Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Tobit (S) 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
βίβλος λόγων Τωβιθ τοῦ Τωβιηλ τοῦ Ανανιηλ τοῦ Αδουηλ τοῦ Γαβαηλ τοῦ Ραφαηλ τοῦ Ραγουηλ ἐκ τοῦ σπέρματος Ασιηλ ἐκ φυλῆς Νεφθαλιμ

bíblos lógōn Tōbith toû Tōbiēl toû Ananiēl toû Adouēl toû Gabaēl toû Raphaēl toû Ragouēl ek toû spérmatos Asiēl ek phylē̂s Nephthalim

2
ὃς ᾐχμαλωτεύθη ἐν ταῖς ἡμέραις Ενεμεσσαρου τοῦ βασιλέως τῶν Ἀσσυρίων ἐκ Θισβης ἥ ἐστιν ἐκ δεξιῶν Κυδιως τῆς Νεφθαλιμ ἐν τῇ ἄνω Γαλιλαίᾳ ὑπεράνω Ασσηρ ὀπίσω ὁδοῦ δυσμῶν ἡλίου ἐξ ἀριστερῶν Φογωρ

hòs ēichmalōteúthē en taîs hēmérais Enemessarou toû basiléōs tō̂n Assyríōn ek Thisbēs hḗ estin ek dexiō̂n Kydiōs tē̂s Nephthalim en tē̂i ánō Galilaíāi hyperánō Assēr opísō hodoû dysmō̂n hēlíou ex aristerō̂n Phogōr

3
ἐγὼ Τωβιθ ὁδοῖς ἀληθείας ἐπορευόμην καὶ ἐν δικαιοσύναις πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου καὶ ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ τῷ ἔθνει μου τοῖς πορευθεῖσιν μετ’ ἐμοῦ ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ εἰς τὴν χώραν τῶν Ἀσσυρίων εἰς Νινευη

egṑ Tōbith hodoîs alētheías eporeuómēn kaì en dikaiosýnais pásas tàs hēméras tē̂s zōē̂s mou kaì eleēmosýnas pollàs epoíēsa toîs adelphoîs mou kaì tō̂i éthnei mou toîs poreutheîsin met’ emoû en tē̂i aichmalōsíāi eis tḕn chṓran tō̂n Assyríōn eis Nineuē

4
καὶ ὅτε ἤμην ἐν τῇ χώρᾳ μου ἐν γῇ Ισραηλ καὶ ὅτε ἤμην νέος πᾶσα ἡ φυλὴ Νεφθαλιμ τοῦ πατρός μου ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ οἴκου Δαυιδ τοῦ πατρός μου καὶ ἀπὸ Ιερουσαλημ πόλεως τῆς ἐκλεγείσης ἐκ πασῶν φυλῶν Ισραηλ εἰς τὸ θυσιάζειν πάσαις φυλαῖς Ισραηλ καὶ ἡγιάσθη ὁ ναὸς τῆς κατασκηνώσεως τοῦ θεοῦ καὶ ᾠκοδομήθη ἐν αὐτῇ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος

kaì hóte ḗmēn en tē̂i chṓrāi mou en gē̂i Israēl kaì hóte ḗmēn néos pâsa hē phylḕ Nephthalim toû patrós mou apéstēsan apò toû oíkou Dauid toû patrós mou kaì apò Ierousalēm póleōs tē̂s eklegeísēs ek pasō̂n phylō̂n Israēl eis tò thysiázein pásais phylaîs Israēl kaì hēgiásthē ho naòs tē̂s kataskēnṓseōs toû theoû kaì ōikodomḗthē en autē̂i eis pásas tàs geneàs toû aiō̂nos

5
πάντες οἱ ἀδελφοί μου καὶ ὁ οἶκος Νεφθαλιμ τοῦ πατρός μου ἐθυσίαζον ἐκεῖνοι τῷ μόσχῳ ὃν ἐποίησεν Ιεροβεαμ ὁ βασιλεὺς Ισραηλ ἐν Δαν ἐπὶ πάντων ὀρέων τῆς Γαλιλαίας

pántes hoi adelphoí mou kaì ho oîkos Nephthalim toû patrós mou ethysíazon ekeînoi tō̂i móschōi hòn epoíēsen Ierobeam ho basileùs Israēl en Dan epì pántōn oréōn tē̂s Galilaías

