Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Siracide 48

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀνέστη Ηλιας προϕήτης ὡς πῦρ, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο·

Kaì anéstē Ēlias prophḗtēs hōs pŷr, kaì ho lógos autoû hōs lampàs ekaíeto:

2
ὃς ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς λιμὸν καὶ τῷ ζήλῳ αὐτοῦ ὠλιγοποίησεν αὐτούς·

hòs epḗgagen ep’ autoùs limòn kaì tō̂i zḗlōi autoû ōligopoíēsen autoús:

3
ἐν λόγῳ κυρίου ἀνέσχεν οὐρανόν, κατήγαγεν οὕτως τρὶς πῦρ.

en lógōi kyríou anéschen ouranón, katḗgagen hoútōs trìs pŷr.

4
ὡς ἐδοξάσθης, Ηλια, ἐν θαυμασίοις σου· καὶ τίς ὅμοιός σοι καυχᾶσθαι;

hōs edoxásthēs, Ēlia, en thaumasíois sou: kaì tís hómoiós soi kauchâsthai?

5
ὁ ἐγείρας νεκρὸν ἐκ θανάτου καὶ ἐξ ᾅδου ἐν λόγῳ ὑψίστου·

ho egeíras nekròn ek thanátou kaì ex hā́idou en lógōi hypsístou:

6
ὁ καταγαγὼν βασιλεῖς εἰς ἀπώλειαν καὶ δεδοξασμένους ἀπὸ κλίνης αὐτῶν·

ho katagagṑn basileîs eis apṓleian kaì dedoxasménous apò klínēs autō̂n:

7
ἀκούων ἐν Σινα ἐλεγμὸν καὶ ἐν Χωρηβ κρίματα ἐκδικήσεως·

akoúōn en Sina elegmòn kaì en Chōrēb krímata ekdikḗseōs:

8
ὁ χρίων βασιλεῖς εἰς ἀνταπόδομα καὶ προϕήτας διαδόχους μετ’ αὐτόν·

ho chríōn basileîs eis antapódoma kaì prophḗtas diadóchous met’ autón:

9
ὁ ἀναλημϕθεὶς ἐν λαίλαπι πυρὸς ἐν ἅρματι ἵππων πυρίνων·

ho analēmphtheìs en laílapi pyròs en hármati híppōn pyrínōn:

10
ὁ καταγραϕεὶς ἐν ἐλεγμοῖς εἰς καιροὺς κοπάσαι ὀργὴν πρὸ θυμοῦ, ἐπιστρέψαι καρδίαν πατρὸς πρὸς υἱὸν καὶ καταστῆσαι ϕυλὰς Ιακωβ.

ho katagrapheìs en elegmoîs eis kairoùs kopásai orgḕn prò thymoû, epistrépsai kardían patròs pròs hyiòn kaì katastē̂sai phylàs Iakōb.

11
μακάριοι οἱ ἰδόντες σε καὶ οἱ ἐν ἀγαπήσει κεκοιμημένοι· καὶ γὰρ ἡμεῖς ζωῇ ζησόμεθα.

makárioi hoi idóntes se kaì hoi en agapḗsei kekoimēménoi: kaì gàr hēmeîs zōē̂i zēsómetha.

12
Ηλιας ὃς ἐν λαίλαπι ἐσκεπάσθη, καὶ Ελισαιε ἐνεπλήσθη πνεύματος αὐτοῦ· καὶ ἐν ἡμέραις αὐτοῦ οὐκ ἐσαλεύθη ὑπὸ ἄρχοντος, καὶ οὐ κατεδυνάστευσεν αὐτὸν οὐδείς.

Ēlias hòs en laílapi eskepásthē, kaì Elisaie eneplḗsthē pneúmatos autoû: kaì en hēmérais autoû ouk esaleúthē hypò árchontos, kaì ou katedynásteusen autòn oudeís.

13
πᾶς λόγος οὐχ ὑπερῆρεν αὐτόν, καὶ ἐν κοιμήσει ἐπροϕήτευσεν τὸ σῶμα αὐτοῦ·

pâs lógos ouch hyperē̂ren autón, kaì en koimḗsei eprophḗteusen tò sō̂ma autoû:

14
καὶ ἐν ζωῇ αὐτοῦ ἐποίησεν τέρατα, καὶ ἐν τελευτῇ θαυμάσια τὰ ἔργα αὐτοῦ.

kaì en zōē̂i autoû epoíēsen térata, kaì en teleutē̂i thaumásia tà érga autoû.

