Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Sirach 49

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Μνημόσυνον Ιωσιου εἰς σύνθεσιν θυμιάματος ἐσκευασμένον ἔργῳ μυρεψοῦ· ἐν παντὶ στόματι ὡς μέλι γλυκανθήσεται καὶ ὡς μουσικὰ ἐν συμποσίῳ οἴνου.

Mnēmósynon Iōsiou eis sýnthesin thymiámatos eskeuasménon érgōi myrepsoû: en pantì stómati hōs méli glykanthḗsetai kaì hōs mousikà en symposíōi oínou.

2
αὐτὸς κατευθύνθη ἐν ἐπιστροϕῇ λαοῦ καὶ ἐξῆρεν βδελύγματα ἀνομίας·

autòs kateuthýnthē en epistrophē̂i laoû kaì exē̂ren bdelýgmata anomías:

3
κατεύθυνεν πρὸς κύριον τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ἐν ἡμέραις ἀνόμων κατίσχυσεν τὴν εὐσέβειαν.

kateúthynen pròs kýrion tḕn kardían autoû, en hēmérais anómōn katíschysen tḕn eusébeian.

4
Πάρεξ Δαυιδ καὶ Εζεκιου καὶ Ιωσιου πάντες πλημμέλειαν ἐπλημμέλησαν· κατέλιπον γὰρ τὸν νόμον τοῦ ὑψίστου, οἱ βασιλεῖς Ιουδα ἐξέλιπον·

Párex Dauid kaì Ezekiou kaì Iōsiou pántes plēmméleian eplēmmélēsan: katélipon gàr tòn nómon toû hypsístou, hoi basileîs Iouda exélipon:

5
ἔδωκαν γὰρ τὸ κέρας αὐτῶν ἑτέροις καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ἔθνει ἀλλοτρίῳ.

édōkan gàr tò kéras autō̂n hetérois kaì tḕn dóxan autō̂n éthnei allotríōi.

6
ἐνεπύρισαν ἐκλεκτὴν πόλιν ἁγιάσματος καὶ ἠρήμωσαν τὰς ὁδοὺς αὐτῆς

enepýrisan eklektḕn pólin hagiásmatos kaì ērḗmōsan tàs hodoùs autē̂s

7
ἐν χειρὶ Ιερεμιου· ἐκάκωσαν γὰρ αὐτόν, καὶ αὐτὸς ἐν μήτρᾳ ἡγιάσθη προϕήτης ἐκριζοῦν καὶ κακοῦν καὶ ἀπολλύειν, ὡσαύτως οἰκοδομεῖν καὶ καταϕυτεύειν.

en cheirì Ieremiou: ekákōsan gàr autón, kaì autòs en mḗtrāi hēgiásthē prophḗtēs ekrizoûn kaì kakoûn kaì apollýein, hōsaútōs oikodomeîn kaì kataphyteúein.

8
Ιεζεκιηλ ὃς εἶδεν ὅρασιν δόξης, ἣν ὑπέδειξεν αὐτῷ ἐπὶ ἅρματος χερουβιν·

Iezekiēl hòs eîden hórasin dóxēs, hḕn hypédeixen autō̂i epì hármatos cheroubin:

9
καὶ γὰρ ἐμνήσθη τῶν ἐχθρῶν ἐν ὄμβρῳ καὶ ἀγαθῶσαι τοὺς εὐθύνοντας ὁδούς.

kaì gàr emnḗsthē tō̂n echthrō̂n en ómbrōi kaì agathō̂sai toùs euthýnontas hodoús.

10
καὶ τῶν δώδεκα προϕητῶν τὰ ὀστᾶ ἀναθάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν· παρεκάλεσαν γὰρ τὸν Ιακωβ καὶ ἐλυτρώσαντο αὐτοὺς ἐν πίστει ἐλπίδος.

kaì tō̂n dṓdeka prophētō̂n tà ostâ anatháloi ek toû tópou autō̂n: parekálesan gàr tòn Iakōb kaì elytrṓsanto autoùs en pístei elpídos.

11
Πῶς μεγαλύνωμεν τὸν Ζοροβαβελ; καὶ αὐτὸς ὡς σϕραγὶς ἐπὶ δεξιᾶς χειρός,

Pō̂s megalýnōmen tòn Zorobabel? kaì autòs hōs sphragìs epì dexiâs cheirós,

12
οὕτως ’Ιησοῦς υἱὸς Ιωσεδεκ, οἳ ἐν ἡμέραις αὐτῶν ᾠκοδόμησαν οἶκον καὶ ἀνύψωσαν ναὸν ἅγιον κυρίῳ ἡτοιμασμένον εἰς δόξαν αἰῶνος.

hoútōs ’Iēsoûs hyiòs Iōsedek, hoì en hēmérais autō̂n ōikodómēsan oîkon kaì anýpsōsan naòn hágion kyríōi hētoimasménon eis dóxan aiō̂nos.

13
καὶ Νεεμιου ἐπὶ πολὺ τὸ μνημόσυνον τοῦ ἐγείραντος ἡμῖν τείχη πεπτωκότα καὶ στήσαντος πύλας καὶ μοχλοὺς καὶ ἀνεγείραντος τὰ οἰκόπεδα ἡμῶν.

kaì Neemiou epì polỳ tò mnēmósynon toû egeírantos hēmîn teíchē peptōkóta kaì stḗsantos pýlas kaì mochloùs kaì anegeírantos tà oikópeda hēmō̂n.

14
Οὐδεὶς ἐκτίσθη ἐπὶ τῆς γῆς τοιοῦτος οἷος Ενωχ· καὶ γὰρ αὐτὸς ἀνελήμϕθη ἀπὸ τῆς γῆς.

Oudeìs ektísthē epì tē̂s gē̂s toioûtos hoîos Enōch: kaì gàr autòs anelḗmphthē apò tē̂s gē̂s.

15
οὐδὲ ὡς Ιωσηϕ ἐγεννήθη ἀνὴρ ἡγούμενος ἀδελϕῶν, στήριγμα λαοῦ, καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐπεσκέπησαν.

oudè hōs Iōsēph egennḗthē anḕr hēgoúmenos adelphō̂n, stḗrigma laoû, kaì tà ostâ autoû epesképēsan.

16
Σημ καὶ Σηθ ἐν ἀνθρώποις ἐδοξάσθησαν, καὶ ὑπὲρ πᾶν ζῷον ἐν τῇ κτίσει Αδαμ.

Sēm kaì Sēth en anthrṓpois edoxásthēsan, kaì hypèr pân zō̂ion en tē̂i ktísei Adam.