6
κἀγὼ μονώτατος πολλάκις ἐπορευόμην εἰς Ιεροσόλυμα ἐν ταῖς ἑορταῖς καθὼς γέγραπται ἐν παντὶ Ισραηλ ἐν προστάγματι αἰωνίῳ τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰ πρωτογενήματα καὶ τὰς δεκάτας τῶν κτηνῶν καὶ τὰς πρωτοκουρίας τῶν προβάτων ἔχων ἀπέτρεχον εἰς Ιεροσόλυμα

kagṑ monṓtatos pollákis eporeuómēn eis Ierosólyma en taîs heortaîs kathṑs gégraptai en pantì Israēl en prostágmati aiōníōi tàs aparchàs kaì tà prōtogenḗmata kaì tàs dekátas tō̂n ktēnō̂n kaì tàs prōtokourías tō̂n probátōn échōn apétrechon eis Ierosólyma

7
καὶ ἐδίδουν αὐτὰ τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς υἱοῖς Ααρων πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ τὴν δεκάτην τοῦ σίτου καὶ τοῦ οἴνου καὶ ἐλαίου καὶ ῥοῶν καὶ τῶν σύκων καὶ τῶν λοιπῶν ἀκροδρύων τοῖς υἱοῖς Λευι τοῖς θεραπεύουσιν ἐν Ιερουσαλημ καὶ τὴν δεκάτην τὴν δευτέραν ἀπεδεκάτιζον ἀργυρίῳ τῶν ἓξ ἐτῶν καὶ ἐπορευόμην καὶ ἐδαπάνων αὐτὰ ἐν Ιερουσαλημ καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτόν

kaì edídoun autà toîs hiereûsin toîs hyioîs Aarōn pròs tò thysiastḗrion kaì tḕn dekátēn toû sítou kaì toû oínou kaì elaíou kaì rhoō̂n kaì tō̂n sýkōn kaì tō̂n loipō̂n akrodrýōn toîs hyioîs Leui toîs therapeúousin en Ierousalēm kaì tḕn dekátēn tḕn deutéran apedekátizon argyríōi tō̂n hèx etō̂n kaì eporeuómēn kaì edapánōn autà en Ierousalēm kath’ hékaston eniautón

8
καὶ ἐδίδουν αὐτὰ τοῖς ὀρφανοῖς καὶ ταῖς χήραις καὶ προσηλύτοις τοῖς προσκειμένοις τοῖς υἱοῖς Ισραηλ εἰσέφερον καὶ ἐδίδουν αὐτοῖς ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει καὶ ἠσθίομεν αὐτὰ κατὰ τὸ πρόσταγμα τὸ προστεταγμένον περὶ αὐτῶν ἐν τῷ νόμῳ Μωσῆ καὶ κατὰ τὰς ἐντολάς ἃς ἐνετείλατο Δεββωρα ἡ μήτηρ Ανανιηλ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ὅτι ὀρφανὸν κατέλιπέν με ὁ πατὴρ καὶ ἀπέθανεν

kaì edídoun autà toîs orphanoîs kaì taîs chḗrais kaì prosēlýtois toîs proskeiménois toîs hyioîs Israēl eisépheron kaì edídoun autoîs en tō̂i trítōi étei kaì ēsthíomen autà katà tò próstagma tò prostetagménon perì autō̂n en tō̂i nómōi Mōsē̂ kaì katà tàs entolás hàs eneteílato Debbōra hē mḗtēr Ananiēl toû patròs hēmō̂n hóti orphanòn katélipén me ho patḕr kaì apéthanen

9
καὶ ὅτε ἐγενήθην ἀνήρ ἔλαβον γυναῖκα ἐκ τοῦ σπέρματος τῆς πατριᾶς ἡμῶν καὶ ἐγέννησα ἐξ αὐτῆς υἱὸν καὶ ἐκάλεσα τὸ ὄνομα αὐτοῦ Τωβιαν

kaì hóte egenḗthēn anḗr élabon gynaîka ek toû spérmatos tē̂s patriâs hēmō̂n kaì egénnēsa ex autē̂s hyiòn kaì ekálesa tò ónoma autoû Tōbian

