Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Siracide 7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Μὴ ποίει κακά, καὶ οὐ μή σε καταλάβῃ κακόν·

Mḕ poíei kaká, kaì ou mḗ se katalábēi kakón:

2
ἀπόστηθι ἀπὸ ἀδίκου, καὶ ἐκκλινεῖ ἀπὸ σοῦ.

apóstēthi apò adíkou, kaì ekklineî apò soû.

3
υἱέ, μὴ σπεῖρε ἐπ’ αὔλακας ἀδικίας, καὶ οὐ μὴ θερίσῃς αὐτὰ ἑπταπλασίως.

hyié, mḕ speîre ep’ aúlakas adikías, kaì ou mḕ therísēis autà heptaplasíōs.

4
μὴ ζήτει παρὰ κυρίου ἡγεμονίαν μηδὲ παρὰ βασιλέως καθέδραν δόξης.

mḕ zḗtei parà kyríou hēgemonían mēdè parà basiléōs kathédran dóxēs.

5
μὴ δικαιοῦ ἔναντι κυρίου καὶ παρὰ βασιλεῖ μὴ σοϕίζου.

mḕ dikaioû énanti kyríou kaì parà basileî mḕ sophízou.

6
μὴ ζήτει γενέσθαι κριτής, μὴ οὐκ ἰσχύσεις ἐξᾶραι ἀδικίας, μήποτε εὐλαβηθῇς ἀπὸ προσώπου δυνάστου καὶ θήσεις σκάνδαλον ἐν εὐθύτητί σου.

mḕ zḗtei genésthai kritḗs, mḕ ouk ischýseis exârai adikías, mḗpote eulabēthē̂is apò prosṓpou dynástou kaì thḗseis skándalon en euthýtētí sou.

7
μὴ ἁμάρτανε εἰς πλῆθος πόλεως καὶ μὴ καταβάλῃς σεαυτὸν ἐν ὄχλῳ.

mḕ hamártane eis plē̂thos póleōs kaì mḕ katabálēis seautòn en óchlōi.

8
μὴ καταδεσμεύσῃς δὶς ἁμαρτίαν· ἐν γὰρ τῇ μιᾷ οὐκ ἀθῷος ἔσῃ.

mḕ katadesmeúsēis dìs hamartían: en gàr tē̂i miā̂i ouk athō̂ios ésēi.

9
μὴ εἴπῃς Τῷ πλήθει τῶν δώρων μου ἐπόψεται καὶ ἐν τῷ προσενέγκαι με θεῷ ὑψίστῳ προσδέξεται.

mḕ eípēis Tō̂i plḗthei tō̂n dṓrōn mou epópsetai kaì en tō̂i prosenénkai me theō̂i hypsístōi prosdéxetai.

10
μὴ ὀλιγοψυχήσῃς ἐν τῇ προσευχῇ σου καὶ ἐλεημοσύνην ποιῆσαι μὴ παρίδῃς.

mḕ oligopsychḗsēis en tē̂i proseuchē̂i sou kaì eleēmosýnēn poiē̂sai mḕ parídēis.

11
μὴ καταγέλα ἄνθρωπον ὄντα ἐν πικρίᾳ ψυχῆς αὐτοῦ· ἔστιν γὰρ ὁ ταπεινῶν καὶ ἀνυψῶν.

mḕ katagéla ánthrōpon ónta en pikríāi psychē̂s autoû: éstin gàr ho tapeinō̂n kaì anypsō̂n.

12
μὴ ἀροτρία ψεῦδος ἐπ’ ἀδελϕῷ σου μηδὲ ϕίλῳ τὸ ὅμοιον ποίει.

mḕ arotría pseûdos ep’ adelphō̂i sou mēdè phílōi tò hómoion poíei.

13
μὴ θέλε ψεύδεσθαι πᾶν ψεῦδος· ὁ γὰρ ἐνδελεχισμὸς αὐτοῦ οὐκ εἰς ἀγαθόν.

mḕ théle pseúdesthai pân pseûdos: ho gàr endelechismòs autoû ouk eis agathón.

14
μὴ ἀδολέσχει ἐν πλήθει πρεσβυτέρων καὶ μὴ δευτερώσῃς λόγον ἐν προσευχῇ σου.

mḕ adoléschei en plḗthei presbytérōn kaì mḕ deuterṓsēis lógon en proseuchē̂i sou.

15
μὴ μισήσῃς ἐπίπονον ἐργασίαν καὶ γεωργίαν ὑπὸ ὑψίστου ἐκτισμένην.

mḕ misḗsēis epíponon ergasían kaì geōrgían hypò hypsístou ektisménēn.

16
μὴ προσλογίζου σεαυτὸν ἐν πλήθει ἁμαρτωλῶν· μνήσθητι ὅτι ὀργὴ οὐ χρονιεῖ.

mḕ proslogízou seautòn en plḗthei hamartōlō̂n: mnḗsthēti hóti orgḕ ou chronieî.

17
ταπείνωσον σϕόδρα τὴν ψυχήν σου, ὅτι ἐκδίκησις ἀσεβοῦς πῦρ καὶ σκώληξ.

tapeínōson sphódra tḕn psychḗn sou, hóti ekdíkēsis aseboûs pŷr kaì skṓlēx.

18
Μὴ ἀλλάξῃς ϕίλον ἕνεκεν διαϕόρου μηδὲ ἀδελϕὸν γνήσιον ἐν χρυσίῳ Σουϕιρ.

Mḕ alláxēis phílon héneken diaphórou mēdè adelphòn gnḗsion en chrysíōi Souphir.

