Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Tobie 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀποκριθεὶς Τωβιας εἶπεν αὐτῷ Πάτερ, ποιήσω πάντα, ὅσα ἐντέταλσαί μοι·

Kaì apokritheìs Tōbias eîpen autō̂i Páter, poiḗsō pánta, hósa entétalsaí moi:

2
ἀλλὰ πῶς δυνήσομαι λαβεῖν τὸ ἀργύριον καὶ οὐ γινώσκω αὐτόν;

allà pō̂s dynḗsomai labeîn tò argýrion kaì ou ginṓskō autón?

3
καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ χειρόγραϕον καὶ εἶπεν αὐτῷ Ζήτησον σεαυτῷ ἄνθρωπον, ὃς συμπορεύσεταί σοι, καὶ δώσω αὐτῷ μισθόν, ἕως ζῶ· καὶ λαβὲ πορευθεὶς τὸ ἀργύριον.

kaì édōken autō̂i tò cheirógraphon kaì eîpen autō̂i Zḗtēson seautō̂i ánthrōpon, hòs symporeúsetaí soi, kaì dṓsō autō̂i misthón, héōs zō̂: kaì labè poreutheìs tò argýrion.

4
καὶ ἐπορεύθη ζητῆσαι ἄνθρωπον καὶ εὗρεν τὸν Ραϕαηλ, ὃς ἦν ἄγγελος, καὶ οὐκ ᾔδει·

kaì eporeúthē zētē̂sai ánthrōpon kaì heûren tòn Raphaēl, hòs ē̂n ángelos, kaì ouk ḗidei:

5
καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ δύναμαι πορευθῆναι μετὰ σοῦ ἐν ‘Ράγοις τῆς Μηδίας, καὶ εἰ ἔμπειρος εἶ τῶν τόπων;

kaì eîpen autō̂i Ei dýnamai poreuthē̂nai metà soû en ‘Rágois tē̂s Mēdías, kaì ei émpeiros eî tō̂n tópōn?

6
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Πορεύσομαι μετὰ σοῦ καὶ τῆς ὁδοῦ ἐμπειρῶ καὶ παρὰ Γαβαηλ τὸν ἀδελϕὸν ἡμῶν ηὐλίσθην.

kaì eîpen autō̂i ho ángelos Poreúsomai metà soû kaì tē̂s hodoû empeirō̂ kaì parà Gabaēl tòn adelphòn hēmō̂n ēylísthēn.

7
καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβιας ‘Υπόμεινόν με, καὶ ἐρῶ τῷ πατρί μου.

kaì eîpen autō̂i Tōbias ‘Ypómeinón me, kaì erō̂ tō̂i patrí mou.

8
καὶ εἶπεν αὐτῷ Πορεύου καὶ μὴ χρονίσῃς.

kaì eîpen autō̂i Poreúou kaì mḕ chronísēis.

9
καὶ εἰσελθὼν εἶπεν τῷ πατρί ’Ιδοὺ εὕρηκα ὃς συμπορεύσεταί μοι. ὁ δὲ εἶπεν Φώνησον αὐτὸν πρός με, ἵνα ἐπιγνῶ ποίας ϕυλῆς ἐστιν καὶ εἰ πιστὸς τοῦ πορευθῆναι μετὰ σοῦ.

kaì eiselthṑn eîpen tō̂i patrí ’Idoù heúrēka hòs symporeúsetaí moi. ho dè eîpen Phṓnēson autòn prós me, hína epignō̂ poías phylē̂s estin kaì ei pistòs toû poreuthē̂nai metà soû.

10
καὶ ἐκάλεσεν αὐτόν, καὶ εἰσῆλθεν, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους.

kaì ekálesen autón, kaì eisē̂lthen, kaì ēspásanto allḗlous.

11
καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβιτ ῎Αδελϕε, ἐκ ποίας ϕυλῆς καὶ ἐκ ποίας πατρίδος σὺ εἶ; ὑπόδειξόν μοι.

kaì eîpen autō̂i Tōbit ῎Adelphe, ek poías phylē̂s kaì ek poías patrídos sỳ eî? hypódeixón moi.

12
καὶ εἶπεν αὐτῷ Φυλὴν καὶ πατριὰν σὺ ζητεῖς ἢ μίσθιον, ὃς συμπορεύσεται μετὰ τοῦ υἱοῦ σου; καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβιτ Βούλομαι, ἄδελϕε, ἐπιγνῶναι τὸ γένος σου καὶ τὸ ὄνομα.

kaì eîpen autō̂i Phylḕn kaì patriàn sỳ zēteîs ḕ místhion, hòs symporeúsetai metà toû hyioû sou? kaì eîpen autō̂i Tōbit Boúlomai, ádelphe, epignō̂nai tò génos sou kaì tò ónoma.

13
ὁ δὲ εἶπεν ’Εγὼ Αζαριας Ανανιου τοῦ μεγάλου, τῶν ἀδελϕῶν σου.

ho dè eîpen ’Egṑ Azarias Ananiou toû megálou, tō̂n adelphō̂n sou.