10
μετὰ τὸ αἰχμαλωτισθῆναί με εἰς Ἀσσυρίους καὶ ὅτε ᾐχμαλωτίσθην εἰς Νινευη ἐπορευόμην καὶ πάντες οἱ ἀδελφοί μου καὶ οἱ ἐκ τοῦ γένους μου ἤσθιον ἐκ τῶν ἄρτων τῶν ἐθνῶν

metà tò aichmalōtisthē̂naí me eis Assyríous kaì hóte ēichmalōtísthēn eis Nineuē eporeuómēn kaì pántes hoi adelphoí mou kaì hoi ek toû génous mou ḗsthion ek tō̂n ártōn tō̂n ethnō̂n

11
ἐγὼ δὲ συνετήρησα τὴν ψυχήν μου μὴ φαγεῖν ἐκ τῶν ἄρτων τῶν ἐθνῶν

egṑ dè synetḗrēsa tḕn psychḗn mou mḕ phageîn ek tō̂n ártōn tō̂n ethnō̂n

12
καὶ ὅτε ἐμεμνήμην τοῦ θεοῦ μου ἐν ὅλῃ ψυχῇ μου

kaì hóte ememnḗmēn toû theoû mou en hólēi psychē̂i mou

13
καὶ ἔδωκέν μοι ὁ ὕψιστος χάριν καὶ μορφὴν ἐνώπιον Ενεμεσσαρου καὶ ἠγόραζον αὐτῷ πάντα τὰ πρὸς τὴν χρῆσιν

kaì édōkén moi ho hýpsistos chárin kaì morphḕn enṓpion Enemessarou kaì ēgórazon autō̂i pánta tà pròs tḕn chrē̂sin

14
καὶ ἐπορευόμην εἰς Μηδίαν καὶ ἠγόραζον αὐτῷ ἐκεῖθεν ἕως αὐτὸν ἀποθανεῖν καὶ παρεθέμην Γαβαήλῳ βαλλάντια τῷ ἀδελφῷ τῷ Γαβρι ἐν τῇ χώρᾳ τῆς Μηδίας ἀργυρίου τάλαντα δέκα

kaì eporeuómēn eis Mēdían kaì ēgórazon autō̂i ekeîthen héōs autòn apothaneîn kaì parethémēn Gabaḗlōi ballántia tō̂i adelphō̂i tō̂i Gabri en tē̂i chṓrāi tē̂s Mēdías argyríou tálanta déka

15
καὶ ὅτε ἀπέθανεν Ενεμασσαρ καὶ ἐβασίλευσεν Σενναχηριμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ καὶ αἱ ὁδοὶ τῆς Μηδίας ἀπέστησαν καὶ οὐκέτι ἠδυνάσθην πορευθῆναι εἰς τὴν Μηδίαν

kaì hóte apéthanen Enemassar kaì ebasíleusen Sennachērim hyiòs autoû ant’ autoû kaì hai hodoì tē̂s Mēdías apéstēsan kaì oukéti ēdynásthēn poreuthē̂nai eis tḕn Mēdían

16
ἐν ταῖς ἡμέραις Ενεμεσσαρου ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου τοῖς ἐκ τοῦ γένους μου

en taîs hēmérais Enemessarou eleēmosýnas pollàs epoíēsa toîs adelphoîs mou toîs ek toû génous mou

17
τοὺς ἄρτους μου ἐδίδουν τοῖς πεινῶσιν καὶ ἱμάτια τοῖς γυμνοῖς καὶ εἴ τινα τῶν ἐκ τοῦ ἔθνους μου ἐθεώρουν τεθνηκότα καὶ ἐρριμμένον ὀπίσω τοῦ τείχους Νινευη ἔθαπτον αὐτόν

toùs ártous mou edídoun toîs peinō̂sin kaì himátia toîs gymnoîs kaì eí tina tō̂n ek toû éthnous mou etheṓroun tethnēkóta kaì errimménon opísō toû teíchous Nineuē éthapton autón

