ἰσχύν, καὶ ἕως γήρους διέμεινεν αὐτῷ, ἐπιβῆναι αὐτὸν ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς γῆς, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κατέσχεν κληρονομίαν,

kaì édōken ho kýrios tō̂i Chaleb ischýn, kaì héōs gḗrous diémeinen autō̂i, epibē̂nai autòn epì tò hýpsos tē̂s gē̂s, kaì tò spérma autoû katéschen klēronomían,

10
ὅπως ἴδωσιν πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ ὅτι καλὸν τὸ πορεύεσθαι ὀπίσω κυρίου.

hópōs ídōsin pántes hoi hyioì Israēl hóti kalòn tò poreúesthai opísō kyríou.

11
Καὶ οἱ κριταί, ἕκαστος τῷ αὐτοῦ ὀνόματι, ὅσων οὐκ ἐξεπόρνευσεν ἡ καρδία καὶ ὅσοι οὐκ ἀπεστράϕησαν ἀπὸ κυρίου, εἴη τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἐν εὐλογίαις·

Kaì hoi kritaí, hékastos tō̂i autoû onómati, hósōn ouk exepórneusen hē kardía kaì hósoi ouk apestráphēsan apò kyríou, eíē tò mnēmósynon autō̂n en eulogíais:

12
τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἀναθάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ἀντικαταλλασσόμενον ἐϕ’ υἱοῖς δεδοξασμένων αὐτῶν.

tà ostâ autō̂n anatháloi ek toû tópou autō̂n kaì tò ónoma autō̂n antikatallassómenon eph’ hyioîs dedoxasménōn autō̂n.

13
’Ηγαπημένος ὑπὸ κυρίου αὐτοῦ Σαμουηλ προϕήτης κυρίου κατέστησεν βασιλείαν καὶ ἔχρισεν ἄρχοντας ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ·

’Ēgapēménos hypò kyríou autoû Samouēl prophḗtēs kyríou katéstēsen basileían kaì échrisen árchontas epì tòn laòn autoû:

14
ἐν νόμῳ κυρίου ἔκρινεν συναγωγήν, καὶ ἐπεσκέψατο κύριος τὸν Ιακωβ·

en nómōi kyríou ékrinen synagōgḗn, kaì epesképsato kýrios tòn Iakōb:

15
ἐν πίστει αὐτοῦ ἠκριβάσθη προϕήτης καὶ ἐγνώσθη ἐν ῥήμασιν αὐτοῦ πιστὸς ὁράσεως.

en pístei autoû ēkribásthē prophḗtēs kaì egnṓsthē en rhḗmasin autoû pistòs horáseōs.

16
καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν κύριον δυνάστην ἐν τῷ θλῖψαι ἐχθροὺς αὐτοῦ κυκλόθεν ἐν προσϕορᾷ ἀρνὸς γαλαθηνοῦ·

kaì epekalésato tòn kýrion dynástēn en tō̂i thlîpsai echthroùs autoû kyklóthen en prosphorā̂i arnòs galathēnoû:

17
καὶ ἐβρόντησεν ἀπ’ οὐρανοῦ ὁ κύριος καὶ ἐν ἤχῳ μεγάλῳ ἀκουστὴν ἐποίησεν τὴν ϕωνὴν αὐτοῦ

kaì ebróntēsen ap’ ouranoû ho kýrios kaì en ḗchōi megálōi akoustḕn epoíēsen tḕn phōnḕn autoû

18
καὶ ἐξέτριψεν ἡγουμένους Τυρίων καὶ πάντας ἄρχοντας Φυλιστιιμ.

kaì exétripsen hēgouménous Tyríōn kaì pántas árchontas Phylistiim.

19
καὶ πρὸ καιροῦ κοιμήσεως αἰῶνος ἐπεμαρτύρατο ἔναντι κυρίου καὶ χριστοῦ αὐτοῦ Χρήματα καὶ ἕως ὑποδημάτων ἀπὸ πάσης σαρκὸς οὐκ εἴληϕα· καὶ οὐκ ἐνεκάλεσεν αὐτῷ ἄνθρωπος.

kaì prò kairoû koimḗseōs aiō̂nos epemartýrato énanti kyríou kaì christoû autoû Chrḗmata kaì héōs hypodēmátōn apò pásēs sarkòs ouk eílēpha: kaì ouk enekálesen autō̂i ánthrōpos.

20
καὶ μετὰ τὸ ὑπνῶσαι αὐτὸν προεϕήτευσεν καὶ ὑπέδειξεν βασιλεῖ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ καὶ ἀνύψωσεν ἐκ γῆς τὴν ϕωνὴν αὐτοῦ ἐν προϕητείᾳ ἐξαλεῖψαι ἀνομίαν λαοῦ.

kaì metà tò hypnō̂sai autòn proephḗteusen kaì hypédeixen basileî tḕn teleutḕn autoû kaì anýpsōsen ek gē̂s tḕn phōnḕn autoû en prophēteíāi exaleîpsai anomían laoû.