14
καὶ εἶπεν αὐτῷ ‘Υγιαίνων ἔλθοις, ἄδελϕε· καὶ μή μοι ὀργισθῇς ὅτι ἐζήτησα τὴν ϕυλήν σου καὶ τὴν πατριάν σου ἐπιγνῶναι. καὶ σὺ τυγχάνεις ἀδελϕός μου ἐκ τῆς καλῆς καὶ ἀγαθῆς γενεᾶς· ἐπεγίνωσκον γὰρ ἐγὼ Ανανιαν καὶ Ιαθαν τοὺς υἱοὺς Σεμειου τοῦ μεγάλου, ὡς ἐπορευόμεθα κοινῶς εἰς Ιεροσόλυμα προσκυνεῖν ἀναϕέροντες τὰ πρωτότοκα καὶ τὰς δεκάτας τῶν γενημάτων, καὶ οὐκ ἐπλανήθησαν ἐν τῇ πλάνῃ τῶν ἀδελϕῶν ἡμῶν. ἐκ ῥίζης καλῆς εἶ, ἄδελϕε.

kaì eîpen autō̂i ‘Ygiaínōn élthois, ádelphe: kaì mḗ moi orgisthē̂is hóti ezḗtēsa tḕn phylḗn sou kaì tḕn patrián sou epignō̂nai. kaì sỳ tyncháneis adelphós mou ek tē̂s kalē̂s kaì agathē̂s geneâs: epegínōskon gàr egṑ Ananian kaì Iathan toùs hyioùs Semeiou toû megálou, hōs eporeuómetha koinō̂s eis Ierosólyma proskyneîn anaphérontes tà prōtótoka kaì tàs dekátas tō̂n genēmátōn, kaì ouk eplanḗthēsan en tē̂i plánēi tō̂n adelphō̂n hēmō̂n. ek rhízēs kalē̂s eî, ádelphe.

15
ἀλλ’ εἰπόν μοι τίνα σοι ἔσομαι μισθὸν διδόναι· δραχμὴν τῆς ἡμέρας καὶ τὰ δέοντά σοι ὡς καὶ τῷ υἱῷ μου;

all’ eipón moi tína soi ésomai misthòn didónai: drachmḕn tē̂s hēméras kaì tà déontá soi hōs kaì tō̂i hyiō̂i mou?

16
καὶ ἔτι προσθήσω σοι ἐπὶ τὸν μισθόν, ἐὰν ὑγιαίνοντες ἐπιστρέψητε.

kaì éti prosthḗsō soi epì tòn misthón, eàn hygiaínontes epistrépsēte.

17
καὶ εὐδόκησαν οὕτως. καὶ εἶπεν πρὸς Τωβιαν ῞Ετοιμος γίνου πρὸς τὴν ὁδόν· καὶ εὐοδωθείητε. καὶ ἡτοίμασεν ὁ υἱὸς αὐτοῦ τὰ πρὸς τὴν ὁδόν. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Πορεύου μετὰ τοῦ ἀνθρώπου· ὁ δὲ ἐν τῷ οὐρανῷ οἰκῶν θεὸς εὐοδώσει τὴν ὁδὸν ὑμῶν, καὶ ὁ ἄγγελος αὐτοῦ συμπορευθήτω ὑμῖν. καὶ ἐξῆλθαν ἀμϕότεροι ἀπελθεῖν καὶ ὁ κύων τοῦ παιδαρίου μετ’ αὐτῶν.

kaì eudókēsan hoútōs. kaì eîpen pròs Tōbian ῞Etoimos gínou pròs tḕn hodón: kaì euodōtheíēte. kaì hētoímasen ho hyiòs autoû tà pròs tḕn hodón. kaì eîpen autō̂i ho patḕr autoû Poreúou metà toû anthrṓpou: ho dè en tō̂i ouranō̂i oikō̂n theòs euodṓsei tḕn hodòn hymō̂n, kaì ho ángelos autoû symporeuthḗtō hymîn. kaì exē̂lthan amphóteroi apeltheîn kaì ho kýōn toû paidaríou met’ autō̂n.

18
ἔκλαυσεν δὲ Αννα ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς Τωβιτ Τί ἐξαπέστειλας τὸ παιδίον ἡμῶν; ἢ οὐχὶ ἡ ῥάβδος τῆς χειρὸς ἡμῶν ἐστιν ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτὸν καὶ ἐκπορεύεσθαι ἐνώπιον ἡμῶν;

éklausen dè Anna hē mḗtēr autoû kaì eîpen pròs Tōbit Tí exapésteilas tò paidíon hēmō̂n? ḕ ouchì hē rhábdos tē̂s cheiròs hēmō̂n estin en tō̂i eisporeúesthai autòn kaì ekporeúesthai enṓpion hēmō̂n?

19
ἀργύριον τῷ ἀργυρίῳ μὴ ϕθάσαι, ἀλλὰ περίψημα τοῦ παιδίου ἡμῶν γένοιτο·

argýrion tō̂i argyríōi mḕ phthásai, allà perípsēma toû paidíou hēmō̂n génoito:

20
ὡς γὰρ δέδοται ἡμῖν ζῆν παρὰ τοῦ κυρίου, τοῦτο ἱκανὸν ἡμῖν ὑπάρχει.

hōs gàr dédotai hēmîn zē̂n parà toû kyríou, toûto hikanòn hēmîn hypárchei.

21
καὶ εἶπεν αὐτῇ Τωβιτ Μὴ λόγον ἔχε, ἀδελϕή· ὑγιαίνων ἐλεύσεται, καὶ οἱ ὀϕθαλμοί σου ὄψονται αὐτόν·

kaì eîpen autē̂i Tōbit Mḕ lógon éche, adelphḗ: hygiaínōn eleúsetai, kaì hoi ophthalmoí sou ópsontai autón:

22
ἄγγελος γὰρ ἀγαθὸς συμπορεύσεται αὐτῷ, καὶ εὐοδωθήσεται ἡ ὁδὸς αὐτοῦ, καὶ ὑποστρέψει ὑγιαίνων.

ángelos gàr agathòs symporeúsetai autō̂i, kaì euodōthḗsetai hē hodòs autoû, kaì hypostrépsei hygiaínōn.

23
καὶ ἐπαύσατο κλαίουσα.

kaì epaúsato klaíousa.