18
καὶ εἴ τινα ἀπέκτεινεν Σενναχηριμ ὅτε ἀπῆλθεν φεύγων ἐκ τῆς Ιουδαίας ἐν ἡμέραις τῆς κρίσεως ἧς ἐποίησεν ἐξ αὐτοῦ ὁ βασιλεὺς τοῦ οὐρανοῦ περὶ τῶν βλασφημιῶν ὧν ἐβλασφήμησεν ἔθαψα πολλοὺς γὰρ ἀπέκτεινεν ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἔκλεπτον τὰ σώματα αὐτῶν καὶ ἔθαπτον καὶ ἐζήτησεν αὐτὰ Σενναχηριμ καὶ οὐχ εὗρεν αὐτά

kaì eí tina apékteinen Sennachērim hóte apē̂lthen pheúgōn ek tē̂s Ioudaías en hēmérais tē̂s kríseōs hē̂s epoíēsen ex autoû ho basileùs toû ouranoû perì tō̂n blasphēmiō̂n hō̂n eblasphḗmēsen éthapsa polloùs gàr apékteinen en tō̂i thymō̂i autoû ek tō̂n hyiō̂n Israēl kaì éklepton tà sṓmata autō̂n kaì éthapton kaì ezḗtēsen autà Sennachērim kaì ouch heûren autá

19
καὶ ἐπορεύθη εἷς τις τῶν ἐκ τῆς Νινευη καὶ ὑπέδειξεν τῷ βασιλεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ἐγὼ θάπτω αὐτούς καὶ ἐκρύβην καὶ ὅτε ἐπέγνων ὅτι ἔγνω περὶ ἐμοῦ ὁ βασιλεὺς καὶ ὅτι ζητοῦμαι τοῦ ἀποθανεῖν ἐφοβήθην καὶ ἀπέδρασα

kaì eporeúthē heîs tis tō̂n ek tē̂s Nineuē kaì hypédeixen tō̂i basileî perì emoû hóti egṑ tháptō autoús kaì ekrýbēn kaì hóte epégnōn hóti égnō perì emoû ho basileùs kaì hóti zētoûmai toû apothaneîn ephobḗthēn kaì apédrasa

20
καὶ ἡρπάγη πάντα ὅσα ὑπῆρχέν μοι καὶ οὐ κατελείφθη μοι οὐδέν ὃ οὐκ ἀνελήμφθη εἰς τὸ βασιλικόν πλὴν Αννας τῆς γυναικός μου καὶ Τωβια τοῦ υἱοῦ μου

kaì hērpágē pánta hósa hypē̂rchén moi kaì ou kateleíphthē moi oudén hò ouk anelḗmphthē eis tò basilikón plḕn Annas tē̂s gynaikós mou kaì Tōbia toû hyioû mou

21
καὶ οὐ διῆλθον ἡμέραι τεσσαράκοντα ἕως οὗ ἀπέκτειναν αὐτὸν οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ ὄρη Αραρατ καὶ ἐβασίλευσεν Σαχερδονος υἱὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτόν καὶ ἔταξεν Αχιχαρον τὸν Αναηλ τὸν τοῦ ἀδελφοῦ μου υἱὸν ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἐκλογιστίαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ αὐτὸς εἶχεν τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ πᾶσαν τὴν διοίκησιν

kaì ou diē̂lthon hēmérai tessarákonta héōs hoû apékteinan autòn hoi dýo hyioì autoû kaì éphygon eis tà órē Ararat kaì ebasíleusen Sacherdonos hyiòs autoû met’ autón kaì étaxen Achicharon tòn Anaēl tòn toû adelphoû mou hyiòn epì pâsan tḕn eklogistían tē̂s basileías autoû kaì autòs eîchen tḕn exousían epì pâsan tḕn dioíkēsin

22
τότε ἠξίωσεν Αχιχαρος περὶ ἐμοῦ καὶ κατῆλθον εἰς τὴν Νινευη Αχιχαρος γὰρ ἦν ὁ ἀρχιοινοχόος καὶ ἐπὶ τοῦ δακτυλίου καὶ διοικητὴς καὶ ἐκλογιστῆς ἐπὶ Σενναχηριμ βασιλέως Ἀσσυρίων καὶ κατέστησεν αὐτὸν Σαχερδονος ἐκ δευτέρας ἦν δὲ ἐξάδελφός μου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας μου

tóte ēxíōsen Achicharos perì emoû kaì katē̂lthon eis tḕn Nineuē Achicharos gàr ē̂n ho archioinochóos kaì epì toû daktylíou kaì dioikētḕs kaì eklogistē̂s epì Sennachērim basiléōs Assyríōn kaì katéstēsen autòn Sacherdonos ek deutéras ē̂n dè exádelphós mou kaì ek tē̂s syngeneías mou