19
μὴ ἀστόχει γυναικὸς σοϕῆς καὶ ἀγαθῆς· ἡ γὰρ χάρις αὐτῆς ὑπὲρ τὸ χρυσίον.

mḕ astóchei gynaikòs sophē̂s kaì agathē̂s: hē gàr cháris autē̂s hypèr tò chrysíon.

20
μὴ κακώσῃς οἰκέτην ἐργαζόμενον ἐν ἀληθείᾳ μηδὲ μίσθιον διδόντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ·

mḕ kakṓsēis oikétēn ergazómenon en alētheíāi mēdè místhion didónta tḕn psychḕn autoû:

21
οἰκέτην συνετὸν ἀγαπάτω σου ἡ ψυχή, μὴ στερήσῃς αὐτὸν ἐλευθερίας.

oikétēn synetòn agapátō sou hē psychḗ, mḕ sterḗsēis autòn eleutherías.

22
κτήνη σοί ἐστιν; ἐπισκέπτου αὐτά· καὶ εἰ ἔστιν σοι χρήσιμα, ἐμμενέτω σοι.

ktḗnē soí estin? episképtou autá: kaì ei éstin soi chrḗsima, emmenétō soi.

23
τέκνα σοί ἐστιν; παίδευσον αὐτὰ καὶ κάμψον ἐκ νεότητος τὸν τράχηλον αὐτῶν.

tékna soí estin? paídeuson autà kaì kámpson ek neótētos tòn tráchēlon autō̂n.

24
θυγατέρες σοί εἰσιν; πρόσεχε τῷ σώματι αὐτῶν καὶ μὴ ἱλαρώσῃς πρὸς αὐτὰς τὸ πρόσωπόν σου.

thygatéres soí eisin? próseche tō̂i sṓmati autō̂n kaì mḕ hilarṓsēis pròs autàs tò prósōpón sou.

25
ἔκδου θυγατέρα, καὶ ἔσῃ τετελεκὼς ἔργον μέγα, καὶ ἀνδρὶ συνετῷ δώρησαι αὐτήν.

ékdou thygatéra, kaì ésēi tetelekṑs érgon méga, kaì andrì synetō̂i dṓrēsai autḗn.

26
γυνή σοί ἐστιν κατὰ ψυχήν; μὴ ἐκβάλῃς αὐτήν· καὶ μισουμένῃ μὴ ἐμπιστεύσῃς σεαυτόν.

gynḗ soí estin katà psychḗn? mḕ ekbálēis autḗn: kaì misouménēi mḕ empisteúsēis seautón.

27
’Εν ὅλῃ καρδίᾳ σου δόξασον τὸν πατέρα σου καὶ μητρὸς ὠδῖνας μὴ ἐπιλάθῃ·

’En hólēi kardíāi sou dóxason tòn patéra sou kaì mētròs ōdînas mḕ epiláthēi:

28
μνήσθητι ὅτι δι’ αὐτῶν ἐγεννήθης, καὶ τί ἀνταποδώσεις αὐτοῖς καθὼς αὐτοὶ σοί;

mnḗsthēti hóti di’ autō̂n egennḗthēs, kaì tí antapodṓseis autoîs kathṑs autoì soí?

29
ἐν ὅλῃ ψυχῇ σου εὐλαβοῦ τὸν κύριον καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ θαύμαζε.

en hólēi psychē̂i sou eulaboû tòn kýrion kaì toùs hiereîs autoû thaúmaze.

30
ἐν ὅλῃ δυνάμει ἀγάπησον τὸν ποιήσαντά σε καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ μὴ ἐγκαταλίπῃς.

en hólēi dynámei agápēson tòn poiḗsantá se kaì toùs leitourgoùs autoû mḕ enkatalípēis.

31
ϕοβοῦ τὸν κύριον καὶ δόξασον ἱερέα καὶ δὸς τὴν μερίδα αὐτῷ, καθὼς ἐντέταλταί σοι, ἀπαρχὴν καὶ περὶ πλημμελείας καὶ δόσιν βραχιόνων καὶ θυσίαν ἁγιασμοῦ καὶ ἀπαρχὴν ἁγίων.

phoboû tòn kýrion kaì dóxason hieréa kaì dòs tḕn merída autō̂i, kathṑs entétaltaí soi, aparchḕn kaì perì plēmmeleías kaì dósin brachiónōn kaì thysían hagiasmoû kaì aparchḕn hagíōn.

32
Καὶ πτωχῷ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου, ἵνα τελειωθῇ ἡ εὐλογία σου.

Kaì ptōchō̂i ékteinon tḕn cheîrá sou, hína teleiōthē̂i hē eulogía sou.

33
χάρις δόματος ἔναντι παντὸς ζῶντος, καὶ ἐπὶ νεκρῷ μὴ ἀποκωλύσῃς χάριν.

cháris dómatos énanti pantòs zō̂ntos, kaì epì nekrō̂i mḕ apokōlýsēis chárin.

34
μὴ ὑστέρει ἀπὸ κλαιόντων καὶ μετὰ πενθούντων πένθησον.

mḕ hystérei apò klaióntōn kaì metà penthoúntōn pénthēson.

35
μὴ ὄκνει ἐπισκέπτεσθαι ἄρρωστον ἄνθρωπον· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀγαπηθήσῃ.

mḕ óknei episképtesthai árrōston ánthrōpon: ek gàr tō̂n toioútōn agapēthḗsēi.

36
ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις σου μιμνῄσκου τὰ ἔσχατά σου, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα οὐχ ἁμαρτήσεις.

en pâsi toîs lógois sou mimnḗiskou tà éschatá sou, kaì eis tòn aiō̂na ouch hamartḗseis.