Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Siracide 51

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εξομολογήσομαί σοι, κύριε βασιλεῦ, καὶ αἰνέσω σε θεὸν τὸν σωτῆρά μου, ἐξομολογοῦμαι τῷ ὀνόματί σου,

’Exomologḗsomaí soi, kýrie basileû, kaì ainésō se theòn tòn sōtē̂rá mou, exomologoûmai tō̂i onómatí sou,

2
ὅτι σκεπαστὴς καὶ βοηθὸς ἐγένου μοι καὶ ἐλυτρώσω τὸ σῶμά μου ἐξ ἀπωλείας καὶ ἐκ παγίδος διαβολῆς γλώσσης, ἀπὸ χειλέων ἐργαζομένων ψεῦδος καὶ ἔναντι τῶν παρεστηκότων ἐγένου βοηθὸς καὶ ἐλυτρώσω με

hóti skepastḕs kaì boēthòs egénou moi kaì elytrṓsō tò sō̂má mou ex apōleías kaì ek pagídos diabolē̂s glṓssēs, apò cheiléōn ergazoménōn pseûdos kaì énanti tō̂n parestēkótōn egénou boēthòs kaì elytrṓsō me

3
κατὰ τὸ πλῆθος ἐλέους καὶ ὀνόματός σου ἐκ βρυγμῶν ἕτοιμον εἰς βρῶμα, ἐκ χειρὸς ζητούντων τὴν ψυχήν μου, ἐκ πλειόνων θλίψεων, ὧν ἔσχον,

katà tò plē̂thos eléous kaì onómatós sou ek brygmō̂n hétoimon eis brō̂ma, ek cheiròs zētoúntōn tḕn psychḗn mou, ek pleiónōn thlípseōn, hō̂n éschon,

4
ἀπὸ πνιγμοῦ πυρᾶς κυκλόθεν καὶ ἐκ μέσου πυρός, οὗ οὐκ ἐξέκαυσα,

apò pnigmoû pyrâs kyklóthen kaì ek mésou pyrós, hoû ouk exékausa,

5
ἐκ βάθους κοιλίας ᾅδου καὶ ἀπὸ γλώσσης ἀκαθάρτου καὶ λόγου ψευδοῦς.

ek báthous koilías hā́idou kaì apò glṓssēs akathártou kaì lógou pseudoûs.

6
βασιλεῖ διαβολὴ γλώσσης ἀδίκου. ἤγγισεν ἕως θανάτου ἡ ψυχή μου, καὶ ἡ ζωή μου ἦν σύνεγγυς ᾅδου κάτω.

basileî diabolḕ glṓssēs adíkou. ḗngisen héōs thanátou hē psychḗ mou, kaì hē zōḗ mou ē̂n sýnengys hā́idou kátō.

7
περιέσχον με πάντοθεν, καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν· ἐνέβλεπον εἰς ἀντίλημψιν ἀνθρώπων, καὶ οὐκ ἦν.

periéschon me pántothen, kaì ouk ē̂n ho boēthō̂n: enéblepon eis antílēmpsin anthrṓpōn, kaì ouk ē̂n.

8
καὶ ἐμνήσθην τοῦ ἐλέους σου, κύριε, καὶ τῆς ἐργασίας σου τῆς ἀπ’ αἰῶνος, ὅτι ἐξαιρῇ τοὺς ὑπομένοντάς σε καὶ σῴζεις αὐτοὺς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν.

kaì emnḗsthēn toû eléous sou, kýrie, kaì tē̂s ergasías sou tē̂s ap’ aiō̂nos, hóti exairē̂i toùs hypoménontás se kaì sṓizeis autoùs ek cheiròs echthrō̂n.

9
καὶ ἀνύψωσα ἀπὸ γῆς ἱκετείαν μου καὶ ὑπὲρ θανάτου ῥύσεως ἐδεήθην·

kaì anýpsōsa apò gē̂s hiketeían mou kaì hypèr thanátou rhýseōs edeḗthēn:

10
ἐπεκαλεσάμην κύριον πατέρα κυρίου μου μή με ἐγκαταλιπεῖν ἐν ἡμέραις θλίψεως, ἐν καιρῷ ὑπερηϕανιῶν ἀβοηθησίας· αἰνέσω τὸ ὄνομά σου ἐνδελεχῶς καὶ ὑμνήσω ἐν ἐξομολογήσει.

epekalesámēn kýrion patéra kyríou mou mḗ me enkatalipeîn en hēmérais thlípseōs, en kairō̂i hyperēphaniō̂n aboēthēsías: ainésō tò ónomá sou endelechō̂s kaì hymnḗsō en exomologḗsei.

11
καὶ εἰσηκούσθη ἡ δέησίς μου· ἔσωσας γάρ με ἐξ ἀπωλείας καὶ ἐξείλου με ἐκ καιροῦ πονηροῦ.

kaì eisēkoústhē hē déēsís mou: ésōsas gár me ex apōleías kaì exeílou me ek kairoû ponēroû.

12
διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι καὶ αἰνέσω σε καὶ εὐλογήσω τῷ ὀνόματι κυρίου.

dià toûto exomologḗsomaí soi kaì ainésō se kaì eulogḗsō tō̂i onómati kyríou.

13
῎Ετι ὢν νεώτερος πρὶν ἢ πλανηθῆναί με ἐζήτησα σοϕίαν προϕανῶς ἐν προσευχῇ μου.

῎Eti ṑn neṓteros prìn ḕ planēthē̂naí me ezḗtēsa sophían prophanō̂s en proseuchē̂i mou.

14
ἔναντι ναοῦ ἠξίουν περὶ αὐτῆς καὶ ἕως ἐσχάτων ἐκζητήσω αὐτήν.

