Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Siracide 50

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Σιμων Ονιου υἱὸς ἱερεὺς ὁ μέγας, ὃς ἐν ζωῇ αὐτοῦ ὑπέρραψεν οἶκον καὶ ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἐστερέωσεν ναόν·

Simōn Oniou hyiòs hiereùs ho mégas, hòs en zōē̂i autoû hypérrapsen oîkon kaì en hēmérais autoû esteréōsen naón:

2
καὶ ὑπ’ αὐτοῦ ἐθεμελιώθη ὕψος διπλῆς, ἀνάλημμα ὑψηλὸν περιβόλου ἱεροῦ·

kaì hyp’ autoû ethemeliṓthē hýpsos diplē̂s, análēmma hypsēlòn peribólou hieroû:

3
ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἐλατομήθη ἀποδοχεῖον ὑδάτων, λάκκος ὡσεὶ θαλάσσης τὸ περίμετρον·

en hēmérais autoû elatomḗthē apodocheîon hydátōn, lákkos hōseì thalássēs tò perímetron:

4
ὁ ϕροντίζων τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ πτώσεως καὶ ἐνισχύσας πόλιν ἐν πολιορκήσει.

ho phrontízōn toû laoû autoû apò ptṓseōs kaì enischýsas pólin en poliorkḗsei.

5
ὡς ἐδοξάσθη ἐν περιστροϕῇ λαοῦ, ἐν ἐξόδῳ οἴκου καταπετάσματος·

hōs edoxásthē en peristrophē̂i laoû, en exódōi oíkou katapetásmatos:

6
ὡς ἀστὴρ ἑωθινὸς ἐν μέσῳ νεϕελῶν, ὡς σελήνη πλήρης ἐν ἡμέραις,

hōs astḕr heōthinòs en mésōi nephelō̂n, hōs selḗnē plḗrēs en hēmérais,

7
ὡς ἥλιος ἐκλάμπων ἐπὶ ναὸν ὑψίστου καὶ ὡς τόξον ϕωτίζον ἐν νεϕέλαις δόξης,

hōs hḗlios eklámpōn epì naòn hypsístou kaì hōs tóxon phōtízon en nephélais dóxēs,

8
ὡς ἄνθος ῥόδων ἐν ἡμέραις νέων, ὡς κρίνα ἐπ’ ἐξόδῳ ὕδατος, ὡς βλαστὸς Λιβάνου ἐν ἡμέραις θέρους,

hōs ánthos rhódōn en hēmérais néōn, hōs krína ep’ exódōi hýdatos, hōs blastòs Libánou en hēmérais thérous,

9
ὡς πῦρ καὶ λίβανος ἐπὶ πυρείου, ὡς σκεῦος χρυσίου ὁλοσϕύρητον κεκοσμημένον παντὶ λίθῳ πολυτελεῖ,

hōs pŷr kaì líbanos epì pyreíou, hōs skeûos chrysíou holosphýrēton kekosmēménon pantì líthōi polyteleî,

10
ὡς ἐλαία ἀναθάλλουσα καρποὺς καὶ ὡς κυπάρισσος ὑψουμένη ἐν νεϕέλαις.

hōs elaía anathállousa karpoùs kaì hōs kypárissos hypsouménē en nephélais.

11
ἐν τῷ ἀναλαμβάνειν αὐτὸν στολὴν δόξης καὶ ἐνδιδύσκεσθαι αὐτὸν συντέλειαν καυχήματος, ἐν ἀναβάσει θυσιαστηρίου ἁγίου ἐδόξασεν περιβολὴν ἁγιάσματος·

en tō̂i analambánein autòn stolḕn dóxēs kaì endidýskesthai autòn syntéleian kauchḗmatos, en anabásei thysiastēríou hagíou edóxasen peribolḕn hagiásmatos:

12
ἐν δὲ τῷ δέχεσθαι μέλη ἐκ χειρῶν ἱερέων, καὶ αὐτὸς ἑστὼς παρ’ ἐσχάρᾳ βωμοῦ, κυκλόθεν αὐτοῦ στέϕανος ἀδελϕῶν ὡς βλάστημα κέδρων ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ ἐκύκλωσαν αὐτὸν ὡς στελέχη ϕοινίκων,

en dè tō̂i déchesthai mélē ek cheirō̂n hieréōn, kaì autòs hestṑs par’ eschárāi bōmoû, kyklóthen autoû stéphanos adelphō̂n hōs blástēma kédrōn en tō̂i Libánōi kaì ekýklōsan autòn hōs steléchē phoiníkōn,

13
καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ααρων ἐν δόξῃ αὐτῶν καὶ προσϕορὰ κυρίου ἐν χερσὶν αὐτῶν ἔναντι πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ,

kaì pántes hoi hyioì Aarōn en dóxēi autō̂n kaì prosphorà kyríou en chersìn autō̂n énanti pásēs ekklēsías Israēl,

14
καὶ συντέλειαν λειτουργῶν ἐπὶ βωμῶν κοσμῆσαι προσϕορὰν ὑψίστου παντοκράτορος,

kaì syntéleian leitourgō̂n epì bōmō̂n kosmē̂sai prosphoràn hypsístou pantokrátoros,

15
ἐξέτεινεν ἐπὶ σπονδείου χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἔσπεισεν ἐξ αἵματος σταϕυλῆς, ἐξέχεεν εἰς θεμέλια θυσιαστηρίου ὀσμὴν εὐωδίας ὑψίστῳ παμβασιλεῖ.

exéteinen epì spondeíou cheîra autoû kaì éspeisen ex haímatos staphylē̂s, exécheen eis themélia thysiastēríou osmḕn euōdías hypsístōi pambasileî.