15
’Εν πᾶσιν τούτοις οὐ μετενόησεν ὁ λαὸς καὶ οὐκ ἀπέστησαν ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, ἕως ἐπρονομεύθησαν ἀπὸ γῆς αὐτῶν καὶ διεσκορπίσθησαν ἐν πάσῃ τῇ γῇ. καὶ κατελείϕθη ὁ λαὸς ὀλιγοστός, καὶ ἄρχων ἐν τῷ οἴκῳ Δαυιδ·

’En pâsin toútois ou metenóēsen ho laòs kaì ouk apéstēsan apò tō̂n hamartiō̂n autō̂n, héōs epronomeúthēsan apò gē̂s autō̂n kaì dieskorpísthēsan en pásēi tē̂i gē̂i. kaì kateleíphthē ho laòs oligostós, kaì árchōn en tō̂i oíkōi Dauid:

16
τινὲς μὲν αὐτῶν ἐποίησαν τὸ ἀρεστόν, τινὲς δὲ ἐπλήθυναν ἁμαρτίας.

tinès mèn autō̂n epoíēsan tò arestón, tinès dè eplḗthynan hamartías.

17
Εζεκιας ὠχύρωσεν τὴν πόλιν αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγεν εἰς μέσον αὐτῆς ὕδωρ, ὤρυξεν σιδήρῳ ἀκρότομον καὶ ᾠκοδόμησεν κρήνας εἰς ὕδατα.

Ezekias ōchýrōsen tḕn pólin autoû kaì eisḗgagen eis méson autē̂s hýdōr, ṓryxen sidḗrōi akrótomon kaì ōikodómēsen krḗnas eis hýdata.

18
ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέβη Σενναχηριμ καὶ ἀπέστειλεν Ραψακην, καὶ ἀπῆρεν· καὶ ἐπῆρεν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ Σιων καὶ ἐμεγαλαύχησεν ἐν ὑπερηϕανίᾳ αὐτοῦ.

en hēmérais autoû anébē Sennachērim kaì apésteilen Rapsakēn, kaì apē̂ren: kaì epē̂ren cheîra autoû epì Siōn kaì emegalaúchēsen en hyperēphaníāi autoû.

19
τότε ἐσαλεύθησαν καρδίαι καὶ χεῖρες αὐτῶν, καὶ ὠδίνησαν ὡς αἱ τίκτουσαι·

tóte esaleúthēsan kardíai kaì cheîres autō̂n, kaì ōdínēsan hōs hai tíktousai:

20
καὶ ἐπεκαλέσαντο τὸν κύριον τὸν ἐλεήμονα ἐκπετάσαντες τὰς χεῖρας αὐτῶν πρὸς αὐτόν. καὶ ὁ ἅγιος ἐξ οὐρανοῦ ταχὺ ἐπήκουσεν αὐτῶν καὶ ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐν χειρὶ Ησαιου·

kaì epekalésanto tòn kýrion tòn eleḗmona ekpetásantes tàs cheîras autō̂n pròs autón. kaì ho hágios ex ouranoû tachỳ epḗkousen autō̂n kaì elytrṓsato autoùs en cheirì Ēsaiou:

21
ἐπάταξεν τὴν παρεμβολὴν τῶν ’Ασσυρίων, καὶ ἐξέτριψεν αὐτοὺς ὁ ἄγγελος αὐτοῦ.

epátaxen tḕn parembolḕn tō̂n ’Assyríōn, kaì exétripsen autoùs ho ángelos autoû.

22
ἐποίησεν γὰρ Εζεκιας τὸ ἀρεστὸν κυρίῳ καὶ ἐνίσχυσεν ἐν ὁδοῖς Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἃς ἐνετείλατο Ησαιας ὁ προϕήτης ὁ μέγας καὶ πιστὸς ἐν ὁράσει αὐτοῦ.

epoíēsen gàr Ezekias tò arestòn kyríōi kaì eníschysen en hodoîs Dauid toû patròs autoû, hàs eneteílato Ēsaias ho prophḗtēs ho mégas kaì pistòs en horásei autoû.

23
ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνεπόδισεν ὁ ἥλιος καὶ προσέθηκεν ζωὴν βασιλεῖ.

en taîs hēmérais autoû anepódisen ho hḗlios kaì proséthēken zōḕn basileî.

24
πνεύματι μεγάλῳ εἶδεν τὰ ἔσχατα καὶ παρεκάλεσεν τοὺς πενθοῦντας ἐν Σιων.

pneúmati megálōi eîden tà éschata kaì parekálesen toùs penthoûntas en Siōn.

25
ἕως τοῦ αἰῶνος ὑπέδειξεν τὰ ἐσόμενα καὶ τὰ ἀπόκρυϕα πρὶν ἢ παραγενέσθαι αὐτά.

héōs toû aiō̂nos hypédeixen tà esómena kaì tà apókrypha prìn ḕ paragenésthai autá.