Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Tobie 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐπορεύετο μέχρις οὗ ἐγγίσαι αὐτοὺς εἰς Νινευη. καὶ εἶπεν Ραϕαηλ πρὸς Τωβιαν

Kaì eporeúeto méchris hoû engísai autoùs eis Nineuē. kaì eîpen Raphaēl pròs Tōbian

2
Οὐ γινώσκεις, ἄδελϕε, πῶς ἀϕῆκας τὸν πατέρα σου;

Ou ginṓskeis, ádelphe, pō̂s aphē̂kas tòn patéra sou?

3
προδράμωμεν ἔμπροσθεν τῆς γυναικός σου καὶ ἑτοιμάσωμεν τὴν οἰκίαν·

prodrámōmen émprosthen tē̂s gynaikós sou kaì hetoimásōmen tḕn oikían:

4
λαβὲ δὲ παρὰ χεῖρα τὴν χολὴν τοῦ ἰχθύος. καὶ ἐπορεύθησαν, καὶ συνῆλθεν ὁ κύων ὄπισθεν αὐτῶν.

labè dè parà cheîra tḕn cholḕn toû ichthýos. kaì eporeúthēsan, kaì synē̂lthen ho kýōn ópisthen autō̂n.

5
καὶ Αννα ἐκάθητο περιβλεπομένη εἰς τὴν ὁδὸν τὸν παῖδα αὐτῆς·

kaì Anna ekáthēto periblepoménē eis tḕn hodòn tòn paîda autē̂s:

6
καὶ προσενόησεν αὐτὸν ἐρχόμενον καὶ εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ ’Ιδοὺ ὁ υἱός σου ἔρχεται καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ πορευθεὶς μετ’ αὐτοῦ.

kaì prosenóēsen autòn erchómenon kaì eîpen tō̂i patrì autoû ’Idoù ho hyiós sou érchetai kaì ho ánthrōpos ho poreutheìs met’ autoû.

7
καὶ Ραϕαηλ εἶπεν ’Επίσταμαι ἐγὼ ὅτι ἀνοίξει τοὺς ὀϕθαλμοὺς ὁ πατήρ σου·

kaì Raphaēl eîpen ’Epístamai egṑ hóti anoíxei toùs ophthalmoùs ho patḗr sou:

8
σὺ οὖν ἔγχρισον τὴν χολὴν εἰς τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ δηχθεὶς διατρίψει καὶ ἀποβαλεῖ τὰ λευκώματα καὶ ὄψεταί σε.

sỳ oûn énchrison tḕn cholḕn eis toùs ophthalmoùs autoû, kaì dēchtheìs diatrípsei kaì apobaleî tà leukṓmata kaì ópsetaí se.

9
καὶ προσδραμοῦσα Αννα ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἶδόν σε, παιδίον, ἀπὸ τοῦ νῦν ἀποθανοῦμαι. καὶ ἔκλαυσαν ἀμϕότεροι.

kaì prosdramoûsa Anna epépesen epì tòn tráchēlon toû hyioû autē̂s kaì eîpen autō̂i Eîdón se, paidíon, apò toû nŷn apothanoûmai. kaì éklausan amphóteroi.

10
καὶ Τωβιτ ἐξήρχετο πρὸς τὴν θύραν καὶ προσέκοπτεν, ὁ δὲ υἱὸς προσέδραμεν αὐτῷ

kaì Tōbit exḗrcheto pròs tḕn thýran kaì prosékopten, ho dè hyiòs prosédramen autō̂i

11
καὶ ἐπελάβετο τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ προσέπασεν τὴν χολὴν ἐπὶ τοὺς ὀϕθαλμοὺς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ λέγων θάρσει, πάτερ.

kaì epelábeto toû patròs autoû kaì prosépasen tḕn cholḕn epì toùs ophthalmoùs toû patròs autoû légōn thársei, páter.