16
τότε ἀνέκραγον οἱ υἱοὶ Ααρων, ἐν σάλπιγξιν ἐλαταῖς ἤχησαν, ἀκουστὴν ἐποίησαν ϕωνὴν μεγάλην εἰς μνημόσυνον ἔναντι ὑψίστου·

tóte anékragon hoi hyioì Aarōn, en sálpinxin elataîs ḗchēsan, akoustḕn epoíēsan phōnḕn megálēn eis mnēmósynon énanti hypsístou:

17
τότε πᾶς ὁ λαὸς κοινῇ κατέσπευσαν καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν προσκυνῆσαι τῷ κυρίῳ αὐτῶν παντοκράτορι θεῷ ὑψίστῳ·

tóte pâs ho laòs koinē̂i katéspeusan kaì épesan epì prósōpon epì tḕn gē̂n proskynē̂sai tō̂i kyríōi autō̂n pantokrátori theō̂i hypsístōi:

18
καὶ ᾔνεσαν οἱ ψαλτῳδοὶ ἐν ϕωναῖς αὐτῶν, ἐν πλείστῳ ἤχῳ ἐγλυκάνθη μέλος·

kaì ḗinesan hoi psaltōidoì en phōnaîs autō̂n, en pleístōi ḗchōi eglykánthē mélos:

19
καὶ ἐδεήθη ὁ λαὸς κυρίου ὑψίστου ἐν προσευχῇ κατέναντι ἐλεήμονος, ἕως συντελεσθῇ κόσμος κυρίου καὶ τὴν λειτουργίαν αὐτοῦ ἐτελείωσαν.

kaì edeḗthē ho laòs kyríou hypsístou en proseuchē̂i katénanti eleḗmonos, héōs syntelesthē̂i kósmos kyríou kaì tḕn leitourgían autoû eteleíōsan.

20
τότε καταβὰς ἐπῆρεν χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἐκκλησίαν υἱῶν Ισραηλ δοῦναι εὐλογίαν κυρίου ἐκ χειλέων αὐτοῦ καὶ ἐν ὀνόματι αὐτοῦ καυχήσασθαι·

tóte katabàs epē̂ren cheîras autoû epì pâsan ekklēsían hyiō̂n Israēl doûnai eulogían kyríou ek cheiléōn autoû kaì en onómati autoû kauchḗsasthai:

21
καὶ ἐδευτέρωσαν ἐν προσκυνήσει ἐπιδέξασθαι τὴν εὐλογίαν παρὰ ὑψίστου.

kaì edeutérōsan en proskynḗsei epidéxasthai tḕn eulogían parà hypsístou.

22
Καὶ νῦν εὐλογήσατε τὸν θεὸν πάντων τὸν μεγάλα ποιοῦντα πάντῃ, τὸν ὑψοῦντα ἡμέρας ἡμῶν ἐκ μήτρας καὶ ποιοῦντα μεθ’ ἡμῶν κατὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

Kaì nŷn eulogḗsate tòn theòn pántōn tòn megála poioûnta pántēi, tòn hypsoûnta hēméras hēmō̂n ek mḗtras kaì poioûnta meth’ hēmō̂n katà tò éleos autoû.

23
δῴη ἡμῖν εὐϕροσύνην καρδίας καὶ γενέσθαι εἰρήνην ἐν ἡμέραις ἡμῶν ἐν Ισραηλ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ αἰῶνος·

dṓiē hēmîn euphrosýnēn kardías kaì genésthai eirḗnēn en hēmérais hēmō̂n en Israēl katà tàs hēméras toû aiō̂nos:

24
ἐμπιστεύσαι μεθ’ ἡμῶν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν λυτρωσάσθω ἡμᾶς.

empisteúsai meth’ hēmō̂n tò éleos autoû kaì en taîs hēmérais hēmō̂n lytrōsásthō hēmâs.

25
’Εν δυσὶν ἔθνεσιν προσώχθισεν ἡ ψυχή μου, καὶ τὸ τρίτον οὐκ ἔστιν ἔθνος·

’En dysìn éthnesin prosṓchthisen hē psychḗ mou, kaì tò tríton ouk éstin éthnos:

26
οἱ καθήμενοι ἐν ὄρει Σαμαρείας καὶ Φυλιστιιμ καὶ ὁ λαὸς ὁ μωρὸς ὁ κατοικῶν ἐν Σικιμοις.

hoi kathḗmenoi en órei Samareías kaì Phylistiim kaì ho laòs ho mōròs ho katoikō̂n en Sikimois.

27
Παιδείαν συνέσεως καὶ ἐπιστήμης ἐχάραξεν ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ ’Ιησοῦς υἱὸς Σιραχ Ελεαζαρ ὁ Ιεροσολυμίτης, ὃς ἀνώμβρησεν σοϕίαν ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ.

Paideían synéseōs kaì epistḗmēs echáraxen en tō̂i biblíōi toútōi ’Iēsoûs hyiòs Sirach Eleazar ho Ierosolymítēs, hòs anṓmbrēsen sophían apò kardías autoû.

28
μακάριος ὃς ἐν τούτοις ἀναστραϕήσεται, καὶ θεὶς αὐτὰ ἐπὶ καρδίαν αὐτοῦ σοϕισθήσεται·

makários hòs en toútois anastraphḗsetai, kaì theìs autà epì kardían autoû sophisthḗsetai:

29
ἐὰν γὰρ αὐτὰ ποιήσῃ, πρὸς πάντα ἰσχύσει· ὅτι ϕῶς κυρίου τὸ ἴχνος αὐτοῦ.

eàn gàr autà poiḗsēi, pròs pánta ischýsei: hóti phō̂s kyríou tò íchnos autoû.