Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Tobie 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐκάλεσεν Τωβιας τὸν Ραϕαηλ καὶ εἶπεν αὐτῷ

Kaì ekálesen Tōbias tòn Raphaēl kaì eîpen autō̂i

2
Αζαρια ἄδελϕε, λαβὲ μετὰ σεαυτοῦ παῖδα καὶ δύο καμήλους καὶ πορεύθητι ἐν ‘Ράγοις τῆς Μηδίας παρὰ Γαβαηλ καὶ κόμισαί μοι τὸ ἀργύριον καὶ αὐτὸν ἄγε εἰς τὸν γάμον·

Azaria ádelphe, labè metà seautoû paîda kaì dýo kamḗlous kaì poreúthēti en ‘Rágois tē̂s Mēdías parà Gabaēl kaì kómisaí moi tò argýrion kaì autòn áge eis tòn gámon:

3
διότι ὀμώμοκεν Ραγουηλ μὴ ἐξελθεῖν με,

dióti omṓmoken Ragouēl mḕ exeltheîn me,

4
καὶ ὁ πατήρ μου ἀριθμεῖ τὰς ἡμέρας, καὶ ἐὰν χρονίσω μέγα, ὀδυνηθήσεται λίαν.

kaì ho patḗr mou arithmeî tàs hēméras, kaì eàn chronísō méga, odynēthḗsetai lían.

5
καὶ ἐπορεύθη Ραϕαηλ καὶ ηὐλίσθη παρὰ Γαβαήλῳ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ χειρόγραϕον· ὃς δὲ προήνεγκεν τὰ θυλάκια ἐν ταῖς σϕραγῖσιν καὶ ἔδωκεν αὐτῷ.

kaì eporeúthē Raphaēl kaì ēylísthē parà Gabaḗlōi, kaì édōken autō̂i tò cheirógraphon: hòs dè proḗnenken tà thylákia en taîs sphragîsin kaì édōken autō̂i.

6
καὶ ὤρθρευσαν κοινῶς καὶ ἤλθοσαν εἰς τὸν γάμον. καὶ εὐλόγησεν Τωβιας τὴν γυναῖκα αὐτοῦ.

kaì ṓrthreusan koinō̂s kaì ḗlthosan eis tòn gámon. kaì eulógēsen Tōbias tḕn gynaîka autoû.