12
ὡς δὲ συνεδήχθησαν, διέτριψε τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ἐλεπίσθη ἀπὸ τῶν κανθῶν τῶν ὀϕθαλμῶν αὐτοῦ τὰ λευκώματα.

hōs dè synedḗchthēsan, diétripse toùs ophthalmoùs autoû, kaì elepísthē apò tō̂n kanthō̂n tō̂n ophthalmō̂n autoû tà leukṓmata.

13
καὶ ἰδὼν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσεν καὶ εἶπεν

kaì idṑn tòn hyiòn autoû epépesen epì tòn tráchēlon autoû kaì éklausen kaì eîpen

14
Εὐλογητὸς εἶ, ὁ θεός, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ εὐλογημένοι πάντες οἱ ἅγιοί σου ἄγγελοι· ὅτι ἐμαστίγωσας καὶ ἠλέησάς με, ἰδοὺ βλέπω Τωβιαν τὸν υἱόν μου.

Eulogētòs eî, ho theós, kaì eulogētòn tò ónomá sou eis toùs aiō̂nas, kaì eulogēménoi pántes hoi hágioí sou ángeloi: hóti emastígōsas kaì ēléēsás me, idoù blépō Tōbian tòn hyión mou.

15
καὶ εἰσῆλθεν ὁ υἱὸς αὐτοῦ χαίρων καὶ ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὰ μεγαλεῖα τὰ γενόμενα αὐτῷ ἐν τῇ Μηδίᾳ.

kaì eisē̂lthen ho hyiòs autoû chaírōn kaì apḗngeilen tō̂i patrì autoû tà megaleîa tà genómena autō̂i en tē̂i Mēdíāi.

16
Καὶ ἐξῆλθεν Τωβιτ εἰς συνάντησιν τῇ νύμϕῃ αὐτοῦ χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν θεὸν πρὸς τῇ πύλῃ Νινευη· καὶ ἐθαύμαζον οἱ θεωροῦντες αὐτὸν πορευόμενον ὅτι ἔβλεψεν, καὶ Τωβιτ ἐξωμολογεῖτο ἐνώπιον αὐτῶν ὅτι ἠλέησεν αὐτὸν ὁ θεός.

Kaì exē̂lthen Tōbit eis synántēsin tē̂i nýmphēi autoû chaírōn kaì eulogō̂n tòn theòn pròs tē̂i pýlēi Nineuē: kaì ethaúmazon hoi theōroûntes autòn poreuómenon hóti éblepsen, kaì Tōbit exōmologeîto enṓpion autō̂n hóti ēléēsen autòn ho theós.

17
καὶ ὡς ἤγγισεν Τωβιτ Σαρρα τῇ νύμϕῃ αὐτοῦ, κατευλόγησεν αὐτὴν λέγων ῎Ελθοις ὑγιαίνουσα, θύγατερ· εὐλογητὸς ὁ θεός, ὃς ἤγαγέν σε πρὸς ἡμᾶς, καὶ ὁ πατήρ σου καὶ ἡ μήτηρ σου.

kaì hōs ḗngisen Tōbit Sarra tē̂i nýmphēi autoû, kateulógēsen autḕn légōn ῎Elthois hygiaínousa, thýgater: eulogētòs ho theós, hòs ḗgagén se pròs hēmâs, kaì ho patḗr sou kaì hē mḗtēr sou.

18
καὶ ἐγένετο χαρὰ πᾶσι τοῖς ἐν Νινευη ἀδελϕοῖς αὐτοῦ.

kaì egéneto charà pâsi toîs en Nineuē adelphoîs autoû.

19
καὶ παρεγένετο Αχιαχαρος καὶ Νασβας ὁ ἐξάδελϕος αὐτοῦ, καὶ ἤχθη ὁ γάμος Τωβια μετ’ εὐϕροσύνης ἑπτὰ ἡμέρας.

kaì paregéneto Achiacharos kaì Nasbas ho exádelphos autoû, kaì ḗchthē ho gámos Tōbia met’ euphrosýnēs heptà hēméras.