énanti naoû ēxíoun perì autē̂s kaì héōs eschátōn ekzētḗsō autḗn.

15
ἐξ ἄνθους ὡς περκαζούσης σταϕυλῆς εὐϕράνθη ἡ καρδία μου ἐν αὐτῇ. ἐπέβη ὁ πούς μου ἐν εὐθύτητι, ἐκ νεότητός μου ἴχνευον αὐτήν.

ex ánthous hōs perkazoúsēs staphylē̂s euphránthē hē kardía mou en autē̂i. epébē ho poús mou en euthýtēti, ek neótētós mou íchneuon autḗn.

16
ἔκλινα ὀλίγον τὸ οὖς μου καὶ ἐδεξάμην καὶ πολλὴν εὗρον ἐμαυτῷ παιδείαν.

éklina olígon tò oûs mou kaì edexámēn kaì pollḕn heûron emautō̂i paideían.

17
προκοπὴ ἐγένετό μοι ἐν αὐτῇ· τῷ διδόντι μοι σοϕίαν δώσω δόξαν.

prokopḕ egénetó moi en autē̂i: tō̂i didónti moi sophían dṓsō dóxan.

18
διενοήθην γὰρ τοῦ ποιῆσαι αὐτὴν καὶ ἐζήλωσα τὸ ἀγαθὸν καὶ οὐ μὴ αἰσχυνθῶ.

dienoḗthēn gàr toû poiē̂sai autḕn kaì ezḗlōsa tò agathòn kaì ou mḕ aischynthō̂.

19
διαμεμάχισται ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῇ καὶ ἐν ποιήσει νόμου διηκριβασάμην. τὰς χεῖράς μου ἐξεπέτασα πρὸς ὕψος καὶ τὰ ἀγνοήματα αὐτῆς ἐπένθησα.

diamemáchistai hē psychḗ mou en autē̂i kaì en poiḗsei nómou diēkribasámēn. tàs cheîrás mou exepétasa pròs hýpsos kaì tà agnoḗmata autē̂s epénthēsa.

20
τὴν ψυχήν μου κατεύθυνα εἰς αὐτὴν καὶ ἐν καθαρισμῷ εὗρον αὐτήν. καρδίαν ἐκτησάμην μετ’ αὐτῆς ἀπ’ ἀρχῆς· διὰ τοῦτο οὐ μὴ ἐγκαταλειϕθῶ.

tḕn psychḗn mou kateúthyna eis autḕn kaì en katharismō̂i heûron autḗn. kardían ektēsámēn met’ autē̂s ap’ archē̂s: dià toûto ou mḕ enkataleiphthō̂.

21
καὶ ἡ κοιλία μου ἐταράχθη τοῦ ἐκζητῆσαι αὐτήν· διὰ τοῦτο ἐκτησάμην ἀγαθὸν κτῆμα.

kaì hē koilía mou etaráchthē toû ekzētē̂sai autḗn: dià toûto ektēsámēn agathòn ktē̂ma.

22
ἔδωκεν κύριος γλῶσσάν μοι μισθόν μου, καὶ ἐν αὐτῇ αἰνέσω αὐτόν.

édōken kýrios glō̂ssán moi misthón mou, kaì en autē̂i ainésō autón.

23
ἐγγίσατε πρός με, ἀπαίδευτοι, καὶ αὐλίσθητε ἐν οἴκῳ παιδείας.

engísate prós me, apaídeutoi, kaì aulísthēte en oíkōi paideías.

24
τί ὅτι ὑστερεῖσθαι λέγετε ἐν τούτοις καὶ αἱ ψυχαὶ ὑμῶν διψῶσι σϕόδρα;

tí hóti hystereîsthai légete en toútois kaì hai psychaì hymō̂n dipsō̂si sphódra?

25
ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ ἐλάλησα Κτήσασθε ἑαυτοῖς ἄνευ ἀργυρίου.

ḗnoixa tò stóma mou kaì elálēsa Ktḗsasthe heautoîs áneu argyríou.

26
τὸν τράχηλον ὑμῶν ὑπόθετε ὑπὸ ζυγόν, καὶ ἐπιδεξάσθω ἡ ψυχὴ ὑμῶν παιδείαν. ἐγγύς ἐστιν εὑρεῖν αὐτήν.

tòn tráchēlon hymō̂n hypóthete hypò zygón, kaì epidexásthō hē psychḕ hymō̂n paideían. engýs estin heureîn autḗn.

27
ἴδετε ἐν ὀϕθαλμοῖς ὑμῶν ὅτι ὀλίγον ἐκοπίασα καὶ εὗρον ἐμαυτῷ πολλὴν ἀνάπαυσιν.

ídete en ophthalmoîs hymō̂n hóti olígon ekopíasa kaì heûron emautō̂i pollḕn anápausin.

28
μετάσχετε παιδείας ἐν πολλῷ ἀριθμῷ ἀργυρίου καὶ πολὺν χρυσὸν κτήσασθε ἐν αὐτῇ.

metáschete paideías en pollō̂i arithmō̂i argyríou kaì polỳn chrysòn ktḗsasthe en autē̂i.

29
εὐϕρανθείη ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἐν τῷ ἐλέει αὐτοῦ, καὶ μὴ αἰσχυνθείητε ἐν αἰνέσει αὐτοῦ.

euphrantheíē hē psychḕ hymō̂n en tō̂i eléei autoû, kaì mḕ aischyntheíēte en ainései autoû.

30
ἐργάζεσθε τὸ ἔργον ὑμῶν πρὸ καιροῦ, καὶ δώσει τὸν μισθὸν ὑμῶν ἐν καιρῷ αὐτοῦ.

ergázesthe tò érgon hymō̂n prò kairoû, kaì dṓsei tòn misthòn hymō̂n en kairō̂i autoû.